Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kad?n Dedi?in

Kad?n dedi?in iyi sevi?ecek arkada?.

Koyun gibi yatmayacak, k?m?l k?m?l olacak yatakta.

Akl?n? ba??ndan alacak ama, akl?n? sadece bununla yormayacak.

Delireceksin ama delirmen hastal?ktan olmayacak.

Uzan?verdi mi yan?na boylu boyunca, gö?sünde atan kalbinin yerine koyacaks?n kendini, ruhunu, her?eyini.

A?ks?z yatmayacak yata?a ve sen bunu bileceksin.

Kad?n gibi kad?n olacak kad?n dedi?in, ç?t?r çerez niyetine yemedi?in.

Bir gecelik de?il, ömürlük olacak ömürlük.

Y?llara rehaveti de?il huzuru ta??yacak.

En seksi leydi olmay? da bilecek, han?m sultan olup sözünü geçirmeyi de.

C?v?k konulara tak?l?p zaman tüketmeyecek, küfretmeyecek,

Kad?n dedi?in ay?p nedir bilecek.

S?kbo?az edip seni yalanc? durumuna dü?ürmeyecek.

Seni öyle bir tutacak ki arkada?, sen bile ?a??racaks?n öyle tutuldu?una. iki laf?n ba??, her

tart??mada ayr?lal?m tehtidi savurmayacak.

Sab?rl? olacak ve asla gururuna dokunmayacak...

Tuzu az, ?ekeri çok gibi limiti olmayan prosedürlerle yemeklerle i?i olmayacak.

?öyle past?rmal? kurufasülyenin yan?na tereya?l? pilav? konduracak ?üphesiz.

Salatas?z oturmayacak yeme?e.

Temiz olacak her?eyden önce mesela köfteyi m?nc?klarken elleri yahut pahal? parfümlerin

sindi?i, boyac? küpü gibi, her öptü?ünde bula??k bir tad?n kald??? bir kad?n? öpmeyeceksin.

Buram buram a?ka sar?lacaks?n arkada?.

Buram buram kad?n kokacak kad?n dedi?in.

Kad?n dedi?in güzel olacak...

Zeki olacak zeki, seni bir hamur gibi karmas?n? da bilecek, o hamura kendini katmas?n? da...

Paran?n güzelli?ini bilecek ama ne paras?zl???n ezikli?ini ne de paran?n kudurmu?lu?unu ya?ayacak.

De?erlerini bir anl?k hevesler u?runa terketmeyecek.

Namussuzlu?unu , ahlaks?zl???n? ancak ve ancak seni ba?tan ç?kar?rken kullanacak, yan gözle adam kesmeyecek , ba?ka sevgili edinmeyecek.

Sar???n, renkli gözlü uzun bacakl?, beyaz tenli, ince bilekli dilber filan fasarya...

Kad?n dedi?in hatun olacak arkada?, sözüne güvenilir, olacak.

Bileceksin ki konu?ulanlar burada kal?r, kap?dan ç?kmaz bir daha.

A?z? s?k? olacak kad?n dedi?in.

S?rr?n? tutacak ama gününü bekleyip kusmayacak...

Para laz?mc?lardan, kürkçülerden, cep telefonu manyaklar?ndan, d?rd?rc?lardan,

unutkanl?klar?n? senin üzerine atanlardan, kendi yetersizli?ini seni suçlayarak rahatlayanlardan,

raf süslerinden, tehtidkarlardan, kaçaklardan, k?k?rdayanlardan, bo? bakanlardan olmayacak.

Safl???, cahilli?i, aptall??? oynamayacak, biraz ukala olabilir ancak sana rol yapmayacak.

Bir ?eyi çok isterse ve inançlar? do?rultusunda yapacak.

En önemlisi kendini sevecek arkada?, kendini sevmeyen kad?ndan sana ne hay?r gelir.

Bir bakars?n ki y?llar sonra bu kad?nla ne yata?a s??abiliyorsun, ne topra?a...

Koluna tak?p gezmesini de bileceksin gururla, koynuna çekip sevi?mesini de ?ehvetle.

Anal???n? da bilecek, çocuklar?ndan sayg? görmeyi de, anaya babaya hürmet etmeyi de...

Kad?n kad?n olacak be, seni sadece sen oldu?un için, sensin diye sevecek.

Parayla pulla, kariyerle, kimin ne dedi?iyle , s?n?rlamayacak.

Hem sevgilin, hem arkada??n, hem annen, hem çocu?un olacak, ba?r?na basacaks?n huzurla...

Bileceksin ki evde "˜O' kad?n taraf?ndan beklenmenin zevkini hiçbir zevk ya?atamaz sana...

Öyle bir kad?n i?te...

Nerede oyle kad?n yoktur deme...

Sende adam olacaks?n seçmesini bileceksin!

Bu ?iir Can Yücel'e ait de?ildir. Fakat internet ortam?nda Can yücel'e aitmi? gibi payla??ld??? için bu kategoride verdik. .

#2004

 
© 2015
AŞK