Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kandil Mesajlar? Sözleri

Kandil mesajlar? ve kandil sözleri smsleri sayfas?
¦ Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan ya?muru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
¦ Duan?z kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
¦ Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldi?i bu mübarek geceni kutlar, hay?rlara vesile olmas?n? dilerim.
¦ Gel ey Muhammed bahard?r, dualar ard?nda sakl?, aminlerimiz vard?r. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz y?llard?r. Kandiliniz mübarek olsun.. Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainat?n en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmas? temennisiyle... ?yi Kandiller..
¦ Gün vard?r, bin y?ldan uzun gelir bize, bir y?l vard?r bir günden k?sa gelir bize. Bire bin yaz?lan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hay?rl? kandiller..
¦ Günler bize dostlar?n güzelli?i ile, geceler onlar?n dualar? ile mübarek oluyor. Umudumuz dostlar?n hediyesi, duam?z sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun.
¦ Ellerin duaya uzand???, sinelerin dostlara aç?ld???, gözlerin masumiyet arad??? bu mubarek günde tum dualar?n?z kabul olmas? dile?iyle iyi kandiller.
¦ Ne zaman ki iyiki'lerimiz ke?ke'lerimizden önde gider; O zaman hayat? ya?ar?z. Oysa ço?umuzu hayat ya??yor. ?yiki'lerle dolu bir ya?am dile?iyle iyi kandiller.
¦ Güne?in pembeli?iyle do?an, safl???yla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun.
¦ Bir bayram gülü?ü savur göklere eski zamanlara, gülücükler getirsin, öyle içten, öyle samimi olsun, gözya?lar?n? bile tebessume çevirsin.
¦ Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sa?l?k, çevrende dostluk, ömründen huzur ve ne?e eksik olmas?n kandillerin hep kutlu olsun.
¦ Bir avuç alk??, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj, kapat?r tüm mesafeleri, kalbiniz nurlu ve mutlu, bayram?n?z kutlu olsun.
¦ Beyaz bir güvercin gönderiyorum sana, kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi, tüylerinde nur var. Senin de kalbin nurla dolsun kadir gecen mübarek olsun.
Gel ey Muhammed bahard?r, dualar ard?nda sakl?, aminlerimiz vard?r. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz y?llard?r. Kandiliniz mübarek olsun..
Bu gece peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa S.A.V 'in dünyaya ?ereflendirdi?i gecedir. O peygamber ki insanlar?n sap?kl?kta s?n?r tan?mad???, cehalette en üst seviyelere ula?t???, küfür ve ?irkin kölesi oldu?u bir zamanda dünyaya ?eref vermi? ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir ?ifa olmu?tur.. Dular?m?z bu gece eksik olmas?n, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun..
Allah'?n nimet, rahmet ve ma?firetinin müminlere bol bol ihsan edildi?i gece manas?na gelen Regaib Kandili'nde, bir y?ll?k ya?ant?m?z?, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi dü?ünecek ve ona göre hayat?m?za çekidüzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine girece?iz. Bu gece hay?rl? bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarps?n, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!
ALLAH'?n daveti üzerine peygamberiz bir gece melekler taraf?ndan mekkeden kudüse götürülmü?tür. Burada cebrail ile birlikte bütün gökleri a?arak ''sidretül münteha" denilen makama yükselmi? ve ALLAH ile görü?mü?tür. Bu yolculu?un Mekke?den Kudüs?e kadar olan bölümüne isra Kudüs'ten ALLAH ile görü?mesine kadar ise Mirac denir. Bu görü?mede pegamber efendimize ümmet'i için vakit namaz ve Mirac hediye edilmi?tir. Hay?rl? Kandiller!
Aff?m?za vesile olmas? dileklerimle miraç kandilinizi tebrik ederim.
Allah Teâla Hazretleri ?aban ay?n?n yar?s?nda dünya semas?na nüzul eder ve Kelb kabilesinin koyunlar?n?n tüyünün adedinden daha çok say?da günah?, o kadar çok say?da insan? af ve ma?firet eder.
Kim erdemine inanarak ve sevab?n? umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmi? günahlar?n? ba???lar.
Bu gece bin aydan daha hay?rl? olan Kadir gecesi. Kulun Rabbine yak?n oldu?u gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahlar? ba???layan, her ?eyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualar?m?z? kabul etsin.
Bu gece bundan sonra pe?pe?e gelecek bir dizi kandillerin; Miraç ve Beraat kandillerinin, on bir ay?n sultan? Mübarek Ramazan ay?n?n ve Kadir Gecesi'nin de habercisidir. Bu sebepledir ki Regaip Kandili'nde manevî gücümüz artacak, kalplerimiz huzur bulacakt?r. Hay?rl? kandiller..
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç?n. Avucunuza melekler gül koysun, yüre?iniz co?sun. Kadir geceniz hay?rlara vesile olsun.
Sevgi hak edenin, umut sabredenin, zafer inanan?n, mutluluk bekleyenin, bunlar?n tümü senin ve sevdiklerinin olsun.
Y?pranm?? ve kat?la?m?? gönülleri rahmet meltemiyle ye?erten e?siz Peygamberin do?um günü olan mevlit kandilinizi en içten dileklerimle tebrik ederim
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan ya?muru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Duan?z kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldi?i bu mübarek geceni kutlar, hay?rlara vesile olmas?n? dilerim.
Gel ey Muhammed bahard?r, dualar ard?nda sakl?, aminlerimiz vard?r. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz y?llard?r. Kandiliniz mübarek olsun.. Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainat?n en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmas? temennisiyle... ?yi Kandiller..
Gün vard?r, bin y?ldan uzun gelir bize, bir y?l vard?r bir günden k?sa gelir bize. Bire bin yaz?lan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hay?rl? kandiller..
Günler bize dostlar?n güzelli?i ile, geceler onlar?n dualar? ile mübarek oluyor. Umudumuz dostlar?n hediyesi, duam?z sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..
Ellerin duaya uzand???, sinelerin dostlara aç?ld???, gözlerin masumiyet arad??? bu mubarek günde tum dualar?n?z kabul olmas? dile?iyle iyi kandiller.
Ne zaman ki iyiki'lerimiz ke?ke'lerimizden önde gider; O zaman hayat? ya?ar?z. Oysa ço?umuzu hayat ya??yor. ?yiki'lerle dolu bir ya?am dile?iyle iyi kandiller.
Güne?in pembeli?iyle do?an, safl???yla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun.
Bir bayram gülü?ü savur göklere eski zamanlara, gülücükler getirsin, öyle içten, öyle samimi olsun, gözya?lar?n? bile tebessume çevirsin.
Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sa?l?k, çevrende dostluk, ömründen huzur ve ne?e eksik olmas?n kandillerin hep kutlu olsun.
Bir avuç alk??, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj, kapat?r tüm mesafeleri, kalbiniz nurlu ve mutlu, bayram?n?z kutlu olsun.
Beyaz bir güvercin gönderiyorum sana, kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi, tüylerinde nur var. Senin de kalbin nurla dolsun kadir gecen mübarek olsun.
Güne?in güzel yüzü, yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler ba? ucunda dursun. Güne? öyle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul, kandilin mübarek olsun.
Kuran'?n nazil oldu?u bin aydan daha hay?rl? bu gecenin size efrad? ailenize ve bütün ?slam alemine hay?r bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum.
Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle kandilinizi kutlar?m.
Bin aydan daha hay?rl? bu mübarek gecenin büyüsüne kap?lman?z dile?iyle kandiliniz mübarek olsun.
Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Nice kandiller.
Allah'?n ad?yla ba?lad???n?z her i?inizde ba?ar?lar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.
Beraat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir ?ekilde ya?amay? nasip etsin.
Yükü sevgi özü sayg? gücü bar?? süsü ho?görü olan mübarek miraç kandilini kutlar?m Allah'a emanet olun.
Bin damla serpilsin yüre?ine, bin tatl? mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualar?n kabul olsun, kandilin mübarek olsun...
Kalpler vard?r , sevgiyi ya?atmak için, ?nsanlar vard?r, dostlu?u payla?mak için, Mubarek günler vard?r, Beraberce kutlamak için..
Karde?li?in daimi oldu?u, sevgilerin birle?ti?i dostluklar?n hiç bitmedi?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.
En ???lt?l? bak??lar?n gözlerinde, en tatl? sözlerin kulaklar?nda, tüm mutlulukar?n avuçlar?nda ve en sonsuz sevgilerin gönlünce ya?ayaca?? nice mutlu kandillere.
Geçmi?in bugünle, ?????n gölgeyle umudun gerçekle, ?????n gölgeyle, üzüntünün ne?eyle, öfkenin sevgiyle bar??t??? nice kandillere.
Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara kar??s?n aminler, mübarek ak?amd?r, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... ?yi Kandiller....
Size karanfilin sadakatini, sümbülün ba?l?l???n?, menek?enin tevazusunu, lalenin gururunu, leyle??n saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..
Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bak???n?z kadar güzel, umudunuz yar?n kadar yak?n, yar?n?n?z a?k?n?z kadar mutlu, a?k?n?z Miraç kadar mukaddes, dualar?n?z istedi?iniz gibi makbul olsun.
Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Nice kandiller.
Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde ya?lar, ona susam?? dudaklar kadar, aç?lan eller var. Kandiliniz mübarek olsun.
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdi?imiz; fakat gelecek ad?na umutla dolu oldu?umuz ?u dönemlerde yeniden bir uyan??a vesile olur. kandiliniz mübarek olsun..
Seman?n kap?lar?n?n aç?l?p rahmetin sa?anak, sa?anak ya?d??? bu günde du?en damlalar?n sizi ailece s?r?l s?klam etmesi dile?iyle.
Rüzgar?n keman?n? çald??? ve ya?mur damlalar?n?n percerene vurdu?u bir gecede yata??na uzan?p, ke?ke dedi?in tüm güzelliklerin sizin olsun.
Sofran?z afiyetli, paran?z bereketli, kararlar?n?z isabetli, yuvan?z muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz s?hhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, ?eytan senden uzakta, melekler ba?ucunda olsun, güne? öyle bir geceye do?sun ki dualar?n kabul kandilin mubarek olsun.
Bir damla umut serpilsin yüre?ine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualar?n kabul, kandilin mubarek olsun.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Allah'?n a?k?yla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye var?p huzura erince, ?u fakiride an bu gece. Hay?rl? kandiller!
Allah'?n rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güne?iniz hiç solmas?n, yüzünüz ayd?n olsun, kabriniz nur dolsun, makam?n?z Firdevs, dualar?n?z kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle kandilinizi kutlar?m.
Bakiler sevgiler ad?na nice dilekler vard?r. Ölümü bile ay?r?r saymayan gönüller vard?r. Mesafeler araya set çekmi?se ne ç?kar, dualarda birle?en gönüller vard?r. Hay?rl? kandiller..
Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çal???p, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz k?lan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yan?nda rütbesi vard?r.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz ya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
Borçlar?m?zdan, ceza ve günahlar?m?zdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve ba???layand?r, unutmayal?m.. Eller semaya kalk?p, yürekler bir at?nca bu gece, gözler sevinç ya?lar?yla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualar?n?z kabul olsun!
Bu gece kulun yalvar?? ve yakar??lar?n? Yüce Mevla'ya sunaca?? ve O'nun sonsuz aff?ndan, merhametinden, iyili?inden bol bol yararlanaca?? umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hay?rl? olsun!
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, s?cakl??? yuvam?za dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..
Bugün Peygamber efendimizin do?du?u gündür. Peygamber efendimiz y?l?nda rebiül evvel ay?n?n gecesi do?mu?tur. Her y?l bu günde müslümanlar peygamberimizin dünyaya geli?ini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için aç?l?r. Kandiliniz mübarek olsun.
Kadir Gecesi de?er gecesidir, Allah taraf?ndan de?erli k?l?nm?? bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hay?rl?d?r. Bu gece bir ömürden daha hay?rl?d?r. Ellerin aç?ld???, gözlerin dualarla ya?ard???, kalplerin ok?and??? Kadir Gecesinde bütün insanlar?n günahlardan uzakla??p tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananlar? iman yolundan ay?rmas?n.

#2760

 
© 2015
AŞK