Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kad?nla ?lgili Özlü Sözler

Bir kad?n için güzelliksiz gençlik veya gençliksiz güzellik i?e yaramaz. La Rochefoucauld

Bir kad?ndan gelen derdi gene bir kad?n iyile?tirebilir. Alphonse Daudet

Bir kad?n?n güzelli?i, ancak sevmeye ba?lad??? zaman meydana ç?kar. La Bruyere

Bir uygarl???n seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kad?n?n hayat ?artlar?na bak?n. Stuart Mill

Dediklerine bak?l?rsa yeryüzünde aram??lar aram??lar, bir tek dilsiz kad?n bulamam??lar. Plautus

Erkekler kad?nlar? seyrederler, kad?nlarsa seyredili?lerini seyrederler. John Berger

E? alaca??n kad?n? yaln?z gözünle seçme. Gözünden çok kula??nla seç. Thomas Fuller

Havay? geldi?i, rüzgar? esti?i, kad?n? oldu?u gibi kabul edin. Alfred de Musset

?nsan gerçekten severse, onun gözünde bütün öteki kad?nlar kesin olarak manas?n? kaybeder. Oscar Wilde

Kad?n deniz gibidir, hiç güvenmek olmaz. Tevfik Fikret

Kad?n her ?eyi affeder fakat asla unutmaz. Konfiçyus

Kad?n, erke?i k?l?çs?z zapteder ve ipsiz ba?lar. Tolstoy

Kad?n, her ?eyi gören gözü bile aldat?r. Dostoyevski

Kad?n ilk öpücükte neler kazanaca??n? bilemez, ama son öpücükte neler kaybetti?ini bilir. Balzac

Kad?n, insan?n gölgesi gibidir; kovalarsan?z kaçar, kazarsan?z kovalar. Chamfort

Kad?n kocas?n?n, delikanl?l?kta sevgilisi, olgun ça?da arkada??, ihtiyarl?kta da hasta bak?c?s?d?r. Bacon

Kad?n? güzel yapan Allah, sevimli yapan ?eytand?r. Victor Hugo

Kad?n?n güzelli?i ate?e benzer, yakla?mayana zarar? dokunmaz. Cervantes

Kad?nlar, erkeklerden daha çok hikmet sahibidirler, daha az bilir, daha çok anlarlar. J. Duhamel

Kad?nlar, erkeklerle e?it olmak için u?ra??rlar, bunu sa?lad?lar m?, o andan sonra erke?e üstün olurlar. Cato

Kad?nlar güller gibidir, bir defa aç?ld?lar m?, yapraklar? hemen dökülmeye ba?lar. Shakespeare

Kad?nlar istediler mi "sahiden" hasta olurlar, hatta kibirleri u?runa ölürler bile. Andre Maurois

Kad?nlar kadar intikam almaktan zevk duyan canl? yoktur. Juvenal

Kad?nlar nefret etmedikçe kimseye kar?? tam manas?yla ha?in davranmazlar. La Rochefoucauld

Kad?nlar sevmedikleri adama hiç ac?mazlar. A. Dumas Fils

Kad?nlarda feci olan ?ey, ne onlarla ne de onlars?z ya?anabilmesidir. Byron

Kad?nlar?n en yan?ld?klar? nokta, erkeklere benzemek istemeleridir. De Maistre

Kad?nlar?n, fazla kuvvetli kelime kullanmadan bütün duygular?n? anlatmakta e?siz bir kabiliyeti vard?r. Balzac

Ki?iye imandan sonra verilen ?eylerin en hay?rl?s? saliha kad?nd?r. Hz. Ömer r. a.

Krallar gibi kad?nlar da kendileri için yap?lan her ?eyin esasen bir borç te?kil etti?ine inan?rlar. Balzac

K?? güne?ine, kad?n?n göz ya??na devlet büyüklerinin iltifatlar?na güvenme Ata Sözü

#1384

 
© 2015
AŞK