Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kad?nlar Üzerine ??neleyici Sözler

Kad?nlar Üzerine Söylenmi? i?neleyici Sözler için Buyrun - Bu Sözler Kad?nlar için Söylenmi? AH ?U KADINLAR AH;
Mitolojide y?llard?r dilden dile dola?an kad?n tan?m?d?r bu. Akabinde bir erkek tan?m? da vard?r; fakat mevz-u bahsimiz kad?nlar üzerine olunca, bilahare di?er tan?m?n?n rezervasyonunu ba?ka yaz?lara yap?yoruz.
"Bir tüyden daha hafif ne vard?r? Toz
Tozdan daha hafif? Rüzgar.
Rüzgardan daha hafif? Kad?n
Kad?ndan daha hafif? Hiçbir ?ey!"
Alfred de Musset bir ?iirde bu ?ekilde seslendiriyor görü?lerini. Feminist bir kad?ndan darbe yemi? olman?n, kuyruk ac?s? yüzünden de?ildir can?m. Tarafs?z olarak; güç üzerine de?erlendirmeler yapan bir adam?n hezeyanlar?d?r sadece.
"Kad?nlar herzaman kendilerinin açmad?klar? yaralara ac?rlar."
Jean Anouilh
"Kad?nlar ilginç yarat?klard?r: Ya ak?llar?nda hiçbir ?ey yoktur, ya da ak?llar? ba?ka yerdedir."
Alexandre Dumas
"Kad?nlar ola?anüstüdürler. En ufak kozlar?n? bile kullanmas?n? bilirler. Kimi yürüyü? biçimini, bir di?eri yakas? aç?k elbisesini, bir üçüncüsü ise; bacaklar?n?. Hatta akl?n? bile kullananlar? vard?r."
Tristan Bernard
"Çirkinlik, do?an?n bir hesap hatas?d?r, ancak bu kusuru ta??yan kad?n; onun fark?na varan herkesi bundan sorumlu tutar."
M. Chatelet
"Güzel kad?nlardan ak?ll? olmalar?n? bekleyemeyiz; ancak ak?ll? kad?nlar?n çirkin olmalar?n? asla affetmeyiz."
Jean Mistler
"Çirkinlik; bir kad?n? mutsuz ederken, di?er tüm kad?nlar? sevindiren bir kusurdur."
Pierre Veron
"Kad?n kocas?n? daha az sevmeli, fakat daha çok anlamal?; erkek kar?s?n? daha çok sevmeli, fakat anlamaya çal??mamal?d?r."
Oscar Wilde
Ak?am yeme?ine geç ya da erken gelmemle içten ilgilenen bir kad?n u?runa, bütün deham? ve tüm eserlerimi, feda etmeye haz?r?m....
Ivan Sergeyeviç Turganyev
Bir genç k?z 24 ya??na kadar hayat?n?n erke?ine rastlamad?ysa, dünyada ondan talihli insan yoktur...
Deborah Kerr
A?k? s?radan kad?nlar ya?ar. Güzel olanlar, kendilerini sergilemek için çal??maktan, a?ka zaman bulamazlar...
Katherine Hepburn
?statistiklere göre, 80 ya??ndaki her erke?e, ayn? ya?taki 5 kad?n dü?üyor. Bir erkek için bu orana, o ya?ta sahip olmak ne ac?...
Douglas Fairbanks
Kar?n?z size, Karn?n? içeri çek demeye ba?lad???nda, siz zaten çekiyor iseniz, orta ya?a gelmi?siniz demektir...
George C. Scott
Bir zamanlar erke?in üstün oldu?una inan?yordum. Sonra evlendim. Kar?m bu inanc?m? tamamen y?kt?...
Jack Lemmon
Bir k?z?n, daha ak?ll? görünmek yerine daha güzel görünmeyi tercih etmesi do?ald?r. Çünkü, erkekler de her zaman, olduklar?ndan daha kibar görünürler...
Farah Fawcett
?li?kilerde önemli olan arkada?l?kt?r... Çünkü sadece seks için seks yapman?n, yüz y?kamaktan hiçbir fark? yoktur...
Sophia Loren
Zafer; sava?ta kovalayan, a?kta ise kaçan erke?indir...
Napolyon Bonapart
Sevgilim do?ruyu söyledi?ine yemin ederse, ona inan?r?m. Yalan söyledi?ini bildi?im halde...
William Shakespeare
Saat 7'de randevu verip, 9'da gidin. Yollara dü?memi?se, art?k sizi sevmiyor demektir...
Marlene Dietrich
Kocam ille de bir k?z?l saçl? ile sevi?mek istiyordu. Ben de saç?m? k?z?la boyad?m...
Jane Fonda
Kad?n, yar?? at? gibidir. Erkekler en h?zl? olan?na bahis yat?rmaktan ho?lan?r...
Kate Jackson
ABD'nin First Lady'si maa? almayan tek devlet memurudur ve bir tek ki?i taraf?ndan seçilir: Kocas?...
Nancy Reagan
Hiçbir kad?n ayn? erkekle 50 y?l evli kalamaz. 25 y?l sonra, o art?k ayn? erkek de?ildir....
Bob Hope'un e?i Dolores Hope
Kad?n fil gibidir. Herkes bakmay? sever. Ama kimse evinde beslemek istemez...
Warren Beatty
Kad?nlar, peruk, takma kirpik kullan?rlar, özel sutyenlerle gö?üslerini büyük gösterirler. Sonra da Art?k gerçek erkek kalmad? diye ?ikayet ederler....
Robert Redford
Modaya uygun giyinmek çok kolay. Kad?nlar için çok, erkekler için az giyineceksiniz o kadar...
Angie Dickinson
Kar?m? asla aldatmam. Evde biftek beni beklerken, sokakta niye köfte pe?inde ko?ay?m...
Paul Newmann
Genç k?z, ideal erke?i bulma çabas?ndan vazgeçip, bir koca aramaya ba?lad? m?, kad?n olmu? demektir...
Raquel Welch
Ç?plak gö?üs modas?ndan nefret ediyorum. Bir hediye alman?n en güzel an?, paketi açmakt?r...
James Caan
Bir erke?in sevip, sonra b?rakmas?nda hiç sorun yoktur. Tabii iyi ?eyler b?rakm??sa...
Ava Gardner
Kad?n? asla küçük görmeyin. Tabii ya?? ve kilosu d???nda...
Shelley Winters
Geni? ailelerin gücüne inan?r?m. Bu nedenle bir kad?n?n en az üç kocas? olmal?...
Ali MacGraw
Bir erkek her kad?nla mutlu olabilir. Yeter ki ona a??k olmas?n...
Oscar Wilde

#2527

 
© 2015
AŞK