Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kandil Mesajlar? Kandil Sözleri Kandil Smsleri Kandil Mesaj? Kandil Gecesi

Kameri aylar olan ve ?slamiyet'te önem atfedilen üç aylar ba?lad?. Üç aylar?n ilk ay? Recep'in ilk per?embe günü olan Regaip Kandili bugün kutlanacak. En yeni Regaib Kandili mesajlar? bu sayfada..

Kameri aylar?n yedincisi olan recep ile ba?layan, ?abanla devam eden ve Ramazan ile son bulan aylar?n toplu ad? olarak da tan?mlanan üç aylar?n ilki olan recep ay?n?n ilk cuma gecesinde, 1 May?s Per?embe ak?am? Regaip Kandili idrak edilecek.

REGA?P KAND?L?'NDE NELER YAPILMALI?

Kelime olarak regâib, "çokça ra?bet edilen, nefis, k?ymetli, de?erli, ihsan" mânâlar?na gelen Ragibe kelimesinin ço?uludur. Buna göre Regaip Gecesi denilince: "Çok lütuf ve ihsanla dolu, k?ymeti ve de?eri büyük, çok iyi de?erlendirilmesi gereken gece" mânâs? anla??l?r. Bu gece Allah lütuflar?n? sa?anak sa?anak ya?d?r?r. Bu geceyi ibadetle ihya etmenin sevab? pek çoktur. Di?er zamanlarda okunan her Kur'ân harfi için on sevap verilirse, Recep ay?nda yüzleri geçmekte, Regâib kandilinde ise daha da artmaktad?r. Kaza ve nafile namazlar?n sevab? ise di?er gecelere oranla kat kat fazlad?r. Regâib kandilinde yap?lacak ibadetlerden birisi de duad?r. Peygamberimiz (sas), bir hadîslerinde bu gecede yap?lacak dualar?n Allah kat?ndan geri çevrilmeyece?ini bildirmi?lerdir.

Bütün kandil gecelerinde yap?labilecek ve yap?lmas? gereken önemli bir tak?m afv ü ma?firete nail olma, ecr ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve r?za-i ?lâhiye ula?ma vesileleri vard?r ki, bunlardan baz?lar?n? maddeler hâlinde k?saca ve toplu olarak yeniden hat?rlamakta yarar var:

1. Kur'ân-? Kerim okunmal?; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, sayg? ve ba?l?l?k duygular? yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun ?efaatini ümit edip, ümmetinden olma ?uuru tazelenmeli.

3. Kaza, nafile namazlar k?l?nmal?; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayr?ca k?l?nabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan ?uuruyla ihya edilmeli.

4. Günahlara samimi olarak tevbe ve isti?far edilmeli; idrak edilen geceyi son f?rsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmal?.

5. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmal?.

6. Mü'minlerle helalle?ilmeli; onlarla irtibat?m?z cihetinden r?zalar? al?nmal?.

7. Küs ve darg?n olanlar bar??t?r?lmal?; gönüller al?nmal?; kederli yüzler güldürülmeli. 8. Ki?i kendine ve di?er Mü'min karde?lerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

9. Üzerimizde haklar? olanlar aran?p sorulmal?; vefa ve kadir?inasl?k ahlâk? yerine getirilmeli.

10. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, ya?l? olanlar ziyaret edilip, sevgi, ?efkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

11. Dini toplant?lar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;

12. Kandil gecesinin ak?am, yats? ve Sabah namazlar? cemaatle ve camilerde k?l?nmal?.

13. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; ho?nutluklar? al?nmal?; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmal?.

14. Vefat etmi? yak?nlar?m?z?n, dostlar?m?z?n ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman karde?li?ine ait sadakati yerine getirilmeli.

15. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün oldu?unca oruç tutulmal?.

??te En Güzel Regaip Kandili Mesajlar? ve Sözleri

??te sizin için seçilen en güzel Regaib Kandili mesajlar?...

Regaib kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!

"¢ Regaib kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlam?na gelir. Bu gece Allah'?n lütuflar?n?n bol bol verildi?i bir gecedir ve üç aylar?n ilk kandil gecesidir. Hay?rl? olsun..

"¢ Seman?n kap?lar?n?n sonuna kadar aç?l?p rahmetin sa?anak sa?anak ya?d??? böyle bir gecede dü?en damlalar?n seni s?r?ls?klam etmesi dile?iyle kandilin mübarek olsun.

"¢ Seman?n kap?lar?n?n sonuna kadar aç?l?p rahmetin sa?anak sa?anak ya?d??? böyle bir gecede dü?en damlalar?n seni s?r?ls?klam etmesi dile?iyle Regaib Kandilin mübarek olsun.

"¢ Size karanfilin sadakatini, sümbülün ba?l?l???n?, menek?enin tevazusunu, lalenin gururunu, leyle??n saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

"¢ Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Nice kandiller.

"¢ Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Nice kandiller.

"¢ Ya?murun topra?a hayat verdi?i gibi dualar?nda hayat bulaca?? bu gecede dua bahçesinde ye?eren fidan olmak dile?iyle kandiliniz mübarek olsun.

"¢ Ya?murun topra?a hayat verdi?i gibi dualar?nda hayat bulaca?? bu gecede dua bahçesinde ye?eren fidan olmak dile?iyle Regaib Kandiliz mübarek olsun.

"¢ Yükü sevgi, özü sayg?, gücü bar??, süsü ho?görü olan mübarek Regaib kandilinizi kutlar?m Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..

Yeri Gö?ü Ayd?nlatan Regaib Kandilinizi En ?çten Dileklerimle Kutlar?m! Allah'?n Tekrar?na Erdirmesini Niyaz Ederim!

Allah'?n Ad?n? An Bu Gece, Regaib Kandil Gecesi Dön Bu Gece, Ma?firet Dilemek ?çin Ellerini Aç Bu Gece. Dualar?nda Benide Unutma Bu Gece! Regaib Kandilin Mübarek Olsun!

Üç Aylardan Recep Ay?n?n Ba?lang?c? Olan Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun!

Ellerin Aç?ld???, Kuranlar?n Okundu?u, Dualar?n Edildi?i Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun!

Regaib Gecesi ile Dualarda Birle?en Yüreklerin Regaib Kandilini Kutlar?m! sa?l?k, S?hhat ve Bir Bütünlük ile Nice Regaib Kandillere Ula?may? Yüce Allah'tan Dilerim!

Regaib Kandil Gecesini Nasip Eden Allah, Di?er Regaib Kandilinede Bizleri Ula?may? Nasip Etsin! Kandiliniz Mübarek Olsun!

Sofran?z afiyetli, paran?z bereketli, kararlar?n?z isabetli, yuvan?z muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz s?hhatli, dualar?n?z kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.

?lahi Esintilerin kalpleri ok?ad???, bir an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle, Kandilinizi Kutlar?m.

Allah'?n a?k?yla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye var?p huzura erince, ?u fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun.

Mübarek Regaib kandilinizi kutlar, her?eyin gönlünüzden geçti?i gibi olmas?n? temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece hay?rl? bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarps?n, gönüllerimiz bir olsun..Kandiliniz mübarek olsun!

Allah'?n rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güne?iniz hiç solmas?n, yüzünüz ayd?n olsun, kabriniz nur dolsun, makam?n?z Firdevs, dualar?n?z kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle kandilinizi kutlar?m.

Bakiler sevgiler ad?na nice dilekler vard?r. Ölümü bile ay?r?r saymayan gönüller vard?r. Mesafeler araya set çekmi?se ne ç?kar, dualarda birle?en gönüller vard?r. Hay?rl? kandiller..

Regaib kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir ?ekilde ya?amay? nasip etsin.

Bin damla serpilsin yüre?ine, bin tatl? mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualar?n kabul olsun, kandilin mübarek olsun...

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz ya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Borçlar?m?zdan, ceza ve günahlar?m?zdan kurtulmak için bu gece dua edelim..Allah affeden ve ba???layand?r, unutmayal?m..Eller semaya kalk?p, yürekler bir at?nca bu gece, gözler sevinç ya?lar?yla dolacak..Kandiliniz mübarek, dualar?n?z kabul olsun?

Bu gece Regaib Kandili. Dua edelim..Yürekler bir ats?n bu gece, günahlar?m?z affolsun. Hay?rl? kandiller.

#249

 
© 2015
AŞK