Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kadir Gecesi ?iirleri

Kadir Gecesi ?iirleri Kadir Gecesi K?sa ?iirleri
En güzel Kadir gecesi ?iirleri yay?nlad???m?z sayfam?zda sizlerde k?sa Kadir gecesi ?iirleri yay?nlayabilirsiniz.
Buyurun Kadir gecesi ?iirleri k?sa
Kadir gecesi
O gece yer ve gök kurdu irtibat
O gece nurland? arz ve semavat
Kur'an la mü?erref oldu kâinat
Bin aydan hay?rl? kadir gecesi
Allah'tan resul'e geldi ilk haber
Mukaddes görevi ald? peygamber
Ne güzel düsturdur ne güzel rehber
Bin aydan hay?rl? kadir gecesi
O gece her yerde esenlik vard?r
Kullar?n gönlünde içtenlik vard?r
Fecre kadar süren güvenlik vard?r
Bin aydan hay?rl? kadir gecesi
Ne bir gösteri? var ne de bir kibir
Kullar?n dilinde dua ve tekbir
Cennet kap?lar? aç?l?r bir bir
Bin aydan hay?rl? kadir gecesi
Allah'?n emriyle iner melekler
Cebrail Allah'?n emrini bekler
Sema'ya ula??r bütün dilekler
Bin aydan hay?rl? kadir gecesi
Ald?rmadan ?eytanlar?n zecrine *
?hya edip kavu?anlar fecrine
Nail olur sevab?na ecrine
Bin aydan hay?rl? kadir gecesi
Abdulkadir Tur?ut
--
Bin Aydan Hay?rl? Kadir Gecesi
Biz ahir zamana geldik dayand?k
Dünyaya meyledip ?eytana kand?k
Mübarek gecede nurla uyand?k
Bin aydan hay?rl? kadir gecesi
Hakk?n r?zas?d?r bizdeki gaye
Allaha kul olmak büyük sermaye
Mevladan bizlere güzel hediye
Bin aydan hay?rl? Kadir gecesi
Ne olur karde?im nefsine dikkat
?eytana uymazsan edersin rahat
Bu gece verilir sevaplar kat kat
Bin aydan hay?rl? kadir gecesi
Bir ömre bedeldir, kula müjde var
Sen tevbe ette gönül, yaran? sar
Mevladan gayrisi kula olmaz yar
Bin aydan hay?rl? Kadir gecesi
Ne olur kurulsun islam birli?i
Bozulmaz ?n?allah ihvan dirli?i
Gönülden isteriz beraberli?i
Bin aydan hay?rl? kadir gecesi
Mümine Rabbinden hediye geldi
O zaman kullar?n yüzleri güldü
Salih kullar hemen k?ymetin bildi
Bin aydan hay?rl? Kadir gecesi
Salih Kozan
--
Kadir Gecesi
Bin aydan daha hay?rl?d?r bu gece
Rahmet ya?ar yeryüzüne sessizce
Cebrail'le melekler iner bu gece
Bir ömre bedel, emsalsizdir bu gece
Çarpar kalpler, Allah için bu gece
Aç?l?r eller, dua için bu gece
?hya olunur, niyaz ile bu gece
Bir ömre bedel, emsalsizdir bu gece
Rahmet deryas?na dalal?m bu gece
Kurtulu?a vesile olur bu gece
Dua, niyaz edelim; geceden fecre
Bir ömre bedel, emsalsizdir bu gece
Rehberimiz Kur'an'd?r, indi bu gece
Hürmetine sevab? vard?r mislince
Affolur günahlar, belki de nice
Bir ömre bedel, emsalsizdir bu gece
Kurtulu?a mucizedir bu gece
Döner diller, Allah için bu gece
Siner nurlar, her kö?eye bu gece
Bir ömre bedel, emsalsizdir bu gece
Cemalettin Turan
--
Bu Gece Kadir Gecesi
Mevla'mdan hediye bize,
Bu gece Kadir Gecesi.
Günahlar?m gelsin dize,
Bu gece Kadir Gecesi.
Bu gecede indi Kur'an,
Bu gecede kutlu her an,
Kutlas?n geceye eren,
Bu gece Kadir Gecesi.
Arza inmeye melekler,
Allah'?n emrini bekler,
Kabul olunur dilekler,
Bu gece Kadir Gecesi.
Esenlik ku?at?r bizi,
Seksen y?l ya?at?r bizi,
Günahlar bo?alt?r bizi,
Bu gece Kadir Gecesi.
Karde?lerim unutmay?n,
Bu gece uyku tatmay?n,
O'nu duayla kutlay?n,
Bu gece Kadir Gecesi.
26.09.2008 Osmaniye
?brahim Pataz
--
Ol Kadir gecesi mübarek olsun
Gönlümüzün ay? güne?i olan,
Ol Kadir gecesi mübarek olsun.
Hakka ?ükür eder kadrini bilen,
Ol Kadir gecesi mübarek olsun.
Alemlerin Rabbi Hakt?r yücesi,
Hakka niyaz eder o gün nicesi.
Bin aydan üstündür Kadir gecesi,
Ol Kadir gecesi mübarek olsun.
Hakka niyaz için aç?lm?? eller,
Gönül teslim olmu? duada diller.
Alllaha yalvar?r bütün gönüller,
Ol Kadir gecesi mübarek olsun.
Rabbimize giden yola ne mutlu,
Bu gün tövbe eden kula ne mutlu.
Gönlümüzde açan güle ne mutlu,
Ol Kadir gecesi mübarek olsun.
Yusuf Allah a?k? ile yananlar,
Allaha sevgiyle ?ükür sunanlar.
?badet ederek Hakk? ananlar,
Ol Kadir gecesi mübarek olsun.
Yusuf Tuna
--
Kadir gecesi hayra vesile olsun
Nice güzel ?eyler var bu dünya-i viranda
Ömre bedel kazançlar, kazan?rs?n bir anda
Bin aydan hay?rl?d?r buyuruyor Kur'anda
Kutlu Kadir gecesi Hayra vesile olsun
Kur'an o gece indi, gece gündüze döndü
Mecüsiler tapt??? ate? o gece söndü
Ne mübarek bir gece, o ne mübarek gündü
Kutlu Kadir gecesi Hayra vesile olsun
Allah'?n emri ile yere iner melekler
O gece özel gece kabul olur dilekler
O gecenin a?k?na devran eder felekler
Kutlu Kadir gecesi Hayra vesile olsun
Rabbimiz aff? sever, affet bizi demeli
O gece sema aç?k, fazl?ndan istemeli
Allah r?zas? olsun her mü'minin emeli
Kutlu Kadir gecesi Hayra vesile olsun
Bu gece ayn? anda Ramazan?n vedas?
Bu gece gö?e ç?kar yalvaran?n nidas?
Bu gece ba???lan?r asilerin hatas?
Kutlu Kadir gecesi Hayra vesile olsun
Mikdat Bal
—-
LEYLE-? KAD?R
Ne zaman Resul girdi k?rk ya??na
Gidiyordu Nur Da??n?n ba??na
Dal?yor ibadet ve tefekküre
Allah'?n hamd?na ve de zikire
Leyle-i Kadir'de bir ?ey oluyor
Semalarda Cebrail görünüyor
?ner Cebrail Melek Nur Da??na
Edep ile Hira Ma?aras?na
"Oku" emrini getirir Resule
O an Kur'an ba?lam??t?r nüzule
Bin aydan daha hay?rl? bu gece
Ya?ayal?m geceyi hece hece
Gece tanyeri a?ar?ncaya dek
Tüm melekler yeryüzüne inecek
Bu gece çok mübarek bir gecedir
Bütün gecelerden daha yücedir
Mübarek olan kutsal bu gecede
Çok dua edip bol yapmal? secde
Kur'an okuyup isti?far etmeli
Geceyi zikir ile geçirmeli
Bu gecede Allah bol rahmet verir
?stenen ?ey rahmet ve ma?firettir
Geçmi?inin hesab?n? yapmal?
Günahlardan tövbede bulunmal?
Ya Rab! Geceyi bize nasip eyle!
Sana muti olan birer kul eyle!
Ahmet Tanyeri - D?YARBAKIR
--
Vuslat Gecesi (Kadir Gecesi)
Niye uyanmad?n uyudun gönül,
Belki bu geceydi vuslat gecesi,
Niçin feryat figandayd? ya bülbül
Belki bu geceydi vuslat gecesi.
Muhabbetin bahçesinde bitmedin,
El eri?ti sen ham kald?n yetmedin,
Günah?n m? yok ki tövbe etmedin,
Belki bu geceydi vuslat gecesi.
Dereler "Hu" çekip seller inledi,
Da?lar, ta?lar u?ulda??p ç?nlad?,
Ar?? âlâ yer yüzünü dinledi,
Belki bu geceydi vuslat gecesi.
Gece gündüz gaflet eyle gafil yat,
Nas?l isteyicin ?eften ?efaat,
Gözde de?il gönül sende kabahat,
Belki bu geceydi vuslat gecesi.
Bu gece kavu?tu Mecnun, Leylâ'ya,
Bu gece eri?ti Yunus Mevlâ'ya,
Seyrettim kar??t? damla derya ya,
Belki bu geceydi vuslat gecesi.
Bugün bu gün, yar?n, yar?n her sene,
Hizmet ettik biz bu nefsin keyfine,
Feymânî, f?rsat? kaç?rd?k yine,
Belki bu geceydi vuslat gecesi.
Bu gecedir gecelerin yücesi
A??k Feymani (Osman Ta?kaya)

#2828

 
© 2015
AŞK