Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kad?nlara Söylenecek ??neleyici Sözler

"Kad?nlar herzaman kendilerinin açmad?klar? yaralara ac?rlar. "

Jean Anouilh

"Kad?nlar ilginç yarat?klard?r: Ya ak?llar?nda hiçbir ?ey yoktur, ya da ak?llar? ba?ka yerdedir. "

Alexandre Dumas

"Kad?nlar ola?anüstüdürler. En ufak kozlar?n? bile kullanmas?n? bilirler. Kimi yürüyü? biçimini, bir di?eri yakas? aç?k elbisesini, bir üçüncüsü ise; bacaklar?n?. Hatta akl?n? bile kullananlar? vard?r. "

Tristan Bernard

"Çirkinlik, do?an?n bir hesap hatas?d?r, ancak bu kusuru ta??yan kad?n; onun fark?na varan herkesi bundan sorumlu tutar. "

M. Chatelet

"Güzel kad?nlardan ak?ll? olmalar?n? bekleyemeyiz; ancak ak?ll? kad?nlar?n çirkin olmalar?n? asla affetmeyiz. "

Jean Mistler

"Çirkinlik; bir kad?n? mutsuz ederken, di?er tüm kad?nlar? sevindiren bir kusurdur. "

Pierre Veron

"Kad?n kocas?n? daha az sevmeli, fakat daha çok anlamal?; erkek kar?s?n? daha çok sevmeli, fakat anlamaya çal??mamal?d?r. "

Oscar Wilde

Ak?am yeme?ine geç ya da erken gelmemle içten ilgilenen bir kad?n u?runa, bütün deham? ve tüm eserlerimi, feda etmeye haz?r?m....

Ivan Sergeyeviç Turganyev

Bir genç k?z 24 ya??na kadar hayat?n?n erke?ine rastlamad?ysa, dünyada ondan talihli insan yoktur...

Deborah Kerr

A?k? s?radan kad?nlar ya?ar. Güzel olanlar, kendilerini sergilemek için çal??maktan, a?ka zaman bulamazlar...

Katherine Hepburn

?statistiklere göre, 80 ya??ndaki her erke?e, ayn? ya?taki 5 kad?n dü?üyor. Bir erkek için bu orana, o ya?ta sahip olmak ne ac?...

Douglas Fairbanks

Kar?n?z size, Karn?n? içeri çek demeye ba?lad???nda, siz zaten çekiyor iseniz, orta ya?a gelmi?siniz demektir...

George C. Scott

Bir zamanlar erke?in üstün oldu?una inan?yordum. Sonra evlendim. Kar?m bu inanc?m? tamamen y?kt?...

Jack Lemmon

Bir k?z?n, daha ak?ll? görünmek yerine daha güzel görünmeyi tercih etmesi do?ald?r. Çünkü, erkekler de her zaman, olduklar?ndan daha kibar görünürler...

Farah Fawcett

?li?kilerde önemli olan arkada?l?kt?r... Çünkü sadece seks için seks yapman?n, yüz y?kamaktan hiçbir fark? yoktur...

Sophia Loren

Zafer; sava?ta kovalayan, a?kta ise kaçan erke?indir...

Napolyon Bonapart

Sevgilim do?ruyu söyledi?ine yemin ederse, ona inan?r?m. Yalan söyledi?ini bildi?im halde...

William Shakespeare

Saat 7'de randevu verip, 9'da gidin. Yollara dü?memi?se, art?k sizi sevmiyor demektir...

Marlene Dietrich

Kocam ille de bir k?z?l saçl? ile sevi?mek istiyordu. Ben de saç?m? k?z?la boyad?m...

Jane Fonda

Kad?n, yar?? at? gibidir. Erkekler en h?zl? olan?na bahis yat?rmaktan ho?lan?r...

Kate Jackson

ABD'nin First Lady'si maa? almayan tek devlet memurudur ve bir tek ki?i taraf?ndan seçilir: Kocas?...

Nancy Reagan

Hiçbir kad?n ayn? erkekle 50 y?l evli kalamaz. 25 y?l sonra, o art?k ayn? erkek de?ildir....

Bob Hope'un e?i Dolores Hope

Kad?n fil gibidir. Herkes bakmay? sever. Ama kimse evinde beslemek istemez...

Warren Beatty

Kad?nlar, peruk, takma kirpik kullan?rlar, özel sutyenlerle gö?üslerini büyük gösterirler. Sonra da Art?k gerçek erkek kalmad? diye ?ikayet ederler....

Robert Redford

Modaya uygun giyinmek çok kolay. Kad?nlar için çok, erkekler için az giyineceksiniz o kadar...

Angie Dickinson

Kar?m? asla aldatmam. Evde biftek beni beklerken, sokakta niye köfte pe?inde ko?ay?m...

Paul Newmann

Genç k?z, ideal erke?i bulma çabas?ndan vazgeçip, bir koca aramaya ba?lad? m?, kad?n olmu? demektir...

Raquel Welch

Ç?plak gö?üs modas?ndan nefret ediyorum. Bir hediye alman?n en güzel an?, paketi açmakt?r...

James Caan

Bir erke?in sevip, sonra b?rakmas?nda hiç sorun yoktur. Tabii iyi ?eyler b?rakm??sa...

Ava Gardner

Kad?n? asla küçük görmeyin. Tabii ya?? ve kilosu d???nda...

Shelley Winters

Geni? ailelerin gücüne inan?r?m. Bu nedenle bir kad?n?n en az üç kocas? olmal?...

Ali MacGraw

Bir erkek her kad?nla mutlu olabilir. Yeter ki ona a??k olmas?n...

Oscar Wilde

#708

 
© 2015
AŞK