Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Jean Jacques Rousseau Sözleri

Bireysel a?k?m için dünyay? veririm, özgürlügüm içinde a?k?m? veririm.

Sab?r ac?d?r ama meyvas? tatl?d?r.

Ey yüce gönüllü yalan! Gerçek hiç sana tercih edilebilecek kadar güzel olmu? mudur?

?nsanlar ömür k?sad?r derler ama, yine de onu k?saltmak için ellerinden geleni yaparlar.

A?k mutlulu?unu evlendirdikten sonra da sürdürebilseydik, dünya cennet olurdu asl?nda.

?efkatin en büyük amili analard?r. Hayat?mdaki bütün hatalar?m ana terbiyesi görmeyi?imden ileri gelmi?tir.

Beraber a?lamaktaki tatl?l?k kadar, hiçbir ?ey kalpleri birbirine ba?layamaz.

Hiç bir ?ey ç?kar gruplar?n?n etkisinden daha tehlikeli de?ildir.

Devlet büyüdükçe, özgürlük de o oranda küçülür.

Her ?eyden önce iyi olal?m, ondan sonra mutlu oluruz.

Büyük iyilikleri tan?mak için, küçük kötülükleri tan?mam?z gerekir.

A??r? tevazunun da gurur gibi kendine mahsus tehlikeleri vard?r.

?yi bir a?k mektubu yazabilmek için ne demek istedi?ine dair hiçbir fikrin olmadan yola ç?kmal?, ne yazd???n? bilmeden bitirmelisin.

Ba??m?za gelen herhangi bir belâda, tesirinden çok niyete bakar?z. Damdan dü?en... bir kiremit bizi daha çok yaralar. Fakat kötü bir elin att??? ta? kadar kederlendirmez. Ta? hedefe de?meyebilir;Fakat niyet yapaca??n? yapar.

Empoze edilen sosyal sistemin e?itsizligi ve modern otoriter devletin k?s?tlamalar? insanlar? birbirlerini desteklemek yerine sömürmeye götürmektedir.

Zor i?, zaman?nda yapmam?z gereken fakat yapmad???m?z kolay i?lerin birikmesiyle meydana gelir.

E?er insanlar Tanr? olsayd?, kendilerini demokratik olarak yönetebilirlerdi. ?nsanlar Tanr? olmad?klar?na göre, mükemmel bir devlet insanlara göre de?ildir.

Gerçek demokrasi hiçbir zaman var olmam??t?r ve olmayacakt?r da.

Politika ve ahlâk? farkl? ele alanlar, her ikisini de asla anlayamazlar.

Genel istem yok edilemez.

A??r söz veren h?zl? i? yapar.

Yanl?? sonsuz ?ekillere girebilir, do?ru ise yaln?z bir türlü olabilir.

Ey büyük filozoflar, bu faydal? dersleri siz yaln?z kendi çocuklar?n?za, kendi dostlar?n?za verin ne olur! Hem siz fikirlerinizin meyvas?n? daha çabuk elde edersiniz, hem de bizim çocuklar?m?z sizin meshebinize girmek tehlikesinden kurtulmu? olur.

Mutsuzluk, ?üphesiz çok büyük bir ö?retmendir, fakat bu ö?retmen; derslerini pahal?ya ödetir ve faydas? da paras?na de?mez.

Gerçek demokrasi var olabilmesi için, o kadar insan?n toplayacak bir yerin olmas? gerekirdi. Milyonlarca insan? da bir yerde toplayam?yorsan?z. Temsili demokrasi ile yetinin.

Yaln?z ?unu soraca??m: Felsefe nedir? En tan?nm?? filozoflar?n kitaplar?nda buldu?umuz nedir? Onlar? dinlerken insan kendini, bir pazar yerinde avaz avaz ça??ran bir sürü madrabaz aras?nda san?r; her biri bana gelin, bana gelen aldanmaz diye ba??r?r durur. Kimi, cisimlerin mevcut olmad???n?, her ?eyin tasavvurda ya?ad???n? iddia eder; kimi maddeden gayr? olmad???n? ileri sürer ve Allah dünyan?n kendisidir der. Birisi ispata kalkar ki dünyada iyilik kötülük yoktur, hay?r ve ?er birer kuruntudan ibarettir. Öteki der ki, insanlar birer, canavard?r; birbirlerini parçalay?p yemeleri cürüm say?lmaz.

Daimi bar???n tesis edilmesi tamamen ülkelerin anla?mas?na ba?l?d?r. Daimi bar???n tesisi tüm ülkeler için yarar sa?lar. Bar?? için uluslararas? bir federasyon olu?turuldu?unda bu kurum uzun süre yürürlükte kalabilir ve bar??? gerçekle?tirebilir.

#640

 
© 2015
AŞK