Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kadir Gecesi Sözleri

En Güzel Kadir Gecesi Sözleri 2015 K?sa

Bir avuç alk??, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj, kapat?r tüm mesafeleri, kalbiniz nurlu ve mutlu, kandiliniz kutlu olsun. kadir gecesi sözleri anlaml?
Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sa?l?k, çevrende dostluk, ömründen huzur ve ne?e eksik olmas?n kandillerin hep kutlu olsun.
Bir bayram gülü?ü savur göklere eski zamanlara, gülücükler getirsin, öyle içten, öyle samimi olsun, gözya?lar?n? bile tebessume çevirsin. Kadir gecesi sözleri facebook
Güne?in pembeli?iyle do?an, safl???yla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun
Kadir Gecesi de?er gecesidir, Allah taraf?ndan de?erli k?l?nm?? bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hay?rl?d?r. Bu gece bir ömürden daha hay?rl?d?r. Ellerin aç?ld???, gözlerin dualarla ya?ard???, kalplerin ok?and??? Kadir Gecesinde bütün insanlar?n günahlardan uzakla??p tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananlar? iman yolundan ay?rmas?n.
Ne zaman ki iyiki'lerimiz ke?ke'lerimizden önde gider; O zaman hayat? ya?ar?z. Oysa ço?umuzu hayat ya??yor. ?yiki'lerle dolu bir ya?am dile?iyle iyi kandiller. Kadir gecesi sözleri uzun
Ellerin duaya uzand???, sinelerin dostlara aç?ld???, gözlerin masumiyet arad??? bu mubarek günde tum dualar?n?z kabul olmas? dile?iyle iyi kandiller. Kadir gecesi sözleri k?sa
Bir damla umut serpilsin yüre?ine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualar?n kabul, kandilin mubarek olsun.
Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, ?eytan senden uzakta, melekler ba?ucunda olsun, güne? öyle bir geceye do?sun ki dualar?n kabul kandilin mubarek olsun.
Sofran?z afiyetli, paran?z bereketli, kararlar?n?z isabetli, yuvan?z muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz s?hhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
Rüzgar?n keman?n? çald??? ve ya?mur damlalar?n?n percerene vurdu?u bir gecede yata??na uzan?p, ke?ke dedi?in tüm güzelliklerin sizin olsun.
Seman?n kap?lar?n?n aç?l?p rahmetin sa?anak, sa?anak ya?d??? bu günde du?en damlalar?n sizi ailece s?r?l s?klam etmesi dile?iyle.
Geçmi?in bugünle, ?????n gölgeyle umudun gerçekle, ?????n gölgeyle, üzüntünün ne?eyle, öfkenin sevgiyle bar??t??? nice kandillere.
En ???lt?l? bak??lar?n gözlerinde, en tatl? sözlerin kulaklar?nda, tüm mutlulukar?n avuçlar?nda ve en sonsuz sevgilerin gönlünce ya?ayaca?? nice mutlu kandillere.
Karde?li?in daimi oldu?u, sevgilerin birle?ti?i dostluklar?n hiç bitmedi?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.
Kalpler vard?r , sevgiyi ya?atmak için, ?nsanlar vard?r, dostlu?u payla?mak için, Mubarek günler vard?r, Beraberce kutlamak için..
Bin damla serpilsin yüre?ine, bin tatl? mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualar?n kabul olsun, kandilin mübarek olsun
Allah'?n ad?yla ba?lad???n?z her i?inizde ba?ar?lar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.
Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle kandilinizi kutlar?m.
Bu gece bin aydan daha hay?rl? olan Kadir gecesi. Kulun Rabbine yak?n oldu?u gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahlar? ba???layan, her ?eyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualar?m?z? kabul etsin.
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç?n. Avucunuza melekler gül koysun, yüre?iniz co?sun. Kadir geceniz hay?rlara vesile olsun.
"Kim erdemine inanarak ve sevab?n? umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmi? günahlar?n? ba???lar" HAD?S
Bin aydan daha hay?rl? olan Kadir Gecesi'nde, kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi ba???lay?c? ve ac?y?c? yüce Allah tüm dualar?n?z? kabul etsin.
Bu gece bundan sonra pe? pe?e gelecek bir dizi kandillerin; Miraç ve Beraat kandillerinin, on bir ay?n sultan? Mübarek Ramazan ay?n?n ve Kadir Gecesi'nin de habercisidir. Bu sebepledir ki Regaip Kandili'nde manevî gücümüz artacak, kalplerimiz huzur bulacakt?r. Hay?rl? kandiller...
Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi ?ehrin Kadir Gecesi bin aydan hay?rl? bir gecedir diye buyruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hay?rl? olsun..
O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat ta??mak için bölük bölük inerler; her çe?it bar??, huzur, saadet ve güven ta??rlar... ta ?afak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualar?n?z? kabul etsin.
Kadir Gecesi dileklerimizi, isteklerimizi Allaha arz etmek için de de?erli bir f?rsatt?r. Kadir Gecesi, Allah?n rahmet ve ba???lanmas?n?n sa?anak halinde yeryüzüne indi?i, dileyen her müminin arma?anlara gark etti?i bir gecedir. Hepimize hay?rl? olsun..
Bin damla serilsin yüre?ine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, dualar?n Kabul olsun bu gece. Kadir gecen mübarek olsun..
Sevgi hak edenin, umut sabredenin, zafer inanan?n, mutluluk bekleyenin, bunlar?n tümü senin ve sevdiklerinin olsun.
Beyaz bir güvercin gönderiyorum sana, kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi, tüylerinde nur var. Senin de kalbin nurla dolsun kadir gecen mübarek olsun.

#2443

 
© 2015
AŞK