Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Karde?lik ?le ?lgili Sözler

Karde?lik ile ilgili sözler k?sa 2014 sayfas? -
Peygamberimiz (sav) ?öyle buyuruyor:
"Samîmî karde? edinmeye çal???n?z ki, onlar size geni? zamanlar?n?zda ziynet ve ?eref, belâlara mârûz kald???n?z zamanlarda da koruyucunuz olsunlar"
Ömer b Hattab (ra) ?öyle diyor:
"Dostlarla bulu?mak, üzüntülerin cilâs?d?r"
Hz Alî (kv) o?lu Hz Hasan (ra)'a hitâben ?öyle buyurmu?tur:
"Yavrucu?um, gerçek garibe, sâd?k dosttan mahrûm bulunan kimsedir"
Kindî ?öyle diyor:
"Dost, bedenen senden ayr? ise de, duygu ve dü?üncede seninle bir insan gibidir"
Bâz? hikmet âlimleri ?öyle demi?lerdir:
"Fenâ kimselerle berâber bulunmak tehlikelidir Onlar?n sohbetlerine devâm etmek, muhâlif havada denizde yolculuk yapma?a benzer; insan bo?ulmaktan kurtulsa bile endî?eden kurtulamaz"
Bâz? belâ?at âlimleri diyor ki:
"Kötülerin arkada?l???, iyi insanlara olan hüsn-i zann?, sû-i zanna çevirir"
"?yilerin arkada?l???n? seçmek, iyi bir seçim; fenâlar?n arkada?l???n? seçmek de kötü bir seçimdir"
?âir ?öyle diyor:
"Dostlu?u Allah için olmayan?n dostu, her ân ondan gelecek tehlikelere mâruzdur"
Ferezdak diyor ki:
"Dost elden gidince, bedelini yerine koymak imkâns?zd?r Ama mal gidince, tekrar kazanmak mümkündür"
Yine bir ?âir ?öyle diyor
"?nsanlar?n dünyâdan emelleri çoktur
Benim emelim, ancak dünyâdan uygun bir dosta sâhip olmakt?r
Hem öyle bir dost ki, bir ruh parçalanm?? da iki cisme bölünmü? gibi
Birbirimizle fikir ve ruh birli?i üzere olmay? temennî ederim"
Necip Fâz?l'dan bir beyit:
"O yüz, her hatt? tevhîd kaleminden bir sat?r,
O yüz ki, göz de?ince Allah'? hat?rlat?r"
"En üstün ve en de?erli amel, sevdiklerinizi Allah r?zâs? için sevmek, sevmediklerinizi de yine Allah r?zâs? için sevmemektir" (Ter?îb)
"Karde?ine gülümsemen, iyili?i emredip kötülükten sak?nd?rman, yolunu ?a??ranlara yol göstermen, yol üzerinde eziyet veren diken, kemik gibi ?eyleri kald?rman, senin su kab?ndan onunkine bo?altman sadakad?r" (Ter?îb)
"Îmân? kâmil olan insan sevdi?i kimseyi ondan menfaat gördü?ü için de?il, s?rf Allah r?zâs? için sevmelidir Gerçek îman da budur" (Ter?îb-VI, 22)
"?üphesiz bir k?s?m adamlar vard?r ki insanlara görünen i?lerde cennet ehline yara?an i?ler yaparlar Hâl bu ki onlar cehennem ehlidirler Ve yine insanlardan öyle kimseler vard?r ki, insanlara görünen i?lerde cehennem ehlinin yapaca?? i?leri yaparlar Hâl bu ki onlar cennet ehlindendir" (Buhârî-VI, H No: 110)
Bir gün Efdalüddin Hazretlerini öven ve sevdi?ini söyleyen bir kimseye onun söyle cevap verdi?i nakledilir:
"Allah a?k?na git"
Bu sözüne kar??l?k o zat;
"Allah'a yemîn ederim ki seni kalben sevmekteyim K?yamet günü mah?er yerinde seninle birlikte bulunmay? Allah'tan niyaz ederim" dedi
Efdalüddin Hazretleri bu zata;
"Peki, ?âyet beni mah?er günü ate?e atsalar ne yapars?n?" diye sorunca o kimse;
"O vakit seni b?rak?r giderim" dedi
Bunun üzerine Efdalüddin;
"Karde?lik sevgisi ?udur ki; ben ate?ten ç?kmay?nca sen de cennete girmemelisin Beni bekleyip birlikte cennete girmeye çal??mal?s?n ??te karde? sevgisi budur Yoksa ate?i görünce beni b?rak?p kaçman de?ildir", demi?tir
?üphesiz mü'minler (dinde) birbirinin karde?idirler O halde (darg?n olan) karde?lerinizin aras?n? bulup bar??t?r?n Hucurât: 10
- Karde?inle mücâdele etme, onunla alay etme, ona verdi?in sözden dönme (veya üstesinden gelemeyece?in bir ?eyi va'detme) Tirmizî
- Müslüman, müslüman?n karde?idir; ona h?yânet etmez, yalan söylemez ve onu sahipsiz b?rakmaz Müslüman?n her?eyi; ?rz?, mal?, kan? müslümana haramd?r Takvâ i?te burada (kalpte)dir Bir ki?iye, müslüman karde?ine hakâret etmesi, kötülük olarak yeter Buhârî, Müslim
- Ey Allah'?n kullar?, karde? olunuz Buhârî, Müslim
- "Mü'minin mü'mine ba?l?l???, ta?lar? birbirine kenetli duvar gibidir" buyuran Rasûl-i Ekrem (bu kenetlenmeyi göstermek için iki elinin) parmaklar?n? birbirine geçirdi Buhârî
- Mü'minler birbirini sevmede, birbirine ac?ma ve ?efkat gösterme husûsunda bir vücûd gibidir Vücûdun bir uzvu rahats?zlan?rsa, di?er uzuvlar da uykusuzluk ve ate? ile onun ac?s?na ortak olurlar Buhârî, Müslim
- Müslümanlar?n derdiyle ilgilenmeyen onlardan de?ildir Buhârî, Müslim
- Hiçbiriniz kendi nefsi için istedi?ini (mü'min) karde?i için de istemedikçe tam mü'min olamaz Buhârî, Müslim
Mü'min, mü'minin aynas?d?r; onda bir ay?p gördü?ünde onu düzeltirEdebü'l Müfred
- Mü'min, karde?inin aynas?d?r; ve mü'min mü'minin karde?idir, onun zarar ve ziyâna u?ramas?n?, helâk?n? önler, arkas?nda da onu çevreleyip korur ve ihti-yaçlar?n? görür Ebû Dâvud, Edebü'l Müfred
- Karde?li?in mâzeretini kabul etmeyen kimseye, â?arc?lar?n haks?zl?kla ald?kla-r?n?n günah? kadar günah vard?r Ebû Dâvud, ?bn Mâce
- Bulundu?u mecliste, din karde?inin aleyhinde konu?ulurken ona yard?m etme-ye ve onu müdâfaa etmeye gücü yeterken, bu yard?mda bulunmayan kimseyi Allah Teâlâ dünya ve âhirette zelîl eder Ahmed b Hanbel, Taberânî
- Üç ?ey karde?lik sevgisini sâfîle?tirir: Selâm vermek, mecliste yer vermek, sevdi?i isimle onu ça??rmak Hz Ömer
- Kendinize Allah yolunda karde?ler edinin Çünkü onlar dünya için de, âhiret için de lâz?md?r Hz Ali
- Nerde mü'min varsa benim karda??m
Dâvâs? Kur'an'sa gönül s?rda??m
Göl hâline gelmi? ?slâm diyar?
Gülistan yapacak kanl? gözya??m Kul Sa'dî
- ?nsanlar gurup gurup karde? olaca??na, kutup kutup cepheler olu?turuyorlar
Ma'ruf Okuyan
- Birbirin çekemez insan ne diye?
Kinle dolmu? güzel cihan ne diye?
Allah bir, din ?slâm, mü'min karda??z;
Ben sana, sen bana dü?man ne diye? Kul Sa'dî

#2637

 
© 2015
AŞK