Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kad?nlarla ?lgili Sözler

Kad?nlar sade Bal de?il, Zehir tesiri de yaparlar. (H. Edip Ad?var)

?yi bir kad?n bir erke?i etkiler, zeki bir kad?n onda ilgi uyand?r?r, güzel bir kad?n büyüler, anlay??l? bir kad?n ise ona sahip olur (Helen Rowland)

Kad?n kendi ba??na ne Gül Goncas?d?r, ne de Diken. Koklamas?n? bilirsen Gül, tutmas?n? bilmezsen Diken olur. (Refik Halid Karay)

Kad?n, her ?eyi gören gözü bile aldat?r. (Dostoyevski)

Kad?n, insan?n gölgesi gibidir; kovalarsan?z kaçar, kaçarsan?z kovalar . (Chamfort)

Kad?nlar?n gözleri keskin, zekalar? uyan?k, dü?ünceleri vesveseli olur . (Guy de Maupassant)

Kad?nlarda feci olan ?ey, ne onlarla ne de onlars?z ya?anabilmesidir. (Byron)

Kad?nlar sevmedikleri adama hiç ac?mazlar . (Alexandre Dumas Filles)

Bir kad?n?n güzelli?i, ancak sevmeye ba?lad??? zaman meydana ç?kar. (La Bruyere)

Bir kad?n ya sever, ya da nefret eder; ortas? yoktur . (Pubillius Syrus)

Kad?n öyle bir konudur ki, onu ne kadar incelersen incele herzaman yepyenidir . (Tolstoy)

En mükemmel kad?n, çocuklar?na babalar?n?n yoklu?unda baba olabilecek kad?nd?r . (Goethe)

Kad?nlar kendilerini sevenler için de?il, onlara hükmedenler için can verirler. (H. Edip Ad?var)

Bir uygarl???n seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kad?n?n hayat ?artlar?na bak?n. (Stuart Mill)

Krallar gibi kad?nlar da kendileri için yap?lan her ?eyin esasen bir borç te?kil etti?ine inan?rlar. (Balzac)

Kad?nla müzi?in ya?? olmaz. (Oliver Goldsmith)

Güzel bir kad?n gözü, iyi bir kad?nsa gönlü ok?ar. (Napoleon)

Kad?n her?eyi affeder fakat asla unutmaz. (Conficius)

Kad?n? güzel yapan Allah, sevimli yapan ?eytand?r. (Victor Hugo)

Bir kad?n?n güzelli?i, ancak sevmeye ba?lad??? zaman meydana ç?kar. (La Bruyere )

Ki?iye imandan sonra verilen ?eylerin en hay?rl?s? saliha kad?nd?r. (Hz. Ömer)

Kad?nlar, erkeklerden daha çok hikmet sahibidirler, daha az bilir, daha çok anlarlar. (J. Duhamel)

Kad?n kocas?n?n, delikanl?l?kta sevgilisi, olgun ça?da arkada??, ihtiyarl?kta da hasta bak?c?s?d?r. (Bacon)

?nsan gerçekten bir kad?n? severse, onun gözünde dünyadaki bütün öteki kad?nlar kesin olarak manas?n? kaybeder. (Oscar Wilde)

#1141

 
© 2015
AŞK