Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

James Joyce Sözleri

Cennetin krall???n?n, zorbal?ktan ac? çekti?ini unuturuz, ki cennetin krall??? kad?nlara benzer.

Okuyucumdan beklentim, bütün hayat?n? yap?tlar?m? okumaya adamas?d?r.

A?k bir ba?kas?n?n mutlulu?unu istemek olarak anla??lan tan?m?n? kastederek asl?nda hiç do?al olmayan bir olgudur ki kendini nadiren tekrar eder; ruh yeniden bakire kalamayacak hale gelir ve bir ba?kas?n?n ruhundaki okyanusa dalacak gücü yeniden kendinde bulamaz.

Ac?nacak olan, halk kitab?mdan ahlaksall?k talep eder ve bulur ya da daha kötüsü bu durumu baz? ?ekillerde ciddiye de alabilirler, ama i?in gerçe?i ?udur ki kitab?m?n içinde ahlaksall?k bar?nd?ran tek bir sat?r bile yoktur.

Herkesin bildi?i gibi Christopher Columbus, Amerika'y? en son ke?fetti?i için gelecek ku?aklar taraf?ndan onurland?r?ld?.

Dublin'i betimlemek istiyorum, e?er ?ehir bir anda dünyadankaybolursa anlay?n ki kitab?m yeniden olu?turulmu?tur.

Kimse anlam?yor mu? son sözleri.

#553

 
© 2015
AŞK