Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Jiddu Krishnamurti Sözleri

bilgi yüklü bir zihin özgür bir zihin de?ildir.

Bu denli hastal?kl? bir topluma iyi eklemlenmi? olmak, sa?l?kl? olman?n bir ölçüsü olamaz.

Tek amac?m var: ?nsan?n özgürle?mesi; insana s?n?rlar?n? y?kmak konusunda yard?mc? olmak.

Sevdi?iniz zaman ne sen ne de ben vard?r. O durumda yaln?zca duman? olmayan ate? vard?r.

?nsanlar h?zla akan ya?am nehrinin yan?nda kendilerine küçük bir havuz kazarlar, iste o havuzda koku?ur, o havuzda ölüp giderler.

Eylemlerimiz bilgi ve zaman üzerine kurulu oldu?u için, insan zaman?n kölesidir. Dü?ünce sürekli s?n?rl?d?r, bu nedenle biz çat??ma ve mücadele içinde ya?ar?z. Psikolojik evrim yoktur.

Maalesef hiç kimse ifade etmeye çal??t???m ö?retiyi tam olarak idrak edemedi.

E?er dinleyecek, ya?ayacak, yüzünü sonsuzlu?a dönecek sadece be? ki?i varsa benim için yeterlidir.

?nsan duygusal belle?inde kayda geçmi? "an?"lar? tekrar tekrar hat?rlayarak ac? çeker. Bu yüzden de geçmi?te ya?ar. Geçmi? ve Gelecekte ya?ayan ki?i de an'a dikkatini veremez. An'da kendisini, "?imdi ve burada" ya?ayamaz. Fark?ndal?k ?????n? an'a yöneltemeyen ki?i, bir an sonra geçmi? olacak anlar?n karanl???nda kalmaya kendisini mahkûm eder. ??te bu karanl?k, Cehaleti, bencilli?i, ba??ml?l??? do?urur. An'da tüm fark?ndal???m?zla dolu dolu ya?ad???m?zda hiçbir eksiklik kalmayaca?? için bir an sonra "geçmi?" olacak bu an, eksikli?i tamamlamak için bizi kendisine geçmi?e do?ru çekmez. Ve biz yeni bir An'? deneyimlemek üzere tümüyle Özgür oluruz.

?nsan?n içinde bütün dünya vard?r ve e?er nas?l bakman ve ö?renmen gerekti?ini bilirsen, kap? orada ve anahtar elindedir. Yeryüzünde senden ba?ka hiç kimse ne sana o anahtar? verebilir ne de o kap?y? açabilir.

Her ?eye ba?kald?r?yorum. Ba?ka insanlar?n kendilerini üzerimde yetke saymalar?na, ba?kalar? taraf?ndan e?itilmeye, ba?kalar?n?n bildiklerini bana kabul ettirmeye çal??malar?na ba?kald?r?yorum. Kendim bulmad?kça hiçbir ?eyi do?ru kabul etmiyorum. Ba?kalar?n?n benden farkl? dü?ünmesine kar?? de?ilim, ama onlar?n bana dü?üncelerini, ya?amla ilgili görü?lerini zorla kabul ettirmeye çal??malar?na katlanam?yorum. Daha küçük bir çocukken de ba?kald?r?yordum. Dinliyor, izliyor, ama bir yandan da sözlerin yan?lsamas?n?n ard?ndaki hakikati ar?yordum.

Dünyay? ve dünyadaki ?eyleri sevmedi?imiz, onlardan yaln?zca yararland???m?z için ya?amla ba??m?z? yitirdik. ?efkat duygumuzu, duyarl?l???m?z?, güzel ?eylere tepkimizi yitirdik; do?ru ili?kinin ne oldu?unu ancak bu duyarl?l???n yeniden kazan?lmas?yla anlayabiliriz.

Bir kimseyi sevmenin ne demek oldu?unu biliyor musunuz? Bir a?ac?, bir ku?u ya da bak?p gözetti?iniz bir hayvan? sevebilir misiniz? Size hiçbir kar??l?k vermese, gölgesinden de yararlanamasan?z, arkan?zdan da gelmese, size ba??ml?l?k duymasa gene de sevebilir misiniz?

?nsan?n dram? sanki ba?ka türlüsü de olabilirmi? gibi görünmesine ra?men ya?am?n tad?na varamamas? ya?am?n keyfini gere?i gibi ç?karamamas?d?r. Karma??k çeli?kili dü?ünceler ve duygular aras?nda korkular ve kayg?lar içinde bocalayan ne istedi?ini ne istemedi?i tam olarak bilemeden tats?z bir ya?am? sürükleyip duran insan?n bu durumu gerçekten ac?kl?... ya da ?öyle söyleyelim: insan kendi kendinden habersiz ko?ar ad?m ölümüne yol al?yor.

Hepimiz bir ?eyden korkar?z; korku soyutlanm?? halde var olamaz, hep bir ?eyle ilintilidir. Kendi korkular?n?z? biliyor musunuz? ??inizi kaybetmekten, yeterince yiyecek veya paraya sahip olamamaktan, kom?ular?n?z?n veya toplumun hakk?n?zda ne dü?ündü?ünden ya da ba?ar?l? birisi olamamaktan, toplumdaki yerinizi kaybetmekten, küçümsenmekten veya alay konusu olmaktan duyulan korku; ac? ve hastal?k, h...ükmedilme, sevginin ne oldu?unu asla bilememe, sevilmeme, e?inizi veya çocuklar?n?z? kaybetme, ölüm, ölüme benzer bir dünyada ya?ama, can s?k?nt?s?, ba?kalar?n?n zihinlerindeki imgenize lay?k olamama, inanc?n?z? yitirme korkusu; bütün bunlar ve say?s?z ba?ka korkular...Siz kendi korkular?n?z? biliyor musunuz? Peki bunlarla ilgili genelde ne yap?yorsunuz? Onlardan kaç?yorsunuz, de?il mi ya da üstlerini örtmek için fikirler ve imgeler icat ediyorsunuz? Ama korkulardan kaçmak onlar? büyütmekten ba?ka bir i?e yaramaz.

Hakikat uzakta de?il, yak?nda; hakikat her yapra??n alt?nda, her gülü?te, her göz ya??nda, ki?inin sözcüklerinde, duygular?nda, dü?üncelerinde. Ama öylesine gizlenmi? ki, onu görmek için örtüsünü kald?rmak zorunday?z. Örtüyü kald?rmak sahte olan? ke?fetmektir; sahte olan? tan?d???n?z an o ortadan kalkar, hakikat aç??a ç?kar.

Sadece sessizce dinleyin... Neden oynamak zorunda oldu?unuzu, neden yemek yemek zorunda oldu?unuzu, neden nehre bakmak zorunda oldu?unuzu, neden zalim oldu?unuzu sormuyorsunuz, de?il mi? Bir ?eyi yapmak istemedi?inizde ba?kald?r?yor, neden yapmak zorunda oldu?unuzu soruyorsunuz. Ama okumak, oynamak, gülmek, zalim olmak, iyi olmak, nehri, bulutlar? görmek, tüm bunlar hayat?n parçalar?d?r; ve okumay? ...bilmezseniz, yürümeyi bilmezseniz, bir yapra??n güzelli?ini takdir edemezseniz, ya?am?yorsunuz demektir. Ya?am?n bütününü anlaman?z gerek, sadece küçük bir parças?n? de?il. î?te bu yüzden okumak zorundas?n?z, i?te bu yüzden gökyüzüne bakmak zorundas?n?z, bu yüzden ?ark? söylemek, dans etmek, ?iirler yazmak, ac? çekmek ve anlamak zorundas?n?z; çünkü tüm bunlar hayatt?r...

?nsan, kendi dü?üncelerinin fark?nda oldu?u zaman görecektir ki; dü?ünen ve dü?ünce ?eklinde bir bölünme vard?r. Gözlemleyen ve gözlemledi?i, deneyimleyen ve deneyimledi?i. Sonunda bunun bir illüzyondan ibaret oldu?unu ke?fedecektir. Sonra sadece saf bir gözlem kalacakt?r, geçmi?in ve zaman?n gölgesini içermeyen bir kavray??. Bu zamans?z kavray??? zihine derim, köklü bir mutasyon getirir. Bütünsel, toptan omuzlama as?l en önemli harekettir. Psikolojik aç?dan dü?üncenin getirdi?i her ?ey toptan omuzland???nda, yaln?z ondan sonra orada a?k vard?r, ayn? zamanda merhamet ve zeka olan.

Gözetleyen gözetlenendir.

Sen dünyas?n.

#647

 
© 2015
AŞK