Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Jozef Stalin Sözleri

Ölüm bütün sorunlar? çözer, insan olmazsa sorun da olmaz.

Bir insan?n ölümü trajiktir, on insan?n ölümü dramatiktir, bir milyon insan?n ölümü ise sadece bir istatistiktir.

Fikirler silahlardan daha güçlüdür. Biz dü?manlar?m?z?n silah sahibi olmalar?na izin vermedik, neden fikir sahibi olmalar?na izin verelim ki.

Ben gitti?imde, kapitalistler sizi kör kedi yavrular? gibi bo?acak.

Kapitalistleri ast???m?zda, halatlar? bize onlar satacaklar.

Demek adi herif öldü!Çok kötü; onu canl? ele geçiremedik. Nisan 1945. Hitler'in intihar etti?ini duyunca.

Sovyet ordusunda geri çekilmek ileri gitmekten daha çok yürek ister.

Yahudi kar??tl???, ?rkç? ?ovenizmin a??r? bir türü olarak, yamyaml???n en tehlikeli eseridir.

Hitler gelir ve gider, ama Almanya ve Alman halk? kalacakt?r.

Yazarlar insan ruhunun mühendisleridir.

?pek eldivenlerle devrim yapamazs?n?z.

Ne yapmal?y?z? ?mrenmeliyiz!

E?er sermaye, Sovyetler Cumhuriyeti'ni da??tmakta ba?ar?l? olursa ne olacak? Bütün kapitalist ve koloni ülkelerde karanl?k bir kar?? sald?r? ça?? ba?layacak, i?çi s?n?f?n?n ve ezilenlerin bo?azlar?na yap???lacak ve uluslarar? komünizmin bütün cepheleri kaybedilecektir.

Bizler geli?mi? ülkelerin 50 ya da 100 y?l gerisindeyiz ve bunu 5 y?l içinde düzeltmeliyiz. Ya bunu yapar?z ya da bizi yok ederler.

?kinci Dünya Sava?? s?ras?nda Churchill'in Tanr? bizimle sözüne cevap. ?eytan bizimle, beraber kazanaca??z.

E?er dü?man teslim olursa, her ?ey iyi ve olmas? gerekti?i gibidir. E?er teslim olmay? reddediyorsa, onu biz teslim oldurtturmal?y?z.

Bu sava? ba?ka türlü bir sava?t?r (?kinci Dünya sava?? ya da So?uk Sava?tan bahsediyor). Herkes sistemini ordular?n?n eri?ebildi?i yere kadar empoze eder. Bu ba?ka türlü de olamaz. E?er ?u anda Paris'te komünist bir hükümet yoksa, bunun sebebi 1945 y?l?nda Sovyet ordusunun oraya eri?ecek kadar güçlü olmamas?d?r.

#548

 
© 2015
AŞK