Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Johann Wolfgang Von Goethe Sözleri

Bir adamda azim olmazsa bilgisi ölüdür.

Kalp ne ile doluysa, dudaklardan o dökülür gider.

Mezardakilerin pi?man olduklari ?eyler için, dünyadakiler birbirlerini yiyorlar!

Gerçek dost; Dü?tü?ünde sana yard?m eden de?il, Seni dü?ürmemek için dü?meyi göze alan ki?idir..

?yi bir kar?n m? olmas?n? istiyorsun? Öyleyse tam bir koca ol!

Herkes Pinokyo gibi tahtadan insana dönü?me ?ans? bulamad?, Kimileri hep odun kald?.

Daha ileriye ula?man için bir kaç ad?m geri gitmeyi ö?renmelisin. Çünkü en ileri s?çray??lar, iki ad?m geriden ba?lar.

Bask? ve ?iddet yaln?zl?ktan do?ar, karakter dünyan?n f?rt?nalar? ve dalgalar? aras?nda ?ekil al?r.

Biz birbirimizin hiçbir ?eyi olmayacakt?k, ama her ?eyi olduk.

Bütün dikkatiniz kendinizdeyse mutlulu?u garanti ettiniz demektir.

?nsan kendini hiçbir yerde, kar?ncalar gibi kayna?an kalabal??? yar?p geçti?i zamanki kadar yaln?z hissedemez.

Bir insan?n ula?abilece?i en yüksek düzey, kendi inanç ve dü?üncelerinin bilincine varmak, kendi kendini tan?makt?r.

Arkada? el uzat?p seni yerden kald?rand?r , Dost ise onuda a?a?? çekece?ini bildi?i halde sen daha dü?erken el uzatand?r... !

?nsanlar? birle?tiren duygular, ay?ran ise fikirlerdir.

Kendine hükmetmeyen u?ak kal?r.

A?k imkans?z olan birçok ?eyi mümkün k?lar.

Sözleriniz yürekten gelmedikçe, hiçbir zaman iki kalbi birle?tiremezsiniz.

Yeterli zaman?m?z hep vard?r, yeter ki do?ru kullanal?m.

Yal?n güzeli, güzelden anlayan de?erlendirir; süslü ise y???na seslenir.

Faydas?z bir hayat erken bir ölümdür.

?nanç, Ya?am?n Gücüdür.

En güzel etki, iki benzer ruhun birbirine yapt??? etkidir.

?nsanlar?n ne kadar kötü oldu?unu görmek beni hiç ?a??rtm?yor, fakat bu yüzden hiç utanmad?klar?n? görünce hayretler içinde kal?yorum.

Biz kad?nlar? olduklar? haliyle seviyoruz. Kad?nlar ise olmay? vaat ettigimiz halimizi seviyor.

Dünyada ?unu farketmek hiç de güç degil;insan ba?kalar?n?n eksikliklerini gözünün önüne getiripte, bunlar? rahatça yermeye koyulunca, kendi suçlar?dan kendini kolayca ar?nm?? hissediyor.

Ak?ls?zlar h?rs?zlar?n en zararl?lar?d?r. Zaman?n?z? ve ne?enizi çalarlar.

Yard?ma ça??rd???m ?ey ac?lard?r. Çünkü onlar dosttur ve iyi ö?ütler verirler.

Deliler ve ak?ll?lar ayn? derecede zarars?zd?rlar. Yaln?z yar? delilerle yar? ak?ll?lar çok tehlikelidir.

A?k?m için her?eyden vazgeçerim, fakat özgürlü?üm için a?k?mdan da vazgeçerim.

Adettir; baban?n toplad???n? o?lu saçar.

En iyi devlet nedir? Bize kendimizi yönetmemizi ö?retendir.

En iyi yönetim kendi kendimizi yönetmeyi bize ö?retebilecek yönetimdir.

Etkinli?imi art?rmadan ya da do?rudan do?ruya canland?r?p ya?am?ma bir ?ey katmadan bana yaln?zca bilgi veren her ?eyden nefret ediyorum.

Neyi bulmak istedi?ini bilmeden sürekli aramaya kalkma. Hiçbir ?ey bulamazs?n. Ancak inanarak, bilerek ve kendini vererek arad???n? bulabilirsin. Unutma! Bal ar?s? çiçe?e konan tek böcek de?ildir; fakat ondan bal çekmeyi bilen yaln?z odur...

Ya?amak, kendi kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemi?inden kendi heykelini yapmakt?r.

Yanl??l?klar denizine gömüldü?ü halde, umutla bekleyebilen insan ne talihlidir.

Atalar?ndan sana kalan? hak etmeye bak! Yoksa senin olmazlar.

Tutkular?m?z gerçek anka ku?lar?d?r. Eskisinin küllerinden bir yenisi do?ar.

Gönlümüz bize akl?m?zdan daha yak?nd?r.

Acele etme ama tembellik de etme.

Üç bin y?l?n hesab?n? görmeyen karanl?kta yolunu bulamaz, körü körüne ya?ar ancak!

Paran? yitirdin, hiçbir ?ey yitirmedin. Çal???r kazan?rs?n. Onurunu yitirdin, çok ?ey yitirdin. Ama onu da çal???p kazanabilirsin. Fakat umudunu yitirirsen, hayattaki her?eyini yitirirsin.

Ne kadar yal?t?lm?? bir ya?am sürerseniz sürün, haberiniz bile olmadan ya borçlu ya da alacakl? olursunuz.

Sa?duyulu bir insan hemen hemen her ?eyi gülünç bulur; bilge insansa hemen hemen hiçbir ?eyi.

Hastal?kl? bir topluma uyum sa?lamak demek, sa?l?kl? olmak demek de?ildir.

?nsan ya?am? boyunca bir ki?iyi sever. Önceki ve sonrakiler; Birer aray??, kaç?? yada aldan??t?r.

Ba?kalar?n?n mutlulu?undan kendine pay ç?karan insan, en mutlu insand?r.

?stekleriniz , içinizdeki yeteneklerin birer elçisidir.

?nsan her gün ya güzel bir ses i?itmeli, ya gönül aç?c? bir okumal?, yahut güzel bir ?ey dinlemelidir.

Ya?ad???m?z her an kendi hakk?n? ister.

Siz kendinize inan?n, ba?kalar? da size inanacakt?r.

Korkak, tehlikede olmad??? zamanlarda yumru?unu sallar.

Do?a daima eylemdedir ve tüm savsakl?klara lanet eder.

Tabiat, her yapra??nda en derin yaz?lar olan biricik kitapt?r.

Kendinden istenilene yeti?ebilmesi için bir insan?n kapasitesini gözünde büyütmesi gerekir.

Bir fikir eksikse onun yerini alacak bir kelime mutlaka bulunabilir.

Büyük tutkular umutsuz birer hastal?kt?r. Onlar? tedavi edebilecek olan ?ey, onlar? gerçekten tehlikeli hale de sokabilir.

Eskiden derdim ki; ?nsan?n ba??na gelebilecek en kötü ?ey, bir gün 'yapayaln?z kalmas?d?r'Ö?rendim ki; Hayatta insan?n ba??na gelebilecek en kötü ?ey: Yapayaln?z hissetmesine neden olan insanlarla ya?amas?d?r.

Ya?amaya zaman ay?r?n, zira zaman bunun için vardir... Dü?ünmeye zaman ay?r?n, ba?ar?n?n bedeli budur.

Bilenlerin akl? kar??maz insanca olanlar kayg?lanmaz, cesurlar korkmaz.

Lüzumsuz bir ?ey almak istemiyorsan panay?rlara ko?ma.

K?skançl???m?z? ancak sevgi ile yenebiliriz.

Büyük sevinçlere büyük zahmetlere katlan?larak ula??l?r.

Gülmeye zaman ay?r?n, ruhunuzun müzi?i budur... Sevmeye zaman ay?r?n, güçlü olman?n kayna?? budur...

Seni dü?ünüyorum, güne?in ???klar? denizden aksedince. Seni dü?ünüyorum, ay?n p?r?lt?lar? kaynaklara vurunca. Seni dü?ünüyorum, uzak bir yol üstünde tozlar havalan?rken, Karanl?k bir gecede, dar bir tahta köprüde bir yolcu ürperirken. Seni dü?ünüyorum, bo?uk u?ultularla orda yükselirken dalgalar. Kulak kesilmek için koruluktay?m, s?k s?k her ?eyin sustu?u anlar. Uzakta olsan bile ben senin yan?nday?m, sende yak?n?mdas?n. Güne? bat?yor, biraz sonra, beni ???tacak y?ld?zlar ne olurdu burda Yan?mda olsayd?n.

?nsan her gün biraz müzik dinlemeli, biraz ?iir okumal?, güzel bir resim görmelidir ki, dünyevi kayg?lar Tanr?'n?n insan ruhuna a??lad??? güzel duygusunu silip yok etmesin.

Sabretmeye al??t?ysan, inan bana, çok ?ey yapm??s?n.

?nsan?n en büyük hatas? ?udur; kendini oldu?undan büyük görmek ya da kendine hak etti?inden az de?er vermek.

Etraf?n?za bakmaya zaman ay?r?n, günler bencilli?inize yetmeyecek kadar k?sad?r.

Az ümit edip çok elde etmek hayat?n hakiki bir s?rr?d?r.

Çocuklar?n?zla oynamaya zaman ay?r?n, zevklerin en büyü?üdür. Terbiyeli olmaya zaman ay?r?n, insan olabilmenin sembolü budur.

?yilik dü?ünmek, bizi cesaretle ya?at?r.

Her an kendimizi de?i?tirmeli, yenilemeli ve gençle?tirmeliyiz, yoksa kat?la??r?z.

Az ?ey bilirsek bir ?eyin do?rulu?una emin olabiliriz, bilgi art?nca ku?ku da artar.

Hiç kimse, kollar?nda bir çocuk tutan anne kadar çekici ve bir kaç çocuk aras?ndaki bir anne kadar sayg? de?er de?ildir.

?nsan?n bilgisi artt?kça, huzursuzlu?u da artar.

?yilik, insanlar? birbirine ba?layan alt?n zincirdir.

Ana baba iyi terbiye alm??larsa, çocuklar da terbiyeli olur.

Kaybedecek bir ?eyi olmayan insandan korkulur.

Cahiller ak?ll? insanlar?n bin y?l önce yan?tlad??? sorular? sorarlar.

Karde?lerimi tanr? yaratt? ama dostlar?m? ben buldum.

Konu?mak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanatt?r.

Mükemmel insanlar?n aksayan taraflar? daha çok göze batar.

Gülün dikeni var diye üzülece?ine, dikenin gülü var diye sevin.

Dü?ünmek kolayd?r, yapmak zordur. Dünyada en güç olan ?ey de dü?ünüleni yapmakt?r.

Yüz çe?it ?eyi yar?m bilmektense bir ?eyi tam bilip uygulamak insan? daha iyi yeti?tirir.

?nsan, babas?na borçlu oldu?u sayg?y? ancak baba oldu?u zaman duyar.

Bir dert atlat?ld?ktan sonra, insana bir kazanç olur.

Sevgiye ve tutkuya aç?k bir kalp kadar dünyada de?erli bir ?ey yoktur.

En mükemmel kad?n, çocuklar?na babalar?n?n yoklu?unda baba olabilecek kad?nd?r.

Yarad?l??tan sahip olupta, erdeme dönü?meyecek hiçbir kusurumuz, kusura dönü?meyecek hiçbir erdemimiz yoktur.

Pusulan?n sana do?ru yol göstermesini mi istiyorsun , öyleyse onu yan?ndaki m?knat?slardan koru.

Yetenek, sükunet içinde ortaya ç?kar. Karakter ise dünyan?n f?rt?nalar? içinde.

Gerçe?in gücü ile ya?ad???m sürece kainat? bile fethedebilirim.

U?a??m bile olsa, yanl??lar?m? düzelten efendim olur.

Bir ?ey her?ey için, her?ey bir ?ey için vard?r.

Bir tart??ma s?ras?nda, k?zd???m?z anda için u?ra?may? b?rak?r, kendimiz için u?ra?maya ba?lar?z.

Asl?nda insan yaln?z, az bilirse bir ?ey bilir. Bilgiyle birlikte ?üphe de büyür.

Söylenen her söz kar??t?n? k??k?rt?r.

Erkekler ya?lan?r, kad?nlarsa de?i?ir.

Deli üfürür, bilgi konu?ur.

?nsan ancak anlad??? ?eyi duyar.

?nanç ya?am?n gücüdür.

Tutkular?m?z; ya birer kusur ya da birer erdemin daha ?iddetli halleridir.

?nsan kendini yaln?zca insanda tan?r.

Mal?n? kaybeden, bir ?ey kaybetmi?tir, onurunu kaybeden birçok ?ey kaybetmi?tir. Fakat cesaretini kaybeden her ?eyini kaybetmi?tir.

Kelimelerin söyleyemedi?i ?eyi, b?rak susmakla söyleyeyim.

Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanl??l?kt?r.

Ö?rencilerin bilmeleri gerekti?inden daha çok ?ey bilmeyen bir ö?retmenden daha korkunç hiçbir ?ey olamaz.

Günah; yasak oldu?u için ac? vermez, ac? verici oldu?u için yasakt?r.

Mant?kl? insan s?k s?k gülünecek bir ?ey olmad??? halde güler. Onu k??k?rtan her ne olursa olsun, verdi?i tepki kendi iç huzurunu ifade eder.

Bir insan? tan?mak için neyi gülünç buldu?undan daha iyi bir gösterge olamaz.

Dünya güzeldir, ama bir ?airin gözüyle daha da güzel olur.

Sevincin bir ac? yan?, ac?n?n da bir sevinçli yan? olmal?d?r.

?steklerimiz içimizde yatan yeteneklerimizin bir elçisidir.

Elinde hava, ???k ve dost sevgisi kald?ysa üzüntü çekme.

Erkeklerin akl?, ev kad?n? arar, ama kalbi ve hayal gücü ba?ka özellikler pe?indedir.

Sevilenin kusurlar?n? ho? görmeyen sevmiyor demektir.

Hiç kimse, affetti?i zaman oldu?u kadar yükselemez.

Yaln?zl?k tek kelime, söyleni?i ne kadar kolay. Halbuki ya?anmas? o kadar zordur ki.

Dostça gönül almalar, verenin kibriyle bizi küçülten, o göz al?c? arma?anlardan bin kat daha de?erlidir.

?nsan? mutlu eden ?eyler ayn? zamanda onun felaketinin de kayna?? olabiliyor.

Ya?l? bir adam hala genç kad?nlarla ilgilendi?i için k?nan?nca ?öyle demi?ti: Bir insan?n kendini gençle?tirmesinin tek yolu budur ve bunu yapmay? herkes ister.

Büyük yükleri kald?rabilmek için onlar?n ortas?n? bulmak gerekir.

Herkes Pinokyo gibi tahtadan insana dönü?me ?ans? bulamad?, kimileri hep odun kald?.

Yaln?zl??a yenilmemek için, s?k s?k hayaller kurulur; ama asl?nda neyin hayalini kurarsan kur, yaln?zl?k her hayalin sonudur.

Ahlak?n ana temeli iyi niyettir ki, o da tabiat? gergi yanl?zca dogruya yönelik olabilir.

?nsanlara olduklar? gibi muamele edersek, onlar? daha kötü k?lar?z. E?er onlar? olmalar? gerekti?i gibi ele al?rsak, olabilecekleri kadar iyi yapar?z.

?ster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzur oland?r.

3000 y?ll?k tarihinin hesab?n? yapamayan insan bo? insand?r.

Çözümde görev almayanlar problemin bir parças? olurlar.

li?ki ve dalkavukluk; ikisi de sohbetin de?erini dü?ürür.

Bilgi artt?kça huzursuzluk da artar.

Duydu?umuz ?eyleri ba?kalar?na anlat?rken onlar? tahrif etmemizin nedeni zaten ba?ta tam anlayamam?? olu?umuzdur.

Ölüm hiçbir vakit iyi kar??lanan bir konuk de?ildir.

Açl?k, en ak?ll? bal?klar? bile oltaya getirir.

Anlamayacaklara anlatma sak?n bilebilece?in en güzel ?eyleri.

Çiçekler bal doludur; ama tatl?y? bulup seçen yaln?zca ar?d?r.

Samimi olmay? vaadedebilirim, tarafs?z olmay? asla.

Hür olmad??? halde kendisini hür sananlar kadar köle yoktur.

Çok soruyorsan, kötü bilgi alm??s?n demektir.

Dünya bir hapishanedir.

Sanat ne kadar uzun tanr?m, hayat ne kadar k?sa.

Herkes kendi i?ini görse, toplumun bütün i?leri düzgün gider.

Tanr?lar bir ?ark? için biz o ?ark?ya dönü?ünceye kadar, bizden ne çok bedel al?rlar!

Niye ki bu bitmek bilmez yarat?l??, Yok olacaksa bir gün her yarat?lm??!

Uzun süre konu?up da dinleyicilerine yaltaklanmayan ki?i, ho?nutsuzluk uyand?r?r.

E?er bir insan kendi karakterine ayk?r? davran?rsa Fazla zaman? kalmad?' diye yorumlar?z bunu.

E?er Tanr? ba?ka türlü olmam? isteseydi, beni ba?ka türlü yarat?rd?.

Dünya o kadar büyük ve zengin ki, ya?am da öylesine çe?itli ki insan her zaman bunlardan ?iir ç?karma f?rsat?n? bulabilir. Ama her ?iirin bir durumdan do?mas? gerekir, yani ?iirin maddesi gerçek olmal?d?r. Hiçbir ?ey üzerine dayanmayan bir ?iirin iyi olaca??n? sanm?yorum.

En huzurlu toplumlar, üyeleri aras?nda kar??l?kl? güler yüz ve sayg?n?n eksik olmad??? toplumlard?r.

Baz? kusurlar bir insan?n var olu?u için gereklidir. Eski dostlar?m?z?n baz? tuhaf özellikleri ortadan kalkm?? olsa bu ho?umuza gitmezdi.

Ahlaka ayk?r? unsurlar, hislerimizi rahats?z etmeyecek ?ekilde dile getirildikleri zaman, bunlar? gülünç buluruz.

Ancak az ?ey bildi?imiz zaman bilgimizden emin olabiliriz. Ku?ku, bilgi artt?kça artar.

Bize te?ekkür borcu olan biriyle kar??la?t???m?zda hemen bunu dü?ünürüz. Te?ekkür borçlu oldu?umuz ve bunu hiç akl?m?za getirmedi?imiz ki?ilerle ise ne kadar s?k kar??la??r?z.

Ba?kalar?na kendimizden söz etmek gayet do?ald?r; ba?kalar?n?n kendileri hakk?nda söyledi?i ?eyleri, onlar?n kast etti?i biçimde anlamaksa bir kültür meselesidir.

Tutkular itiraf edildiklerinde hem ?iddetleri artar, hem de yat???rlar. Sevdiklerimize söylediklerimiz ve söylemediklerimiz aras?nda bulunacak bir orta yol, belki de ba?ka hiçbir alanda bu kadar arzu edilir bir ?ey de?ildir.

Tüm erdemlerin temel özelli?i, yükselme yolunda sürekli bir çaba, bizzat kendinle cenkle?me, daha büyük ve derin bir safl??a, bilgeli?e, iyilik ve sevgiye yönelik doymak bilmez bir istek.

Sanatç?lar ve zanaatkarlar, bir insan?n, tamamen kendine mahsus olan ?eyleri bile kendine mal edemedi?inin en aç?k kan?t?n? sunarlar. Sanatç?n?n ç?kard??? i?ler, do?du?u yuvay? terk eden ku?lar gibi elinden kaç?p giderler.

Kalabal?k bir toplant?da olup da, bunca insan? bir araya getiren ?ans?n kendi dostlar?m?z? da bir araya getirmesi gerekti?ini dü?ünmeden edemeyiz.

Hangi kusurlar?m?z? muhafaza edip, kendi içimizde dizginleyebiliriz? Di?erlerine zarar vermektense, onlar?n ho?una gidenleri.

Hatalar?m?z?n yüzümüze vurulmas?ndan , bunlardan ötürü cezaland?r?lmaktan rahats?z olmay?z, sab?rla bunlar?n ac?s?n? çekeriz; ama kendimizi bu hatalardan ar?nd?rmam?z gerekti?inde sabr?m?z ortadan kalkar.

Gelece?e bakmay? severiz çünkü önümüzde ?ekilsizce uçu?makta olan olaylara diledi?imiz gibi ?ekil vermek isteriz.

Her su olan yerde kurba?a yoktur, ama kurba?a sesi olan yerde su vard?.

Bir olan Allah'a iman, daima ruh yükseltici etki gösterir. Zira bu inanç insana kendi iç âleminin vahdetini birli?ini hat?rlat?r.

Kirazlarin ve dutlarin tadini cocuklar ve sercelerden sor.

#653

 
© 2015
AŞK