Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kahraman Tazeo?lu Sözleri

Hiç kimsenin iyi gelmedi?i yerden sar?yorsun yaralar?m?, hiç kimsenin dokunamad??? yerden kanat?yorsun sonra.

?imdi benim son diye bitirdi?ime, kimbilir kimler ilk diye ba?layacak.

?imdi ne bugünsün, ne de yar?n..olsa olsa sadece bir yar?m, ya da eksilen yan?m.

Kimi insan, geçmi?le geçememi?i birbirine kar??t?r?r. Halbuki, geçen iz b?rak?r, geçemeyen yara.

Gitsem kalmalar sald?r?yor, kalsam gitmeler ça??r?yor. !

Gözlerini gözlerime çak?p içime dald?. Bakt???yd?m ama gördü?ü de?ildim..

Büyük seven kalbin ac?s? küçük olmaz...

Sen benim görmek için, Bakmaya bile gerek duymad???m ezberimsin.

Ben hiç mutluluktan delirmedim; Ama delirmekten mutluyum.

Ne tuhaf. ?çimi ac?tan da sendin, ac?m? dindirecek olan da.

Sevdam?n sesi sessizli?i soluyor ?imdilerde, Sözlerime kilit, a?z?ma mühür vurdum da Yine de susturamad?m sen diye atan kalbimi.

Bilseydin ayr?l??a yazg?lanm?? bir sevgiye açar m?yd?n yüre?ini?

Her yara tende bir iz için, hat?rlanmas? yasak bir giz için kabuk ba?lar...

?ncinecek hal kalmad? bende , sana bir tavsiye.. ! Vedalar so?uk olur , s?k? giyin.

Bir insan, iki kuyuya ayn? anda gözlerinden dü?ebilir. ?tme ! Ama Gitme. Daha saat 'ho?çakal'? göstermedi. Bitme !

Bir ?airin dedi?i gibi: ba?ka anlamlar arama gerek yok! katland???m kadar seviyorum seni gerçek bu evet bu.

Kimseyi bir ba?kas? gibi sevmemeli insan. Çünkü kimse bir ba?kas? de?il.

Kinim kendime, Susu?um sana, Küsü?üm tüm dünyaya.

Kalbimi k?rd???nda tebessüm ettim ve bir ?ey demedim... Çünkü senindi kalbim, sen kendi parçalar?n? yok ettin.

Oysa senden tek bir damla istemi?tim, Sana kocaman bir deniz sunabilmek için.

Ki inanmak küskün bir çocu?un en büyük kan kayb?d?r.

Akl?m kara k?? ellerim seni ü?üyor Bugün günlerden so?uk...

Bir Ç??l?kt? Yaln?zl???m, Hepiniz mi Sa??rd?n?z...

Il?k tebessümler vaktine be? kala solan, kahkahalar gibiyim. yar?s?nda yutulmu?, sevinç ç??l?klar? dolu bo?az?m.

içimdeki bo?lu?a dü?..ben tutar?m seni.

Gülü?ün, gözlerine sirayet edince anlam kazan?yor bak??lar?n. Yüzündeki güzellik içindeki cennetin yans?mas? asl?nda. Öyle bir aynas?n ki Bakmaya doyamad???m.

Önce vard?n. Hiç kimseye benzemiyordun. ?imdi yoksun, herkes gibi oldun.

Ben nice tüy gibi ba?lay?p ta? gibi biten dü?ü?ler gördüm. Üç kuru? etmeyecek insanlara servet ödedim. E?er dostunsam, seninle yanmal?y?m, yanmaktan korkuyorsam da dost olmay? bilmiyorum demektir.

Denize bakmay? bilmeyenler, bir gün mutlaka bo?ulur. ??te bundand?r gözlerinden kaç??lar?m.

sana anlatt?klar?m neleri susuyor bir bilsen, ve anlatmad?klar?m neleri söylüyor. bo?az?m? y?rtarcas?na susuyorum ya verilmekten y?pranan cevaplarday?m, ya sorulmamaktan solan sorularda. sen ?slatmas?n? bilmeyen bir ya?mur oldun her ak?am, ben ?slanmas?n? bilmeyen ahmak. bu yüzden a??k olamad?k s?r?ls?klam.

Yolumdan dönemedi?im için de?il, seninle hiçbir yolda yürüyemeyece?imi bildi?im için gidiyorum. Yeryüzünün bütün a?klar? senin ve beni unutabilirsin!

Yine en arka koltu?unda oturuyorum minibüsün yine camda oluyor gözlerim. Sen tutmuyorsun ya elimi cebimden hiç ç?kartm?yorum.

Kendine kar?? yapamad???n büyüklü?ü ba?kas?na gösteremezsin. K?r?lmadan e?ilmeyi bilmeli insan. Kendini yeniden ac? çekmeye davet etse de affedebilmeli insan. Ve unutmal?.

oysa ki, tükenmez dü?lerim vard? benim neye yaz?ld?ysam, silindim...

T?pk? bir nefes gibisin. ?çimde tuttu?um sürece benimsin. B?rak?rsam gideceksin, b?rakmazsam öldüreceksin.

Diyorlar ki; Küsme a?ka daha kimler gelecek kimler geçecek. Bilmiyorlar ki en son giden her ?eyimi götürdü. Bilmiyorlar ki; En son giden, daha sonra gelecekleri bile götürdü...

Her ?ey geçmi?te kal?yor, ama hiçbir ?ey geçmiyor!

Kavu?mak... belki... bir gün... ama unutma Prenses; suya a??k ate?ler, a????na kavu?unca ölür.

Kimli?imi soruyor birileri, ç?kar?p resmini gösteriyorum.

A?k bazen ac?yla tan??man?n ad?d?r Prenses. Ve a?k, uçmaya kanat aramak de?il, uçuruma kanats?z atlamakt?r bilirsin.

Me?er susmak; insan?n içiyle konu?mas?ym??, geç farkettim.

Anlad?m ki ayr?l??a de?il, Ayr? kalmaya yeniliyor insan.

?nsan?n içi a?r?r m? hiç ? A?r?yor i?te.

Özledin mi beni, dedim Sustu ! Nefesini en derinden ald? ve, Özlenmez mi , dedi!

#656

 
© 2015
AŞK