Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

John Fowles Sözleri

Dü?ünüyorum öyleyse var?m de?il; yaz?yorum, çiziyorum öyleyse var?m.

Ya?am ölüme ödedi?imiz bir bedeldir, tersi de?il. Ya?am?m?z kötüle?tikçe daha fazla öderiz, daha iyiye gittikçe ucuzlar.

Bizler doru?u hiçbir zaman göremeyecek olan köleler de?iliz; çünkü hiçbir doruk yoktur. Ya?am yüzy?l sonra daha az kusurlu olacakt?r. Mükemmele?ebilme anlams?zd?r. Çünkü sonsuz sürece nerede girersek girelim bir çe?it nostajiyle gelece?i bekleriz ve daha iyi bir ça?? hayal ederiz.

Esas trajedi buydu. Bir adam?n kötü olmaya cesaret etmesi de?il, milyonlarca insan?n iyi olmaya cesaret edememesiydi.

Yoksul bir ülkede yurtseverlik, e?er o ülke zengin ve güçlü olsayd? insan?n kendi ülkesinin en iyi oldu?una inanmakt?r. Zengin bir ülkede yurtseverlik, o ülke zengin ve güçlü oldu?u için insan?n kendi ülkesinin en iyi oldu?una inanmakt?r.

Nükleer bir felaketin yapabilece?ini zaman çoktan yapar. Bu yüzden ?imdi ya?a ve bunu yönet.

Hepimiz sevilmekten ya da nefret edilmekten ho?lan?r?z. Bu an?msanaca??m?z?n, varoldu?umuzun bir i?aretidir. Bu nedenle sevgi yaratamayanlar?n ço?u nefret yaratm??lard?r. O da an?msan?r.

E?it olmayan bir dünya yaratmak mutlulu?un do?as?nda vard?r. Herkes için eri?ilebilir bir mutluluk yaratmak, herkes için eri?ilebilir bir kad?n gibidir.

Duygularla konu?urlar. Pek kesin bir dil de?il bu. Tam tersi. En kesin dil. ?nsan ö?renebilirse tabii.

Anlad???m?z anlamda serbest giri?im bir insan?n istedi?i kadar zengin olmas?na olanak vermektir. Bu serbest giri?im de?il, serbest giri?im de?il; serbest vampirizmdir.

Ist?rap, ölüm felaket, talihsizlik, trajedi dedi?imiz ?eye özgürlü?ün bedeli demeliyiz. Bu ?st?rapl? özgürlü?e tek seçenek ?st?rap çekmeyen bir özgürlüksüzlüktür.

?u anki ya?am?m?zda gelip-geçici bir kirac? gelgeç bir konuk de?ilim, ben. O benim evim. Ve sahip olaca??m tek ev. Sadece buna sahibim.

Evren ayn? kalmak için de?i?ir biz ise farkl? olmak için.

Olas? tek cennet içinde bir zamanlar varoldu?umu bilemeyece?im cennettir.

Ölüm daha mutlak göründükçe ya?am daha otantik olur.

Hangisini içiyorsun; suyu mu yoksa dalgay? m??

Mutluluk skalas?nda evrim dikey de?il, yatayd?r.

Dünyan?n çevresindeki bu gizemli duvar ve ona ili?kin alg?m?z, bizi hayal k?r?kl???na u?ratmak için de?il; bizi yeniden ?imdiye ya?ama ?ua anki varolu?umuza yöneltmek için oradad?r.

Birle?me bir ilkedir. Proton elektronla birle?ir, atomlar birle?erek karma??kl?klar? artar, birle?erek moleküller yaparlar, amip amiple birle?ir, erkek di?iyle birle?ir, ak?l ak?lla birle?ir, ülke ülkeyle... Varolu? birle?mi? olmakt?r. Olmak birle?mektir. Ve varl?k ne denli yüksek olursa birle?me o kadar fazla olur.

Varsay?msal mükkemel evlilik'in ölçütleri tutku ve uyumdur. Ne var ki tutku ile uyum ba?da?mazlar. Bir evlilik tutkuyla ba?lay?p uyumla sona erebilir; ama ayn? zamanda hem tutkulu hem de uyumlu olmaz.

Tanr?sal çözüm, yönetilenlerin yönetildik diyemeyece?i bir anlamda yönetmeden yönetmektir. Yani içinde yönetilenlerin kendilerini yönetmek zorunda olduklar? bir durum olu?turmakt?r.

?nsanlar bir zamanlar kendi hazlar?n? yaratabilece?ine inan?yordu; ?imdi onlar?n bedelini ödemesi gerekti?ine inan?yor. Sanki çiçekler art?k tarlada ve bahçede de?il de; sadece çiçekçi dükkanlar?nda yeti?iyormu? gibi.

Miliyetçilik ucuz bir içgüdü ve tehlikeli bir alettir. Herhangi bir ülkeden ba?ka ülkelere borçlu oldu?u ?eyleri ç?kar?p al?n ve sonrada onunla gurulanabilirseniz gururlan?n.

#574

 
© 2015
AŞK