Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

John Stuart Mill Sözleri

?nsanlar kötülük yaparlar; arzular? çok ?iddetli oldu?u için de?il, vicdanlar? çok zay?f oldu?u için.

Bir uygarl???n seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kad?n?n hayat ?artlar?na bak?n.

Bir ki?inin özgürlü?üne kar??mak, sadece ba?kas?na zarar vermesini engellemek içinse do?rudur.

Mutlulu?umu, isteklerimi gidermekte de?il; onlar? k?s?tlamakta buldum.

Bir milletin de?eri, o milleti meydana getirenlerin de?erleriyle ölçülür.

?nsan?n varl??? s?rla ku?at?lm??t?r. Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz s?n?rs?z denizlerde bir küçük adad?r sadece.

Dünyadaki bütün insanlar, biri d???nda ayn? fikirde ve o tek ki?i kar?? fikirde olsa, o tek ki?inin iktidar? ele geçirip tüm insanlar? susturma hakk? ne kadar yoksa, tüm insanlar?n o tek ki?iyi susturma hakk? da ayn? derecede yoktur.

Memnun bir domuz olmaktansa, memnun olmayan bir insan olmak daha iyidir; memnun bir aptal olmaktansa, memnun olmayan bir Sokrates olmak daha iyidir. Ama aptal ya da domuz farkl? bir görü?teler ise, bu, onlar?n, meselenin sadece bir yan?n? bildiklerinden ileri gelmektedir. Di?er taraf ise meselenin iki yan?n? da biliyor.

Toplumun bütün isteklerini kar??layabilecek tek hükümet biçimi, bütün halk?n yönetime kat?ld??? hükümettir; en küçük kamu görevine olsun kat?l?m yararl?d?r; her alandaki kat?lma, toplumun genel geli?me düzeyinin elverdi?i ölçüde geni? olmal?d?r. Bir tek küçük kentten daha büyük bir toplumda, kamu i?lerine herkes ki?i olarak kat?lamayaca?? için, bundan mükemmel bir hükümetin ideal türünün temsili hükümet olaca?? sonucu ç?kmaktad?r.

#642

 
© 2015
AŞK