Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

John Lennon Sözleri

Hayat; biz onu planlarken ba??m?zdan gelip geçenlerdir.

Gerçekten sevginin bizi kurtaraca??n? dü?ünmü?tüm ve hala tek ihtiyac?n?z olan ?ey sevgi.

Hayat, siz ba?ka planlar yaparak me?gul oldu?unuz s?rada size olan ?eydir.

Müzik herkesindir. Ancak yay?mc?lar ona insanlar?n sahip oldu?unu dü?ünüyor.

Kad?nlar?n müstehçen ve duyulmuyor olmas? laz?m.

Tanr?, ac?m?z? ölçtü?ümüz bir konsept.

Ben çocukken annem bana hep hayat?n anahtar?n?n mutluluk oldu?unu anlat?rd?. Okula gitmeye ba?lad???m zaman, s?navda bana 'Büyüyünce ne olmak istiyorsun?' diye sordular. Ben de onlara 'Mutlu olmak istiyorum' diye cevap verdim. Onlar bana, soruyu anlamad???m? söylediler. Ben de onlara, as?l onlar?n hayat? anlamad?klar?n? söyledim.

Büyük bir olas?l?kla bir kaç?k taraf?ndan haklan?r?m. " 1960'da nas?l ölece?i konusunda soruldu?unda bu cevab? verdi ve korkutucu bir ?ekilde bu tahmini do?ru ç?kt?.

12 ya??mdayken, bir dahi oldu?umu ve kimsenin bunu farketmedi?ini dü?ünürdüm. E?er dahi diye bir ?ey varsa, onlardan biri benim, ama e?er yoksa o zaman bunu takm?yorum.

Gerçekten bir eylemimiz yok asl?nda. Sadece burda ?ark? söyleyip biraz hareket ediyoruz.

Tüm politikac?lar Pierre Tradeau gibi olsayd?, dünya bar??? var olurdu.

Tek istedi?im onun mutlu büyümesi. Ana konu bu. Çocu?u Julian Lennon'dan bahsederken.

Sadece sevin, bu gerçekten her?eyin ba??. Sadece mutlu olup istendi?ini anlayacakt?r. Yat?l? okula ya da ba?ka bir yere göndermeyece?im onu. O her zaman bizimle olacak. Julian'?n çocuklu?undan bahsederken.

E?er herkes ba?ka bir televizyon seti yerine bar?? isteseydi, o zaman bar?? olurdu.

Daha ucuz koltuklar? olanlar ellerinizi ç?rpabilir misiniz? Onun d???nda herkes, sadece mücevherlerinizi ç?ng?rd?rtsan?z yeter. 4 Kas?m, 1963'te Kraliçe Elizabeth ve Prenses Margaret'in de kat?ld??? Londra'daki Royal Variety Performance'da. Not: John, kahrolas? mücevherler demek istemi?tir ancak böyle bir ?ey yapmamas? konusunda Paul McCartney ve grubun menejeri Brian Epstein taraf?ndan ikna edilmi?tir.

Antik Roma zamanlar?nda ya?asayd?m Roma'da ya?ard?m. Ba?ka nerde ya?an?labilir ki? Bugün Amerika Antik Roma ve New York da Roma'n?n kendisi.

New York, Rome eskiden neyse o.

Elvis gelene kadar beni hiçbir ?ey etkilemedi.

Elvis'ten önce bir ?ey yoktu.

Ciddiye al?nmamak politikam?z?n bir parças? çünkü kar?? taraf kim olursa olsun, tüm görülür hallerinde mizah? kald?ram?yorlar. Biz ise komi?iz, gerçekten, onlar ise Laurel ve Hardy. Biz John ve Yoko'yuz ve Martin Luther King, Keneddy ve Gandhi gibi ciddi insanlardan daha ?ans?m?z var çünkü onlar?n hepsi vuruldu.

#556

 
© 2015
AŞK