Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kalpten Kalbe Mesajlar

Payla?man?n asaletini hiç bir zaman bencilli?in çirkinli?ine tercih etme, ve öyle bi arkada? seçki sen onun için ölümü dü?ündü?ünde o senin için çoktan ölmü? olsun.....

Ne varsa arad???m bilki sende bulmu?um..Senden öncesi yoktu, seninle var olmu?um..Sende bütün umutlar, sende bütün duygular..Beni sende arama, ben art?k senin olmu?um.

Alaca karanl??? sevmem ben, ya gündüz olmal? ya gece. Kur?un ya aln?ndan vurmal? yada namluda kalmal?. Yar dedi?in ya senin gibi olmal? yada hiç olmamal?.

Bugün bir çiçekcinin önünden geçerken bir çiçek ben çok güzelim beni al diyordu. Onu ald?m ama güzel oldu?u için de?il seni gördü?ünde utans?n diye.

Ne içimde seni unutmak gibi bir his var..nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar..ne seni görmeyecek kadar güçlüyüm..nede görmeye dayanacak kalbim var

Sevgi Sözleri

Güller hep ellerinde açs?n, ama dikenleri batmas?n. Sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamas?n. Mutluluk hep yüre?ine dolsun, ama beni unutturmas?n.

Ak?am? son bulan ufuklarda..güne? damla damla erirken..hayatta kalan duygular?mla..sana iki kelime söylüyorum..."SEN? SEV?YORUM"

Ne seni unutacak kadar zaman geçecek..ne de geçen zaman seni unutmaya yetecek..b?rak?p gittim diye unuttum sanma...zaman al??may? ö?retir unutmay? ASLA

Kahvalt? haz?rlad?m sanada gönderiyorum, umut dolu omlet ha?lanm?? sevgi bir dilim tutku , seni seviyorum reçeli ve birde yanl?zl?k demledim kaç ?ekerli olsun?

Ben seni Bir Kum Tanesine Ad?n? Yazacak Kadar De?il Sahildeki Tüm Kum Tanelerine Ad?n? Yazacak Kadar Çok Seviyorum

Biz her ne kadar sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans etmesini bilmesekte, so?uk dolunayda ?eytanla azraille dans etmesini iyi biliriz.

Sesiz bir gecenin sabah?nda uyand???mda e?er sen yan?mdaysan ne mutlu bana e?er sen yoksan uyanmam???md?r zaten uykumdan uyanamamda birdaha...

Sen dikeni bu kadar derine bat?p da can ac?tmayan dünyan?n en güzel gülüsün ?u fizi?in bile çözemedi?i hayat?m?n en güzel rengisin!

Ben düz bir kelime sen ya?amla aramdaki unutulmaz kafiyesin...

Bana yar?nlar?n güzel oldu?unu söylemeyin, bugün dünün yar?n? de?ilmi

Do?acak günümün güne?i gecemi ayd?nlatan y?ld?z?ms?n..günümün sevinci gelece?imin umudusun.... A?KIM....

Sen benim tarihinin en güzel fethisin sen y?ld?zlar? bol olan gecenin en parlak y?ld?z? sen benim ?ss?z bir adada isteyece?im üç ?eyin üçüsün A?KIM

Kül olmu? ate? yanarm?, buz tutmu? su akarm?, ?u gözler seni sevdi BA?KASINA BAKARMI.

Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n Bitanem!..

Kimbilir hangi aksam güne?le beraber bende sönece?im kimbilir hangi ellerden son suyumu içece?im belki göremeden ölece?im fakat yinede seni "EBEDiYEN SEVECEGiM"

Seni görmedi?im günler bir çak?r dikeni büyüyor gözbebeklerime bir çocuk a?lamas? ba?l?yor kulaklar?mda uzun uzun ellerim biryerlere yap???yorya ayaklar?m o benim zavall? ayaklar?m öyle ?a?k?n öyle karars?z öyle çaresizki seni görmedi?im karanl?ktay?m katran gecelerdeyim cehennem misali bir yerdeyim birdemir nas?l paslan?rsa bir elma nas?l çürürse i?te öyleyim. SEN? ÖZLED?M SEN? SEV?YORUM

Seni benim kadar seven sana benim kadar hasret kals?n

Bulutlar aras?nda göz k?rpan güne? gözlerin kadar güzel olsayd? güne?e vurulurdum. Ama ben sana vurgunum çünkü ; hiçbir zaman solmayan sevda güne?imsin.

A?k denilen kelimeyi ?ark?lardan duyard?m, Sen ç?k?nca kar??ma kendimde seni buldum, ?nsan?m hakk?m de?ilmi?Seni çok seviyorum...A?k?n cehennemine dü?mü?üm yan?yorum

Kalbim senin için at?yor gözlerim senden baskas?n? görmüyor sensizlik bana ölümden zor geliyor sakin bana sensizlik ölümünü ya?atma birici?im

Yoklu?un ya?mura yaz? yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar ac?, varl???n ya?am kadar kutsal, sen nefes kadar önemli ve can?m kadarda de?erlisin...

Ke?ke da?larda gelincik olsayd?mda ok?ams?n? bilen avuçlar?n?n içinde solsayd?m

Kar?n beyaz?n? sevdim tenin diye. Gülün k?rm?z?s?n? öptüm dudaklar?n diye. Kömürün siyah?n? sevdim saçlar?n diye. Bütün bunlar? senin için yapt?m Belki birgün seversin diye...

Ya parçalar?m bulutlar? seni bulurum. Yada vururum kendimi senden kurtulurum. Biliyorum ate?le oynuyorum ama Ben o ate?i çok seviyor ve özlüyorum.

D??arda ya?mur kalbimde rüzgar seviyorum seni da?lar kadar..yüre?im yanar gözlerim a?lar içimde sadece senin s?cakl???n var..

?afak vakti ya?an çi? tanesi kadar masum, gün bat?m?nda esen rüzgar kadar ç?lg?n ve okyanusun derinli?indeki inci tanesi kadar özelsin.

Namuslu ve Erdemli Bir Kad?nla Evlenmek, Ya?am?n En Güvenilir Yolunu Seçmek Demektir.....

Bir gün seni sevdi?imden ?üphe duyuyor isen bir gece vakti y?ld?zlara bak ve o anda beni dü?ün seni sevdi?imi o zaman anlars?n. seni y?ld?zlar?n çoklu?u ve sonsuzlu?u kadar çok seviyorum

Sen bir y?ld?z olsan bile gökyüzü benim parlakl???na fazla güvenme kayar gidersin unutma ki güne? do?du?unda sen bir hiçsin seni sevmek kaderim, seni sevmek ölümümse kaderime boyun e?er, ölümü diz çökerek beklerim.

sen;benim yüre?imde hiç bitmeden kanayan, bir ömür derman? bulunmayan. ?çimde her an a?lad???m yan?m, can?m, kan?m tek varl???m. HER?EY?MS?N

E?er mümkün olsayd? gökteki bütün y?ld?zlar? avcuna b?rak?rd?m. Bilsem ki, uçsuz bucaks?z okyanuslarda bir damlay?m, yüre?ine bütün okyanuslar? verirdim.

Bir so?uk gecede tek yanl?zl?k ben... Bir elimde umut ve beyazlara bezenmi? bir melek kartanesi ve karbebek..

Karanl?kta do?mu?um karanl?kta ya??yorum hadi sevgilim daha ne bekliyorsun gel art?k ?u hayat?ma biraz olsun ayd?nl?k ver I Love You

Sevgiyi kan ak?tmak say?yorsan senin için dünyan?n ?ah damar?n? keserim ama "illede senin kan?n" diyorsan olsun be güzelim ben seni topra??n alt?nda da severim...

Sen benim ilkim ve sonum, sen benim y?ld?zlara bak???m ve a?lay???m , sen benim yanl?zl???m ve sessizli?im, sen benim gün ?????m ve ay ?????m, SEN BEN?M B?RTANEMS?N ! ...B?TANEME...

Öyle senden çok uzaklarda de?ilim görmesini bilen gözlerin bak???nday?m belki sana senden yak?n bir yerde, çarpan kalbinin at???nday?m.

365 sayfal?k bir öykü daha baslad? her güne bir yaprak, her yapra?ada bir öykü s??d?r mutluluk de bu öykününde ad?na basrol oyuncular? sen ve ben olal?m hiç ayr?lmamacas?na! seni çok özlüyorum her geçen saniye, her geçen dakika, her geçen gün seni daha çok seviyorum )

Yüre?in öyle güzel ki, onu inciltmelerine izin verme Ne s?cakl???n? yitir, nede dostlu?unu Tek korkun unutulmak olsun Senin gibilerini unutanlara YAZIKLAR OLSUN...

Seni geceye sordum y?ld?zlar? ve ay?, gündüze sordum güne?i, bulutlara sordum ya?muru ve kalbime sordum seni sundu.

Sevmeyeceksin arkada?...ben sevdim de ne oldu?hergün yeni kah?rlar ekleniyor kah?rlara. herkes bir özel günü y?lda bir kez kutlar biz her ay kutluyoruz. bir sürü de sorumsuzluk eklenince adam?n arkas?na bakmadan kaças? geliyor. ama nereye kaçacaks?n ki? her yerde o var. dedi?im gibi arkada?: s e v m e y e c e k s i n......

Ya?mur mutlulu?uma gölge dü?ürmek için ya??yorsa ald?rm?yorum! maksad? gözlerimi ?slatmaksa ben zaten a?l?yorum..! YAR?M

Güne?in bile buz tuttu?u bir yerde alev alev yanan bir ate? görürsen bilki o senin için yanan kalbimdir...

Belki dünya için önemli olmayabilirsin Ama benim için dünyalar kadar önemlisin

Saatlerle dalga geçtim, dakikalar? sayd?m, saniyeleri dü?ündüm, AMA yine seni unutamad?m, unutulmaz sevgilim

Alaca karanl??? sevmem ben, ya gündüz olmal? ya gece. Kur?un ya aln?ndan vurmal? yada namluda kalmal?. Yar dedi?in ya senin gibi olmal? yada hiç olmamal?. Sevdam?z?n Ad? Berrak Sonu Toprak Dönen Alçak Olsun..

Sus dedin susuyorum ?imdi hiç konu?mamak üzere mutlu ol rahat ol direnme mutlu olacaksan e?er bu dil ömür boyu susar dil susuyor kelime susuyor cümle susuyor ama kalbimse o hep seni söylüyor o hep seni söylüyor

?kimizi ay?ran yollar bir kervan?n ömrünün yetmeyece?i kadar olsada benim sana olan sevgimde o yollar kadar...

Dünya da her sevgili kendine bir e? arar ta??n kalbi yoktur ama onu da yosunlar sarar.

Sen hiç hasreti tatt?n m? severken , hiç a?lad?n m? gülerken , sen hiç sevdin mi sevilmiyorken ve hiç ayr?lmak istedin mi can?ndan çok severken

Ne seni unutmak gibi bir çabam var, nede a?k?n? körükleyen bir rüzgar, ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm nede seni k?rmaya dayanacak bir kalbim var...

Ayr?l?k bile a?lard? ayr?l??? ya?asayd?. Utan?rd? etti?inden felek a?k? tan?sayd? Her ayr?l???n arkas?nda bir ac?n?n bin naz? var ya?anan en büyük a?k?n silinmeyen izleri var

Bir gönül severde bir gönül sevmezse ?zd?rap olur. ?ki gönül birden severse mutluluk olur. Mutlulu?un önünde engel var ise ula??lmas? zor olur. Engeller a??l?rda, mutlulu?a ula??l?rsa i?te o mutluluk KUTSAL OLUR.

Bir masal istiyorum yaln?zca ikimizi anlatan. Bir resim istiyorum yaln?zca sen olan. Bir sen istiyorum yaln?zca benim olan...

Seveceksen öyle birini sevki sen onun için ölmeye haz?r oldu?unda o senin için çoktan ölmü? olsun...

Hepsi gidici sen KALICI hepsi anl?k sen HAYATBOYU hepsi çocukça sen GERÇEKÇE Ve hepsi öylesine sen ÖLES?YE CANIM

^^Dost vurulunca de?il Unutulunca ölür Ve biz sevdiklerimizi K?r çice?i gibi avucumuzda de?il kur?un yaras? gibi kalbimizde ta??r?z^^

Gönlüm a?k?n cilvesinde bahane benim gönlüm serseri ise sanane sanma bunlar? söyleten içkidir bilirmisin serseri dedikleri kimdir

Aldan?r bizlere kem gözle bakanlar bizler ise en mesut insanlar sil hayalinden o karaktersiz eseri senden senden çok üstündür ?u hor gördügün SERSER?

Seni tahmin edemeyece?in kadar de?il, tahammül edemeyece?in kadar çok seviyorum..

Asl?nda sonumdu o veda bu sen Gözlerim kaldedi anlamad?n ki Kopard?n bilmeden kalbimi benden Sen gittikten sonra ben ya?amad?m ki...!

Hayat benim anlam? sensin, y?ld?z benim dilek sensin, bulut benim ya?mur sensin, güne? benim ?????m sensin, kor benim alev sensin, ben sendeki benim, sen bendeki sensin : ömür denilen meçhul bizimle tükensin...

A?k?m? da?lara yazmak isterdim ama a?k?mdan büyük da? bulamad?m.

Senin bir kartanesi kadar yumu?ak ve beyaz olman? isterim. Fakat onun kadar so?uk olman? asla ve asla istemem.

Benim Kalbim Bir bulut gibidir ba?ka yüreklerle çarp???r ya?mur ya?d?r?r ve bu ya?murda Sadece Vaz Geçemediklerim Islan?r ?imdi Dokun Saçlar?na Mutlaka Islakt?r

Kendim için bir?ey istiyorsam namerdim Allah'?m Anneme güzel bi gelin nasip et!! Aminnnnn

Sen sev seni seveni da?da çoban olsa bile sevme asla seni sevmeyeni ?u gördü?ün Türkiye'de kral olsa bile

Kand?rma bo? yere kendi kendini biz ayr?ld???m?zda sen benim arkamdan üç gün a?lars?n

Tan?d???m insanlar gökteki y?ld?zlar gibiydi ben seni güne?im seçtim ve bir tek güne? için binlerce y?ld?zdan vazgeçtim

Unutmak zor anlatmak imkans?z sen unuttukca özlenen anlatt?kca bitmeyensin sen vazgeçilmezim sen her?eyimsin bi tanem

Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan ?a??r?r kal?rd?n a?k? tan?san beklemez gelirdim yerinde olsam geliver yan?ma güldür yüzümü

Dü?ünmek bazen yan?nda olmaktan daha fazla zevk verir insana. Dü?ünürsün, Özlersin, De?er biçersin k?sacas? seviyorum dersin.

Sen Gökyüzünün aya olan a?k?n? duydun mu hiç? Geceleri Milyonlarca Y?ld?z? birtek onun için serermi?. Ay gibi sevil ve milyonlar içinde bile tek geçil.

Güne?i seviyorum diyorsun, Güne? aç?nca gölgeye kaç?yorsun. Ya?muru seviyorum diyorsun, Ya??nca ?emsiyeni ac?yorsun. Korkuyorum Birtanem çünkü; beni de Sevdi?ini Söylüyorsun...

Umudun içinde ya?ay?p giden an?lar?n alt?nda ezik büzük bir mor menek?e. Sevginin bulutunda ya?an?l?pta gidilen yolun en a??r damgas?d?r ayr?l?k.

Dün gece y?ld?zlara bakt?m onlarda belki seni görürüm diye Ama onlar?n bile senin kadar parlak ve güzel olmad???n? anlad?m

Ne haz var senden ayr?, ne bir tat senden öte, bir an yüzünü görmek de?er bin zahmete, verece?in ac? gönülden kabülümdür, sendeki cehennemi de?i?mem bin cennete....

Beni bir ben bilirim birde beni yaradan bana bir ben laz?m birde beni anlayan güne?in do?du?u gerçek batt??? da a?k?m?n oldu?u gerçek kalbimin att??? da ne ç?kar bütün gerçekleri saym???m tek tek ama seni sevdi?im en büyük gerçek

Buz gibi mezar ta?lar? bile senden daha yak?n bana! Onlar hiç de?ilse senin gibi aldatm?yorlar seviyorum deyip kand?rm?yorlar. Ama olsun sende anlayacaks?n sende yanacaks?n ama geç kalm?? olacaks?n. Beyaz bir mermerde ad?m? bulacaks?n!!!

Bilseydim sana ben delice ba?lanmazd?m..bilseydim ömrümü yoluna harcamazd?m..bilseydim hasretten her gece a?lamazd?m bilseydim birtanem bilseydim

Günler Duygusuz, Bilmezki Sevgiyi, Anlamazki Bizleri, T?pk? yüreksiz Ta?lar gibi.

Yoklu?un ya?mura yaz? yazmak kadar zor sensizlik ölüm kadar ac? sen nefes kadar önemli can?m kadar de?erlisin...

A?k'? Sevene de?il; Sevipte ayr?lana sor. Benim a?k?m? ona de?il gelde bana sor.

?ki gözüm seneler geçiyor gönül ekti?ini biçiyor bir selam lutfet bu ne çok hasret gel kavu?al?m art?k...seni çok seviyorum bitenem askerim...

Yaln?zl?k; Ne Okyanusun ortas?nda tek ba??na kalmak, nede çölde tek ba??na olmakt?r. Yaln?zl?k bu koca ?ehirde bu insan kalabal???nda seni aray?p bulamamakt?r.

Bak a?l?yorum kaderime. Yeniden yazamam günah?m ne. Dü?üyor ç?? gibi üstüme yaral? k?rg?n ümitlerim. Can özüm söyle adaletin ne veremem seni kimselere olmuyor gülü?ünü görmeden son dile?im koynunda öleyim.

Unuttuklar?n? an?msa, Kaybettiysen ara, Özlediysen git bul, K?rd?ysan af dile, K?r?ld?ysan affet. Çünkü hayat çok k?sa...

Serseriyim sokaklar evim, serseriyim adam gibi severim, bana bir ad?m gelene ben on ad?m giderim. Dinle cici k?z dinle zannedersinki serseri a?lamaz, serseri bi kayboldumu onu kimse bulamaz, ?imdi anl?yorsunya, ?ehirlerin asi k?z? hiç kimse serseri gibi sevipte a??k olamaz

Gözlerin akl?ma geldi y?ld?zlarla avundum, sözlerin akl?ma geldi ?iirlerine sar?ld?m, sensizlik akl?ma geldi yapayaln?z kald?m yerine hiçbir?eyi koyamad?m...

Ölüm sana de?il bana günah a?k sana de?il bana yasak sevmek benim için de?il senin için ve ben hiç a??k olamam sana inat

Dünya da iki çe?it gül olsun biri k?rm?z? di?eri beyaz sen beni unutursan k?rm?z? güller solsun ben seni unutursam beyaz güller kefenim olsun

Islakt? sokaklar, karanl?kt?, k?? ömrümüz gibiydi sonra bahar gelirdi ans?z?n. Baharda savrulurduk, yaz gelince karanl?ktan içimiz ü?ürdü. K???n birbirimize sokulur ?s?n?rd?k birbirimize yaralar?m?z? gösterirdik. Ac?lar?m?z gibi kesik konu?urduk, kesik kesik a?lard?k çünkü biz her?eyi kesik kesik ya?ard?k...

Bu sevda de?il bir büyük azap. Bezdim can?mdan huzur bana uzak. Çektim, çektim ac?lar? toplad?m koydum bavuluma. Bu deli isyankar ba??m? sana e?dim kul oldu yoluna.

Sensizlikte bir gülü? ölmekten mü?külmü? gülüm

Hiç kimsenin ad?n? bilmedi?i bir duygudur yüre?imde sana kar?? beslediklerim, bu duygu seni tan?makla ba?lad? ve sonsuza dek sürecek bitanem..

En büyük dostluklar büyük okyanuslardaki dev dalgalar?n alt?ndad?r. Bir gün ?ss?z bir adan?n bir parças?na çarp?pta milyonlarca parçaya ayr?lm?? olsa dahi birle?meye mahkumdur.

Bu gece dudaklar?mdan dökülen her kelimede sen vars?n, ve yine sen vars?n yar?m kalan sevdam?n eksik taraflar?nda...SEN? ÇOK SEV?YORUM...

Görü?ememek, Konu?amamak Unutmak De?ildir. Maksat Uzaktan Sevmekse. Unutmak Kolay Olsayd?. Ne Tarih Kitaplar? Olurdu Nede Tarihe Mal Olmu? Muhte?em A?lar...

Bu a?k ?iiri yazarken seni sevdi?imi nas?l söylerim cesaret edemezken öyle a??k oldumki derdimi söyleyemezken sayfalarca yazar?m a?k ?iirini sen okumay?nca.

En ?ss?z çöllerde en yüce da?da..?ster gerçek olsun ister rüyada..Bir tek ?ey ö?rendim bu sanaldan..Seninle gülmek seninle ölmek can?m

Bu Dünyada Enbüyük Günah Seni Unutmak, En Ac? Eyvah senden Ayr?lmak, En Güzel Silah Gözlerinden Vurulmak ve En Tatl? Sabah Kollar?nda Uyanmak ^^Bitanem...^^

Seni ne zamana kadar sevece?imi söyleyemem çünkü ne zaman ölece?imi bilmiyorum a?k?m

Ne sen bir ba?kas?ndan böyle bir a?k göreceksin ne de bir ba?kas? benden. SEN? SEV?YORUM A?KISI

Seni ilk gördü?üm gün gözlerimden gönlüme akt???n o an dün gibi hat?r?mda. Yüre?im daima co?kulu ve kanatl?ysa, bilki, sana olan tutkumdan ve sevdamdand?r.

?u duvarlar h?çk?r???m? duysa belki beni anlard? beni unutana söyle beni unutan? ben unutmad?m gönlumde bir ???k kalbimde bir umut onu bekliyorum bekleyece?im elbet dönecek ya dönecek yada bu beden onsuz ölüp gidecek

Bana seni tarif etmemi isteseler inan anlatamam çünkü dünyan?n tüm dillerini bilsem bile buna gücüm yetmez

Bir yürek nelere yeterse, bir can bir can? nekadar severse, damardan nekadar çok kan geçerse, ya?am bir ölüme nas?l de?erse sende benim için okadar de?erlisin..

Sen benim kaderimsin benim can?ms?n Sen benim unutulmayan tek an?ms?n Her zaman kalbimdesin, kader ba??ms?n Aln?mdan silinmeyen al?n yaz?ms?n...

Ben a?larken sen gülüyorsan, bilki a?k?m?z bitmi? demektir. E?er sen a?larken ben gülüyorsam, bilki bir tanem ben ölmü?ümdür..

Bu mesaj? ald?ysan bana hayrans?n umrunda de?ilse beni seviyorsun cevap verirsen bensiz yapam?yorsun cevap vermessen bana a??ks?n B?RTANEM

Senin Sevgin Alt?n olsayd? , Onu eritip içimde kan diye dola?t?r?rd?m.

Çölün, suya özlemi, benim sana olan A?k?m?n yan?nda H?Ç KALIR

Ba?a gelen çekilirmi? kime dert yanacaks?n a?k dü?tü?ü yeri yakar a?la gönül yine a?la sevmek yürek ister sende ne o yürek nede cesaret var!!!

Ne sen bir ba?kas?ndan böyle bir a?k göreceksin ne de bir ba?kas? benden

Sevmek ellerini tuttu?umda dertlerimi unutmaksa Dizlerine yatt???mda mutlu olmaksa Seni öptü?ümde heyecan duymaksa O zaman seni seviyorum.

Karanl?k gecede önemli de?ildir y?ld?zlar? görmek. Gündüzleri y?ld?zlar? görmek marifet, a??k olmak önemli de?il, bir ömür boyu sevebilmek marifet.

Ey ademo?lu r?zk?n her gün sana muntazam geliyor ve sen üzülüyorsun her gün ömründen biraz eksiliyor ve sen seviniyorsun sana kafi olan ?ey verilmi?tir oysa seni azd?racak ?eyi istiyorsun ne aza kanaat ediyorsun nede çokla doyuyorsun

Her aya bak???nda beni hat?rla y?ld?zlar gözlerine tak?l?rsa gözlerine bakt???m? sak?n unutma bir yaprak dü?erse avuçlar?na ellerimdir sak?n unutma hayatta hiçbir ?eyin zaman?n? geçirmeyin yoksa hayat?n?z boyunca pi?manl?k duyars?n?z siz siz olun sevdi?inize adam gibi söyleyin ha kabul etmedimi o zaman B PLANINI uygulay?n

Deli bir rüzgar olsam esti?im yer kadar severdim seni! Deli bir ya?mur olsam ya?d???m yer kadar severdim seni! Ama ben sadece deliyim; ald???m nefes kadar SEV?YORUM SEN?!!!..

Gül dedi?in nedirki solar gider, gün dedi?in nedirki ya?an?r gider, alev dedi?in nedirki kül olur gider bizim dostlu?umuz sonsuzdur taki o mezarda biter.

?nsan? iki?ey öldürürmü? Birincisi Sevmedi?i insan?n silah?ndan ç?kan mermi ?kincisi sevdi?i insandan gelmeyen ilgi

Saat gece yar?s?n? gösterdiginde y?ld?zlar?n bile kayboldugu zaman gökyüzüne bak ismini göreceksin sak?n kendini arama çünkü sen kainata s??mayacak kadar güzelsin

Seni sevmek benim için en güzel ?eydir ama sana seni seviyorum demek a?r? da??na ula?mak gibidir. kanatlar?m olsayd? oraya ula?abilseydim avaz?m ç?kt???m kadar ba??r?rd?m seni seviyorum derdim.

Bulut gibidir benim kalbim, Ba?ka yüreklerle çarp???r. Ya?murlar ya?d?r?r ama bu ya?murda sadece vazgeçemediklerim ?slan?r. ?imdi dokun bak saçlar?na mutlaka ?slakt?r.

Uykular?n kaçar geceleri, sabah olmay? bilmez. Bakars?n tavanda bir noktaya, deli eden bir u?ultu ba?lar kulaklar?nda. Sevmek neymi? o zaman anlars?n. Çünkü yaln?zs?n...

Sen hep gül, üzüntü nedir bilme. Gülmek kime yalk???yor sorusuna milyon kere cevaps?n. ?imdi sebepsiz sadece benim için gülermisin.

Birgün seni bana sorarlarsa o benim için öldü diyece?im niçin terk etti deseler ba??m? öne eyece?im. ad? neydi sorsalar unuttum diyece?im onu nekadar seviyorsun deseler yüce da?lar? gösterece?im. zalim. sevildi?ini bilmedin.

Sen uzaktas?n ama yan?mdas?n yan?mda oldu?un yer kalbimin at???ndas?n her at?? seni sevdi?imi ispatlar çünkü her at?? sensin kalbimdesin o kalb yan?mda olmasa ya?ayamam çünkü içinde sen vars?n

Hayat?n pembeliklerinden uzak diyarlar? görüyorum mutsuzluklar içinde mutluyum çünkü beni hayata ba?layan ki?iyi yani seni dü?ünüyorum

Bir can iki say?lamaz bizi kimse ay?ramaz sevda dersen sevda bizde yürek dersen yürek bizde beraberiz son nefeste bir can iki say?lmaz bizi kimse ay?ramaz

A????m sana doyam?yorum Ne de güzelsin bakam?yorum seni sevmeye k?yam?yorum bu ne büyük a?k Allah'?m anlam?yorum...

Dünyadaki en güzel ?eyi sana vermek istedim ama seni sana veremedimki.

Birgün beni unutmay? denersen öyle biriyle unutki sana savuraca??m kus?unlar?n önüne geçecek kadar cesaretli o gün seninle ölecek kadar seni seviyor olsun

Sorarlarsa bir gün benide sana Anlat?rken sak?n sak?n a?lama S?gmad? de a?k? bu dünya ya Deki benim için deli olurdu resmime bak?pda a?lar dururdu Sonunda çareyi gitmekde buldu Yaln?z?n biriydi göç etti dersin...

Dünyay? verseler seni unutamam ki öyle al??t?m sana sensiz uyuyamam ki ben do?dum do?al? senin sarho?unum bunlar? kimseye anlatamam ki

Y?k?l?p kalm??s?n bir a?k yüzünden ya?lar misali akar gözünden seni unutan? sil at gönlünden yoksa ben?m gibi yanars?n arkada? bende senin gibi y?llarca sevdim vefas?z birine gönlümü verdim b?rak?pta gitmeyi ondan ö?rendim unut seni unutan? sevme arkada?

Nezaman dü?lere dalsam akl?mda hep sen uyumaya ba?lasam akl?mda hep sen birtürlü bilemiyorum bildi?im tek ?ey var seni sevgilerin en güzeliyle seviyorum

Giderim buralardan sormay?n beni yardan sevdan?n ?aka??ndan vurur giderim a?lamas?n arkamdan yaln?zl?k benim sevdam çeker giderim

hasretinden ölsem kap?n? çalan olmazd?m bir damla ya? olsam gözünden dolar akmazd?m ad?n sevgi olsa kalbimden söker atard?m

Bir yolcu bekliyorum birgün gelecek bir kader çiziyorum herzaman gülecek bir hayal kuruyorum hiç bitmeyecek ve bir kalp ta??yorum senden ba?kas?n? sevmeyecek

Sevgini Ta??mak De?il Hasretini Çekmek Zor Gülmeyi Unutmak De?il A?lamaya Al??mak Zor Ya?amak ya da Ölmek De?il Özleyipte Görmemek zor....

Hoyrat esen, rüzgarlarda süzülen, Yapraklar?n Birbirlerini ok?ad??? gibi Kalbimin Derinliklerinide Sen Ok?uyorsun Bi tanem...

Sen yol ald???m ilk gemi, durdu?um son limans?n, sen koklad???m ilk çiçek yapraklar? titreten son rüzgars?n, sen duydu?um ilk heyecan beni a?latan son sevdams?n.

Senin güzelli?in denizin güzelli?inden daha da güzel...ama seninle bulu?mam?z gece güne?in ç?kmas? kadar zor... ZaLiM...!!!

Her aya bak???nda beni hat?rla. Gözlerin y?ld?zlara tak?l?rsa, gözlerine bakt???m? sak?n unutma, unutma bir yaprak dü?erse avuçlar?na ellerimdir sak?n b?rakma

Bir gün bana soracaks?n dünyam? ben mi diye ben ise dünya diyece?im ve sen küsüp gideceksin oysa bilmeyeceksin ki benim bütün dünyam sensin

Sensizli?e Giden yolda Seni Sensiz Ya??yorum...

Bir sevgi var içimde, lekesiz tertemiz..Bir özlem var içimde, uçsuz bucaks?z..Birde sen vars?n içimde, unutulmas? imkans?z.

Yürek umutlara gebe oldu?undan beri sevgiler ayr?l?klara yenik dü?medi ve biz dara?ac?ndayken bile ölüme küsüp sadece sevdi?imizin de?erini bildik..

Y?ld?zlara bakarm?s?n geceleri ve sayarm?s?n kay?p gidenleri insan say?s?nda y?ld?zlar varm?? ölünce insan?n y?ld?z?da kayarm?? sende bir y?ld?z tut o ben olay?m sen ?ark?lar söyle ben parl?yay?m bir gece ans?z?n y?ld?z?m kayd??? zaman sen hayat?na devam et a?lama ard?mdan

Yoktur dünyada senden ba?ka sevdi?im her dü?üncemde sen vars?n sevgilim...

Deli sormu? deliye A?K nedir diye deli gülmü? deliye ben neden deliyim diye

dün yine akl?mdayd?n saatlerce önce ölümü sonra sensizli?i dü?ündüm bir?eyler t?kand? bo?az?ma A?LAYAMADIM!acaba sensizlik mi ölüm mü daha korkunçtu ay?rt edemedim ölüm sensizlikse sensizlik zaten ÖLÜMDÜ!!!

Bana sesleni?ini duyar gibi oluyorum..A?k?n?n verdi?i heyecan? hissediyorum..Her an? seninle ya?amay? arzuluyorum..bilemezsin seni ne çok seviyorum..!

Sevmek, sevilmekten daha güzel...Bir güzellik olsun istiyorsan sende sevmelisin.

Beni unutana söyle beni unutani ben unutmad?m kalbimde bir ???k gönlümde bir umut onu bekliyor bekleyecek elbet bir gün geri dönecek ya dönecek yada bu beden onsuz ölüp gidecek.....

Ayr?l?k vakti a?lamaktan korkmay?n. Çünkü ayr?l?k bile a?lard? ayr?l??? ya?asayd?...

Deli bi rüzgar olsam seni esti?im yerler kadar severdim, deli bi ya?mur olsam seni ya?d???m yerler kadar severdim, ama ben sadece deliyim seni ald???m nefes kadar seviyorum...!

Güne? batarken ayr?l??? sen istemi?tin birtanem, ?imdi güne? do?uyor ve bar??al?m diyorsun. Unutma!o do?an güne? elbet birgün gene batacak!

Rahats?z ediyorsa bak??lar?m Kapar?m gözlerimi bir daha bakmam, K?r?yorsa sözlerim, Susar?m bir daha konu?mam, Varl???m rahats?z ediyorsa, Ölürüm de bir daha kar??na ç?kmam, Ama rahats?z eden sevgimse Üzgünüm buna engel olamam

Yar?n dünyay? istedi?in renge boyay?p bu rengi insanlara bütün sevginle da??t kendini sevginin rengi diye tan?t senin varl???n sevgiye en büyük kan?t...

A?k bir bilgisayar virüsüdür ve beynini yemedikçe asla gitmez, anti-vürüsünü arasan daha malesef icat edilemedi.

Seni sen oldu?un için de?il seninle beraberken kim oldu?umu anlad???m için seni seviyorum...

Sev seni seveni da?larda çoban olsa bile..Sevme seni sevmeyeni m?s?rda sultan olsa bile

Senden uzak olmak önemli de?il güne?te benden uzak ayda ama hiçbir günüm güne?siz hiçbir gecem ays?z geçmiyor

Buras? Erzurum gülüm günü gününden kara bir sana hasretim bir de gelmeyen o bahara

Bir roman?m var okuyupda bitiremedi?im, hayallarim var hükmedemedi?im, birde sen vars?n merhaba deyipde elveda demek istemedi?im.

sen tanr?ya diledi?im dilek göklere uzanan ellerimsin sen anlatmak isteyipte anlatamad???m kelimelerle ifade edemedi?imsin a?k?m?

Art?k her mevsim sonbahar gibi. Dünyada dökülen bütün yapraklar gibi sevdim seni

Tetik çabuk dü?er amakur?un asla dönmez geri, o zaman parçalars?n sevgi dolu kalbimi, kanlar?myere dü?eryazar senin ismini b?rak?n aç?k kals?n, sevdi?im kapats?n gözlerimi!...

Ben hergece sen uyurken dalga olup vuruyorum sahillere rüzgar olup esiyorum sessizce ve sen uyurken yüre?im geliyor üstünü örtmeye bensizken ü?ürsün diye...

Gülüm sen benden bir kum tanesi iste sana kumsallar? göndereyim

dün kara denizi dü?ledim bazen deli dolu bazen bir çocuk kadar masum ama bir fark?m?z vard? karadeniz k?y?lar?na bende sana mahkumum

Hayatta kimse için a?lamaya de?mez. a?lamaya de?en insan zaten a?latmaz. olur da a?larsan ba??n? dik tut ba??n? dik tut ki gözya?lar?n a?lad???n insan kadar alçalmas?n.

yana??na süzülen bir kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde o damla serinli?ini biriyle payla?mak istersen yüzünü rüzgara dön yeter. ben o rüzgar da olurum.

e?er bir gün benden gururun için ayr?l?rsan sak?n geri dönme çünkü senin gururunun bitti?i yerde benim gururum ba?layacak...

saatler?n dey?lde dakkalar?n gecmed?g? aksamlar? b?l?rm?s?n insan?n usudugunu h?ssed?p sessiz sat?rlarda usulca kaymay? gozunden akan ?k? damla ya?? sevince dönüstürmeyi becereb?l?rm?s?n b?tanem

Ölüm ölüö dedi?in nedirki gülüm ben senin için ya?amay? göze alm???m...

benim sevdam sudamlas? de?il ummankadar bitanem ama senin sevdan sudamlas?ym?? olsun be a?k?m birgün sende sevmeyi ö?renirsin

seni dünyada bir ki?i seviyorsa o benim iki ki?i seviyorsa ilki benim üç ki?i seviyorsa ençok seven benim hiç kimse sevmiyorsa bilki ben ölmü?üm...

sevgi karanl?k bir tünelde yak?lan mum ???g? gibidir. sana yolunu gösterir ama uzakta ne oldugunu söyleyemez

sahilde ad?m ad?m yürüdüm, kunsalda hayalinle uyudum, senden önce derin bir kuyu iken, ?imdi yüksek bir tepe oldum..

seviyorum seni hem de deliler gibi inanm?yorsan vur parçala kalbimi kalbimden akan kan yazacak ismini iste o zaman anlars?n sana olan sevgimi...!

anlayamad???m okadar çok ?ey varki mesela a?k a?k? tuhaf k?lan kaybedildi?inde bulamayaca??n? bile bile aramak m? yokse bir al??kanl?k haline gelmesinden korkmakm?

Unut gitsin bo?ver dediler, bende unuttum ama seni de?il, unut diyenleri.

hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r o da seni anlat?r.

Edebin ba?? ak?ll?ca hareket etmektir. yap?lmayan yerine getirilmeyen i?te hay?r yoktur. para olmay?nca mal?n vefa olmay?nca arkada??n hayr? yoktur.

Hep böyle darg?n m? bak??aca??z? Sen bir 'Tebessüm' et, ben gülece?im Kollar?n? aç, Ben sar?laca??m. Sabr?m bitiyor ah yorulaca??m, Sen bir ad?m at, ben ko?aca??m..

Avucunun aras?na bir yürek b?rakt?m, ister kald?r?r bir kenara atars?n, ister kendi yüre?inin üzerine kor..her zaman seninle olaca??n? hat?rlars?n.

sen seni seveni göremeyecek kadar körsen o da sana boyun e?meyecek kadar gururludur.

sana bir öpücük bir kum tanesi kadarsa sana kumsallar? veriyorum

Uzaklarda bir yerlerde at?yor kalbim, sensiz geçen hergün senin için, akl?n?n alamayaca?? en uzak kentte hayallerim, dü?lerinin gerçekle?mesi için, güllerin en k?rm?z? noktas?nda dudaklar?m, seninkilere eri?mek için, okyanuslar?n en derinlerinde bak??lar?m , sana bakabilmek için, yüre?im her an büyük ac?s? içinde sensizli?in, ama

dayan?yor sadece senin için...

Kitlemi?tim kalbimi sevgilere, atm??t?m anahtar?n? denizlere, bir yol mu buldun gözlerimden kalbime, sen ç?kt?n kar??ma dünyam de???ti..

Yalanc? Dostlar?ndan Elalem?n Laf?ndan Gecmedin gecece?in yok bu gönul az m? kahr?n? çekti bensiz a?k?n neye yararki kac kere k?rd?n yerlere att?n yaral? kalbim affeder mi?

Yaln?zl??a gömüldü?üm bir ak?amda, güne?in geç do?du?u bir sabahta, her özledi?imde ve her a?lad???mda, s?cak bir ele hasret kald???mda yan?mda olurmusun?

Sana ne demeliyim?Hayattim desem, hayat kisa, günesim desem gunes batiyor, çiçegim desem oda soluyor. sana canim demeliyim çünkü bu can seninle yasiyor.

eskimemi? bir ?ark? gibisin dudaklar?mda susmadan söyledi?im y?llanm?? bir ?arap gibisin içmeye k?yamada??m yüre?imde gizli bir resim gibisin ç?kar?p doya doya bakamad???m kollar?mla sar?p ölürcesine a?layamad???m

Ne bulutlardan yap?lm?? bir taç, ne sonsuz mutlulu?a ilaç, sana tüm dünyan?n zenginli?ini vadetmiyorum. Sana umudumu, sana dostlu?umu, a?k?m? ve her?eyimi, al veriyorum...

Yeni bir meyhane buldum mezar?n kar??s?nda. Bir gün beni ararsam ya meyhanedeyimdir ya kar??s?nda.

Ölümden korktu?um gibi seni sevmekten seni sevmekten vazgeçmedi?im halde kaybetmekten korkuyorum...

Seni göremeyen gözlere inat, seni hissedemeyen ellere inat, seni bir türlü bana getirmeyen zamana inat seni asla unutmayaca??m!

ya?ayan bir ölüyüm yar?na yok umudum. sehir olsa çakinmem içerim yudum. a?k?na dü?tüm dü?eli sanma rahat uyudum. hani o gülen yüzüm mutlu halim nerede.

Bebe?im hep sevece?iz A?k yolunda gidece?iz Gerekirse ölece?iz Çünkü biz yeminliyiz

Delikanl?y?z biz, bas?m?z dik olur Delikanl?ya hasret cekmesi güc olur Söylerken sevda türkümüzü unutma; Delikanl? adam?n delikanl? sevgilisi olur

Sen mah?erde ödeyece?im hesap dünyada çekece?im çilemsin vars?n uzak olsun sevab?nada günah?nada kefilim b?rak beden utans?n can?m?z bir kalbimiz birya

Ruhumu yere vurup hasret çektiren olsanda, ne a?k?na bedduam nede sana kinim var. derya'ya akar gibi bin bir dertle dolsamda seni mah?ere kadar sevmeye yeminim var.

Aram?zda mesefeler ne kadar uzun olursa olsun sonsuzlu?a giden tüm yollara ad?n? yazd?m hangi yoldan geçersen geç seni sevdi?imi okuyacaks?n

Ellerimde ac?lar ellerini tutamam. K?yamam k?yamam sana. yollar?mda ayaz var yakla?ma yollar?ma, K?yamam k?yamam sana. Karanl?k gecelere ortak edemem seni, K?yamam k?yamam sana Ömrüm.

Herkes a?k?n? yazm?? duvarlara, ka??tlara, Ben seni sars?m, saklad?m yar?nlara. Beklerim günüm gelecekti nihayet, Sonu yok bunun bu A?k? K?yamet... Sen ister al, ister yere vur. Sana; hasret gönül, sana kul Bak hayk?r??lar?m hiç bitmiyor. Sen olmasanda, sensiz olmuyor...

Gecenin karanl???nda nöbete kalkt?m akl?m? yine sana takt?m yasakda olsa bir sigara yakt?m hep seni dü?ündüm sevgilim parola (a?k) i?areti (hasret) dönece?im sevgilim biraz sabret hep seni dü?ündüm sabaha kadar

Bu egece ay?n do?mas?n? bekle y?ld?zlara uzan dokunmaya çal?? dokunamad?m diye üzülme seyretmekle yetin t?pki benim seni özlemekle yetindi?im gibi..

E?er olurda beni aramaya ç?karsa gözlerin hüznün ruhuna çizdi?i resimlerdeyim, gams?z gecenin karanl???nda de?il ben herzaman yüre?inin götürdü?ü yerdeyim....

Yüzünü göremedi?im bir günde sesini duyabilme umuduyla ya?ad???m bu hayat yüzünü göremedi?im için çekilmez olsana sesini duyabilece?im için ya?amaya de?er

Benden sorulur oldu dünyan?n hali art?k;insan ve toprak, ayd?nl?k ve karanl?k..Anlad?nya i?im ba??mdan a?k?n. Anlad?nya gülüm ben sana a??k olmakla me?gulüm...

Ben seni yüre?imdeki çiçeklerin yapra??na yazd?m..ve hergün o yapraklara bir yenisini ekledim..ben seni yüre?imdeki umut k?r?nt?lar?na yazd?m..ve hergün umut ettmeyi ö?rendim..ben seni hücremin en bölünmez parças?na ekledim..ve her nefes ald???mda seni içimde ye?erttim..ben seni hep sevdim..bundan sonra olaca?? gibi.

Her insana her nefes bir ba?ka heves, birtek ilk a?k bitmeyecek..daha ilk günden hep sonunu sorduk, cevap ne kimse bilmeyecek...

Yeni birgün do?uyor yine yoksun yan?mda zavall? gönlüm anlad? mahkumum yanl?zl??a yapayaln?z ya??yorum ruhumla ba?ba?a karanl?klar içinden hayk?r?yorum son defa dön bitanem ne olursun dön

Hiç a??k olmamak, a?k?n? söyleyememekten iyidir, ,

Zaman durdu, bir gurbet olmu?ken ankara yüre?imde, ellerim tutuldu sanki dudaklar?m kendime kilitlendi ho?cakal sevgilim, yüre?im durdu ne de heyecanla çarpard? sana dokunurken ellerim tenin beni örterken sevgiyle ho?cakal sevgilim, ya?am durdu kapan?yor gözlerime dünya, nerede mavi mutluluklar nerede sevdam?z ve yar?n ve umutlar?m?z, ho?cakal sevgilim, ,

?nand???n gibi ya?ayamazsan, ya?ad???n gibi inanmaya ba?lars?n

YALAN do?rudan, karanl?k ayd?nl?ktan kaçar. güne? yaln?zda olsa etraf?na ???k saçar. UNUTMA do?rular?n kaderidir yaln?zl?k. kargalar sürüyle KARTALLAR yaln?z uçar

A?K ac? ?arapt?r. kadehi dudakt?r içersen ?zd?rapt?r. goz ya??n silinmez k?ymetin bilinmez sonun bir AYRILIKTIR

HEP?M?Z?N hayat? iki kelime; bir varm?? bir yokmu? ?u alemde...NAZAR de?mesin sana eller de?mesin sana sensizlik ölüm bana..

De?mezmi? sana verdi?im de?erler yaz?k ettin o gülen yüzüne kendini kahrettin beni de?il olsun ama yinede ben senle de?il kahrolmaya ölüme bile gelirim. ÖLÜMÜN YIKTI BEN?.

Yürüdüm dün gece yine yanl?z karanl?k sokaklarda.. esen rüzgara döndum yüzümü ve ko?maya ba?lad?m belki sana ula??r?m diye ...ama arkama bakt?m sen yoktun...b?rakm??t?n beni senden ve a?k?ndan yoksun!....

Birgün seni benden kopar?rlarsa minik ku?um sensiz ya?ayamayaca??m? bilmeni istedim o zaman anlars?n beni seni ne kadar çok ama çok sevdi?imi belki o zaman hat?rlars?n bu yaz?y? okuduktan sonra, seni sevdi?imi hem kalbime hem buraya kaz?d???m? g-f

Uyuyorum uyuyorum günler çabuk geçsin diye bekliyorum bekliyorum bu sensizlik bitsin diye benim özledi?im kadar sende beni özlüyormusun sende rüyalar?nda beni görüyormusun öyle zorki ayr? kalmak öyle dayan?lmazki unut beni sevgilim ben unutmuyorum

bazen anlatmak zor geldi korktum... bazen cesurdum sen yoktun... bir karar ald?m söylüyorum... seni çok seviyorum...) )

Yaln?zl???n ötesinde yine seni dü?ünüyorum Gözlerim SENi ar?yor ellerim ise tenini Dokunmak istiyorum ama olmuyor Varl???n? Yaln?zca Kalbimde Hissediyorum A?lamak istiyorum Anlatmak istiyorum Duygular?m? SENi SEVDi?iMi Söylemek ?stiyorum Bu uzun gecelerin Bo?lu?una ??te Söylüyorum BiRTANEM SENi ÇOOOK AMA ÇOOOK SE Vi YO RUM...

Tek dile?im SENi SENLE Ya?amakt? Elinden tutup sahilde dola?mak Saçlar?n? Ok?ay?p Dudaklar?ndan öpmekti Ad?m?z? yazmakt? SEVGi A?ACINA A?K ATE?? ile yanmakt? TEKD?LE??M Bir Günbat?m?nda kumsalda SANA SENi SEVDi?iMi söyleyebilmekti TEK iste?im SEVDiCE?iM...

Ke?ke yaln?zl???m kadar yan?mda olsan, ke?ke yaln?zl???mla payla?t???m? seninle payla?sam, ke?ke senin ad?n yaln?zl?k olsa ve ben hep yaln?z kalsam....

Baz? insanlar vard?r anlatamazs?n. Parçand?r onlar senin ne yapsan kopartamazs?n. "iyiki vars?n" demiyorum, çünkü yoklu?unu dü?ünemiyorum.....

Ümidim y?llar?n seline dü?tü, saç?n?n en titrek teline dü?tü. kuru yaprak gibi eline dü?tüm. Sak?n b?rakma beni.

Sen sonsuzlu?un yüzünde bir damla gözya??s?n...Gücüm yok ama yinede sevdams?n...

Bir kez sevdi?ini unutmaz bu yürek, devran kiri, isyan pas? tutmaz bu yürek, birgün bu muhabbetten eser kalmazsa ancak o zaman ya?amaz bu yürek...

Gün güne?le ayd?nlan?r ben seninle..Gece ay ile ayd?nlan?r ben seninle..?uan sen yan?mda yoksun ama her yer ayd?nl?k..biliyorum ki a?k?m yüre?in benimle..Seni Seviyorum

Unutmay?nki arkada?lar menfâat için yap?lan dostluk menfâatlerin bittigi yerde biter, ama ALLAH r?zas? için yap?lan dostluk bir ömür gider.

y?ld?zlar? odana ???k yapt?m, güne?i evine kalorifer niyetine takt?m, arabalar? oyunca??n yapt?m, ne için biliyor musun... bir kere dön bak diye

dü?ünüyorumda dü?üncelerin en güzeli senin beni sevip sevmedi?ini dü?ünürken sevdi?ini dü?ünmek olsa gerek diye dü?ünüyorum hey gülüm hayat?n tad? yok sensiz tad? yok sevdam?n ad? yoksensiz bahar? beklerim severim ama güllerin kokusu gelmiyor sensiz

Sensizlik sessizlik demek, sessizlik ölüm demek. Ya?arken ölmek demek seni sensiz ya?amak demek. Demekki ya?amak için sevmek; sevmek için sen gerek..

Seni dü?ünmedi?im bir dakika olsa, o bir dakikada da; o an neden seni dü?ünmedi?imi dü?ünürdüm!

Saat gece yar?s?n?n 3'ü. Herkes tatl? rüyalarda uyurken ben ise senin hasretinle ü?üyorum. Ve dü?ünüyorum hayat?ma 3nokta koyan dilber. A?k?m uyuyormusun?

Bulduktan sonra seni kaybetmek, i?te o beni yakan, y?kan ve ard?ndanda ac?mas?zca solduran. Ses versemde, can versemde biliyorum duymass?n art?k. Yüre?imde kan, gözlerimde kan, dudaklar?mda kan. Ve en ac?mas?z?, istemeden vazgeçtim ben bu Sevdamdan.......

gecelere inat güne? do?sa güne?e inat ya?mur ya?sa a?k?m?n sonunda ayr?l?k olsa ayr?l??a inat seni sevece?im

A?k a?lamaksa yüre?indeki ac?y? payla?maksa üzüldü?ünde s?cac?k bir kucaksa ve a?k?m için ate?e atlamaksa dünya durana bu ruh ölene kadar a?k?ms?n...

VAR m? CESARET?N a?ka BAK ?imdi KALB?ME paramparça GÖZYA?LARIM kar??t? YA?MURA damla DAMLA sevdan KANIYOR yüre?imde HALA kokun BURNUMDA nereye BAKSAM senin HAYAL?N var ORDA tak?l?p KALDIM beraber GEÇ?RD???M?Z zamana BAK gökyüzündeki DOLUNAYA gözlerime BAKARCASINA söyle BANA neyin U?RUNA k?yd?n A?KIMIZA ha HAN? benden BA?KA kimse YAR olmazd? SANA yaz?klar OLSUN terkedip BIRAKTIN beniTEK ba??ma CANIN sa?olsun VARLI?IN yeter BANA ama ??MD? mutlumusun UZAKLARDA ya?ad?klar?m?z?n HEPS? oldu HATIRA arada SIRADA hat?rla UNUTMA sen BEN? çoktan UNUTMU? olsanda SEVDAM sonsuza KALB?MDES?N hala PARAMPARÇA resmine BAKTIKÇA dal?yorum UZAKLARA akl?mdan ÇIKMIYORSUN bebe?im NE olur ANLA anla KAR?ILA?TI?IMIZ ilk GÜN dün G?B? geliyor ADETA a?k?n GÖZÜ kör OLA öksüz KALDIM bir U?URDA senden SONRA sevemedim B?R daha BIRAKTIN ac?larla YANLIZ kald?m SONUNDA bir DAHA sev GÜLÜM bir DAHA cesaretin VARMI a?ka VARMI cesaretin A?KA!!!

Bir ?eyler var aram?zda, senin bak??lar?ndan belli, benim yanan yüzümden, dal?veriyoruz arada bir ikimizde ayn? ?eyleri dü?ünüyoruz belki de, gülü?erek ba?l?yoruz söze, bir ?eyler var aram?zda, onu bulukça kaybediyoruz isteyerek, fakat ne kadar saklasak da nafile, senin gözlern ???ld?yor, benim dilimin ucunda... Seni Seviyorum...

A?k? sen ö?rettin, a?lamay?da, dertlerin üstüne dert koymay?da hadi ö?retsene UNUTMAYIDA

Ben bir damlay?m sen bir denizs?n ben gökte y?ld?zsen bir güne?sin ben a?k isteyen garip sen vermeyen vefas?zs?n

Kardelen gökyüzüne a??k olur kafas?n? kar?n alt?ndan kald?r?r ya zemheri yüre?im derki içinde kardelen cesareti kadar cesaret yoksa sak?n a??k olma

Yüre?inden geçip giden bir dünyan?n gözya?lar?nda ?sland??? vakitlerde günlerin hay?rl?, dualar?n kabul, umutlar?n hep rahmetle dolsun. Allah?m kalbine benim sevgimi doldursun. AM?NN (ZaL)

Ben bir y?ld?z olsam yanl?z sana parlar?m Ben bir güne? olsam yanl?z sana do?ar?m Ama ben ne bir y?ld?z Ne de bir güne?im Sadece seni seven isyankar Liseliyim... Bitaneme...

Gülü bir gün Seni her gün Gülü soluncaya Seni ölünceye dek SEVECE??M...(a?k?ms?n)

E?ilir ba?lar... Çat?l?r ka?lar... En güzel a?klar... Lisede ba?lar...

Bugün dünyay? istedi?in renge boyay?p, bütün sevginle da??t, kendini sevginin rengi diye tan?t, çünkü senin varl???n sevgiye en güzel kan?t

Bir damla mutlulu?u Biriyle payla?mak istedi?inde Yüzünü rüzgara dön Ben orday?m...

Sen bilir misin yanl?zl?g? Ama nereden bileceksin Sen hiç sensiz kalmad?nki

Okyanuslar kadar derin Denizler kadar serin Benim tek a?k?m sensin

Ellerin unutsa Gözlerin arar Gözlerin unutsa Yüre?in yanar ?çine ayr?l?k ac?s? dolar BEN?M A?KIMI UNUTAMAZSIN...

Sevdim seni bir kere Ba?kas?n? sevemem Deli diyorlar bana Desinler DE???EMEM

Kelimeler yetmiyor sana olan sevgimi ifade etmeye Onlar bile eziliyorlar böylesine büyük bir a?ka ?ahit olduklar? için....

Derin bir yanl?zl?k bu ya?ad???m ?imdilerde, Bir ba??may?m koskoca evrende, Biri olsun istiyorum , hem dost , hem sevgili , hemde deva dertlerime. Sendin do?acak günüme güne? yerine yanl?zl???m? unutacak yan?nda uçacakt?m. Belki birgün biyerlerden duyars?n diye sana sevgimi hayk?r?yorum...

Bu dünya kesinlikle seni üzecek olaylara tan?kl?k etmesin olurda birgün mutluluktan a?larsan döktü?ün gözya?lar? benim gibi çaresizlere sadaka olsun seni seviyorum

Tutki ben bir ya?mur damlas?y?m topra?a dü?tümmü da??l?r?m, dü?ünki ben bir kar tanesiyim suya dü?tü?üm anda eririm, anlaki sen benim can?ms?n seni kaybettim mi ölürüm...

Hasret ya??yor bugun sokaklara, resmin var sanki göz kapaklar?mda, ne zaman gözlerimi kapasam seni görüyorum kar??mda... (a?k?m? murat?m?)

Hayat?n en güzel an?, her?eyden vazgeçti?iniz zaman sizi hayata ba?layan biri oldu?unu dü?ündü?ünüz and?r.

Sensizlik sessizlik demek, sessizlik ölüm demek ya?arken ölmek demek seni sensiz ya?amak demek. Demekki ya?amak için sevmek sevmek için sen gerek , seni seviyorum

Bir ka??t birde kalem verim sana , ne yazmak istiyorsan kendin yaz sana , silgimi bo?ver mektup de?il bu kader!!!

Bana gam kader veren sevgili yapra??n? döken gülden beter ol sahibi ç?kmam?? mektup gibi üstündeki kara puldan beter ol

güzel olan? be?en iyi olan? sev do?ru olanla yürü k?ymetli olan?n da yan?nda kal

Semadaki y?ld?zlar sönünce gözlerinde gecenin yaln?zl???n? hissedince muhtaç olunca bir dost sobetine unutmaki seni dü?ünen bir dost var bu ?ehirde

Bazen hasret bazen ya?mursun bitsin bu hasret gel ne olursun susuz çöl gibi sana susuzum dünyalar benim olsada bilki sensiz MUTSUZUM

Sana bir gül sundum kokla ama soldurma sana gönlümü sundum sev ama parçalama sana ömrümü sundum ya?a ama harcama

Bir yolcu bekliyorum birgün gelecek bir kader çiziyorum her zaman gülecek ve bir kalp tan?yorum senden ba?kas?n? sevmeyecek

Sen bir cehennem olsayd?n sanmaki senden vazgeçerdim sana ula?mak için bilsen ne günahlar i?lerdim.

Ke?ke yaln?zl???m kadar yan?mda olsayd?n ke?ke yaln?zl???mla payla?t???m? seninle payla?sayd?m ke?ke senin ad?n yaln?zl?k olsayd?da ben hep yaln?z olsayd?m....

her nekadar seviyorum desem de inanma bitanem ben bütün güzellerin a????y?m...

?nsanlar?n bir k?sm? istedi?i bir ?ey olmad??? zaman olmas? için umut beslerken, istedi?i gerçekle?enler daha sonras?n? dü?ünmeye çoktan ba?lam??lard?r bile...

Hayatta tek ümidin gülmek olsun. Eger birgün aglarsan, oda mutluluktan olsun. Unutma, Seven bir kez Ölür, Ölen bir kez Gömülür. Ama benim sana olan Askim, ne Ölür ne de Gömülür.

Bunca çilenin sonu de?il mi bir avuç toprak Ölümden yana korkum yok Tek korkum UNUTULMAK

bu sabah ya?mur var burda gözlerim dolu dolu oluyor bilmezsin niye? anne sözü dinler gibi masum a?lad?m bu sabah... günler dayan?lmaz oldu. Senden uzak olunca mart?lar onlar bile a?lad?lar ama a?lamak seni bana getirmez ki...

sana taparcas?na sevdal?y?m, iste yeter ki , ula??lmas? güç olan her ?eyi aya??n?n alt?na sereyim..

Sev öylesine sev ki, kalmas?n sen de gurur

Gururun oldu?u yerde sevgi son bulur..

?unu bilmelisin ki, nerede olursam olay?m, hangi iklimde kal?rsam kalay?m, vakti geldi?inde bir gün mutlaka, yüre?im al?p beni sana getirecektir. Ben buna bütün kalbimle inan?yorum, sen de bütün kalbinle inan. Hiç bir yol bilmesem de, gelmeye kalmasa da mecalim gelece?im inan... Bekle...

ayr?l?k bile a?lard?, ayr?l??? tan?sayd?..utan?rd? etti?inden felek, a?k? tan?sayd?..hakan. ç-3. 25

Seni dü?ünüyorum. Seni dü?ünmek gökyüzü olmak gibi bir ?ey bazen, ya da rotas? belli olmayan bir gemiye binip, yeni iklimlere yelken açmak gibi. ?nsan olmayan bir adada inip, Robinson gibi insans?z bir ya?am kurmak istiyorum. Ve o adada bir ömür yaln?z seni beklemek istiyorum...

?nsan ayr?l?rken dahi büyük olmal?....

Dedim sana; do?an güne? bile ümitle do?ar benim içimde bir tek ümit bile b?rakmad?n sen...

Nas?l ki elmas yontulmadan kusursuz olamazsa;insan da ac? çekmeden olgunla?amaz.

Bir gül sev dikeni batmas?n. Öyle birini sev ki ömür boyu b?rakmaas?n...

Gerçek dostlar y?ld?zlara benzer, karanl?k çöktü?ünde ilk onlar görünürler

Gözlerimle Gözlerini Gözlerken Gözlerinin Gözlerimi Gözledigini Gözledim

mutlulu?u ararken kalbinde ummanda kaybolan mart?ya döndüm art?k biliyorumki hayk?r??lar?m nafile art?k yoksun ne bu günde nede gelecekte

kalbimi dinlesem bir daka durmam gozumu dinlesem bir saniye beklemem tek istegim beni bekledigini bilsem

Yol ald???m ilk gemi liman att???m son limans?nkoklad???m son rüzgars?n unutmaki hasretle bekledi?im tek sevdams?n AA???KIIMM.

VarL???nLa Ba?LayaN Bir GünüN YokLuGunLa BitMesiNe Al??aMad?M Be GülüM. E?er Akl?mda Oldu?unuN Yar?s? KadaR YaN?Mda OlsayD?N BeN Hiç SensiZ KaLmazd?M...

Aram?zdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sonsuzlu?a giden tüm yollara ad?n? yazd?m hangi yoldan geçersen geç seni sevdi?imi okuyacaks?n

biz ince bel, ela gz, sütun bacak hastas? de?iliz güzelim gümbür gümbür yürek diledik kavgam?zda, ate?in yan?na barut barutun yan?na ate? olas?n diye sevdik ama anlamad?lar!!!

bizim buralarda her y?ld?z kayd???nda birisi ölür sizin orada ise dilek tutulur. sizin dileklerinizin gerçekle?mesi için bizim buradan birinin ölmesi gerekir!!!

can gönül gözünü aç ve dinle!her nerede olursan ol her nas?l olursan ol beni kendinden ayr? görme ac?lar geçer zaman en iyi ilaç ac?daki tatl?y? aaafetti?in an bendeki seni görüceksin yüre?indeyim sesindeyim ben art?k senim ben art?k senim CAN!!!

sytar?l?k etmeden güldürebilmek seni ekmek çalmadan doyurabilmek ve haks?zl?k etmeden do?an güne?e bütün ayd?nl?klar? içine sizebilmek gibi mülteci isteklerim oldu aras?ra biliyorsun ?imdi iyi niyetlerimi bir bir yarg?lay?p as?yorum bu son olsun bu son olsun...

insan bir güldür elbet solacak akibiyet yüzüne toprak katacak k?ymetini bilmeyenler ate?te yanacak sevdi?imin ad?"ismi laz?m de?il"olacak...

Ya?ar m? yapra?? dal?ndan koparsan, ya?ar m? sümbülü gülden ay?rsan..ben ya?ayamam sensiz kal?rsam.

sevmek suç ise cezam? idam isterim.

Al hançeri eline sapla kalbime, ama fazla derine inme çünkü orada sen vars?n B?TANEM!

Hep böyle darg?n m? bak??aca??z? Sen bir 'Tebessüm' et, ben gülece?im Kollar?n? aç, Ben sar?laca??m. Sabr?m bitiyor ah yorulaca??m, Sen bir ad?m at, ben ko?aca??m..

Avucunun aras?na bir yürek b?rakt?m, ister kald?r?r bir kenara atars?n, ister kendi yüre?inin üzerine kor..her zaman seninle olaca??n? hat?rlars?n.

sen seni seveni göremeyecek kadar körsen o da sana boyun e?meyecek kadar gururludur.

sana bir öpücük bir kum tanesi kadarsa sana kumsallar? veriyorum

Uzaklarda bir yerlerde at?yor kalbim, sensiz geçen hergün senin için, akl?n?n alamayaca?? en uzak kentte hayallerim, dü?lerinin gerçekle?mesi için, güllerin en k?rm?z? noktas?nda dudaklar?m, seninkilere eri?mek için, okyanuslar?n en derinlerinde bak??lar?m , sana bakabilmek için, yüre?im her an büyük ac?s? içinde sensizli?in, ama

dayan?yor sadece senin için...

Kitlemi?tim kalbimi sevgilere, atm??t?m anahtar?n? denizlere, bir yol mu buldun gözlerimden kalbime, sen ç?kt?n kar??ma dünyam de???ti..

Yalanc? Dostlar?ndan Elalem?n Laf?ndan Gecmedin gecece?in yok bu gönul az m? kahr?n? çekti bensiz a?k?n neye yararki kac kere k?rd?n yerlere att?n yaral? kalbim affeder mi?

Yaln?zl??a gömüldü?üm bir ak?amda, güne?in geç do?du?u bir sabahta, her özledi?imde ve her a?lad???mda, s?cak bir ele hasret kald???mda yan?mda olurmusun?

Sana ne demeliyim?Hayattim desem, hayat kisa, günesim desem gunes batiyor, çiçegim desem oda soluyor. sana canim demeliyim çünkü bu can seninle yasiyor.

eskimemi? bir ?ark? gibisin dudaklar?mda susmadan söyledi?im y?llanm?? bir ?arap gibisin içmeye k?yamada??m yüre?imde gizli bir resim gibisin ç?kar?p doya doya bakamad???m kollar?mla sar?p ölürcesine a?layamad???m

Ne bulutlardan yap?lm?? bir taç, ne sonsuz mutlulu?a ilaç, sana tüm dünyan?n zenginli?ini vadetmiyorum. Sana umudumu, sana dostlu?umu, a?k?m? ve her?eyimi, al veriyorum...

Yeni bir meyhane buldum mezar?n kar??s?nda. Bir gün beni ararsam ya meyhanedeyimdir ya kar??s?nda.

Ölümden korktu?um gibi seni sevmekten seni sevmekten vazgeçmedi?im halde kaybetmekten korkuyorum...

Seni göremeyen gözlere inat, seni hissedemeyen ellere inat, seni bir türlü bana getirmeyen zamana inat seni asla unutmayaca??m!

ya?ayan bir ölüyüm yar?na yok umudum. sehir olsa çakinmem içerim yudum. a?k?na dü?tüm dü?eli sanma rahat uyudum. hani o gülen yüzüm mutlu halim nerede.

gül vazoda degil dal?nda ku? kafeste degil gök yüzünde a?k sözde degil kalpte olursa bütün mutluluklar seninle olur unutma

seni seviyorum ne olur beni b?rakma

Sen cölde acmis bir cicek olsaydin, seni kaybetmemek icin ölene dek aglardim...

cama vuran her damlada bir tek sen vars?n ne diyorum biliyormusun her gün ya?mur ya?s?n

mehtaplar kadar serin, denizler kadar derin, senin en güzel yerin, bana bakan gözlerin.

Uykudan uyand???nda insan? uyand???na pi?man eden geri dönmek isteyipte dönemeyince çaresizlikten delirten hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n SEMRA.

Bu Nas?l Bir Duygu bilemiyorum;Kimseye Ayr?ld?k Diyemiyorum, Ad?n? Kim Sorsa Eziliyorum, Ayr?l?p Gitti?i O Günden Beri....

?u gecenin karanl?g?nda, ayak izlarini aramak! herkesten bir parça a?ka çalmak, seni sensiz ya?ama kadar zor degil...B?TANEM!!

kalbim seni unutacakkadar sefilse ellerim onu parçalayacak kadar asildir

Dün gece birini gördüm rüyamda gözleri ya?l? Belki dertli dertli derdin ne demeden Ya?lar döküldü gözlerinden anlad?mki oda bizden SEV?PTE SEV?LMEYENLERDEN

sev seni seveni da?larda çoban olsa bile sevme seni sevmeyeni m?s?rda sultan olsa bile

Kalbim kopsa yerinden Avucuma ataca??m Elimden gelse, ömrüme ömür kataca??m Yemin olsun toprakta bile meleklere SEN? ANLATACA?IM

Unutmad???m tek kelimedir:sevmek, sevmek, sevmek......

Saç?n?n bir teline dünyalar feda olsun, kalbin hep benimle dolu olsun. bitanem...

Ne haz var senden ayr? Ne bir tat senden öte Bir an yüzünü, görmek de?er bin zahmete Verece?in her ac? gönülden kabulümdür Sendeki cehennemi de?i?mem bin cennete.

biz ikimiz

sen ve ben

ya biz ya biz

sen? seviyoruz

gül ve bülbül birbirine a??k olmu?. bülbül güle hergün onu sevdi?ini söylemi?. günün birinde gül solmu?. seni seviyorum demek yetmiyor gülü sulamak gerekiyormu?.

askim seni cok özluyorum vede seviyorum

Nice insanlar gördüm kalpleri bombos ama mutlu, çokaz insanlar gördüm kalpleri sevgiyle dolu ama ask atesiyle yanip kavrulan, hüzünlü ve mutsuz !! KEN@n

bir romandin okuyupta bitiremedi?im..bir hayaldin yalvaripta hukmedemedi?im..bir sendin merhaba deyipte elveda.. tek bildi?im seni ölümüne sevdi?im...

Gece kald?r ba??n? gökyüzüne bak, y?ld?zlar seni ne kadar çok sevdi?imi, ay ise senin birtane oldu?unu ispat eder.

bende sana ait neler var biliyormusun. gurur yok, onu sana yalvard???m gece kaybettim. umut yok, seni beklerken tükettim. a?k yok, her gece gözya?lar?mla akt?. sade ve sadece yaran var içimde. hiç kabuk tutmayan bi yaran. ama bu yaran?n içinde, a?k?m nefretim umutlar?m hayallerim gururum hayat?m...k?sacas? bu yara bi can ta??yor.....

biz sars?lmaz dostlukar?n degismez tarzlar?y?z. yüregimizde sevda yazar aln?m?z da bela biz delice sevmeyi biliriz ama sevdiklerimizi unutmay? asla unutmay?z.......

sahiller dalgay? nas?l beklerse, gökyüzü mehtab? nas?l özlerse, kuru toprak suya nas?l hasretse, sende benim hasretimsim...

sen yürü ben gölgen olurum, sen sor ben cevap olurum, sen suç i?le ben mahkum olurum, sen iste yeterki a?k?m ben her?ey olurum..S S

K?r?yorsa sözlerim susar?m Bir daha konu?mam.....Varl???m rahats?z ediyorsa ölürüm Bir daha kar??na ç?kmam.... Ama!Rahats?z eden sevgimse Üzgünüm buna asla engel olamam.

Uzaktaki bir kelebe?in kanat ç?rp???n?n f?rt?naya sebeb olmas? gibi bir ?ey gözlerinin ve gözlerimin bir gülümsemeyi aramas?

Bana hat?rlama sanat?n? de?il unutma sanat?n? ö?ret çünkü ben hat?rlamak istediklerimi hat?rl?yor unutmak istediklerimi unutam?yorum.

Kavu?ursak biteriz biz, biz mutlu sonlar katiliyiz

kavu?ursak biteriz biz, Sevgiyle bakan gözleri kör ederiz

herkezin bildi?i bir a?k, herkezin att??? bir imza, herkez gibi de?iliz biz

belki biraz serseri belki biraz deliyiz ama kavu?ursak biteriz biz

pervane böce?inin mum alevine sevdas? ate? böce?inin susuzlu?uyuz biz

yanar ama su içmeyiz etraf?nda döner alevle dans ederiz

bize kimseden zarar gelmez biz zarar? ancak kendi kendimize veririz

severiz özleriz a?kta ölsek kimseye söylemeyiz

biz art?k biz de?iliz ruhlar kavu?ur ve konu?ur gök yüzünde bir yerde

ama bedenen kavu?ursak biteriz biz

melekler bize a?lar biz halimize güleriz onu bilir onu söyleriz

kavu?ursak biteriz biz biteriz biz

iki s?n?r ülkenin dikenli telleriyiz dokunsak kanar ellerimiz

kimselere söylemez gizli gizli severiz ama kavu?ursak biteriz biz

bir kor var içimizde yanan onu küllendiremeyiz

görü?emeyiz, konu?amay?z ve sevi?emeyiz bir a?k var bizi biz yapan

ama kavu?ursak biteriz biz

biz herkez gibi de?iliz istedi?imiz zaman gelip istedi?imizde gidemeyiz

kahve içip gülüp konu?up ba? ba?a yemek yiyemeyiz

ne bir filmdeki mutlu son nede göz yumulacak bir kaçamak de?iliz biz

biz sadece özlemle severiz ve kavu?ursak biteriz biz

sevda iki ki?inin birbirine a?k? de?il art?k, art?k her a?k her a??zda sak?z

biz birbirimize asl?nda her a??ktan daha yak?n?z

belki ayr? ?ehirlerdeyiz ama her gece ayn? mehtapta bulu?ur

ya?mur ya?arsa ç?kar ay?n? ya?murun alt?nda ?slan?r?z

bu a?k? ancak biz biliriz ?iirleri güvercinlerin kula??na f?s?ldar

mektuplar? suya yazar?z biz belki ayr?y?z ama her gün ayn? geceyi sabahlar?z

melekler bize a?lar biz halimize güleriz onu bilir onu söyleriz

kavu?ursak biteriz biz biteriz biz

Sevgi güldür ama solmaz Sevenin vadesi dolmaz Sevemeyen ADAM OLMAZ! Sevmekte ho? sevilmekte..!

KaRaNL???N oRTaS?NSa BiR YeRDeYiM YaLN?ZL???N BiLe YaLN?Z KaLMaKTaN KoRKTu?u KoRKuNuN BiLe DeH?eTe Dü?Tü?ü BiR GeCeDe BiR Y?LD?Z KaY?YoR Ve BeN... SeNi DiLiYoRuM

Dünyadaki herkes için herhangi birisin!!!!!! Herhangi biri için "güzelim" dünyalara de?ersin...

=ANLATAMADIM= Sen Tanr?ya Diledi?im Dilek, Göklere Uzanan Ellerimsin, sen ya?ad???m Bir Ömür Tatt???m en Güzel Dünlerimsin. Sen mutlulu?a Duyulan Özlem, Tek Çarem Kaderimsin Sen Anlatmak ?steyipte Anlatamad???m Kelimelerle ?fade Edemedi?imsin...??

dün gece a?k?m? anlatt?m y?ld?zlara anlatt?m sana olan sevgimi duysunlar istedin bilsinler seni beni böyle mecnuna çeviren güzeli derken bir y?ld?z kayd? gök yüzünden s?rf k?skand??? için sana olan sevgimden...!!!

gunesin bile dondugu yerde yanan bir ates gorursen o benim sana kars? atan kalb?md?r

Her sabah ya?ad???mdan önce seni sevdi?imin fark?na var?yorum Sensiz bir güne gözlerimi açacaksam hiç uyanmak istemiyorum

Ayrilik ölumden betermis meger Dusundum kimse vermiyor deger Benim öldugumu duyarsan eger Cekil bir kenara agla sevgilim...

unutmak zor anlatmak imkans?z. çünkü sen unutuldukça hat?rlanan anlatildikça hiç bitmeyensin...

en büyük mutsuzluk sevgisiz bir hayat sürmektir, bundan daha kötüsü de sevdi?ine seni seviyorum diyemeden gitmektir

bir gün gelecek bir gül verecek o gülü verirken -seni seviyorum- diyecek

Seni bulmaktan önce aramak isterdim , seni sevmekten önce anlamak isterdim, seni bir ömür boyu bitirmek degil sana hep yeniden ba?lamak isterdim.

Uçurumdan dü?erken tutunabilece?im bir dal parças? olsan, ölece?imden de?il, seni k?rabilece?imden korkar?m.....

Zorlama kendini veda etmeye Zorlama gözünden ya?lar dökmeye Mecbur de?ilsin bir?ey demeye Hiç bir ?ey demeden gidebilirsin..

Birgün biri ç?k?pta güne?e ad?n? buzla yazarsa bil ki o seni benden daha çok seviyor

Ben Seni Unutmak ?çin Sevseydim Ad?n? Kalbime De?il Güne? Ç?kt??? Zaman Kaybolacak Olan Bu?ulu Cama Yazard?m...

Ayr?l?k rüzgerlar? sevgisiz okyanuslarda limans?z b?raksalarda beni kalbimden kopar?p alamazlar sana olan sevgimi

A?k a??k oldu?unu hissetdi?in anda de?il, kar?? tarafa hissettirdi?in anda ortaya ç?kar..!

Hani uzaktaki y?ld?zlar parlak gelir ya insana uzakta oldu?un için tutkunum sana hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana uzakta oldu?un için a????m sana

Gönlüm a?k deryas?nda sürüklenen bir sald? senin e?siz varl???n tutundu?um tek dald? nilgünüm

Zaman geçer devran döner gündüzler geceye geceler gündüze hasret ben ise sana ait ama neredesin köylü güzelim (ZaL)

Sevmek sadece sevdi?in yan?ndayken onu sevmek de?il o yokkende varm?? gibi, sanki yan?ndaym?? gibi sevmektir ve ona daima sad?k? KALMAKTIR...

Birgün hayat dedikleri ?eyi merak edersen unutmaki hayat hayat?n boyunca hayat?m diyebilece?in insan? bulunca ba?lar ve hayat seninle ba?l?yor HAYATIM!

Dayanamam inan dayanamam buna unutamam biran dokunamam sana harcan?r?m u?runa ald?rmadan zamana diyemem dilim varmaz diyemem elveda

Çiçekler güzeldir güller kadar de?il gerçekler güzeldir hayaller kadar de?il sen güzelsin birtanem kalbin kadar de?il seni herkes sever benim kadar de?il

Yüre?im umulmayan yaralarla ba? edemezken bir tatl? a?k gülü?ü özledi gözlerim ve sen hangi alemde hangi dü?lerde isen gel çünkü gülü?ünü çok özledim..

Gecenin zifri karanl???nda dü?üyorsun akl?ma. Bunca karanl??a, karamsarl??a ra?men, b?kmadan usanmadan dü?ünüyorum SEN?. Belki de hasrettir bizi böyle sevdaya iten. Onun için k?zsamm? bilmiyorum ayr?l?klara? Çeli?kide kalbim bir?eyi biliyor. ?nan?yorum ki SEN? ÇOK SEV?YORUM..

Derin bir yanl?zl?k bu ya?ad???m ?imdilerde, Bir ba??may?m koskoca evrende, Biri olsun istiyorum , hem dost , hem sevgili , hemde deva dertlerime. Sendin do?acak günüme güne? yerine yanl?zl???m? unutacak yan?nda uçacakt?m. Belki birgün biyerlerden duyars?n diye sana sevgimi hayk?r?yorum...

Bu dünya kesinlikle seni üzecek olaylara tan?kl?k etmesin olurda birgün mutluluktan a?larsan döktü?ün gözya?lar? benim gibi çaresizlere sadaka olsun seni seviyorum

Tutki ben bir ya?mur damlas?y?m topra?a dü?tümmü da??l?r?m, dü?ünki ben bir kar tanesiyim suya dü?tü?üm anda eririm, anlaki sen benim can?ms?n seni kaybettim mi ölürüm...

Hasret ya??yor bugun sokaklara, resmin var sanki göz kapaklar?mda, ne zaman gözlerimi kapasam seni görüyorum kar??mda... (a?k?m? murat?m?)

Hayat?n en güzel an?, her?eyden vazgeçti?iniz zaman sizi hayata ba?layan biri oldu?unu dü?ündü?ünüz and?r.

Sensizlik sessizlik demek, sessizlik ölüm demek ya?arken ölmek demek seni sensiz ya?amak demek. Demekki ya?amak için sevmek sevmek için sen gerek , seni seviyorum

Bir ka??t birde kalem verim sana , ne yazmak istiyorsan kendin yaz sana , silgimi bo?ver mektup de?il bu kader!!!

Bana gam kader veren sevgili yapra??n? döken gülden beter ol sahibi ç?kmam?? mektup gibi üstündeki kara puldan beter ol

güzel olan? be?en iyi olan? sev do?ru olanla yürü k?ymetli olan?n da yan?nda kal

Semadaki y?ld?zlar sönünce gözlerinde gecenin yaln?zl???n? hissedince muhtaç olunca bir dost sobetine unutmaki seni dü?ünen bir dost var bu ?ehirde

Bazen hasret bazen ya?mursun bitsin bu hasret gel ne olursun susuz çöl gibi sana susuzum dünyalar benim olsada bilki sensiz MUTSUZUM

Sana bir gül sundum kokla ama soldurma sana gönlümü sundum sev ama parçalama sana ömrümü sundum ya?a ama harcama

Bir yolcu bekliyorum birgün gelecek bir kader çiziyorum her zaman gülecek ve bir kalp tan?yorum senden ba?kas?n? sevmeyecek

Sen bir cehennem olsayd?n sanmaki senden vazgeçerdim sana ula?mak için bilsen ne günahlar i?lerdim.

Ke?ke yaln?zl???m kadar yan?mda olsayd?n ke?ke yaln?zl???mla payla?t???m? seninle payla?sayd?m ke?ke senin ad?n yaln?zl?k olsayd?da ben hep yaln?z olsayd?m....

Seviyorum deli gibi seviyorum. Gözlerinden yolald?m yürüyorum. Yoklu?una al??may? dü?ünemem ölüm olur ayr?l???n biliyorum...

Bizi kimse ay?ramaz yolumuza kimse ta? koyamaz. Günü birgün gülece?iz çünkü biz yeminliyiz. Bebe?im hep sevece?iz a?k yolunda gidece?iz gerekirse ölece?iz çünkü biz yeminliyiz...

Kendimi kör dü?ündüm kötü oldum, sa??r olsayd?m ne yapard?m bilmem, Bir de hissettim, kalbim s?zlad?, Sensiz olsam ne yapard?m dedim ve dü?ünürken öldüm!!

Allah gücü erke?e güzelli?i kad?na vermi? her?eyi yenen güç güzelli?e yenilmi?

Birgün gelir diye bekledim ama sen gelmedin ama ben sana geride b?rakt???n a?k?m?zla geliyorum

Öyle özlüyorum ki sen ol, hep ol, benimle ol bende ol..sendeyim ben yüre?imi koydum yüre?inin üzerine a?k bu ba?ka isim arama hemde en koyu, , en deli, , en tutkulu...

Saçlar?ma vurdu ayr?l?k aylar?, bir seni sevdim yar bir de baharlar?. Bir seni bekledim, bir seni özledim, bir seni sevdim yar...Yollar?ma ç?kma ç?karsan hiç ac?mam, gözlerime bakma bakarsan dayanamam, bilirsin sen beni, ne çok sevdim seni. Seni bekleyeli belki 14 mevsim geçti...

A?k?n gözü kördür...O görmez!!!Nice canlar yiter gider önünde. Sadece dillere destan olur u?runda can verenlerlerle...E?er, gerçekten var olan a?k?m?n tek kan?t? ölüm olacaksa iste benden! Birgün onuda yapar?m!Hiç olmassa o günümde yan?mda olur ve seni nekadar sevdi?imi anlars?n. Beyazlar içinde bir gözya??nda yeter bana...

bu ak?am hayalin canland? gözlerimde. ???k oluyorsun karanl?k gecelerime. y?llanm?? ?arap gibi yan?yorsun içimde. bu ak?am seni ölesiye özledim.

birgün ölürsem sana kavu?madan. bir mezar yapt?r ama hiç a?lamadan. tabutumun rengini isterim kara. örnek olsun benim gibi sevipte ayr?lanlara.

ben sensiz bir hiçtim geçer mi sand?n sensiz bu günlerim seni dü?ünmekten sevgilim herzaman a?lar senin için bu gözlerim...

dünyada tek kahroldugum ?ey merhaba diyerek birle?en ellerin elveda diyerek ayr?lmas?d?r.

Birgün gözlerin gökteki gri ve siyah bulutlara dalarsa ve bu bulutlar bahar çiçe?i gibi serpildiyse etrafa, bil ki ben gözlerinin dald??? yerdeyim:

Seni dü?ünüyorum !!

ya?amak güzel olunca ölüm insan? korkutur.

sana gülüm desem o soluyor, sana güne?im desem o bat?yor, ben sana en iyisi can?m diyeyim çünkü o benimle birlikte ya??yor.

Da?a ta?a a?k?m d?ye seni yazd?m ben heryere.. Ta? kalbini bile bile sana a??k oldum..

Seni çok sevdim.....

Ne haz var senden ayr? Ne bir tat senden öte Bir an yüzünü, görmek de?er bin zahmete Verece?in her ac? gönülden kabulümdür Sendeki cehennemi de?i?mem bin cennete.

biz ikimiz

sen ve ben

ya biz ya biz

sen? seviyoruz

gül ve bülbül birbirine a??k olmu?. bülbül güle hergün onu sevdi?ini söylemi?. günün birinde gül solmu?. seni seviyorum demek yetmiyor gülü sulamak gerekiyormu?.

askim seni cok özluyorum vede seviyorum

Nice insanlar gördüm kalpleri bombos ama mutlu, çokaz insanlar gördüm kalpleri sevgiyle dolu ama ask atesiyle yanip kavrulan, hüzünlü ve mutsuz !! KEN@n

bir romandin okuyupta bitiremedi?im..bir hayaldin yalvaripta hukmedemedi?im..bir sendin merhaba deyipte elveda.. tek bildi?im seni ölümüne sevdi?im...

Gece kald?r ba??n? gökyüzüne bak, y?ld?zlar seni ne kadar çok sevdi?imi, ay ise senin birtane oldu?unu ispat eder.

bende sana ait neler var biliyormusun. gurur yok, onu sana yalvard???m gece kaybettim. umut yok, seni beklerken tükettim. a?k yok, her gece gözya?lar?mla akt?. sade ve sadece yaran var içimde. hiç kabuk tutmayan bi yaran. ama bu yaran?n içinde, a?k?m nefretim umutlar?m hayallerim gururum hayat?m...k?sacas? bu yara bi can ta??yor.....

Ben gökyüzünü çoktan unuttum bir mum ????? bilirim güne? bir bo? tavan? bilirim sema ne s?cakl???nda yand?m gündüzlerin nede so?u?unda gecelerin...

Ölüm dedi?in nedir dalda bir kuru yaprak bin senede ya?asak sonu kara toprak

Ne senden geçerim ne meyhaneden gönlümün fark? yok bir viraneden beni böyle sarho? eden meyhane de?il ah sensin beni peri?an eden

Kader isterse e?er gelmem diyemezsin ecel isterse e?er ölmem diyemezsin o kadar çok sevildin ki tanr?lar misali art?k a?k? tatmad?m bilmem diyemezsin

Unutma; Her beyaz gülün siyah bir gölgesi vard?r.

Sevmek, sevdi?in insandan faydalanmak de?ildir. Onun mutluluk ve saaadeti için bir ?eyler yapmakt?r.

Sen dogum günü hediyemsin diyelimki ho? geldin peki beni gerçekten sevecek misin yoksa sende di?erleri gibi çabucak k?r?l?p dökülürmüsün gözlerimden

Bu dünya uzunca bir yolun ba??, O mezar dedi?in bir s?n?r ta??, Ömür iki günlük iman sava??, Her an bitebilir fark?ndam?s?n?

?çim öylesine senle dolduki insanlar gözbebeklerimde seni görecekler diye bakmaya korkuyorum yaseminim...

Gülü?üne bir kur?un s?ksada ölüm unutmaki umuda kur?un i?lemez gülüm

Ben seni benim olas?n diye sevmedimki ben seni mutlu olas?n diye sevdim benle yada bensiz her zaman MUTLU ol seni kocaman SEV?YORUM

Baharyüzlüm dünya beni unuttu bense dünyay? bir tek seni unutamad?m ?imdi ?u koca dünyadan bilsen ne çok yaln?z?m ne kadar bedbaht?m.

Karak??larda zemheri ayazda sensizli?in so?u?unday?m iliklerime kadar ü?üyorum sensizlikle hani ben senin s?ms?cac?k yüre?inde sonsuza kadar kalacakt?m.

O güzel bu?ulu bakan gözlerinin bebeklerinde, minicik bal?kt?m ben birtanem gözya?lar?nla benide ak?tt?n. sana bu kadar yak?nken ?imdi ummanda ?a?k?n?m yaln?z?m art?k sen yoksun ben ummanda ya?ayamamki senin olmad???n yerde ben olamamki.

Bebe?im hep sevece?iz A?k yolunda gidece?iz Gerekirse ölece?iz Çünkü biz yeminliyiz

Delikanl?y?z biz, bas?m?z dik olur Delikanl?ya hasret cekmesi güc olur Söylerken sevda türkümüzü unutma; Delikanl? adam?n delikanl? sevgilisi olur

Sen mah?erde ödeyece?im hesap dünyada çekece?im çilemsin vars?n uzak olsun sevab?nada günah?nada kefilim b?rak beden utans?n can?m?z bir kalbimiz birya

Ruhumu yere vurup hasret çektiren olsanda, ne a?k?na bedduam nede sana kinim var. derya'ya akar gibi bin bir dertle dolsamda seni mah?ere kadar sevmeye yeminim var.

Aram?zda mesefeler ne kadar uzun olursa olsun sonsuzlu?a giden tüm yollara ad?n? yazd?m hangi yoldan geçersen geç seni sevdi?imi okuyacaks?n

Ellerimde ac?lar ellerini tutamam. K?yamam k?yamam sana. yollar?mda ayaz var yakla?ma yollar?ma, K?yamam k?yamam sana. Karanl?k gecelere ortak edemem seni, K?yamam k?yamam sana Ömrüm.

Herkes a?k?n? yazm?? duvarlara, ka??tlara, Ben seni sars?m, saklad?m yar?nlara. Beklerim günüm gelecekti nihayet, Sonu yok bunun bu A?k? K?yamet... Sen ister al, ister yere vur. Sana; hasret gönül, sana kul Bak hayk?r??lar?m hiç bitmiyor. Sen olmasanda, sensiz olmuyor...

Gecenin karanl???nda nöbete kalkt?m akl?m? yine sana takt?m yasakda olsa bir sigara yakt?m hep seni dü?ündüm sevgilim parola (a?k) i?areti (hasret) dönece?im sevgilim biraz sabret hep seni dü?ündüm sabaha kadar

Hani geceden sonra do?ar ya güne? akl?ma ilk sen gelirsin sonra bir çi? tanesi olup yüre?ime dü?ersin gün gelir her?ey biter ama sen bendeki ilk bitmeyensin

Dost dedi?in demli çay gibi olmal? ne ?ekeri eksik ne fazla bazen ac? bazen tatl? olmal? ama içince insanda bir tat b?rakmal? dost dedi?in senin gibi olmal?

Rüzgara kar?? duram?yorsan, yelkenlerini ona göre ayarla, ve unutma ki, hayat, çekti?in ac?larla de?il, gemiyi limana getirip getirememenle ilgilenir.

Son defa bebe?im yan?na varay?m son defa birtanem kollar?ma alay?m son defa sevdigim gözlerine dalay?m son defa, son defa. ayr?l?k sonum oldu yanl?zl?k ise ecelimmi? sevmenin bedeli kefeni giymekmiymi? sorgusuz sualsiz yasaks?z yanl??s?z benden habersiz gidiyorsun sen gidersen ?unu bil bende giderim senle yanl?zl?g?m yorgunlugum sensizlikten son bi kez yan?ma gelsen sondefa bebe?im son defa

Hayk?rsam duyulmaz feryad?m ey biçare gönlüm yapayaln?z kalm???m bütün bir ömür bir günüm, bir de?il, bin dertle geçti;tükenmeyen dertlerle sabr?m tükendi...

Seni ben de?il gözlerim ?eçti onlar sevdi onlar be?endi sen benim de?il onlar?ns?n, gittiysen bana ne onlar a?las?n.

Nas?l uzaktaki y?ld?z parlak geliyorsa insana uzakta oldu?un için tutkunum sana hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana imkans?z oldu?un için a????m sana!

Uçurumun kenar?nda da olsan s?rf hayata g?c?kl?k olsun diye gülümse.

Yard?m etmek mi istiyorsun? O zaman dinle; Ya?ama sevinci getir bana çokça olsun çabuk tükenmeyenlerinden ihtiyac?m var bu ara unutmak üzereyim mutlulu?u, unuttum s?cak bir çay?n tadini, esen rüzgar?n serinli?ini, hadi durma öyle hat?ralar?m? canland?r, iyi olanlar?.

Hasretin öldürdü beni. ?imdi geceler çaresiz, geceler sensiz, bir öpü?ten daha s?cak ?imdi ya?mur damlas? gelip konar dudaklar?ma sessiz. Söylemi? miydim hasretin öldürdü beni hiç sebepsiz.

Bu ak?am içimde tuhaf bir s?k?nt? var dünyada sanki bir ben kalm???m sanki herkes nerde keder varsa b?rakm?? ben nerde bulduysam toplam?? alm???m önümde sö?üt a?ac? herzamanki haliyle, çaresiz havuz ?u rahat, insanlar susmu? sessiz bir ya?mur gibi ba?lad? bende konu?mak ihtiyac?.

Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim açar açmaz duyay?m kokunu, sevda essin ba?ak saçlar?nda, sesin yüzümü rüzgarla bulsun. Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim gelsin beni en koyu zulamda bulsun ve öyle bir mektup yaz ki vars?n ölümüm olsun.

Art?k bulutlara yaz?yorum hasretimi ya?mur ya??nca anlar??n seni ne çok özledi?imi.

?çine dü?en her hüzün damlas? sana seni ne kadar çok sevdi?imi hat?rlats?n.

Sanma ki ismini bir ba?kas? silecek seninle ba?lad?m seninle bitecek.

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydiler. Hepsi de gökyüzündeydi. Ama ben güne?i yani seni ?eçtim senin için bin y?ld?zdan vazgeçtim.

Sana sevgimi y?ld?zlara benzetiyorum. Seni ne kadar m? seviyorum art?k benimde yüre?imde bir gökyüzüm var.

Her seven ads?z bir kahramand?r ve insan sevebildi?i kadar insand?r.

?lk a?kin ilk hat?ras? zihinlerden silinmez.

Hayatta hiçbir ?ey ilk a?k?n yerini tutamaz insan sevse bile o ilk a?k hiç unutulmaz.

Dudaklar yalan söyleyebilir ama gözler asla.

Allah gücü erke?e güzelli?i kad?na vermi? ne var ki her ?eyi yenen güç güzelli?e yenilmi?.

Gençli?ine güvenip erken derken, belki elveda bile diyemezsin giderken.

Bana dünya yuvarlakt?r dedin, dedi?in dö?ruysa neden geri dönmedin.

An gelir insan gülerken a?larm??. Gözya?lar? sel olup kalbine akarm?? kahkaha bir maske derler bilir misin? ?nsan sevdi?inden ayr?l?nca bu masaaai takarm??.

Önceleri hasreti h?ç tatmad?m yar?mdan hiç ayr? kalmad?m biter diye takvimlere bakt?m. Zor geldi ayr?l?k al??amad?m.

Hep kalanlara gidenleri katt?m. Birgün yerine geçemediler. O kalanlara gidenleri katt?m yine bir tane sen edemediler.

Bir ömür boyu seninleyim desen de istemem art?k. Çünkü sen rüzgar?n ço?turdu?u bir toz bulutusun bugün bana esersin yar?n ellere.

Hep beni kimse sevmiyor ki derdin. Usulcac?k sokulup yüre?ine "ben" demek isterdim.

Üzüntülerin kumsaldaki ayak izleri kadar hafif sevinçlerin okyanuslar kadar derin olsun.

Sevilmeye lay?k olan ancak sevmesini bilendir.

Sev! Öyle sev ki kalmas?n bir damla gurur gururun ba?lad??? yerde sevgi ?zd?rap olur.

Bir sen vars?n dünyamda beni anlayan birde sevmek var içimde s?cakl???nla yanan.

Maviler giyer bulut ölürüm, ye?iller giyer bahar olurum bakar??n birgün beyazlar giyer senin olurum.

Sana ?arap verece?im, iç ama sarho? olma. sana bir gül verece?im, kokla ama soldurma. sana kalbimi verece?im, sev ama incitme!

Güne?i seviyorum diyorsun güne? aç?nca gölgeye kaçiyorsun. Ya?muru seviyorum diyorsun ya?mur ya??nca ?emsiyeni açiyorsun. Korkuyorum sevgilim çünkü beni sevdi?ini söylüyorsun.

Gidenler yokluklar?yla de?il giderken söyleyemedikleri sözler yüzünden hüzün verirler.

Sana en muhtaç oldu?um ?u anda gel! Ya?amak olsanda gel ölüm olsanda gel!

Ben sende imkans?zl?klar?n? sevdim. Fakat asla umutsuzluklar?n? de?il. Birgün biri ç?k?pta bir ç?rp?da güne?e ad?n? buzla yazarsa bil ki o seni benden daha çok seviyordur.

Beni sana kavu?turacak tek ?eyin ölüm oldu?unu bilseydim, Azrailin gelmesini beklemezdim. Bugünü ya??yorsam e?er, gelecek güzel günlerin seni getirece?ine inand???m içindir.

En güzel deniz gidilmemi? oland?r, en güzel çocuk daha büyümedi, en güzel günlerim seninledir ve sana söylemek istedi?im en güzel söz daha söylenmemi? oland?r. Seni seviyorum.

A?k?m var da?lar bilemez, sevgim var kimsenin akl? alamaz, birde sen vars?n ya Bitanem dünyada kimse böyle sevemez.

Kuyruklu y?ld?zlar vard?r, dünyaya yetmi? y?lda bir gelirler, insanlar onu hayatlar? boyunca ya birkez yada h?ç görmezler. Ben gördüm. O da sensin birtanem...

Y?llard?r sevgimin öyle çok muhaf?z? ve dü?man? oldu ki inan bana seninle onlar? a?t?. Ve inanki seni seviyor olmak bile büyük nimet benim için.

Seni her özledi?imde kalbime bir y?ld?z çiziyorum. Seni ne kadarm? özledim? Art?k kalbimde bir gökyüzüm var. Çünkü seni seviyorum.

Sen desem seni bilir misin, sen diye bir desen çizebilir misin? Bir mesken bulamad?m kendime. Büyük a?klar vard?r hani bilir misin?

Eller bana kalpsizsin diyor, do?ru çünkü kalbimin sende oldu?unu bilmiyorlar.

Seni dün sevmedim dünler bitti seni bügünde sevmeyece?im bu günlerde bitecek seni yar?n sevece?im çünkü bebe?im yar?nlar h?ç bitmeyecek.

Ac?lar?m?n prangas? vermez ellerimi hüzünlerimin dara?ac?na a?t?m kendimi.

Git dedi?in yerler mi uzak yoksa sen mi?

Bahar gözlerine bak?nca dalar?m tutamam kendimi a?lar?m

A?k?m?z? istemeyenler bizi çekemeyenler, ayr?l?n art?k diyenler, hey siz! siz kazand?n?z. !

Beni ?air ettin, beni adam ettin, bana yaz?k oldu.

A?lay???m terk edip gidi?ine de?il. Ben sensizken, senden diye sensizli?ini de sevmi?tim. Sen, seninle, senide sensizli?ini de al?p gittin.

Kurak çökse de, denizlerine gönlünün inan gözya?lar?mla sulard?m seni sonuna de??n ömrümün.

Korkma sevgiden çekme ellerini b?rak ya?as?n yüre?in dizgin yak??maz dörtnala bozk?rlarda k?sra??n. Untma Gülün dikeni olmasa h?ç bu kadar sevilir miydi.

Güller anlats?n sana olan sevgimi güller anlats?n yanl?zl???m? çaresizli?imi yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?n ben anlatamad?m güller anlats?n.

Buruk hasret dolu geceleri öldürece?im birgün bu ayr?l?k ?ark?lar?n? kur?una dizece?im ve seni benden ay?rd??? için kaderimi mahkemeye verece?im.

Seni sordum sokak lambalar?na bekleme bo?a gelmez dediler boynumu büküp de bakt?m onlara halime ac?y?p zavalli dediler.

Bir eski dost gibi hat?rla beni bir selam ver yeter zahmet olmazsa unutmu? olsan da eski günleri ad?m? an yeter zahmet olmazsa.

Kalbimde arama eski yerini sen gözümden akan sele kar??t?n.

Kap?n?n önünde a?k yapma a?k?n gözü kördür ama kom?ular?nki asla.

Ben, bir insan? sevme cesareti gösterdim; sen ise, bir insan olma cesaretini bile gösteremedin.

A?k dudaklarda kahkaha de?il, gözlerdeki ya?t?r. Maksat sevgi u?runda ölmek de?il, u?runda ölecek sevgili bulmakt?r...

Meleklerin saçlar? salk?m salk?m, havada dondurmadan kaleler ve her yerde ku? tüyü vadiler, bulutlara öyle baktim. Ama ?imdi yaln?zca güne?in önünü kesiyorlar, ya?mur ve karla kapl?yorlar her yeri. Çok sey var yapabilece?im, bulutlar çikmasa yoluma...

Kaplanla göz göze gelmis bir ceylan gibi ürkek bak??lar?mda sensizlik, ?skalanm?? hayallerimde gençli?im, eremedi?im vuslatlarda ümidin.

En büyük felaketler içinde dahi ümidini kaybetme , unutma ki en yumu?ak ilik en sert kemi?in içinden ç?kar. Gülmek senin için bir tutku olsun, olur da birgün a?larsan o da mutluluktan olsun.

Yaprak döken gençli?imin sat?r aralar?nda alt? k?rm?z?yla çizilmis ve t?rnak içine alinm?? suskunlu?umun ba? harflerisin.

Duygular vard?r anlat?lmayan, sevgiler vard?r kelimelere s??mayan, bak??lar vard?r insan? a?latan, insanlar vardir ki asla unutulmayan, i?te sen de onlardans?n.

Hadi gökyüzünden senin için tuttu?um, üzerine tüm duygular?m? yükledi?im y?ld?z? al, yüre?imden yüre?ine yollar var, hadi benim için uzaklardan bir tebessüm yolla.

Masum ve üzgün bir çocuk gibi konusursam, anla sana muhtac?m ver ellerini ellerime yalanda olsa "Seni seviyorum" de.

Ya?murlu bir günde sana ko?ar gelirsem ?slak saçlar?m? düzelt, ba??m? omuzuna yasla nemli dudaklar?m? dudaklar?na ans?z?n de?dir.

Senin için yazd???m ?iirlerin birinde bir m?srada gizlenen bir kelime olsam ve sen ?iiri okurken beni söyledi?inde tatl? dudaklar?na konan öpücük olsam.

Bir soluk kadar yak?n, y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi için. Uzan?rs?n yeti?emezsin, yeti?irsin dokunamazs?n, dokunursun vazgeçemezsin, vazgeçersin ama unutamazsin.

Ne zaman ayr?l?k saati gelse, içimdeki güllerin boynu bükük bir zaman kal?r?m öylece. Neden sonra gitti?ini anlar?m içimde güller a?lar ben a?lar?m..

Gözlerin gözlerime de?di?inde felaketim olurdu a?lard?m.

Bir gün hayat?n bütün güzelliklerinden vazgeçip sessiz sedas?z ölüme gitmek istersen yan?ma gel ki sana sensiz yasaman?n sensiz olman?n ölüm oldu?unu göstereyim.

Bir gün dudaklar?n kurursa okyanusu getiririm sana. Ak?am ayaz?nda titrersen güne?i getiririm sana. E?er gönlün bir sevgi ararsa kalbimi söküp getiririm sana.

A?k, Gülü dikeniyle avuçlamaya benzer. Ellerin kan içinde kal?r ama dikenlerin hesab?n? gülden soramazsin.

Bir ilk gibi yasayaca??m içimde, kalan son sevgi parças?n? seninle, Sak?n ayr?lmayal?m a?k?m ölsem bile ellerinde.

Unutmay? bana sor, kendine sorma; zaten sen beni unutmu?sun, ama ben hiç unutmad?m unutmayaca??mda.

Seni güne?in do?du?u yerden batt??? yere kadar seviyor, dünyan?n kuzeyinden güneyine özlüyorum. Anlad?m ki sen benim dünyam olmu?sun, sensizli?i ölüm kabul ediyorum.

Seni en son gördü?ümde gece k?y?da yatmand? gökyüzünde gördü?ün AY DE??L BEN?M SEVDAMDI

Karanl?klara kar??t?m sevgilim, gölgen olabilmek için..

Bir gün cehennemde kar??la??r?z seninle;sen kalp h?rs?z? oldu?un için, ben tanr?y? b?rak?p sana tapt???m için...

Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sen..çiçeklerden gülü güllerden seni seviyorum.

Maviler giyer deniz olurum. Ye?iller giyer bahar olurum. Belli olmaz belki bir gün beyazlar giyer senin olurum.

Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r:geçip giden zaman.

Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok sevece?imki bir daha cennetine dönemeyeceksin!

Hayatta üç ?eyi sevdim; Seni, kalbimi, ümit etmeyi...Seni sevdim, sensin diye, Kalbimi sevdim, seni sevdi diye, Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye...

Mutluluk ya?murlar? alt?nda ?emsiyesiz kalman dile?i ile.

Gözlerimi kapatt???mda seni göremedi?im gün seni sevmekten vazgeçmi?im demektir.

Bana unut dediler unuttum; Ama seni de?il, bana seni unut diyenleri.

Gülmek senin için bir tutku olsun, bir gün a?larsan o da mutluluktan olsun.

Sen uçurumun kenar?nda bir çicek olsayd?n hayat?m pahas?nada olsa seni sulard?m..

Ayr?l?k küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. T?pk? rüzgar?n mumu söndürüp yang?n? güçlendirdi?i gibi..

E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?..

B?rak?p gittin beni seni unuttum sanma zaman al??t?rmay? ö?retir belki ama unutmay? ASLA!

Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Baz? rüyalar di?erlerinden daha uzun sürer. Baz?lar? da çok çok güzel olur. Benim en uzun ve en güzel rüyam, ?u an bu mesaj? okuyor. Seni çok ama çok seviyorum birici?im. Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibide?il, özledi?imi bil her an çünkü hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?il! Seni o kadar çok özledim ki... Sevgililer gününde yan?nda olup sana sana sar?lmak için ç?ld?r?yorum...

Payla?t?kça ço?alan tek ?eyin sevgimiz oldu?unu hiç unutmayal?m ve sevgimizi daima ço?altal?m sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.

Beni karanl?ktan ayd?nl??a, yalandan gerçe?e, ölümden ölümsüzlü?e götürdü?ün için te?ekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte can?m.

Ya?amak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak degil, sensizken bile seninle olabilmektir... Bu sevgililer gününde yan?nda de?ilim belki ama özlemim sevgim hep seninle. Seni seviyorum!

Seni denizdeki kumlar, gökteki y?ld?zlar, ormandaki a?açlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki mart?lar ve güne?in ???klar?ndan daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere gitmemiz dile?iyle sevgililer günün kutlu olsun!

Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin asl?nda. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.

Öperim dudaklar?ndan gül kokulu yanaklar?ndan her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin...

Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara f?s?ldas?nlar seni ne çok sevdi?imi ve özledi?imi.

Sevgililer gününde belki yan?nda de?ilim ama dünde, bugünde, yar?nda yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultan? oldun, gece gökyüzünde parlayan y?ld?z?m, sabah ise ruhuma do?an güne?im oldun.

Okadar güzelsin ki yüzüne bakam?yorum. Titriyor ellerim, ellerini tutam?yorum. Öylesine ba?lanm???m ki sensiz duram?yorum.

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikan?n 60 saniye oldu?u ö?retildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun oldu?u ö?retilmedi. Ya?am?m?z?n her an?nda birlikte olmam?z dile?iyle sevgilim...

Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti... En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n.

Baz? rüyalar di?erlerinden daha uzun sürer. Baz?lar? da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam ?u an bu mesaj? okuyor.

Seni ne kadar sevdi?imi merak ediyorsan, ya?an ya?murun her damlas?n? tutmaya çal??, tutamad???n her ya?mur damlas? kadar seviyorum seni...

Sana dalgalardan kalem yapt?m ve k?y?ya seni seviyorum yazd?m, sen de inand?n de?il mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana ba?land?m sana tapt?m.

Sen güne?in do?du?u, karanl???n bitti?i yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin.

E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.

Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin

A?lay???mm terk edip gidi?ine de?il. Ben, sensizken, senden diye sensizli?ini de sevmi?tim. Sen, seninle, seni de sensizli?ini de al?p gittin...

Aram?zdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sonsuzlu?a giden tüm yollara ad?n? yazd?m. Hangi yoldan geçersen geç seni sevdi?imi okuyacaks?n...

?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüp de kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar...

Sonbahara inat a?aç hala ye?ermekte, geceye inat gün hala a?armakta, ben ise kadere inat hala seni sevmekteyim. ?nat bu ya, mah?ere kadar "seni sevece?im"...

Yana??na dü?en kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde ve o bir damla serinli?i biriyle payla?mak istedi?inde yüzünü rüzgara dön, orday?m!

Seni seviyorum diyenin sevgisinden ?üphe et, çünkü a?k sessiz, sevgi dilsizdir...

Güne?in buz tuttu?u yerde bir alev görürsen bil ki o, yaln?z ve yaln?z senin için yanan kalbimdir...

Gayem zat-? alinizi taciz etmek de?il, efkar-? umumiyede muhabbet kurmakt?r. Cevab? müspetiniz kalb-i hazalimi tamir-i temin edece?inden, desti muhabbetinize talibim...

Güzelsin, ?irinsin, ?ahanesin. Çekti?im çileme tek bahanesin. Melek mi, ?eytan m? bilmem ki nesin...

Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkumu kalbime de?il, güne?in ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m...

Allah'?m can?m? bir sonbahar günü al ki, o vefas?z getirecek bir gül bile bulamas?n...

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim...

Dünyada 2 renk gül olsun, biri k?rm?z? di?eri beyaz. Sen beni unutursan k?rm?z?lar solsun, ben seni unutursam beyazlar kefenim olsun...

Dünyadaki en güzel ?eyi sana vermek isterdim ama seni sana veremem ki...

Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, o da sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur...

Zannetme ki gözlerim sana bakt?kça b?kacak, ölsem de ruhum seninle kalacak, kapan?rsa gözlerim senden önce bu hayata, inan ki son sözüm seni seviyorum olacak...

Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkumu kalbime de?il, güne?in ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m...

Allah?m can?m? bir sonbahar günü al ki, o vefas?z getirecek bir gül bile bulamas?n...

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim...

Dünyada 2 renk gül olsun, biri k?rm?z? di?eri beyaz. Sen beni unutursan k?rm?z?lar solsun, ben seni unutursam beyazlar kefenim olsun...

Dünyadaki en güzel ?eyi sana vermek isterdim ama seni sana veremem ki...

Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, o da sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur...

Zannetme ki gözlerim sana bakt?kça b?kacak, ölsem de ruhum seninle kalacak, kapan?rsa gözlerim senden önce bu hayata, inan ki son sözüm seni seviyorum olacak...

Tek ba??ma de?ilim, ben ve ümitsiz a?k?m var...

Ayr?l?k küçük sevgileri öldürür, ama büyük sevgileri güçlendirir. T?pk? rüzgar?n mumu söndürüp, yang?n? körükledi?i gibi...

Bütün mevsimleri bir günde, bütün y?llar? bir mevsimde ya?amaya raz?y?m seninle... Bir tutam sevinç, bir tutam umut ve bir tutam mutluluk gönderiyorum sana...

Ba?kas?na kendinden fazla de?er verme, ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin...

Dün çiçekcinin önünde bir gül gördüm, dünyan?n en güze lgünü benim diye hayk?r?yordu... O gülü ald?m, ama en güzel gül oldu?u için de?il... Seni görüp utans?n diye!

ARAMIZDA ALEVDEN BIR DENIZ OLSA BANADA MUMDAN BIR KAYIK VERSELER HIC DUSUNMEDEN OLUMU O MUMDAN KAYIGA BINER GELIRIM SANA.

seni yyldyzlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin ama aranyzda tek fark var onlar milyonlarca sen birtanesin

ÖNCE DÜSTÜGÜMDE KALKMAY? ÖGREND?M SONRA ALEVE DOKUNDUGUMDA AC?Y? SEVMEY? ÖGREND?M SEV?LMEY? SONRA TERKED?L?P BEKLEMEY? SAYENDE UNUTULMAY?DA ÖGREND?M HERSEY? ÖGREND?MDE YALN?Z UNUTMAY? ÖGRENEMED?M

insanlar kirmizi güllerin pesinde kosarken ayaklari altinda ezilen papatyalarin farkina bile varmazlar

SENI SEVIYORUM! DIYEN DILLERE DEGIL...SENIN ICIN AGLAYAN GOZLERE INAN...

Öyle mutlu ol ki; güzellikler bile seni kyskansyn. Gözya?laryn yana?ynda nem de?il dadaklarynda kahkaha olsun. Mutluluklar hep senin olsun.

Sen en mükkemmel sevgiyi hak edicek kadar güzel fakat herkezin seni sevmeyi hak etmiyece?i kadar özelsin...  Rüzgarin kemanini çaldigi ve damlalarin pencerene vurdugu bir gecede yatagina uzanip hayalini kurdugun ve keske dedigin tüm güzellikler senin olsun...

Senden uzakta hep bir?eyler eksik Gönlümde derman yok inan bir nefeslik Nebir avuntu nede biraz ümit Ne yapt?n bana nedir bu sessizlik ?çimde bir?ey ac?yor sen gelince akl?maaa Yerine sewemem Yerine sewemem Raz?y?m yapayaln?z tükensin y?llar?m ama Yerine sewemem!!!!

Seven sevdi?ini söyleyemez ama sevdi?ini söylemelisin yoksa kaderin yaln?zl?k, ecelin yoklu?u olur.

YE??L GÖZLÜM AGLIYOR BAK GÖZ YA?INA BU GÖNÜL YILLARDIR ONA A??NA

Ay ?????na saklad?m hüznümü , güne? do?unca kaybolsun diye. Yüre?imi saklad?m y?ld?zlara milyonlarcas? sana sevgimi anlats?n diye..

Topra?a bir tohum ek sana çiçek verecektir. Dü?ünü gö?e dü?le sana SEVD???N? verecektir.

Ne y?ld?zlar? istiyorum gece yar?lar?, Ne güne?i istiyorum karanl???ma... Çok de?il sadece SEN? istiyorum yaln?zl?g?ma

?syan etme sigaram alevine, benim kadar a??k olup yanmad?n ki

Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin. Çiçeklerden gülü, güllerden de SEN? SEV?YORUM.

Sabaha kar?? gözlerini açt?g?nda yüzüne vuran her ???kta beni dü?ün

Benim için bir hayal bile olsan seni ya?amak ve sana as?k almak o kadar güzel ki

Sevdalardan sevda seçtim ad?n? ac? koydum a?klardan a?k? seçtim ad?n? yaln?zl?k koydum güllerden k?rm?z? gülü seçtim ad?n? sevgi koydum ve güzellerden seni seçtim ad?n? sibel koydum

Camlar?n bile buz tuttu?u so?uk ve karanl?k bir gecede yata??na uzan?p hayalini kurdu?un ve ke?ke dedi?in tüm güzellikler her an seninle olsun bi tanem.

bir gül kokusu kal?r gül tutan elde sanmaki gül ya?ar dikenin himayesinde dikenin itibar? olur gül sayesinde gönlü gül bahçesini and?ran a?k?ma selam

hiç yüz vermedim bu gün güne?e resmini gösterip hava att?m çiçeklere. ad?n? kan?mla yazd?m kalbimin en derin yerine birde ba??rd?m özledim diye seni çok özlüyorum

?u dünyada insanlar?n gözleri farkl? olsa bile inan gözlerden akan göz ya?lar?n rengi hep ayn?d?r. Göz ya?lar?n hakim oldu?u bu dünyada inad?na ya?amak. Gülüm

yagmurlu bir günde sana ko?ar gelirsem ?slak saçlar?m? düzelt ba??m? omzuna yasla nemli dudaklar?n? dudaklar?na ans?z?n degdir

seni sevmek bir ömre bedelmi? seni özlemek ya?ama sebebimmi? seninle ölmek ölümlerin en güzeliymi? seninle ya?amak dünyalara bedelmi? ama anlad?m ki senin için ben bir yalandan benim için sen bir hayalden öte de?ilmi?.......

Bir gun bana bir yil geliyor. Bilsen bu gonul neler cekiyor. Dilim bulbul olmus seni sayikliyor. Geleceksen cabuk gel...Yaban gulun seni bekliyor

Sevgilim bil ki senden uzak ne güzellikleri avutur beni bu ?ehrin, ne de y?ld?zl? ak?amlar?!... özlemin bir nehir olmu? yarar girer içimde ki da?lari!...

Yana??na dü?en kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde ve o bir damla serinli?i biriyle payla?mak istedi?inde yüzünü rüzgara dön, orday?m!

E?er seni nas?l ve ne kadar sevdi?imi ö?renmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmal?s?n çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelimeler bulam?yorum. Ama bir ?eyi bil ki seni çok seviyorum?

BA?KASINA KEND?NDEN FAZLA DE?ER VERME, YA ONU KAYBEDERS?N YADA KEND?N? MAHVEDERS?N E?ER BU DÜNYADA SEN? K?MSE SEVM?YORSA, B?LK? BEN ÖLMÜ?ÜM,

DÜNDE, BUGÜNDE, YARINDA, YÜRE??N KADAR YANINDAYIM. KEND?N? YALNIZ H?SSETTI?INDE EL?N? KALB?NE KOY; BEN HEP ORADAYIM..

Güne?in buz tuttu?u yerde bir alev görürsen o bil ki yanl?z ve yanl?z senin icin yanan kalbimdir.

Gül rengi ak?amlarin bitimsiz rengi, sevginin hüzünle bulustu?u çizgi, a?ka yak?lan a??t, gel tut ellerimden art?k bunca hasret yetmez mi!?

NE YILDIZLARI ?ST?YORUM GECE YARILARIMA..NE GÜNE?? ?ST?YORUM KARANLI?IMA... ÇOK DE??L SEN? ?ST?YORUM YALNIZLI?IMA..

BIR DOST YÜZÜNE IHTIYAÇ DUYDU?UNDA BASINI KALDIR VE GÖKYÜZÜNE BAK...GÜNDÜZLERI BULUTLARIN GECELER? YILDIZLARIN ARKASINDAN GÜLÜMSÜYOR OLACA?IM.

A?k bir su damlas? olsayd? okyanuslar?, bir yaprak olsayd? bütün ormanlar?, bir y?ld?z olsayd? tüm kainat? sana vermek isterdim. Ama, sadece seni seven kalbimi verebiliyorum...

Asla sevme, seversen ihanet etme; ihanet edeni de asla affetme.

A?k günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, ula??lmayacak kadar derin, unutulmayacak kadar yak?n, seninle ya?anacak kadar özeldir a?k?m.

Ne güne?i istiyorum karanl???ma nede y?ld?zlar? istiyorum gece yar?lar?ma çok de?il a?k?m seni istiyorum yaln?zl???ma.

Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam? ta??sayd? ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inan ki bir tanem her gün ya?mur ya?ard?.

Bir çerçeve ast?m odama içi bo? önemi yok, neden diye sorma neye baksam seni görüyorum nas?l olsa.

Bir gün ölece?imi biliyorum beni gömenlere söyle ki, ellerimi açmas?nlar. çünkü elerimin içinde ellerinin s?cakl???n? götürece?im.

A?k bir insan? sevmek onunla ya?lanmay? kabul etmek demektir benim için, ben seni seviyorum ve bir ömür boyu seninle olmak istiyorum.

Bir gün bir rüzgar eserse oralara benim sana olan sevgimi f?s?ldarsa kula??na unutma sende bana bir tutam sevgi yolla.

#1464

 
© 2015
AŞK