Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kadir Gecesi Mesajlar?

En güzel k?sa Kadir gecesi mesajlar? 2015 sayfas? -
"Kim erdemine inanarak ve sevab?n? umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmi? günahlar?n? ba???lar" HAD?S
Bu gece Kadir gecesi. Edilen dualar kabul, yap?lan tövbeler kabul olurmu?.
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç?n. Avucunuza melekler gül koysun, yüre?iniz co?sun. Kadir geceniz hay?rlara vesile olsun.

Bin damla serilsin yüre?ine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, dualar?n Kabul olsun bu gece. Kadir gecen mübarek olsun.. Kadir gecesi mesajlar? k?sa
Bin aydan daha hay?rl? olan Kadir Gecesinde, kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi ba???lay?c? ve ac?y?c? yüce Allah tüm dualar?n?z? kabul etsin. Kadir gecesi mesajlar? facebook
- Borçlar?m?zdan, ceza ve günahlar?m?zdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve ba???layand?r, unutmayal?m Eller semaya kalk?p, yürekler bir at?nca bu gece, gözler sevinç ya?lar?yla dolacak Kadir Geceniz mübarek, dualar?n?z kabul olsun.
- Kadir geceniz mübarek olsun! Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir ?ekilde ya?amay? nasip etsin. Hay?rl? Kandiller..! kadir gecesi kandil mesajlar?
- Allah'?n nimet, rahmet ve ma?firetinin müminlere bol bol ihsan edildi?i gece manas?na gelen Kadir Gecesi"nde, yüreklerimiz ibadetleçarps?n, gönüllerimiz bir olsun Kadir gecesiniz mübarek olsun!
- Kim erdemine inanarak ve sevab?n? umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmi? günahlar?n? ba???lar? HAD?S"? ?ER?F?
- Kuran´in nazil oldugu bin aydan daha hayirli bu gecenin size efradi ailenize ve bütün Islam alemine hayir bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum Kadir geceniz mubarek olsun.
- Kulun Rabbine yak?n oldu?u gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahlar? ba???layan, her ?eyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualar?m?z? kabul etsin.
- Sofran?z afiyetli, paran?z bereketli, kararlar?n?z isabetli, yuvan?z muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz s?hhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
- Günler bize dostlar?n güzelli?i ile, geceler onlar?n dualar? ile mübarek oluyor. Umudumuz dostlar?n hediyesi, duam?z sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun.
- Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara kar??s?n aminler, mübarek ak?amd?r, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... Kadir Geceniz Mübarek Olsun...
- Oruçlu için iki sevinç vard?r: Biri, orucu açt??? zamanki sevincidir; di?eri de Rabbi'ne kavu?tu?u zamanki sevincidir. Oruçlunun a?z?ndan ç?kan koku, Allah indinde misk kokusundan daha ho?tur. Kadir Geceniz Mübarek Olsun...
- Oruçlu olan kimse, bir kimsenin aleyhinde bulunmad?kça veyahut eza ve cefa yapmad?kça, ta orucunu bozuncaya kadar ibadetdedir. Kadir Geceniz Mübarek Olsun
- Kadir Geceniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hay?rl? ?yi Kandiller...
- Bazen yenik dü?tük zamana, esiri oIduk anIams?z ko?turmaIar?n ve fakat ad?n? yüre?imize yazd???m?z dostIar?m?z? hiç unutmad?k. KandiIiniz mübarek oIsun

- Allah"?n rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güne?iniz hiç solmas?n, yüzünüz Ayd?n olsun, kabriniz nur dolsun, makam?n?z Firdevs, dualar?n?z kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
- Sâde duyguIar yükseIsin gökIere, yüksekIerde hafakan, gözIerde ya?Iar, ona susam?? dudakIar kadar, aç?Ian eIIer var. KandiIiniz mübarek oIsun.
- Bu gece hay?rI? bir gece, yürekIerimiz ibadetIe çarps?n, gönüIIerimiz bir oIsun.. KandiIiniz mübarek oIsun!
- ?sIam"?n nurIu yüzü kaIbine doIsun Makam?n?z cennet Hz. Muhammed kom?unuz oIsun GünIerinize mutIuIuk, gönIünüze saadet doIsun KandiIiniz mübarek oIsun!
- Bugün etti?iniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sa?anak gibi ya?s?n in?allah. Kadir Geceniz mübarek olsun.
- Binlerce çiçek var, ama gül ba?ka. Milyonlarca insan var, ama dost ba?ka. Milyarlarca gün var, ama bugün ba?ka, Kadir Geceniz mübarek olsun.
- Bakiler sevgiler ad?na nice dilekler vard?r. Ölümü bile ay?r?r saymayan gönüller vard?r. Mesafeler araya set çekmi?se ne ç?kar, dualarda birle?en gönüller vard?r. Hay?rl? kandiller..
- Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sa?l?k, çevrende dostluk, ömründen huzur ve ne?e eksik olmas?n! Hay?rl? Kandiller.
- Beyaz bir güvercin gönderiyorum sana, kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi, tüylerinde nur var. Senin de kalbin nurla dolsun kadir gecen mübarek olsun.
- Rüzgar?n keman?n? çald??? ve ya?mur damlalar?n?n percerene vurdu?u bir gecede yata??na uzan?p, ke?ke dedi?in tüm güzelliklerin sizin olsun.
- Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her ?eyin gönlünüzden geçti?i gibi olmas?n? temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun
- Seman?n kap?lar?n?n aç?l?p rahmetin sa?anak, sa?anak ya?d??? bu günde du?en damlalar?n sizi ailece s?r?l s?klam etmesi dile?iyle.Kandiliniz Kutlu olsun.
- Geçmi?in bugünle, ?????n gölgeyle umudun gerçekle, ?????n gölgeyle, üzüntünün ne?eyle, öfkenin sevgiyle bar??t??? nice kandillere.
- Allah'?n a?k?yla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye var?p huzura erince, ?u fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun
- En ???lt?l? bak??lar?n gözlerinde, en tatl? sözlerin kulaklar?nda, tüm mutlulukar?n avuçlar?nda ve en sonsuz sevgilerin gönlünce ya?ayaca?? nice mutlu kandillere.
- Karde?li?in daimi oldu?u, sevgilerin birle?ti?i dostluklar?n hiç bitmedi?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.
- ?lahi Esintilerin kalpleri ok?ad???, bir an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle, Kandilinizi Kutlar?m.
- Gül sevginin tac?d?r, her bahar bir gül taçlan?r. O gül ki Muhammet'i hat?rlat?r. Onu hat?rlayana gül koklat?r. Gül kokulu sevgi dolu nice kandillere
- Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kap?nda dursun. Bütün Melekler sizinle, Dualar?n?z Kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun....
- Gün vard?r, bin y?ldan uzun gelir bize, bir y?l vard?r bir günden k?sa gelir bize. Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e! Hay?rl? kandiller.
- Bin aydan daha hay?rl? olan Kadir Gecesi"nde, kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi ba???lay?c? ve ac?y?c? yüce Allah tüm dualar?n?z? kabul etsin.
- Bu gece kulun yalvar?? ve yakar??lar?n? Yüce Mevla"ya sunaca?? ve O"nun sonsuz aff?ndan, merhametinden, iyili?inden bol bol yararlanaca?? umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hay?rl? olsun !
- Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kadir Geceniz mübarek olsun.
- Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakisiniz kadar güzel, umudunuz yarin kadar yakin, yarininiz askiniz kadar mutlu, askiniz Kadir kadar mukaddes, dualariniz istediginiz gibi makbul olsun.
- Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.
- Gecenin güzel yüzü yüregine dokunsun, seytan senden uzakta, melekler basucunda olsun, günes öyle bir geceye dogsun ki dualarin kabul Kadir Geceniz mubarek olsun!
- Bir damla umut serpilsin yüregine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualarin kabul, Kadir Gecen mubarek olsun!
- Ellerin duaya uzandigi, sinelerin dostlara açildigi, gözlerin masumiyet aradigi bu mubarek günde tum dualariniz kabul olmasi dilegiyle iyi kandiller
- Gel ey Muhammed bahardir, dualar ardinda sakli, aminlerimiz vardir Hacdan döner gibi, Beraat"tan iner gibi gel gel Bekliyoruz yillardir Kadir Geceniz mübarek olsun!
- Yagmur yüklü bulutlar gibi gelen, etegindeki hayir cevherlerini basimiza bosaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapilmaniz dilegiyle Nice kandiller.
- Kalpler vardir , sevgiyi yasatmak için, Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için, Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için Kandiliniz Mübarek Olsun.
- Kulun Rabbine yak?n oldu?u gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahlar? ba???layan, her ?eyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualar?m?z? kabul etsin
- Gün vardir, bin yildan uzun gelir bize, bir yil vardir bir günden kisa gelir bize Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz"e Hayirli kandiller!
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç?n Avucunuza melekler gül koysun, yüre?iniz co?sun Kadir geceniz hay?rlara vesile olsun.
- Bu gece bin aydan daha hay?rl? olan Kadir gecesi Kulun Rabbine yak?n oldu?u gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahlar? ba???layan, her ?eyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualar?m?z? kabul etsin.
- Bin damla serilsin yüre?ine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, dualar?n Kabul olsun bu gece Kadir gecen mübarek olsun.
- Bin aydan daha hay?rl? olan Kadir Gecesinde, kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi ba???lay?c? ve ac?y?c? yüce Allah tüm dualar?n?z? kabul etsin!
- Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle kandilinizi kutlar?m.
- O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat ta??mak için bölük bölük inerler; her çe?it bar??, huzur, saadet ve güven ta??rlar? ta ?afak sökünceye dek! Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualar?n?z? kabul etsin.
- Allah"?n nimet, rahmet ve ma?firetinin müminlere bol bol ihsan edildi?i gece manas?na gelen Kadir Gecesi"nde, bir y?ll?k ya?ant?m?z?, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi dü?ünecek ve ona göre hayat?m?za çekidüzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine girece?iz Bu gece hay?rl? bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarps?n, gönüllerimiz bir olsun Kadir geceniz mübarek olsun!
- Kadir Gecesi de?er gecesidir, Allah taraf?ndan de?erli k?l?nm?? bir gecedir Kadir Gecesi bin aydan daha hay?rl?d?r Bu gece bir ömürden daha hay?rl?d?r Ellerin aç?ld???, gözlerin dualarla ya?ard???, kalplerin ok?and??? Kadir Gecesinde bütün insanlar?n günahlardan uzakla??p tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz Allah tüm inananlar? iman yolundan ay?rmas?n.
- Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdi?imiz; fakat gelecek ad?na umutla dolu oldu?umuz ?u dönemlerde yeniden bir uyan??a vesile olur. Kadir Geceniz mübarek olsun..
- Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, s?cakl??? yuvam?za dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..
- Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, s?cakl??? yuvan?za dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
- Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan ya?muru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.
- Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainat?n en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kandiliniz mübarek olsun.
- Güne?in güzel yüzü, yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler ba? ucunda dursun. Güne? öyle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul, Kadir Geceniz Mübarek Olsun.
Kadir Gecesi bugün gece kutlanacak, sevdiklerinizin kadir gecesini kutlamay? unutmay?n, sizin için en güzel mesajlar? derledik.
KAD?R GECES? KISA MESAJLAR
-Kuran´?n nazil oldugu bin aydan daha hayirli bu gecenin size efradi ailenize ve bütün Islam alemine hayir bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum Kadir geceniz mubarek olsun.
-Kulun Rabbine yak?n oldu?u gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahlar? ba???layan, her ?eyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualar?m?z? kabul etsin.
-Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kadir Geceniz mübarek olsun.
-Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakisiniz kadar güzel, umudunuz yarin kadar yakin, yarininiz askiniz kadar mutlu, askiniz Kadir kadar mukaddes, dualariniz istediginiz gibi makbul olsun.
-Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.
-Gecenin güzel yüzü yüregine dokunsun, seytan senden uzakta, melekler basucunda olsun, günes öyle bir geceye dogsun ki dualarin kabul Kadir Geceniz mubarek olsun!
-Bir damla umut serpilsin yüregine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualarin kabul, Kadir Gecen mubarek olsun!
-Ellerin duaya uzandigi, sinelerin dostlara açildigi, gözlerin masumiyet aradigi bu mubarek günde tum dualariniz kabul olmasi dilegiyle iyi kandiller!
-Gel ey Muhammed bahardir, dualar ardinda sakli, aminlerimiz vardir Hacdan döner gibi, Beraat"tan iner gibi gel gel Bekliyoruz yillardir Kadir Geceniz mübarek olsun!
-Yagmur yüklü bulutlar gibi gelen, etegindeki hayir cevherlerini basimiza bosaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapilmaniz dilegiyle Nice kandiller.
KAD?R DUASI PEYGAMBER?M?Z?N OKUDU?U
Peygamber efendimizin Kadir Gecesi duas? Hazreti Ay?e'nin aktard???na göre ?öyle ; 'Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'?m sen affedicisin, aff? seversin, beni affeyle.)
KAD?R GECES? DUASI TÜRKÇE MANASI
Kadir Gecesi duas?n?n manas? (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, aff? seversin, beni de affeyle) demektir.
?slam alemindeki en k?ymetli be? geceden biri olan Kadir Gecesi'nin ibadetle geçirilmesi ve namaz k?l?nmas? tavsiye olunuyor.
Kadir gecesin alametleri
Kadir gecesi, aç?k ve sakin olur, ne s?cak, ne de so?uk olur. Ertesi sabah güne?, k?z?l olup, ?uas?z do?ar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmu?tur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlat?r: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu de?ildi, tatl? ve ho? idi.
Hadis-i ?eriflerde buyuruluyor ki:
"Kadir gecesi aç?k ve mülayim olur. So?uk ve s?cak de?ildir, sabah?nda da güne? zaif ve k?z?l olarak do?ar"
Taberani
Kadir Gecesi dileklerimizi, isteklerimizi Allah'a arz etmek için de de?erli bir f?rsatt?r. Kadir Gecesi, Allah'?n rahmet ve ba???lanmas?n?n sa?anak halinde yeryüzüne indi?i, dileyen her müminin arma?anlara gark etti?i bir gecedir. Hepimize hay?rl? olsun..
Resulullah efendimiz, Kadir gecesinde, "Allahümme inneke afüvvün kerimun tüh?bbül afve fa'fü anni" duas?n? okumay? bildirmi?tir. "Ya Rabbi, sen affedicisin, kerimsin, aff? seversin, beni de affeyle" demektir.
Bin aydan faziletli, ne kadar kadri yüce!
Say?s?z günahkâr kul, affa u?rar bu gece.
Kuran da Kadir Gecesi için Leyletü'l kadri hayrun min elfi ?ehrin Kadir Gecesi bin aydan hay?rl? bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hay?rl? olsun..
Bu geceyi ihya için ilim ö?renmeli, mesela ilmihal okumal?, kaza namaz? k?lmal?, Kur'an-? kerim okumal?, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanlar? sevindirmeli, bunlar?n sevaplar?n? ölü diri bütün müminlere göndermeli! Kadir gecesini ihya edenin, Ramazan orucunu tutan?n, hacc? kabul olan?n, bütün günahlar? affolursa da, namaz, oruç ve kul borçlar? ödenmi? olmaz. Bunlar? kaza ederek, ödeyerek borçtan kurtulmak gerekir.
O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat ta??mak için bölük bölük inerler; her çe?it bar??, huzur, saadet ve güven ta??rlar... ta ?afak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualar?n?z? kabul etsin.
Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmal?, taatlar?, ibadetleri ve her çe?it hayrat? art?rmal?d?r. Zira Allahü teâlâ, taraf?ndan sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle me?gul olur. Bu?zetti?i kul ise; faziletli vakitlerde kötü i?lerle me?gul olur. Kötü i?lerle me?gul olan?n bu hareketi azab?n?n daha ?iddetli olmas?na ve Allahü teâlân?n, ona daha çok bu?zetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalm?? ve onun hürmet ve ?erefini çi?nemi? olur.

#2444

 
© 2015
AŞK