Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?z B?rakan Kitap Cümleleri

"Rüyalar?na gelece?im bazen/Beklenmedik bir

konuk gibi uzaktan. /Sokakta b?rakma beni/ Kap?y? sürgüleme

üstümden. /Usulca gelece?im. /Oturaca??m ses ç?karmadan/Gözlerimi

dikece?im seni görmek için karanl?kta/Sana bakmaya doyunca/Bir öpücük

konduracak ve ç?k?p gidece?im..."

.... Nikola Vaptsarov

Çok ak?ll? olmad?m hiç. Yanl?? atlara çok oyunlar

oynad?m. Kula??mdan kar sular? eksik olmad?. Sürüden ayr?lan

koyunlar? sevdim hep..Bir de kendi baca??ndan as?lmayanlar?. Kendimle

ya?ad?m en büyük kavgalar?m?..?çimdeki çocuklar tahterevalli oynad?

hayatla;Ben seyrettim....

.... Can Dündar-K?rm?z? Bisiklet

"Fuzuli a?k

ayr?l???n?n azab oldu?unu, azab kelimesinin a-z-b kökünden türedi?ini,

bunun da "lezzet" demek oldu?unu söylüyordu. Demek ki a?k?n azab?nda bir

lezzet vard? ve dertleri zevk edinmeyince a?k?n tad? ç?km?yordu. "

.... Babil'de

Ölüm ?stanbul'da A?k - ?skender PALA

Bende ald?m yerimi eskilerinin aras?nda, Belki

mevsimi gelir yine seversin beni ... Belki yerim hep k??l?klar?n

aras?, Güne?i gördükçe unutursun beni ... Birgün ihtiyac?n olur mu diyeIs?tmak

üzere ü?ümeden beklerim seni ... Belki mevsimi gelir yine seversin

beni... Ya da birgün gördü?ünde .... Naftalinden kimse hat?rlamaz

gözlerimi...

.....Ceyhun YILMAZ

Ne yormak istedim seni. Ne de yormak kendimi. Çok çal??t?m Gitmeye de kalmaya da... ?kisi de ayn? ac?. ?kiside rezil..Daha öncede gitmi?tim Ama böyle kalarak de?il...CAN YÜCEL

Görmedi?imden de?il...Yan?mda olsan yine

özlerdim!! Ve bil ki bu kadar sevmem senden de?il;Gitsen benden..Ben

gidi?ini bile severim..Aram?zda hep ayn? fark..Sen gitmeyi

bilirsin..Ben sevmeyi..(ceyhun y?lmaz)

Güzellik gözdedir, nesnede de?il...Bir ?eyi güzel gösteren istektir , a?kt?r. ?steksiz bak??a güzel de çirkin görünür. Bu yüzden Leyla'y? sen ba?ka görürsün ...! Mecnun ba?ka görür.... ! O halde güzele kendi a?ks?z gözünle bakmay? b?rak, Mecnun'un tutu?mu? gözleriyle bak. [Hz. Mevlana]

Bana bir kere susma hakk? verseydin, sana neler

söylemeyecektim! Oysa sen hep pay?na susmalar? ald?n, bana ise hep

sessizli?in ezece?i vakitlerle sava?malar kald?.

.....Kahraman Tazeo?lu

Ya?muru seviyorum diyorsun, Ya?mur ya??nca

?emsiyeni aç?yorsun. Güne?i seviyorum diyorsun, Güne? aç?nca gölgeye

kaç?yorsun. Rüzgar? seviyorum diyorsun, Rüzgar ç?k?nca pencereni

kapat?yorsun. ??te, bunun için korkuyorum ; Beni de sevdi?ini

söylüyorsun....

...William Shakespeare

Sana güzel bir yaz günü gelmi?tim. Karl? bir sabahta gidiyorum. Be? mevsim ya?am???z

beraber. Be? mevsim bir iç denizi kurutmaya yetti. ??te böyle

sevgili...Biz art?k seninle haritada iki küçük su lekesi. Hiçbir nehir

kavu?turamaz bizi...

.... ?clâl Ayd?n - Bitmi? A?klar Emanetçisi

"A??k olduklar? adam?" sevgileri arac?l???yla

de?i?tirebileceklerine inanmak biz kad?nlara özgü kadim bir gafletmi?

me?er...

.... Elif ?afak - A?k

Bana ac? çektiren

ki?i benim ona duyduklar?m?n biraz?n? bana duysayd?, benim ona

gösterdiklerimin biraz?n? olsun bana gösterirdi ve benim kalbimi

tüketmeye çal??mazd?. Bir insan nas?l olur da kendisini bar?nd?ran

yuvay? yerle bir etmeye böylesine çabalar..."

Amin Maalouf- Yollar?n

Ba?lang?c?"

Sen ol, hep ol, benimle ol, bende ol... Sendeyim

ben, yüre?imi koydum yüre?inin üzerine. A?k bu, ba?ka isim arama. Hem

de en koyu, en deli, en tutkulu... Ö?renece?im çok ?ey var sana dair.

Bilmedi?im çok ?ey var. Ama bir ?eyi öyle iyi biliyorum ki... Seni öyle

çok seviyorum ki...

Mehmet Co?kundeniz

Binlerce kelime, onlarca hikaye var bo?az?mda dü?ümlenmi?. susuyorum konu?mam

gereken yerlerde , dilimi tutam?yorum ne zaman susmam gerekse. anlatacak

çok ?eyim olsa da , emin de?ilim anla??lmak istedi?imden...

Elif ?afak - ?ehrin Aynalar?

Kimisi çocuklu?uma, kimisi cahilli?ime

geldi. Kimisini ne istedigimi bilmeden sevdim, kimisini kendimi

bilmedi?imden sevdim. büyüdügümü, olgunla?t?g?m? hissetti?im zaman

ise;SEN? SEVD?M. ?imdi dü?ündügümde çocukluk i?te diyorum

gülüyorum...aradaki farkda burada digerlerini çocukca seni kendim gibi

seviyorum...

. Ü. YA?AR O?UZCAN

Duygular dü?üncelere hakim olunca ba?lard?

a?k... Dü?ünceler duygular?, yönlendirirken sevgiden bahsetmek kadar

yalanc?l?k da olamazd?...

?skender Pala-Babil'de Ölüm ?stanbul'da A?k.

Bence ya?am?n? tümüyle ve dolu dolu ya?amak

istiyorsa bir insan her duygusuna ?ekil vermeli, her dü?üncesini ifade

etmeli ve her rüyas?n? gerçekle?tirmelidir. (...) Ama içimizdeki en

cesur insan bile kendinden korkuyor.

Oscar Wilde~Dorian Gray'in Portresi

??im çok zor benim...Yüre?imin i?i yaln?zl?k

caddesi...Elim yüzüm kir pas de?il ki...Sevdanla kirli...??im çok zor

benim...Her sabah erkenden kalk?p...Seni seviyorum!

Ceyhun Y?lmaz

Seziyorum ki kaçacaks?n..

Yalvaramam ko?amam

Ama sesini b?rak bende..!!

Biliyorum ki kopacaks?n

Tutamam ...saçlar?ndan

Ama kokunu b?rak bende..!!

Anl?yorum ki ayr?lacaks?n

Çok y?kk?n?m y?k?lamam

Ama rengini b?rak bende..!!

Duyumsuyorum ki yiteceksin

En büyük ac?m olacak

Ama ?s?n? b?rak bende..!!

Ayr?ms?yorum ki unutacaks?n

Ac? ku...r?un bir okyanus

Ama tad?n? b?rak bende..!!

Nas?l olsa gideceksin

Hakk?m yok durdurmaya

Ama kendini b?rak bende..!!

*AzizNES?N

Her ?ey bir sokak çocu?unun elini cebine

sokabildi?i kadar bo?, öznesi olmayan cümleler gibi de?ersiz ve senin

"naber" soruna "iyilik" dedi?im kadar yalan..!

*DilekErk?l?nç

#1446

 
© 2015
AŞK