Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Karadeniz ?iirleri

Karadeniz ?iirleri sayfas? - Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Karadeniz için yaz?lm?? en güzel ?iirleri bu sayfam?zda haz?rlamaya çal??t?k. Buyrun Karadeniz ?iirleri:
Karadeniz'in K?y?s?nda
Karadeniz'in K?y?s?nda, Karadeniz'e bak?yorum,
Evvel sigara içmezdim ?imdi sigara yak?yorum,
?imdi yan?mda yoksun sen Allah'a yakar?yorum,
Karadeniz'in K?y?s?nda, Karadeniz'e bak?yorum.
Karadeniz'in K?y?s?nda, Karadeniz'e bak?yorum.
Kara gözlerini dü?ünüp hep hayallere dal?yorum,
Çekip gittin kaderinle ben buna dayanam?yorum,
Karadeniz'in K?y?s?nda, Karadeniz'e bak?yorum.
Sen yoksun buralarda, bana ne, göller ve deniz,
Buralar da kal?rsam fazlaca sürmez gelir bir kriz,
Bakt???m ve gezdi?im yerlerde hep senden bir iz,
Karadeniz'in K?y?s?nda, Karadeniz'e bak?yorum.
Gözüme daha kara görünüyor dalgal? Karadeniz,
?imdi her taraf?m dört duvar, her yer bana dehliz,
Aman Allah'?m ne kadarda dalgal?ym?? Karadeniz,
Karadeniz'in K?y?s?nda, Karadeniz'e bak?yorum.
——————-
Karadeniz
Dalga dalga hep üstüme gelirsin
Yarimden bir haber ver Karadeniz
Yüre?imi dirhem dirhem al?rs?n
Umutlar?m sende var Karadeniz.
Karadeniz kar m? ya?d? üstüne?
Bütün özlemlerim yarin üstüne
Yoksa Karadeniz küstün mü bana?
Halimi hatr?m? sor Karadeniz.
Karadeniz yosun tutmu? her yan?n
Bir yan?m sendedir, yarda bir yan?m
Ne k???m bellidir ne de bahar?m
Ne hallere dü?tüm gör Karadeniz.
Ak?tsam göz ya??m suyun ta?ar m??
Yardan ayr?l?rsa sunam ya?ar m??
Sevdaya yanmayan a?ka dü?er mi?
?çimden eksilmez har Karadeniz.
DEM?RC? y?llarca bekledi seni
A?k yoluna k?r?verdi dümeni
Bir dost bellemi?ken Karadeniz'i
Ondan ayr?lmas? kor Karadeniz.
——————-
Karadeniz K?zlar?
Güzelli?i yaz?l?r, da?a, ta?a, yaylaya
Biraz cesaret ister laz k?z?na bakmaya
Mis gibi çay kokar, çiçek kokar yazlar?
Sözleriyle öldürür karadeniz k?zlar?
Kimi siyah kimi sar? dalgal?d?r saçlar?
Bembeyaz mart? olur dola??r yamaçlar?
Bir of çekse yerinden kopar?r a?açlar?
Deli bir rüzgar gibi karadeniz k?zlar?
Laf atan? affetmez hemen silah? çeker
Mangal yürekli olur karadeniz k?zlar?
Gülü?ü ömre bedel, muhabbeti çok ?eker
Baldan da tatl? olur karadeniz k?zlar?
Kara kazan içinde sular? kaynat?rlar
Kemençenin sesiyle da?lar? oynat?rlar
Kaçkar eteklerinde seyreder y?ld?zlar?
Cennetten inen melek karadeniz k?zlar?
Adam? bir ho? eder cilveleri, nazlar?
Yaylada otururlar ço?unlukla yazlar?
Sünneti eksik etmez kaç?rmazlar farzlar?
Dinine ba?l? olur karadeniz k?zlar?
Ba??na taç ederler gökteki y?ld?zlar?
Ke?an, pe?tamal takar karadeniz k?zlar?
E?ine sahip ç?kt? kovdu nata?alar?
Anlatmakla bitmiyor karadeniz k?zlar?.
——————-
Karadeniz
Y?llar sonra sana geldim Karadeniz!
Çok özledim portakal bahçelerini,
Çay kokusuna doymu? bay?rlar?n?,
Bir ba?ka güzelsin karadeniz!
Solukland?m ku? cenneti ziraatte,
?çtim çay?n? doya doya...
Seyretmeye doyamad?m Rize'yi,
Bir ba?ka güzelsin karadeniz!
Târih kokar Sürmene konâklar?,
Devâdir anzer bal?, find???, karayemi?i,
Me?hurdur of"un hocalar?, taka yapar ustalar?,
Bir ba?ka güzelsin karadeniz!
H?rç?n dalgalar?n? seyrettim çayeli'nden,
Mâviyle dans etti takalar, vira vira...
Gezdim yal? boyunca soludum havas?n?,
Bir ba?ka güzelsin karadeniz!
Ayder yaylas?nda oynad?m horon,
Serin sular?ndan içtim kana kana...
Ye?ilin her rengiyle büyülendim.
Bir ba?ka güzelsin karadeniz!
Sis çöker vâdilere batar güne?,
Kaybolur ovitin kar tutan tepeleri,
Ya?mura doyar bereketli topraklar?,
Bir ba?ka güzelsin karadeniz!
——————-
Karadeniz Çay?
?ki buçuk yaprak filizdir ad?
Bana Karadeniz çay? getirin
Bir ba?ka oluyor lezzeti tad?
Bana Karadeniz çay? getirin
Tav?an kan? gibi rengi al kiraz
Yan?nda çift ?eker demlice biraz
?çmesem içime giriyor maraz
Bana Karadeniz çay? getirin
Kaçak çay diyorlar yar?s? boya
Demli?e at?nca ç?k?yor foya
Sen doldur barda?? iç doya doya
Bana Karadeniz çay? getirin
Beklet ki ocakta demini bulsun
Demlikten barda?a ahenkle dolsun
Taptaze duman? üstünde olsun
Bana Karadeniz çay? getirin
Gazozla kolayla olmad? i?im
Çaydan ba?ka bana haram demi?im
Üstelik bir tava hamsi yemi?im
Bana Karadeniz çay? getirin
Oturdum masaya ald?m yerimi
Bir efkard?r geldi sard? serimi
Yat??t?rs?n bütün sinirlerimi
Bana Karadeniz çay? getirin
?sterse yaz olsun isterse k???n
?çtikçe kaynay?n içtikçe co?un
Size söylüyorum garsonlar ko?un
Bana Karadeniz çay? getirin.
——————-
Hala Görmedin Mi Karadeniz'i?
Kanyonlar, vadiler ne heyecand?r
Uzun tünellere sor yolu, izi
Har??t nas?l gizli bir afacand?r
Hala görmedin mi KARADEN?Z'i
?nci gibi köyler, kentler ilçeler
Çok önemli de?il di?er ölçüler
Yan?nda pul kal?r alt?n külçeler
Daha gelmedin mi KARADEN?Z'e
Her yer tablo sanki bak?p durmaya
Boztepe'ye ç?k Ordu'yu görmeye
Da?lar boyun e?mi? hat?r sormaya
Hala görmedin mi KARADEN?Z'i
As?l?rs?n ÇAMBA?I yoku?una
Kap?l?rs?n hayat?n ak???na
Nefesler kar???r çam kokusuna
Daha gelmedin mi KARADEN?Z'e
Dört yan?n ku?lar?n c?v?lt?lar?
Buzdan so?uk suyun ??r?lt?lar?
Dallarda meltemin f?s?lt?lar?
Hala görmedin mi KARADEN?Z'i
F?nd?k toplamaya, çeltik biçmeye
Dal köprüden korka korka geçmeye
A?aç yay???ndan ayran içmeye
Daha gelmedin mi KARADEN?Z'e
Nas?rl? el, ayak genç, ihtiyarda
Kad?n daha yorgun bizim diyarda
Yine de yüz güleç bayram ayarda
Hala görmedin mi KARADEN?Z'i
Ba? bahçe emektir her kö?e, bucak
Elbet çal??madan tütmüyor ocak
Maneviyat s?k? ve de s?ms?cak
Daha gelmedin mi KARADEN?Z'e
?nan anlatmaya sözüm yetmiyor
Güzellik bir de?il, say say bitmiyor
Ya?amay?, te?et geçmek tutmuyor
Hala görmedin mi KARADEN?Z'i
Yurdumun her yeri güzelce ama
Karadeniz cennet bahçesi bana
Cand?r, akci?erdir bütün vatana
Daha gelmedin mi KARADEN?Z'e
——————-
Karadeniz'i Ok?ad?m
Bugün yine karadeniz-i ok?ad?m...
Ç?rp?nd? mavilikler delice kollar?m?n aras?nda...
Cide'de, ?nebolu'da k?d?klad?m karadeniz-in ayaklar?n?...
Dört ba?? mâmûldü, dört kö?e yay?ld?;
Ve güldü kahkahalarla...
Bugün yine karadeniz-i ok?ad?m...
Mavi abas? ütülenmi?, rengi cillop gibiydi karadeniz-in...
Sallad?, çalkaland? ve k?r?tt? kar??mda nazlana nazlana...
Korkusuz ve yi?it bir arslan gibiydi...
Bugün yine karadeniz-i ok?ad?m...
Sandalda sallanan gönlüm ve sevgiyle bakan gözlerim bu cilveli âhenge doyam?yordu...
'Deniz, deya, a?k, sevda' i?te böyle olmal? diyordu...
Bugün yine karadeniz-i tarad?m, bugün yine karadeniz-i y?kad?m ba?tan ba?a...
Bugün yine karadeniz-i ok?ad?m, uyudu kuca??mda.
——————-
Sevdi?imi Geri Ver Karadeniz
Azg?n dalgalar?n bu kadar m? aç,
Önüne geleni yer Karadeniz?
Can?m? kopard?n, olmad?n ilaç,
Sevdi?imi geri ver Karadeniz...
Doruklardan akan deli ?rmakt?,
Neden senin zalim suyuna akt??
Yeryüzünde beni yaln?z b?rakt?,
Sevdi?imi geri ver Karadeniz...
Ye?il?rmak gibi y?kt?m bendimi...
K?z?l?rmak oldum bo?dum kendimi,
Kan rengi suyuna döktüm derdimi,
Sevdi?imi geri ver Karadeniz...
Gözya??m ça?lad?, co?tu sel gibi,
Ruhum eser oldu karayel gibi...
S?lad?r gönlüme denizin dibi...
Sevdi?imi geri ver Karadeniz...
Sen art?k gözümde yaln?z mezars?n,
Vurdukça sahile ölüm yazars?n,
Dikili bir ta??m olmas?n vars?n...
Sevdi?imi geri ver Karadeniz
——————-
Karadeniz K?z?y?m
Kavga eder gibi
Karadeniz dövüyor k?y?lar?
Çay gibi kokar
Z?pk?n gibidir Karadeniz k?zlar?
Ben Karadeniz k?z?y?m
Asi olur, h?rç?n olurum
Orman gülüyüm...
Bir açelya olurum
Karadeniz; da?lar?n kadar
Sis olur, duman olurum...
Tekneler a? çeker,
Maçka horon teper
Sevdam bir gemi
Azg?n sular?na yüzer
Dinmez F?rt?nalar?na
Liman olurum...
Yol ver Zigana geçeyim
Ye?il yaylalar?na bir kemençeyim
Trabzonluyum, Rizeliyim...
Ilgaz da??y?m, tuna nehriyim
Karanl?k gecelerde mart? sesi,
Çoban y?ld?z?y?m...
Ben bir Karadeniz k?z?y?m.
——————-
Kuzeyin o?lu
Ben kuzeyin o?lu
Kara denizin h?rç?n çocu?u
Karadeniz y?kam?? ruhumu
Onurumla ayakta dimdik
Aln?m aç?k, yüre?im engin
Sevdalar?m yüce kara deniz kadar engin
Ben kuzeyin o?lu
Kucaklar ruhum tüm yurdumu
Ben kuzeyin o?lu
Kara denizin h?rç?n çocu?u
Kuzeyin kartal?
Karadeniz kadar dalgal?
El de?memi? bakir ruhu
Ben kuzeyin o?lu
?airdir do?u?tan ruhum
Sevdalar? ok?ar
Karadeniz y?kam?? ruhumu
Ben kuzeyin o?lu
Kara denizin h?rç?n çocu?u
Türküleri k?vrak horonlar? k?vrak
T?pk? kara denizdeki hamsi gibi
Türküleri öykülü türküleri sevda yüklü
Kara denizde sevdalar hep öykülü
Ben kuzeyin o?lu
Kara denizin h?rç?n çocu?u
Yüre?i mert yüre?i cömert deniz kokulu
Karadeniz çocu?u
Karadeniz y?kam?? kara deniz yu?mu?
Yüre?i mert yüre?i cömert
Deniz kokulu kara deniz çocu?u

#2999

 
© 2015
AŞK