Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Jean De La Bruyere Sözleri

A?k b?kmakla ölür, unutmakla gömülür.

Yükselmenin iki türlüsü vard?r;birisi, kendi de?erine dayanmak, di?eri ba?kalar?n?n de?ersizli?ine dayanmakt?r.

Az konu?maktan nadiren, çok konu?maktan ise ço?unlukla pi?man oluruz.

Hayat, duygulananlar için bir trajedi, dü?ünenler için bir komedidir.

Gerçekten alçak gönüllü olan bir insan, kendisinden hiç söz etmeyen insand?r.

Tüm belalar, yaln?z kalma yetene?imizin olmay???ndan gelir ba??m?za.

Çok konu?mak insan?n gözden dü?mesi için en k?sa ve emin yoldur.

Erdem k?l???na girmemi?, ondan destek almam?? kötülük var m?.

Bir insan? tan?mak istiyorsan?z onu büyük bir mevkiye geçiriniz.

?nsan?n sevmedi?i ile ya?amas?, sevdi?inden ayr?lmas?ndan da beterdir.

?nsan için yaln?z üç olay vard?: Do?mak, ya?amak ve ölmek. ?nsan do?du?unun fark?nda de?ildir, ölüm korkusuyla da ac? çeker ve genellikle de ya?amay? unutur.

Mutlu olmak m? istiyorsun? Yapman de?il yapmaman gereken o kadar çok ?ey var ki.

Temiz yürekli ?nsanlar hiçbir zaman rahat hayat ya?ayamazlar. Çünkü kendilerini ba?kalar?n?n hayat? için feda ederler...

Zaman dostlu?u güçlendirir, a?k? zay?flat?r.

Dürüst bir insans?n?z, i?inizi etraf?n?zdakileri memnun etmek ya da etmemek üzere yapm?yorsunuz; efendinize ve görevinize s?k? s?k?ya ba?l?s?n?z. Siz, bitmi? bir adams?n?z.

Zaman?n k?sal???ndan en çok yak?nanlar zamanlar?n? en kötü kullananlard?r.

Zay?f oldu?umuz için dü?manlar?m?zdan nefret eder ve ondan intikam almay? dü?ünürüz. Tembel oldu?umuz için sakinle?ir ve intikam almaktan vazgeçeriz.

Dü?man?m?z?n gün gelip dostumuz, dostumuzun da gün gelip dü?man?m?z olabilece?ini unutmaks?z?n ya?amal?y?z.

Dünyada ba?ar? kazanman?n iki yolu vard?r: Ya kendi akl?ndan faydalanmak, yahut da ba?kalar?n?n ak?ls?zl???ndan faydalanmakt?r.

Ya?lanmak isteriz. ama ya?l?l?ktan korkar?z; bu hayat? ne kadar sevip, ölümden nas?l kaçmak istedi?imizi gösterir.

?nsanlar hakk?nda konu?ulanlara inan?p onlar hakk?nda karar verme. Ba?kas?n? övmeyenlere, yerenlere, kimseden ho?nut olmayanlara bak?n; bunlar kimsenin be?enmedi?i insanlard?r.

Bir kad?n?n güzelli?i, ancak sevmeye ba?lad??? zaman meydana ç?kar.

Kad?nlar?n birlerinden nefret etmesinin sebebi erkeklerdir.

Mevki yapma güçtür, ancak o mevkiye lay?k olmak daha da güçtür.

Gerçe?e ancak tek yoldan gidilir, ama ondan uzakla?mak için binlerce yol var?r.

Gönül ok?ay?c? sözler, k?l?k de?i?tirmi? yalanlard?r.

Kad?n?n mizac? giydi?i elbise ile de?i?ir.

Birbirimizin küçük kusurlar?n? ho? göremezsek arkada?l?ktan bir?ey anlayamay?z.

Çirkin kad?n yoktur; güzel görünmesini bilmeyen kad?n vard?r.

Cömertlik fazla vermekten ziyade yerinde ve zaman?nda vermek demektir.

Çocuklar?n ne geçmi?i, ne gelece?i vard?r. ?imdiki zaman? ya?ar onlar.

Ba?kas?n? övmeyenlere, yerenlere, kimseden ho?nut olmayanlara bak?n; bunlar kimsenin be?enmedi?i insanlard?r.

Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildi?i için ço?unluk bilgisizdir.

Alçak gönüllü insan, kendini hiç söz konusu etmez.

Ak?ll? insanlara gülmek, delilerin ayr?cal???d?r.

Can s?k?nt?s?, dünyaya tembellikle birlikte gelmi?tir.

#650

 
© 2015
AŞK