Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kapak Laflar

Bana ula?maya çal??ma ezilirsin.

Önümden arkamdan dola?ma kazaya kurban gitme

Gece olunca beni görme gözüne gözlü?ü tak önünüde görme.

Bir köpe?im vard? beni sever sayard? birde sevgilim vard? köpe?im kadar olamad?.

Lafa gelince bol keseden sallars?n?z icrata geldimi ?eker gibisiniz.

Ate? olsan ne olur ben su olduktan sonra seni söndürürüm.

Laf sokmaya çal??ma etiketim olursun.

Seven sever sevmeyende yoluna bakar.

Atara atar yapaca??na seveni sevmeyi deme belki daha ba?ar?l? olursun.

S?nav benim için hayat.

Hayat?nda hiçbir?ey yolunda gitmiyorsa öncelikle sorgulaman gereken Ki?i sensin. Birilerini k?skanaca??na kendin gibi olmay? denesene..

Beni sevmeyenlerle ilgilenmiyorum , Çünkü beni sevenlerle me?gulüm.

Hayat bize güldüde bizmi kar??l?k vermedik ?

Bana bir kez yakla?ana ben 10 kez yakla??r?m.

?eklim yeter dedin inanmad?n. Bakarken ne haldeydin çözemedim.

Seninle ayn? yerde olmay? b?rak senle ayn? havay? soludu?um için pi?man?m.

Terketsede sevenler elbet gerçek seven kal?r.

Önüne bakmadan yürüyenler biryerlere çarpmaya mahkumdur.

Bir saz?m olsada gönlüm zengin Arkada?.

Hayat?n olumsuzluklar?na ra?men gülebiliyorsam ve birileri bunlara tepki veriyorsa bilin ki beni çekemiyordur.

Çekilmez olmak istiyorsan örnek olmay? dene.

Kendini övme b?rak seni övsünler.

En iyi k?yafet seçimi paras?na göre de?il zevkine göre seçilendir.

Yan?ma yak??mayacaksan çevremede burnunu sokma.

Yalanlarla biryere var?r?m diyenler daha çok yol gitmeye devam ederler.

Ara s?ra kullan o beynini, yan etkisi yokmu?.

Dü?man?n en büyük hilesi, dostlu?udur.

Göz ya??n?z? silmektense sizi a?latan? silin.

Senin için mücadele etmeyen insan. Sadece gitmeni bekliyordur.

Hayat?nda biri varken ba?kalar?na as?lanlar? ayakta alk??l?yorum...

Yav ?ak ?ak ?ak ?ak

"Senin a?k?n popüler ?ark?lardan ö?rendi?in sözlerle anlatabildi?in kadar. "

Gözlerinin içi samimiyetle güldükten sonra gülü?ünün güzel olup olmamas? kimin umrunda?

A?z?ndan bal damlayan ar?n?n bile k?ç?nda i?ne var..Ne güveni?

Ah da yerini bulmuyor, hak da yerini bulmuyor ama sen yine de iyi ?eyler dü?ün içinden.

Seninle kurdu?um hayalleri, ba?kas?yla yasayacak kadar güçlü de?ilim ben.

Tipsiz birine a??k olabilirim çünkü ben kalbimle seviyorum, gözümle de?il.

Önce k?z? kendine a??k etmek için pe?inden ko?an, a??k ettikten sonra ayr?l?p 2 gün sonra ba?ka bir k?za a??k olan erkek çok net ?erefsizdir.

"Biliyorum dünyan?n en güzel kad?n? de?ildi.

Ama benim dünyam?n en güzel kad?n?yd?. "

#1657

 
© 2015
AŞK