Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Jean Paul Sartre Sözleri

?nsan?n özgürlü?ü, kendisine yap?lanlara kar?? tak?nd??? tav?rda gizlidir.

Sava?? zenginler ç?kar?r, yoksullar ölür.

?nsan sahip olduklar?n?n toplam? de?il, fakat henüz gerçekle?tiremediklerinin toplam?d?r.

Hayata yap?lacak o kadar çok hata varki, ayn? hatay? yapmakta ?srar etmenin anlam? yok...

Niçin bu kadar içiyorsun? Kederlerimi bo?mak için. O kadar içtin ki, kederleriniz hala bo?ulmad? m?? Maalesef yüzmeyi ö?renmi?ler.

S?rt?m olmas?n isterdim; ben onlar? görmedi?im zaman insanlar?n bana bir ?eyler yapmalar?ndan ho?lanm?yorum.

?nsan, u?runda ölümü göze alabilece?i bir ?ey bulmad??? müddetçe, insan de?ildir, adam de?ildir.

Kötülük, ancak tam h?zla giderken dengede kalabiliyordu, bisiklette oldu?u gibi...

Dostluk, birbiri hakk?nda hüküm vermek demek de?ildir. Dostluk, inanmak demektir.

?nsanlar kahramanlar? oynuyorlar; çünkü korkaklar. Azizleri oynuyorlar; çünkü kötü ruhlular. Suikastçiyi oynuyorlar; çünkü yan?ba?lar?ndaki kom?ular?n? öldürmek için yan?p tutu?uyorlar. ?nsanlar oynuyorlar; çünkü do?u?tan yalanc?lar.

Umutsuzluk; insano?lunun kendine kar?? haz?rlayabilece?i suikastlerin en korkuncudur, umutsuzluk manevi bir intihard?r.

Her varolu?an nedensiz do?ar ve rastlant? sonucu ölür. Kendimi geriye do?ru b?rak?p gözlerimi kapad?m. Ama görüntüler hemen, etekleri tutu?up s?çrad?lar ve kapal? gözlerimi varolu?larla doldurmaya geldiler. Varolu? ki?inin terk edemeyece?i bir dolu?tur.

Yaln?zl?k; dü?ündüklerinizin kafan?z?n duvarlar?na çarp?p tekrar içerde kalmas?d?r.

Bir ?ey sona ermek için ba?lam??t?r. Serüven uzamaya gelmez. Ona anlam veren ölümdür yaln?z.

A?k; iki insan?n bilinçlerini birle?tirme çabas?d?r. Bo?una bir çaba, çünkü insan kendi bilincine mahkumdur.

Varl???nda, varl???n var olmas?n?n söz konusu oldu?u bir varl?k olarak var olan bir varl???m.

En büyük günah pi?manl?kt?r.

Varolmak susamadan içmek gibi bir ?eydir.

?nsano?lu özgürlü?e yazg?l?d?r; çünkü, bir kere dünyaya at?ld?ktan sonra yapt??? her ?eyden sorumludur.

Hayat üç bölümdür: Dünyay? de?i?tirece?ini sand???n, De?i?meyece?ini anlad???n ve dünyan?n seni de?i?tirdi?ine emin oldu?un.

San?yorlar ki korkak ya da kahraman olarak dünyaya gelir insan; anas?ndan nas?l do?mu?sa öyle kal?r, hiç de?i?mez. neden böyle dü?ünüyorlar dersiniz? Neden olacak, i?lerine gelmiyor da ondan: öyle ya korkak do?mu?san?z suç sizin mi? Bu durumda kim ne diyebilir size? Hiç kimse! onun için üzülmeyin ya?aman?za bak?n. Öte yandan kahraman do?mu?san?z yine kimse suçlayamaz sizi, üstünüze toz konduramaz. ?çiniz rahat etsin, ölünceye de?in kahraman kalacaks?n?z. Kahraman gibi yiyecek, kahraman gibi içeceksiniz!

Her seçi? bir vazgeçi?tir.

"Žinsan özgürlü?e mahkumdur.

?ntihar kaç?? de?il, reddedi?tir.

Dü?ünce özgürlü?ünden yoksun olmak dü?ündü?ünü söyleyememek de?il hiç dü?ünememi? olmakt?r.

Benim gibi ya?l? bir devrimciye böyle bir ödül vermek, kapitalizmin öç alma giri?iminden ba?ka bir ?ey de?ildir.

Nesnelerin bir ters yüzü vard?, insan akl?n? kaç?rd??? zaman bunu görürdü.

Cehennem ba?kalar?d?r.

Birini sevmeye, koyulmak ba?l? ba??na bir i?, bir giri?imdir. Güç ister, yürek ister, körlük ister. Hatta ba?lang?çta öyle bir an vard?r ki uçurumun üstünden s?çramak ister; dü?ünmeye kalkarsan a?amazs?n onu.

Resmi payeleri hep reddettim. Legion d'Honneur'ü de kabul etmemi?tim. Frans?z akademisine de girmedim. Yazar kendisinin bir kuruma dönü?türülmesini reddetmelidir. Bu onur verici bir paye dahi olsa bunlar ki?isel nedenlerim. Ayr?ca ?u da var: Ben iki kültürün bar?? içinde bir arada ya?ayabilmesi için u?ra??yorum. Elbette çeli?ki ve çat??ma var ve olmal?. Burjuva bir ailede yeti?ti?im halde sosyalist oldum. Sempatim ondan yanad?r. Bir de bu yüzden , bu ödülü verenlerin konumundan dolay? , kabul edemem.

#649

 
© 2015
AŞK