Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

John Dalberg Acton Sözleri

?ktidar yozla?t?r?r ve mutlak iktidar mutlak yozla?maya götürür.

Demokrasinin kötü olan bir yönü ço?unlu?un tiranl???na dönü?mesidir.

Güç y?k?l?r; mutlak güç, mutlaka y?k?l?r.

Gerçek demokratik ilke, hiç kimsenin halk?n üzerinde bir güce sahip olmamas? demektir.

Bizler gücün da??t?lmas? ile keyfi devletin kontrol alt?na al?nmas?n? istiyoruz. Güç yozla?ma do?urur. Mutlak güç, mutlak yozla?ma demektir.

Bir ülkenin özgür bir ülke olup olmad???n? de?erlendirmek için en iyi test az?nl?klar?n sahip oldu?u haklar?n güvence alt?na al?n?p al?nmad???na bakmakt?r.

Demokrasiyi kontrol edecek en etkili ve en iyi yöntemlerden birisi federasyondur. Federal sistem egemen devletlerin belirli ve tan?mlanm?? haklar?n?n d???ndaki yetkileri s?n?rlar ve da??t?r.

As?rlarca e?itimin bir devlet hizmeti oldu?u ke?fedilemedi ve devlet e?itim i?lerine kar??mad?. Fakat ne zaman ki modern absolutizm (mutlakç?l?k) ortaya ç?kt?, o zaman devlet her ?ey üzerinde hak iddia etmeye ba?lad?. Ticaret, sanayi, edebiyat, din ve di?er bir çok hizmetin devletin görevi oldu?u deklare edildi. Bu hizmetler devlete havale edildi ve devlet taraf?ndan kontrol edilmeye ba?land?.

#581

 
© 2015
AŞK