Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Jose Ortega Y Gasset Sözleri

Hayat ne oldu?unuz de?il, ne olmak istedi?inizdir.

A??k olan bir insan?n ruhu, kapal? kalm?? hasta odas?n?n kokusunu ta??r - bu odan?n havas?, bayatlam?? nefes kokusuyla doludur.

Çek onlar? bir kenara, sevgilim, çünkü ben uçu? halindeyim.

Ben benligimle ortam?m?n toplam?y?m.

Seveni kurtarabilecek tek ?ey d??tan gelecek ?iddetli bir ?ok, ona zorla dayat?lacak bir tedavidir.

Nerede ortaya ç?karsa ç?ks?n erme durumundaki ço?ku insan?n, dünyan?n ve kendisinin d???nda olmas?na dayan?r.

?nsan sistemi kendili?indenli?in yerine tümüyle geçebilseydi, ki?ili?inin gölgeli derinliklerine dalmak için hiç bir neden kalmazd?.

?nsan?n ruhsal aç?dan yorumlanmas?, raslant?n?n pay?n? ve insan ya?am?na kar??an mekanik olaylar? abartma e?ilimine dayan?r.

Kitle insan? mant??a kulak vermez; yaln?zca ba?? derde girince ö?renir.

Gerçe?in tersine, dü?ündüklerimiz ve duyduklar?m?z birbirinden kopuk, çeli?ik ve çok biçimlidir.

A??k oldu?unuzda dikkatinizi ba?ka bir insana isteyerek yo?unla?t?r?r?z; ama ya?am?n gerektirdi?i zorunluluklarda dikkat?n bir yere saplanmas?, iste?imizin tersine d??ar?dan dayat?lan bir zorunluluktur.

Evin han?m?, hizmetçinin akl?n?n ba?ka yerde oldu?una dikkat etmeye ba?lay?nca k?z?n a??k oldu?unu anlar. Zavall? hizmetçinin dikkat?, çevresindeki nesnelere yönelme özgürlü?ünü yitirmi?tir art?k.

#582

 
© 2015
AŞK