Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kaliteli Mesajlar

Yeni ve K?sa Kaliteli Mesajlar Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok yeni ve güzel kaliteli mesajlar 2015 için haz?rlamaya çal??t?k..
Pasl? bir yaln?zl?kt? avuçlar?mda, ard?mda bir yürek yükü rüzgar. Ne zaman sevmeye koyulsam, do?rulup ço?ald? ayr?l?klar.
Sen bakma benim bu kadar hüzünlü ?eyler yazd???ma, ben çok gülerim. Ve gülerken hiçkimse yalan oldu?unu anlayamaz.
Benim aya??m?n alt?da müsait ba??m?n üstü de nerede olaca??n? sen belirle.
Önce sevdi?iniz terk eder sizi, ard?ndan uykunuz. Sonra ne sevdi?iniz geri gelir ne de uykunuz.
Ve nefrete sevgiden daha çok güvenirim, dedi ?eytan; çünkü nefretin sahtesi olmaz!
Sabret ki her ?ey hissetti?in kadar derin ve sonsuz olsun. Sabret ki her ?ey gönlünce olsun.
Seni sevdim seninle sevgili oldum, hatam? yapt?m evet. Bir daha yapar m?y?m? EVET...
En basit yalanlar? gözüme bakarak söyleyen ahmaklar tan?d?m. Bense onlar?n cahil cesaretlerine ve ku? beyinlerine hayrand?m.
Allah erke?e alt?n? haram k?lm??t?r, neden mi? Çünkü erke?e yak??an tek mücevher, kad?nd?r.
Veda etmek için önce bir araya gelmek gerekir. Bu ac?mas?z hayat sana veda edebilme ?ans?n? bile çok gördü bana.
'Gitme!' diyebilecek kadar güçlü olmal? insan. Çünkü hiç kimse, kaybettiklerini unutabilecek kadar güçlü de?il.
Bir daha â??k olmayaca??m dersin, sonra biri gelir seni kocaman kahverengi gözleriyle kendine a??k eder. Öylece kal?rs?n.
?nsanlar?n da yan etkileri var. Baz?lar? ba??n? döndürürken, baz?lar? mideni buland?rabiliyor.
Kaç megapiksel kamerayla foto?raf çekersen çek, yüzündeki ?erefsizlik ifadesi hiç gitmeyecek be adam!
Bazen bir söz yoktur. O gün ne oldu?unu özetleyecek zekice bir al?nt? yoktur. Bazen gün, sadece biter.
Ve dövü?ebilirim... Do?ru buldu?um, hakl? buldu?um, güzel buldu?um her ?ey ve herkes için; ya??m ba??m buna engel de?il!
Mutlu olmak her ?eyin yolunda olmas? demek de?ildir. Mutlu olmak, görmezden gelme konusunda ustala?mak demek.
Baz? ?ark?lar?n sözlerini unutsan da melodileri akl?nda kal?r. ?nsanlar?n da neler yapt???n? unutursun; ama hissettirdikleri...
?yi geçinmek, iki ki?inin kusursuz olmas?yla de?il, birbirlerinin kusurlar?n? ho? görmesiyle olur.
Çok sevdi?in ama geri döndüremeyece?in ki?ilerin en kötü yan?; onlar? her hat?rlad???nda, seni tekrar tekrar terk etmeleridir.
Ben kendimi sensizli?e al??t?r?yorum. Sen de kendini bensizli?e al??t?r diye.
Çok ?ey vard? anlat?lacak. O yüzden sustum... Birini söylesem di?eri yar?m kalacakt?. Az zamana çok ?ey s??d?rmam?z gerekiyordu.. Ben de sadece gözlerinin içine bak?p sustum... Sen duydun mu, sustuklar? m??
Tan?d???m?za pi?man olduklar?m?z ço?ald?kça, yeni tan??acaklar?m?zdan korkar olduk.
Anlatmak istemiyor de?ilim anla??lmayaca??ma eminim bu susmaktan say?lmaz.
Zay?f insanlar intikam al?r, güçlü insanlar affeder, zeki insanlar umursamazlar.
Ak?ll? bir erkek dünyan?n en güzel kad?n?n? sevmez, dünyas?n? güzelle?tiren kad?n? sever.
Kimi çiftler vard?r, ne birbirlerinin hayat?na girmeyi ne de ç?kmay? becerebilirler.
Umulmad?k bir gün olabilir bugün. Bir çay söyle ya?murlar?n kokusunda.
Düzelir her ?ey bir gün ama bil ki, can?n yanmadan mutlu olamazs?n.
Ayna benim en iyi arkada??md?r, çünkü ben a?lad???mda, o asla gülmez.
Ne kazand???n? bilmiyorum ama umar?m beni kaybetti?ine de?mi?tir.
Tekrar tekrar ayn? ?akaya gülmeyiz ama defalarca ayn? ?eye a?layabiliriz.
Hiç yan?mda olmayan birinin, hep akl?mda olmas? çok tuhaf di mi?
Kim bilir kaç ki?i ayr? yataklarda birbirine sar?larak uyuyordur.
Uykular ikiye ayr?l?r; gece gelmeyenler, sabah gitmeyenler.
Öpülen bütün nimetler içinde en güzeli senin dudaklar?n.
Karde?lerimi tanr? yaratt?; fakat dostlar?m? ben buldum.
Bekârken iki gözünü aç, evlendikten sonra birini kapat.
Bir öleni geri getiremezsiniz, bir de kaybolan güveni.
Üç ?eyi kötü günlerinde dene, dostunu, sabr?n? ve e?ini.
Sarho?ken söylenen her söz, ay?kken dü?ünülmü?tür.
Ö?rendim ki; her yaray? saran zaman de?il sevgidir.
Özlemek, ölmekten sadece iki harf fazla be çocuk...
Yanaklar?m dururken can?m? s?kman çok saçma.
Silahlanma dünyan?n en pahal? hurdal???d?r.
Büyük adam?n hatas? da büyük olur.
Bazen ki?iler de?il, an?lar özlenir...
Öyle güzel susar?m ki, sa??r olursun.
Ey yaln?zl?k nikah m? k?yd?n bana. Helalimmi?sin gibi her gece giriyorsun koynuma.
Ya?murlar dü?ünce tenime her damlay? sen san?p a?k bildim. Ve biliyor musun gölgeni bile çok özledim.
Yanmak var, yanmak var. Odun yan?nca kül olur, insan yan?nca kul olur!
Bir hayli k?rg?n?m.. Kime oldu?unu, neden oldu?unu bilmeden. Belki hayata, belki kendime, belkide dilimden dü?meyen ke?ke'lere.
Kap? aç?l?r, sen yeter ki vurmay? bil. Ne zaman bilmem, sen yeter ki o kap?da durmay? bil.
Ertelemek ya?am?n mayas?n? kaç?r?r. K?zd?ysan ba??r, sevindiysen söyle, özlediysen arkas?ndan ko?.
Hadi simit satan? anlad?m, kestane satan? da. Peki ya dost satan, o da m? ekmek paras??
Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun? Do?umun bir damla su, ölümün bir avuç toprak de?il mi?
Birer birer, seve seve ç?kt???m a?k basamaklar?n?; onar onar, söve söve iniyorum ?imdi.
Arkada? kaybetmek diye bir ?ey yoktur, kimin gerçek arkada??n oldu?unu fark etmek diye bir ?ey vard?r.
Ben dostlar?m? hiç satmad?m! Çünkü ya be? para etmez ç?kt?lar ya da paha biçilemez...
Ben birini çok sevmek, ona çok güvenmek istiyorum. O biri de sen ol istiyorum. Çok mu çok ?ey istiyorum?
Uykumun içinde bir rüya, rüyamda bir gece, gecede ben. Bir yere gidiyorum, delice... Akl?mda sen.
Allah kuluna üç ?ekilde cevap verir; 'evet' der, istedi?ini verir; 'hay?r' der, daha iyisini verir; 'bekle' der ve en iyisini verir...
Hayat sana arka arkaya dikenlerini gösteriyorsa sak?n üzülme, aksine sevin. Çünkü çok yak?nda gülü de gösterecektir.
Kimse e?it do?maz. Ama herkes e?it ölür. ??te onun için ölüm, ac? bir son de?ildir. Hayat?m?z?n yegâne adil ba?lang?c? ve biricik f?rsat e?itli?idir.
Manday? nallad?klar?n? gören kurba?a da aya??n? kald?rm??. ( Bulgar Atasözleri )
Bir milletin Türkülerini ben yazsam da, kanunlar?n? kim yazarsa yazs?n.
Parlayan her ?ey alt?n de?ildir.
Bütçe, ku?kular?n matematiksel teyididir. ( A. A. Latimer )
Eti tadan çoban köpe?inden hay?r gelmez.
Kendini ba?kalar?ndan daha az ak?ll? kabul et, ama öyle olma. ( Jean Cocteau )
K?? güne?ine, kad?n gülü?üne inanç olmaz.
E?itimsiz zeka, madendeki gümü? gibidir. ( Mark Twain )
Torbada ne varsa, çorbada da o vard?r.
?nsan için en de?erli olan ?ey yine insand?r. ( Sp?noza )
Aç köpekle sürü beklenmez.
Karde?lerimi tanr? yaratt?; fakat dostlar?m? ben buldum. ( Goethe )
?ans, verimli çal??maya ba?l?d?r. ( iran Atasözü )
Ate?e ate?le kar??l?k verenlerin ellerinde kalan, genellikle küldür. ( A. V. Bruen )
Bir adam en çok sevgilisini, en iyi ?ekilde ailesini, en uzun da annesini sever.( irlanda Atasözü )
?htiyaç bulu?un anas?, ho?nutsuzluk da ilerlemenin babas?d?r. ( D. Rockefeller )
Küçük kazançlar servet getirir.
Bekarken iki gözünü aç, evlendikten sonra birini kapat. ( Jamaica Atasözleri )
Suyun ta?? delmesi gücünden de?il, sürekli akmas?ndand?r. ( Anonim )
Vaadler memleketinde insan açl?ktan ölür. ( Danimarka Atasözleri )
Herkesle arkada?l?k yap?n, ama sadece erdemlilerle dost olun. ( Konfüçyüs )
Sa??r bir kocayla, kör bir kad?n mutlu bir çifttir.
Aza sahip olan de?il, çok isteyen fakirdir. ( Seneca )
Bir gün su içece?in çe?meye çamur s?çratma. ( Musevi Atasözleri )
Anal?k sanat?n?n ilk ?art? çocuk uyuduktan sonra uyumakt?r. ( A. Franca )
Mert dü?man, kötü huylu bir dosttan daha iyidir.
Silahlanma dünyan?n en pahal? hurdal???d?r. ( L. Paul?ng )
Büyük adam?n hatas? da büyük olur.
Ya bir yol bulaca??z, ya da bir yol açaca??z. ( Anibal )

#2264

 
© 2015
AŞK