Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kalemden Adam Ve Papatya Prensesin Hikayesi

Kalemden adam papatya prensesi özlemi?..

Ve onun bundan haberi hiç olmam??.. diye ba?lam?? söze ?air..

Papatya prenses , masallarda anlat?lan ki?inin çok ama çok ötesindeymi? .

Yaln?zm?? , belki bir kuleye hapsedilmemi? ama etraf? görünmez kulelerden ibaretmi?..

Kalemden adam bilmeden senelerce onu beklemi?..

Etraf? çok kalabal?k ama sürekli kimsesizlik çekermi? ...

Kutsal bir yaln?zl???n ulvi bekçisiymi?.. hayat?na dokunmak isteyen çok ki?i olmu?

Ama o hiç kimsede arad???n? bulamayan müzmin bir dervi? imi?..

Kalemden adam beklerken tan?mad??? sevdi?ini , hiç bo? durmam??..

sürekli yazm?? , yazm?? yazm?? ...

Ve günün birinde kaderin yollar?n? kesi?tirdi?i bir gecede ayn? kentin bamba?ka sokaklar?nda tan??m??lar..

ayn? gökyüzüne bak?p ayn? güne?e te?ekkür ediyorlarm?? her sabah..

Ayn? meydanlarda dola??p ayn? çiçekleri seviyorlarm??..

Tan??t?klar?n?n ertesi günü Süleymaniye camii bahçesindeymi? kalemden adam..

El aç?p ?ükretmi? Rabbine , kalbini emanet edece?i birini kar??s?na ç?kard??? için..

Mutlu oldu?unu hissetmi? ve bu bir ilkmi?..

Aradan biraz daha zaman geçmi? ve art?k dayamam?? bizim ki ,

aram?? papatya prensesi , bir kitap fuar? varm?? ileri ki günlerde..

Kendisinin de imza günü.. gelir misin demi? ?

Papatya han?m heyecanlanm?? , gelemem demi?..

Ama o gün geldi?inde Kalemden adam?n kar??na dikilmi?..

Göz göze gelmi?ler , ikisininde kalbi bak??lar?nda atmaya ba?lam??..

Ve yüreklerde tutu?an bir 'OD' kas?p kavurmu? Kalemden adam?..

Gel zaman git zaman derken , zaman su misali akar ve saman alevi gibi tutu?up biterken a?k durmadan büyüyor , hasret sürekli art?yor ve art?k Mecnunun hallerini anlamaya ba?l?yormu? Kalemden Adam..

Beraber Sinema kuyruklar?nda beklemi?ler , Ona hikayeler anlatm?? , ?iirler okumu? deniz kenarlar?nda . Otobüsleri kaç?rm??lar vapurlar? , trenleri.. s?rf hayat?n o anlar?n? beraber ya?amak ve kaç?rmamak için ...

Mevsimler yaz iken so?uk rüzgarlar esmeye ba?lam?? bir anda , havay? kar kokusu

Sonbahar matemi sarm?? bir anda..

aradan biraz zaman geçmi? ve bir gün Papatya prensesi Kalemden adama ,

- Seni sevdi?imden emin de?ilim , demi?..

Y?k?lm?? bizimkisi , ama sükût etmi?.. sab?r demi? isyan etmemi?..

Tevekkülle beklemi? ...

Papatya prensesi gitmi? ama a?k oldu?u yerde beklemeye devam etmi?..

Çünkü a?k hiç bitmezmi?..

Çünkü o ilk yarat?ld???ndan beri insan?n içinde ki kor , dü?lerinde ki ümit , gelece?e dair umut imi? ...

Papatya prensesin a?k?nda onu yaratan?n ?????n? fark etmi? Kalemden adam..

Ve daha bir sevmi? onu ve Onu sevdireni ...

Gökten üç elma dü?memi? ve bu hikaye burada bitmemi?..

#2

 
© 2015
AŞK