Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kad?n ?iirleri

Kad?n ?iirleri sayfas? - Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Bu sayfam?zda kad?nlarla ilgili ve kad?nlar için en güzel ve anlaml? kad?n ?iirleri haz?rlamaya çal??t?k. Buyrun.
O kad?n Sen De?ilsin
?airin çalakalem yazd??? kad?n
Bestekâr?n notaya döktü?ü kad?n
Kemanc?n?n yay?na gerdi?i kad?n
O kad?n sen de?ilsin, sen de?il...
?ark?lar?n çald??? kad?n
Güllerin yüzüne açt??? kad?n
Tenine rüzgâr?n esti?i kad?n
Geceleri y?ld?zlar?n çizdi?i kad?n
O kad?n sen de?ilsin, sen de?il...
Bahar?n yas?n? tuttu?u kad?n
Kalemlerin sarho? gezdi?i kad?n
Kelimelerin manas?nda yitti?i kad?n
Hani masallar?n anlatt??? kad?n
O kad?n sen de?ilsin, sen de?il...
Mehtab?n denize dü?tü?ü kad?n
Meycinin kadehe katt??? kad?n
Gecenin masaya satt??? kad?n
Hayalden hayale att??? kad?n
O kad?n sen de?ilsin, sen de?il...
Gardiyan?n demir kap?ya çarpt??? kad?n
Sen o kad?n de?ilsin
Yalanm??, ya?anmam?? sevda de?ilsin
Ellerinden tuttum, hülya de?ilsin
Gözlerinden bakt?m, rüya de?ilsin
Sen de?ilsin, sen de?il...
O kad?n sen de?ilsin
————-
Dü? Banyosunda Kad?n
?arab?n közünde y?kanan kad?n
Kad?n hamam?ndan ?arap
Y?kan?yor kad?n, ?arab?n kadehinde
Kad?n ate?inde ?arab?n
Kad?n ?ark?s?nda, sözlerinin yang?n?nda
?arab?n sarho?lu?unda y?kanan kad?n
Kad?n uzanm?? göbe?inde ta?
Il?k bir dü? banyosunda kad?n.
————-
Kad?nlar?m?z
Kad?n var güler yüzü,
Kad?n var dinlenir sözü,
Kad?n var anas?n?n gözü,
Hep o söyler son sözü...
Kad?n var dizlerini döver,
Kad?n var ölesiye sever,
Kad?n var korkma, s?r ver,
Ölene kadar onunla gider...
Kad?n var sevgi dolu,
Kad?n var erke?in eli kolu,
Kad?n var belli olmaz sa?? solu,
Bazen bir ya?mur, bazen dolu...
Kad?n var bilmez hileyi,
Kad?n var çeker çileyi,
Kad?n var unutmu? gülmeyi,
Ö?retmi?ler ona kader demeyi...
Kad?n var ömür törpüsü,
Kad?n var sevda köprüsü,
Kad?n var kavu?makt?r ülküsü,
Yan?k olur hasret türküsü...
Kad?n var tutar intizar?, dile?i,
Kad?n var bükülmez bile?i,
Kad?n var emirdir her iste?i,
Sever 'Han?m A?a' denmeyi..
Ömürlü do?ruyu söyler,
Kötüyü yerer, iyiyi över,
Bu dünyan?n temeli böyle,
Böyle gelmi? böyle gider.
————-
Kad?nlar
Kad?n var adam? adam eder
Kad?n var adama dünyay? haram eder
Kad?n var adama bildirmez tasa
Kad?n var adama göstermez ne para ne kasa
Kad?n var adama yedirir kelek
Kad?n var adama giydirir kazak birde üstüne yelek
Kad?n var adama çene kapatt?r?r
Kad?n var adam?n yolunu sap?t?r?r
Kad?n var adam?n ömrünü bitirir
Kad?n var adam?n gönlünü götürür
Kad?n var adam?n ömrüne ömür katar
Kad?n var adam? diyardan diyara atar
Kad?n var adam? pazarda satar
Kad?n var adam? gönderir ak?ama kadar yatar
Kad?n var adam? gömer bana bakan varm? diye bakar
Kad?n var adam?n yas?na yas katar
Kad?n var adam? kuzu gibi dinler
Kad?n var adama dertli gibi inler
Kad?n var adams?z yapamaz
Kad?n var adamla yapamaz
Kad?n var adami suya götürür susuz getirir
Kad?n var adam? su yolunda yitirir
Kad?n var adam? y?lan gibi sokar
Kad?n var adama mis gibi kokar
Velhas?l kad?nlar çesit çesit bu dünyada
Erkekler kad?nlar için hala rüyada.
————-
Kimi Kad?n
Kad?n bilirim, cephede ?ehit yatar,
Kad?n bilirim, insana cevher katar,
Kad?n bilirim, has bahçenin gülüdür,
Kad?n bilirim, kendini 'hal'de satar.
Kad?n bilirim, pa?alara sultand?r,
Kad?n bilirim, efelere külhand?r,
Kad?n bilirim, parma??nda bin hüner,
Kad?n bilirim, sarho?lara mezedir.
Kad?n bilirim, arpadan a? eder,
Kad?n bilirim, ordu ile ba? eder,
Kad?n bilirim, ilim sunar insana,
Kad?n bilirim, üçü ancak bir eder.
Kad?n bilirim, bal damlar sözünden,
Kad?n bilirim, nur ???ldar yüzünden,
Kad?n bilirim, meleklerden de üstün,
Kad?n bilirim, ?eytan kaçar özünden.
————-
Kad?n dünyan?n süsüdür
Bütün kad?nlar? kutluyorum ben
Erke?in evinin süsüdür kad?n
Kad?nlara çiçek topluyorum ben
Ozan?n türküsü sesidir kad?n
Büyü?ü anamd?r, küçü?ü bac?m
Ölünceye kadar sana muhtac?m
Senin ?efkatine sevgine ac?m
Bence insanlar?n has?d?r kad?n
Y?ld?z olup gecelere s??and?r
Güne? olup ufkumuza do?and?r
Rahmet olup tarlam?za ya?and?r
Kevser ?rma??n?n tas?d?r kad?n
Ev içinde kad?n çeker çileyi
Sevgide ?efkatte bilmez hileyi
Sar?l?r kucaklar bütün aileyi
Oca?? sobas? ?s?t?r kad?n
Yumaklar dolad? kirman e?irdi
Sevgi hamurunu kad?n yo?urdu
Bunca evliyay? kad?n do?urdu
?lahi makam?n sesidir kad?n
A??k Borani'yi ???t diyom ben
Kad?n pir-i mügan mür?it diyom ben
Kad?nla erke?e e?it diyom ben
Yine de dünyan?n as?d?r kad?n
————-
Bir Kad?n Tan?m??t?m Bir Zamanlar
Bir kad?n tan?m??t?m bir zamanlar
Her sabah ayn? durakta dururduk
Bir kad?n ki
Bak???m?n tezgah?nda dokunmu?
?nce zarif bir kristal misali parlak
Bir kad?n ki
Gözlerine bakmaya korkuyordum
Bak??lar?mdan dü?üp te k?r?lacak...
Bir kad?n tan?m??t?m bir zamanlar
Her sabah ayn? durakta dururduk
Bir kad?n ki
Gözleri uykuya doymam?? henüz
Bak??lar? yorgun öylesine elemli
Bir kad?n ki
Çekinmeden u?runda ölüme gidilmeli...
Bir kad?n tan?m??t?m bir zamanlar
Her sabah ayn? durakta dururduk
Bir kad?n ki
Gül kokusuyla y?kanm?? sanki
Öylesine güzel öylesine s?cak
Bir kad?n ki
Korkuyordum yan?na sokulmaya
Gül misali solacak...
Bir kad?n tan?m??t?m bir zamanlar
Her sabah ayn? durakta dururduk
Bir kad?n ki
Hala hayallerimi süsler
Gerçe?imden çok ?rak
Bir kad?n ki
?iirlerimin m?sralar?nda hep ya?ayacak.
————-
Bir Kad?n ?stiyorum
Gülünce gülecek,
Ölünce ölecek,
Ruhumu delecek,
Bir kad?n istiyorum, kad?n.
Gökte bulut gibi,
Kalpte umut gibi,
Kad?nl?kta mut gibi,
Bir kad?n istiyorun, kad?n.
Gönlümde bir b?çak,
Aç?nca bana kucak,
Güne?ten daha s?cak,
Bir kad?n istiyorum, kad?n.
Gözleri deniz gibi,
Çölde kay?p iz gibi,
Bir sihirli giz gibi,
Bir kad?n istiyorum, kad?n.
Güzellerden daha güzel,
Sanki bana özel,
Oturupta ?ark?, gazel,
Söyleyecek bir kad?n istiyorum, kad?n.
————-
Gelinlik
Cans?z, durgun.. bilakis mütevazi
Hatlar? belli olmayan bir kad?n.
Kara kalem cizmeye ba?lad?
Giydirdi kad?n ? bir kad?n.
Dokuma tezgah?nda bir kad?n
Makina sesi, sanki bir dü?ün
Ç?kt? benbeyaz bir ipek kuma?
A?layarak top yapan bir kad?n
Elinde makasl? bir kad?n
Kesiyor beyaz kuma?? o kad?n
Prova, te?el, nak??, diki?
K?m?ldamadan kald? ba?ka bir kad?n.
Cadde üzerinde heyecanl? bir kad?n
Vitrinde gelinlikli cans?z bir kad?n
?ki kad?n ama tek gelinlik
Gelin bu bulmacay? siz çözün.
Gelinli?i giyen canl? bir kad?n
Dü?üne az kald? çabuk olun
Trafik ac?mas?z, gaddar ve melun
Gelinli?i art?k bir kefen bilin.
————-
KADIN
Kainat?n varl???ndan bu yana
Gülün rengi bal?n özüdür kad?n
Do?uran üreten can katan cana
Tabiat anan?n gözüdür kad?n
Bal?m Sultan Nene Hatun Gül Bac?
Kara Fatma Hüsne Gelin ba? tac?
Laik Cumhuriyet sundu ilac?
Bu evrenin gücü tezidir kad?n
Fat?matül Zehra Halide Suna
Yi?itler yi?idi Zübeyde ana
Do?urdu Ata'y? katt? cihana
Umudun bahar? yaz?d?r kad?n
Kad?n felsefede büyük bir tema
Gülen gözlerinden nurlan?r sema
Anad?r bac?d?r canand?r ama
Kutsal de?erlerin gizidir kad?n
Kederde sevinçte gerek korkuda
Y?llarca i?lenir ?iir ?ark?da
A??tta destanda içli türküde
A????n elinde saz?d?r kad?n
Asil olan kem bak??? sindirmez
A?k at?na edepsizi bindirmez
Has bahçeye atmacay? kondurmaz
Yüce Atatürk'ün k?z?d?r kad?n
Didari'yim hayran?m ülkemize
De?erini verir paka temize
Toplumsal ya?amda omuz omuza
Hayat?n en gerçek yüzüdür kad?n

#3000

 
© 2015
AŞK