Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kad?nlar ?çin Mesajlar

Güzel Kad?nlar için Mesajlar Sayfas? -
-* Bir erkek kar?n?z? elinizden ald??? zaman kar?n?z? ona b?rakmaktan daha büyük bir intikam yoktur.
Sacha Gu?try
-* Bekar erkekler kad?nlar hakk?nda evli erkeklerden daha çok ?ey bilirler. E?er bilmeselerdi onlar da
evlenmi? olurdu. H.L.Mencken
-* Erkek evlenene kadar eksik bir erkektir. Ve evlendi?inde art?k bitmi?tir. Zsa Zsa Gabor kad?nlar için k?sa mesajlar
-* Kad?nlara büyük sayg? duyan ve onlar? her?eyin üstünde tutan erkekler, kad?nlar aras?nda popüler
olmay? nadiren ba?arabilirler. J.Add?son
-* Kad?nlar güçsüz olana kendini bir ödül, güçlü olanabir e?ya gibi sunar. Cesare Pavese
-* Bir erke?e göre 'erke?in iyisi' ile , bir kad?na göre 'erke?in iyisi' ayn? ?eyler de?ildir. Ortega Y Gasset
-* Erkekler, hayatlar?n?n bir devresinde evlerinin tam hakimidirler. O da do?duklar? günden üç ya??na kadar
olduklar? zamand?r. Gaston Paces
-* Erkekler ?araba benzer. Geçen y?llar kötülerini ek?itir, iyilerini olgunla?t?r?r. Cicero
-* Cömertlik, erke?e yak??an erdemdir. Goethe
-* Erke?i evinden kaç?ran dam?n akmas?, bacan?n tütmesi ve kad?n?n çenesidir. Chauger
-* Evli erkekler her yeni damad? sevinçle seyrederler. T?pk? ormanda yeni yakalan?p getirilen genç bir
aslan? seyreden k?demli sirk aslan? gibi. Mark Twain
-* Erkeklerin akl?, ev kad?n? arar, ama kalbi ve hayal gücü ba?ka özellikler pe?indedir. Goethe
-* En mükemmel kad?n, çocuklar?na babalar?n?n yoklu?unda baba olabilecek kad?nd?r. Goethe
-* Kad?n öyle bir konudur ki, onu ne kadar incelersen incele her zaman yepyenidir. Tolstoy
-* Bir kad?n ya sever, ya da nefret eder; ortas? yoktur. Pubillius Syrus
-* Kad?nlar sevmedikleri adama hiç ac?mazlar. Alexandre Dumas Files
-* Kad?nlarda feci olan ?ey, ne onlarla ne de onlars?z ya?anabilmesidir. Byron
-* Kad?nlar?n gözleri keskin, zekalar? uyan?k, dü?ünceleri vesveseli olur. Guy de Maupassant
-* Kad?n, insan?n gölgesi gibidir; kovalarsan?z kaçar, kaçarsan?z kovalar. Chamfort
-* Kad?n kendi ba??na ne gül goncas?d?r, ne de diken. Koklamas?n? bilirsen gül, tutmas?n? bilmezsen diken
olur. Refik Halid Karay
-* ?yi bir kad?n bir erke?i etkiler, zeki bir kad?n onda ilgi uyand?r?r, güzel bir kad?n büyüler, anlay??l? bir kad?n
ise ona sahip olur. Helen Rowland
-* En güvenilir dost, anne baba ve sad?k e?tir.
-* Tanr? kad?nlara geçmi?i ve gelece?i, erkeklere ise ya?ad??? günü arma?an etti. Kad?nlar geni? bir zamana
Yay?ld?klar? için huzursuz, erkekler darac?k bir zamana s?k??t?klar? için anlay??s?z olurlar. Ahmet Altan
-* Bir kad?n ayn? zamanda hem sevdal?, hem anne olamaz. Andre Maurois
-* Kad?n psikolojisini otuz y?ld?r incelememe ra?men büyük soruya cevap bulamad?m. Gerçekte kad?nlar ne
istiyor? Sigmund Freud
-* Zengin dullar bir gözleriyle a?larlar, öbürünü k?rparlar. Miguel De Cervantes
-* Erken kalkmayan avrat, söz dinlemeyen evlat, mahmuzla gitmeyen at; kap?nda varsa kald?r at.
-* Kad?na inanan, kendini aldat?r. ?nanmayan da kad?n? aldat?r. Çin Atasözü
-* Bir sürü erkek ba?ar?s?n? ilk kar?s?na borçludur. ?kinci kar?s?n? da ba?ar?s?na. Jim Backus
-* Kad?n pe?inde ko?man?n zarar? yoktur. Zarar? veren onlar? yakalamakt?r. Jack Davies
-* Erkek hissetti?i, kad?n göründü?ü ya?tad?r. Moltimer Collins
-* Bir erkek ölürken k?p?rdayan son yeri, kalbidir. Bir kad?n ölürken, dili. George Chapman
-* Bir kad?n k?s?k sesle konu?uyorsa bir?ey istiyor demektir. Sesini yükseltiyorsa bilin ki istedi?ini elde
edememi?tir. Anonim
-* Kesinlikle evlen! Kar?n iyiyse mutlu, kötüyse filozof olursun. Sokrates
-* Bütün dünyada bir tek güzel çocuk vard?r. Bütün annelerde ona sahiptir. Çin atasözü
-* Her ba?ar?l? erke?in arkas?nda, onunla gurur duyan bir kar?s? ve bu i?e ?a?akalm?? bir kay?nvalidesi
vard?r. Brooks Hays
-* Erkekler ya?lan?r, kad?nlarsa de?i?ir. Goethe
-* Niye evlenecekmi?im ki? Evlenirsem ba??ma gelecek en iyi ?ey boynuzlanmamakt?r ki evlenmezsem bunu
çok daha emin yollardan elde edebilirim. Sebastian Chamfort
-* Erkekler kendilerini yorgun hissettikleri için, kad?nlar ise meraktan evlenirler. ?kisi de hayal k?r?kl???na
u?rar. Oscar Wilde
-* Evlilik geleneksel olarak kad?nlara sunulmu? tek gelecekt?r. Bir çok kad?n ya evlidir, ya bir zamanlar evlilik
geçirmi?tir, ya da evli olmad??? için ac? çekiyordur. Simone De Beauvoir

#2582

 
© 2015
AŞK