Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

John Locke Sözleri

Hiç bir insanin bilgisi ö?renmi? ve görmü? geçirmi? oldu?unun ötesine geçemez.

Her birey kendi ki?ili?inin ve mülkiyetinin mutlak efendisidir.

?nsanlar?n siyasi topluma girmelerinin nedeni mülkiyetlerinin korunmas?d?r.

Hukukun bitti?i yerde tiranl?k ba?lar.

Mutluluk ve mutsuzluk son s?n?rlar?n? bilmedi?imiz iki durumdur.

Do?u?tan bilgi yoktur ve insan zekas? do?duktan sonra dolmaya ba?layan bombo? bir levha tabulas? d?r.

Do?a kanunlar? Tanr?'n?n emirleridir. Onlar olmasa, biz âhlak? dayand?racak bir temel bulamay?z.

Her ?ey, zevk ve ac? vermesi bak?m?ndan iyi ya da kötü olarak adland?r?l?r.

Tuhaf , biz insanlar bukalemun gibiyiz. Ahlaki de?erlerimizin rengini, çevremizdekilerinkine bakarak seçiyoruz.

Felsefe bütün dü?üncelerimizin duyumlar?m?zla, gerçek alemden geldi?ini tan?tlamakt?r.

?nsana dü?en i? her?eyi bilmek de?il, fakat davran???m?z? ve pratik hayat?m?z? ilgilendiren hususlar? bilmektir sadece ve yeteneklerimiz böyle bir bilgiyi edinmeye yeterlidir.

Herhalde delalet ve dinde mezhep ayr?l??? konusunda bir ?eyler eklemem yanl?? olmaz. Bir Türk, bir h?ristiyana göre dine kar?? gelen (delalet eden) ya da mezhep ayr?l???nda bulunan birisi de?ildir ve olamaz da. E?er herhangi bir insan h?ristiyanl?ktan islama geçerse, delalet etmi? ya da hizipçilik yapm?? say?lmaz. Sadece mürtet ya da kafir olarak addedilebilir. Hiç kimse farkl? dinlere mensup kimselerin dinlerini de?i?tirmemeleri halinde onlar? delaletle ve hizipçilikle suçlayamaz.

#646

 
© 2015
AŞK