Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Jorge Angel Livraga Sözleri

Anla??lmayan ?ey ço?unlukla yanl?? ya da ters yorumlan?r ve yürek temizli?iyle görülmeyen ?ey, ruhta korkunç bir bo?luk b?rak?r.

?nsanlar?n yan?lg?s?, kar??la?t?klar? sorunlar? tam olarak aç?klamadan önce, çözümleri istemeleridir.

Ayr??ma öldürebilir, sadece birle?me ve bütünle?me yeniden hayat verir.

Sadece erdemli olan bireyler daha iyi, daha güzel ve daha adil bir toplum olu?turabilirler.

Yasay? tan?mak, ac?n?n demir parmaklar?n? yok edecek olan törpüdür.

Yasa tektir! Tek olan yasa, gereksinime göre ortaya ç?kan kal?plara uyum gösterir.

Geçmi?i de?i?tiremezsin, ama gelecek hala genç ve de?i?tirilmesi mümkündür.

Sa?l?k, uyum ve dengeye e?de?erdir ve sadece denge ve uyumun al?c?s? olan ve kendisinde ayn? özelli?e sahip olanlara bula?abilir.

Umut ve co?ku, hareketi do?urur.

Sözler de t?pk? meyveler gibi henüz olmadan yenildi?inde haz?ms?zl?k yapar. E?er olgunlu?u geçirmi? ve çürümeye ba?lam??larsa, zehirlenirsin. Sadece, do?ru zamanda sindirildi?inde, sa?l?kl?d?r.

?nsanlar?n en büyük hatalar?ndan biri ?udur: Neyi nas?l yapacaklar?n? bilirler ama zaman? geldi?inde sanki bilmiyorlarm?? gibi davran?rlar. Sorun daha fazlas?n? bilmekte de?il, bildiklerini ya?aya bilmektedir.

Gerçekle?tirme de?eri olan i?ler sadece zor i?lerdir; çünkü, de?erli olan ile zor olan aras?nda gizemli bir ba? vard?r.

?yilik, evrim yoluyla de?i?im geçirmi? kötülüktür, kötülük de geriye do?ru evrime ula?m?? iyiliktir.

?nsan tabiattan uzakla?t?kça kalbi kat?la??r. Bize hükmeden yasalar?n görüntüsü olan do?a, sonunda daima galip ç?kar.

Ruhsal zafer; cömertlerin, güçlülerin ve feragat edenlerin, hayat suyuna kaynak verenlerindir. Verenler yükselirler, alanlar ise batarlar.

Ahenk, her zaman ayn? ?eyi yapmaktan de?il, kar??tlar?n oyunundan do?ar; böylece bir hastaya en ac? gelen ?eyin ne oldu?unu kendisi kadar hiç kimse anlamaz; kötülükte kendi içindedir çaresi de.

Do?ada ?üphe de ileti?imsizlik de yoktur. Her ?ey tam olarak uyumludur ve bir bütünlük olu?turur.

Al??kanl?klar, kar??lar?na ak?l barajlar? in?a etmeniz gereken manevi sellerdir, böylece onlar?n gücünü, do?ru davran?? ve sezgi kanallar?na yöneltebiliriz.

Genellikle hakk?nda konu?tu?umuz ?eyden sessiz kald???m?z?n on kat? pi?manl?k duyar?z.

Sevgi ve akl?n büyük yasas?ndan uzakta ya?ayanlar yaln?z de?illerdir, etraflar? tutkular, korkular, nefretler ve di?er korkunç canavarlarla çevrilidir.

Nezaket, ayn? zamanda cömertlik ve sevginin bir ?eklidir.

Ödevin tam olarak gerçekle?tirilmesi gerçek bir ni?and?r. Bu bir onurdur.

Ba???lanma sadece ac?n?n zihinsel tohumlar?n? öldürür; verilmi? olan zarar, sadece telafi ederek düzeltilebilir.

?ayet sa?lam bir istekle aynay? biraz daha kald?r?rsak dünyadaki ters ?eylerin bulan?kla?t???n? görece?iz ve ???k gö?ü kalbimize güzellik ve ne?e getirecektir.

Sab?r, ebediyetin insan? s?namas?d?r.

?nsano?lu zaaflar?n?n bile efendisi olmal?d?r.

Mücadelenin olmad??? yerde liyakat de olmaz. Hayat?n denemelerinin f?rt?nal? sular?ndan geçmezsek, zaferin güçlü tad?n? almazsak, hiçbir ?ey vermeden her ?eye sahip olmak isteyenlerin kendini be?enmi? bilinçsizli?inden s?yr?lamay?z

Donuk grafit parças? ile sert ve saydam bir elmas aras?ndaki fark moleküllerindeki düzende yatmaktad?r.

Gerçek e?itim, her zaman fedakârl?kt?r.

As?l öz bir tanedir, iyinin de kötünün de ötesindedir.

Yaln?zca gerçe?in bilinmesi insanlar? özgür k?labilir.

?yi bir davran??, iyi bir irade ve etkinlikle yap?l?r.

#636

 
© 2015
AŞK