Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kaliteli Sözler

Kaliteli Sözler Sayfas? Yeni Kaliteli Sözler 2015 K?sa
Sizlere bu sayfam?zda Kaliteli Sözler Facebook ve Twitter için yay?nlad?k. Sizlerde de burada olmayan farkl? güzel Kaliteli Sözler varsa yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.
Ne oldu?umuzu biliyoruz ama ne olabilece?imizi bilmiyoruz. William Shakespare
Siz görmeseniz de gerçekler varolmay? sürdürürler. Aldous Huxley
??adamlar?n?n ço?unlu?u orjinal dü?ünce üretmekten yoksundur., çünkü mant???n egemenli?inden kurtulma becerisini gösteremezler. Ogilvy
D??ar?dan tüm ald???m?z ve tek alabilece?imiz bilgidir. Bu bilgi üzerine nas?l hareket edece?imiz biz ba?l?d?r. Glasser
Etkili olan her ?ey say?lamaz, say?labilen her?ey etkili olamaz. Albert Einstein
Genellikle bir kurulu?un alaca?? en büyük risk karar vermemektir. Evereard ve Morris
Küçük bir ihmal büyük bir yanl??l??a yol açar... Çünki bir m?h bir nal kurtar?r, bir nal bir at kurtar?r, bir at da bir binici kurtar?r. Benjamin Franklin
?çine koyacak ?eyiniz varsa bir günün bin cebi vard?r. F.Nietzsche
Herkesin i?i, hiç kimsenin i?i de?ildir. Anonim
Tak?m?n akl? tak?mdaki bireylerin akl?ndan daha büyüktür. Senge
Hiçbirimiz ba?kalar? ile olan ili?kilerimizden ba??ms?z olarak var olamay?z. Weatley
Komite: tek ba?lar?na bir ?ey yapamayan grup halindeyken de bir ?ey yap?lamayaca??na karar veren insanlar toplulu?u. Fred Allen
Bir i?yeri sahip oldu?u elemanlardan ne daha iyi ne de daha kötüdür. Ishikawa
"Yarat?c?l?k" yeni ?eyler dü?ünmek, "yenilik" yeni ?eyler yapmakt?r. Leitt
Yeni bir fikir ya kendine bir ?ampiyon bulur, ya da ölür. Edward Schon
Baz? insanlar her?eyi oldu?u gibi görürler ve "neden" diye sorarlar. Ben ise her ?eyi asla olmad??? biçimde hayal ederim ve "neden olmas?n" diye sorar?m. Bernard Shaw
Durumlar de?i?mez biz de?i?iriz. Henry david Thoreau
Zaman? gelmi? bir fikrin kar??s?na dikilme gücüne hiçbir ordu sahip de?ildir. Victor Hugo
?nsanlar ba?armak için do?arlar, ba?ar?s?zl?k için de?il. Henry David Thoreau
?ran Atasözü
?ans, verimli çal??maya ba?l?d?r. ...
.........
?rlanda Atasözü
Bir adam en çok sevgilisini, en iyi ?ekilde ailesini, en uzun da annesini sever. ...
........
Jamaica Atasözleri
Bekarken iki gözünü aç, evlendikten sonra birini kapat.
Küçük kazançlar servet getirir. ...
........
Danimarka Atasözleri
Vaadler memleketinde insan açl?ktan ölür.
Sa??r bir kocayla, kör bir kad?n mutlu bir çifttir.
........
Çek Atasözleri
Büyük öküz tarlay? e?ri sürer.
As?lan h?rs?z de?il, yakalanand?r.
........
Musevi Atasözleri
Bir gün su içece?in çe?meye çamur s?çratma.
Mert dü?man, kötü huylu bir dosttan daha iyidir.
Büyük adam?n hatas? da büyük olur....
........
Portekiz Atasözleri
Sen de?i?ti?inde, talihin de de?i?ir.
Evlenmeden evvel gözlerinizi dört aç?n. Evlendikten sonra yar? yar?ya kapay?n.
Tanr? e?ri çizgilerle, do?ru yazar....
........
Peru Atasözü
Erkek ya??n? saklamaya, kad?n ise saklamamaya ba?lad??? zaman ya?lanm??t?r...
........
Kore Atasözü
B?çak kendi sap?n? kesmez. ...
........
Malezya Atasözü
Ya??n? söyleyen kad?n ya genç oldu?u için kaybedecek bir seyi yoktur ya da ya?l? oldu?undan kazanacak bir ?eyi yoktur....
........
Bulgar Atasözleri
Manday? nallad?klar?n? gören kurba?a da aya??n? kald?rm??.
Parlayan her ?ey alt?n de?ildir.
Eti tadan çoban köpe?inden hay?r gelmez.
K?? güne?ine, kad?n gülü?üne inanç olmaz.
Torbada ne varsa, çorbada da o vard?r.
Aç köpekle sürü beklenmez.
........
Kanada Atasözü
Nisan ya?muru May?s çiçe?i getirir....
........
Venezuela Atasözleri
Kadinlar gülebildikleri zaman gülerler, istedikleri zaman aglarlar.
Mutluluk herkesin hayat?ndan bir kere geçer....
........
Kafkas Atasözü
Güzel; iyi oland?r.
Gönlün be?endi?i kendine güzeldir.
Gönül ya?lanmaz.
Ümit yok olunca at ko?maz.
Kalp a?lamazsa göz a?lamaz.
Topluma girmesini bilen, ç?kmas?n? da bilir.
Duyurulmayan(duyurmazsan bir ?eyi)?ey duyulmaz.
........
?ili Atasözü
Güzellik, tabiat?n kad?nlara verdi?i ilk hediye, ayn? zamanda geri ald??? ilk ?eydir...
.........
Hollanda Atasözleri
Kitaplar, sa??rlara seslenen dilsiz dostlard?r.
Yata?a yatt???m zaman, problemlerimi elbiselerimde b?rak?r?m.
Bir kere evlenmek ödev, iki kere evlenmek e?lence, üç kere evlenmek ç?lg?nl?kt?r.
Ömrümün sonuna kadar e?e?e binmektense, bir y?l ata binmek ye?dir....
........
?sveç Atasözleri
Gençligin güzel bir yüzü, ihtiyarl???n güzel bir ruhu vard?r.
Eski sevgi paslanmaz....
........
Tayland Atasözü
Evlilik bir kale gibidir. D??ar?dakiler oraya girmek için, içindekiler de d??ar? ç?kmak için u?ra??r dururlar.
Kalite yönetimindeki problem, insanlar?n onun hakk?nda ne bilmedi?i de?ildir. Problem, onlar?n bildiklerini sand?klar? ?eydir. Crosby
Kalite basittir karma??k olan insanlard?r. Forsha
Bir gram önlem bir kilo tedaviden daha de?erlidir. ?ngiliz Atasözü
Özel bir yetene?im yok, yaln?zca a??r? merakl?y?m Albert Einstein
Biri için g?da olan bir ?ey bir ba?kas? için ac? bir zehir olabilir. Lucretius
Size yap?lmas?n? istedi?iniz ?eyi ba?kas?na yapmay?n. Onun zevki sizinkine benzemeyebilir. Bernard Shaw
Birine göre adalet olan ?ey, öbürüne göre haks?zl?kt?r; Birine göre güzel olan, öbürüne göre çirkindir.;Birine göre bilgelik olan, öbürüne göre ç?lg?nl?kt?r. Ralph Waldo Emerson
Mü?terileri odak noktas? olarak ald???n?zda, öncelikleri belirlemek oldukça kolayd?r. Walton
Tüketiciler istatistiktir, mü?terilerse insan. Stanley Marcus
Mü?teri hiçbir ?eyi yaratmaz. Hiçbir mü?teri elektrik talep etmemi?ti. Deming
Gerçek ?udur ki konu kaliteye gelince, bütün oylar mü?terinin elindedir. Guaspari
Bir kurumun amac?n?n tek bir tan?m? olabilir: Mü?teri yaratmak. Peter Drucker
T?pk? insanlar gibi, kurumlarda kendi ki?iliklerini geli?tirirler. Wynn ve Guiditus
Güler yüzlü olmayan i?yeri açmamal?. Çin atasözü
Çizik bir elmas çizik olmayan bir çak?l ta??ndan iyidir.Confucius
En iyi, iyinin dü?man?d?r. Voltaire
Unutmay?n, dünyadaki en güzel ?eyler en yaras?z olanlard?r: Ören?in tavusku?lar? ve zambaklar. John Ruskin
Güzellik görenin gözündedir. Margeret Hungerford
?yi basit, kötü ise çok önlüdür. Aristo
Daha yüksek kalite, daha fazlaya de?il daha aza malolur. Scerkenbach
Kalite, fiyat? belirlenmi? her bir özelli?in içinde yer alan fiyat? belirlenmemi? özelliklerin miktar?na verilen add?r. Keith B.leffler
Kalite, sunan taraf?ndan dayat?lamaz, mü?teri taraf?ndan alg?lan?r. Guaspari
S?radanl?k yegane günaht?r. Martha Graham
Kalite süreci, birbirine paralel, birbirine sar?lm?? iki soruya yönelir:"Do?ru ?eyleri mi yap?yoruz?" ve "?eyleri do?ru mu yap?yoruz.? Towsend ve Gebhardt
Duydu?umu unuturum, Gördü?ümü hat?rlar?m. Yapt???m? anlar?m Çin Atasözü
Dü?ünme olamks?z?n ö?renme emek kayb?d?r. Ö?renme olmaks?z?n dü?ünme ise tehlikelidir. Confuius
Her ?ey hakk?nda bir ?ey ö?renmeye ve bir ?ey hakk?ndaki her ?eyi ö?renmeye çal???n. Thomas Huxley
Ö?retilen ?eyler unutulduktan sonra kalan, e?itimdir. B.F.Skinner
Tecrübe çok pahal? bir okuldur, ama budalalar ba?ka okulda ö?renemez. Benjamin Franklin
Mutluluk bilginin kendisinde de?il bilginin edinilmesi sürecindedir. Edgar Allan Poe
Yapmay? ö?renmek zorunda oldu?umuz her ?eyi, yaparak ö?reniriz. Aristo
?ans yaln?zca haz?r olan zihinlere güler. Lois Pasteur
Yar?m bilmek tehlikelidir. Alexsader Pope
?nsanlar yaln?zca görmeye haz?r olduklar? ?eyi görürler. Ralph Wakda Emerson
Hala ö?reniyorum. Emerson
E?itim ders vermek de?ildir. Bir bireyin içsel yeteneklerini geni?letme arac?d?r. Nemoto
Olanaks?z? isteyerek, olas? en iyiyi elde ederiz. ?talyan Ata sözü
?nsan inatç? bir anlam aray?c?d?r. John Gardner.
Mutlu etme sanat? mutlu olmay? da kapsar.William Hazlitt
Problem insanlar de?il, sistemdir. Scerkenbach
Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir ad?mla ba?lamak zorundad?r. Lao-tzu
??e kesinliklerle ba?layan, ?üphelerle bitirir. ?üphelerle ba?lamaya raz? olan, kesinliklerle bitirir. Francis Bacon
Alt?n kural ?udur: Herhangi bir alt?n kural yoktur. Bernard shaw
E?er yapamayaca??n?z? dü?ünüyorsan?z, hakl?s?n?z, yapamazs?n?z. Henry Ford
Özen yoksa ödül de yoktur. Alman atasözü
Umut yoksa giri?im de yoktur. Samuel Johnson
Dü?man? bulduk; biziz. Pogo
Acele etme ama tembellik de etme. Goethe
Cehalet asla soru sormaz. Benjamin Disraeli
Ba?a?s?z ola ola ba?ar?ya ula?t?m. Thomas Edison
Kolay ç?k?? yolu genellikle tekrar içeriye girmeye yo açar. Senge
Sahip oldu?unuz tek araç çekiçse her ?ey size bir çivi gibi gözükecektir. Abaraham Maslow
?irketteki herkes en üst yöneticinin mü?terisidir. Fred Smith
?yi bir yönetici, s?radan insanlar? s?rad??? ?eyler yapar hale getiriri. Peter Drucker
Liderlik güç kullanmak de?il, ba?kalar?n? güçlü k?lmakt?r. Bennis ve Nanus
?yimser her belada bir f?rsat, kötümser her f?rsatta bir bela görür. Anonim
Evrende geli?tirebilece?inizden emin olabilece?iniz tek ?ey nokta vard?r: kendiniz.
Aldous Huxley
Ö?renmeyi b?rakan ki?i, yirmisinde de olsa, sekseninde olsa , ya?l?d?r. Ö?renmeye devam eden ki?i gençtir. Ya?amdaki en muhte?em ?ey, zihninizi genç tutmakt?r. Henry Ford
Deneyim bir insan?n ba??na gelen ?eyler de?ildir. Deneyim ba??na gelen ?eylerle ili?kili olarak insan?n kendisinin ne yapt???d?r. Aldous Huxley
Yaln?zca s?radan insanlar kendi potansiyellerinin daima en iyi noktas?ndad?rlar. W.Someset Maugham

#2320

 
© 2015
AŞK