Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Jean Baudrillard Sözleri

Hiçbir ?ey ba?tan ç?karman?n kendisinden daha büyük olmay? beceremeyecektir; Onu yok eden düzen bile.

Kapitalizm erke?i tehlikesiz hale getirip, ehlile?tirmek, bir dolap beygiri yapmak için kad?n? kullan?r.

Art?k inanam?yoruz; ama inanana inan?yoruz. Art?k sevemiyoruz; yaln?zca seveni seviyoruz. Art?k ne istedi?imizi bilmiyoruz, ama bir ba?kas?n?n istedi?ini isteyebiliyoruz. ?stemek, yapabilmek ve bilmek eylemleri terk edilmedi ama bir ba?kas?na devredilerek genel olarak ilga edildiler.

Farkl?l???n do?ru kullan?m? yoktur. Yaln?zca ?rkç?l???n de?il farkl?l??? sürdürmeye ve korumaya yönelik tüm ?rkç?l?k kar??t? ve insanc?l cabalar?n gösterdi?i de budur.

Felsefenin s?rr? , belki de kendini tan?mak veya nereye gitti?ini bilmek de?il, ötekilerin dü?ledi?ini dü?lemektir. Kendi ba??na inanmak de?il, inananlara inanmakt?r.

Ne estetik ne cinsel bir inanc?m?z var ama hala bunlara sahip olmay? ö?reniyoruz ve gerçek bir felaket olmayacak çünkü sanal felaket ko?ullar?nda ya??yoruz. H?zla ço?alan a??r? ?i?en ama do?uramayan bir dünyan?n bulant?s? bu.

Foto?raf sanat? bizim için bir 'cin kovma'd?r. ?lkel toplumun masklar? vard?, burjuva toplumunun aynalar?, bizim ise görüntülerimiz var. Foto?raf? çekilen nesne geri kalan her?eyin yok olmas?n?n izidir sadece. Neredeyse kusursuz bir cinayet. Foto?raft?r bizi görüntüsüz bir evrene, yani salt görünü?e, en çok yakla?t?ran. Çünkü nesnedir bizi gören, nesnedir bizi dü?leyen. Dünyad?r bizi yans?tan, dünyad?r bizi dü?ünen. Budur temel kural.

Tanr? var ama ben inanm?yorum ya da Tanr? yok ama ben inan?yorum önermeleri paradoksal bir ?ekilde e?er Tanr? varsa inanmak anlams?zd?r, e?er Tanr? yoksa inanma bir zorunlulu?a dönü?mektedir anlam?na gelirler. E?er bir?ey yoksa ona inanmak laz?md?r. Öyleyse Tanr?'ya inanmak o'nun varl???ndan, belirginli?inden ve ?u anda buradal???ndan ku?kulanmak demektir.

#580

 
© 2015
AŞK