Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Karde?lik Sözleri

Güzel ve Anlaml? Karde?lik Sözleri K?sa Sayfas? -
Din karde?inin ay?b?n? örten kimsenin, Allah Teala dünya ve ahirette kusurunu örter.
(Hadis-i ?erif)
En güzel Karde?likler Birbirinin Hakk?nda fesat Dü?ünmeden Ya?ayan Müminlerin Aras?ndaki Karde?liktir. karde?lik sözleri anlaml?
Ku?lar gibi uçmas?n?, bal?klar gibi yüzmesini ö?rendik; ama bu arada çok basit bir sanat? unuttuk: Karde? olarak ya?amay?
(Martin Luther King)
Bu Dünyadaki Herkez karde?tir önemli olan O karde?lik ba??n? Bulmakt?r. karde?lik sözleri facebook
Karde?inle mücadele etme, onunla alay etme, ona verdi?inden sözden dönme
(Hadis-i ?erif)
Karde?lik sadece Kan Ba?? iLe oLmaz Din Ba??da Karde?li?e An Aç?k örnektir.
Hiçbiriniz kendi nefsi için istedi?ini (mü'min) karde?i için de istemedikçe tam mümin olamaz
( Buhârî, Müslim )
Karde?lik Son Bulmayan Arkada?l?klardan Do?ar.
Allah için sevi?en iki karde? bulu?tuklar? zaman, biri di?erini y?kayan iki el gibidir. Ne zaman iki mümin bir araya gelirse, Allah Teala, birini di?erinden faydaland?r?r.
(Hadis-i ?erif)
iyi hareketler güzel davran??lar karde?lik ba?lar?n?n?n temellerini atar.
"Müminin mümine ba?l?l???, ta?lar? birbirine kenetli duvar gibidir" buyuran Rasûl-i Ekrem ( bu kenetlenmeyi göstermek için iki elinin ) parmaklar?n? birbirine geçirdi
( Buhârî )
Karde?lik Sözlerde Biten Bir Cümle De?il Kalpte Atan Bir Sevgi Çemberi Olmal?d?r.
Müslüman müslüman?n karde?idir, onu terk ve ihmal etmez.
(Hadis-i ?erif)
Kimi Karde?in olarak görüyorsan ya ona benze yada karde?in gibi gördü?ün insan? kendine benzetki görenler sizden örnek als?n.
Ey Allah'?n kullar?, karde? olunuz ( Buhârî, Müslim )
Ferezdak diyor ki:
"Dost elden gidince, bedelini yerine koymak imkâns?zd?r Ama mal gidince, tekrar kazanmak mümkündür"
Yine bir ?âir ?öyle diyor
"?nsanlar?n dünyâdan emelleri çoktur
Benim emelim, ancak dünyâdan uygun bir dosta sâhip olmakt?r
Hem öyle bir dost ki, bir ruh parçalanm?? da iki cisme bölünmü? gibi
Birbirimizle fikir ve ruh birli?i üzere olmay? temennî ederim"
Necip Fâz?l'dan bir beyit:
"O yüz, her hatt? tevhîd kaleminden bir sat?r,
O yüz ki, göz de?ince Allah'? hat?rlat?r"
"En üstün ve en de?erli amel, sevdiklerinizi Allah r?zâs? için sevmek, sevmediklerinizi de yine Allah r?zâs? için sevmemektir" (Ter?îb)
"Karde?ine gülümsemen, iyili?i emredip kötülükten sak?nd?rman, yolunu ?a??ranlara yol göstermen, yol üzerinde eziyet veren diken, kemik gibi ?eyleri kald?rman, senin su kab?ndan onunkine bo?altman sadakad?r" (Ter?îb)
"Îmân? kâmil olan insan sevdi?i kimseyi ondan menfaat gördü?ü için de?il, s?rf Allah r?zâs? için sevmelidir Gerçek îman da budur" (Ter?îb-VI, 22)
"?üphesiz bir k?s?m adamlar vard?r ki insanlara görünen i?lerde cennet ehline yara?an i?ler yaparlar Hâl bu ki onlar cehennem ehlidirler Ve yine insanlardan öyle kimseler vard?r ki, insanlara görünen i?lerde cehennem ehlinin yapaca?? i?leri yaparlar Hâl bu ki onlar cennet ehlindendir" (Buhârî-VI, H No: 110)
?üphesiz mü'minler (dinde) birbirinin karde?idirler O halde (darg?n olan) karde?lerinizin aras?n? bulup bar??t?r?n Hucurât: 10
- Karde?inle mücâdele etme, onunla alay etme, ona verdi?in sözden dönme (veya üstesinden gelemeyece?in bir ?eyi va'detme) Tirmizî
- Müslüman, müslüman?n karde?idir; ona h?yânet etmez, yalan söylemez ve onu sahipsiz b?rakmaz Müslüman?n her?eyi; ?rz?, mal?, kan? müslümana haramd?r Takvâ i?te burada (kalpte)dir Bir ki?iye, müslüman karde?ine hakâret etmesi, kötülük olarak yeter Buhârî, Müslim
- Ey Allah'?n kullar?, karde? olunuz Buhârî, Müslim
- "Mü'minin mü'mine ba?l?l???, ta?lar? birbirine kenetli duvar gibidir" buyuran Rasûl-i Ekrem (bu kenetlenmeyi göstermek için iki elinin) parmaklar?n? birbirine geçirdi Buhârî
- Mü'minler birbirini sevmede, birbirine ac?ma ve ?efkat gösterme husûsunda bir vücûd gibidir Vücûdun bir uzvu rahats?zlan?rsa, di?er uzuvlar da uykusuzluk ve ate? ile onun ac?s?na ortak olurlar Buhârî, Müslim
- Müslümanlar?n derdiyle ilgilenmeyen onlardan de?ildir Buhârî, Müslim
- Hiçbiriniz kendi nefsi için istedi?ini (mü'min) karde?i için de istemedikçe tam mü'min olamaz Buhârî, Müslim
Mü'min, mü'minin aynas?d?r; onda bir ay?p gördü?ünde onu düzeltirEdebü'l Müfred
- Mü'min, karde?inin aynas?d?r; ve mü'min mü'minin karde?idir, onun zarar ve ziyâna u?ramas?n?, helâk?n? önler, arkas?nda da onu çevreleyip korur ve ihti-yaçlar?n? görür Ebû Dâvud, Edebü'l Müfred
- Karde?li?in mâzeretini kabul etmeyen kimseye, â?arc?lar?n haks?zl?kla ald?kla-r?n?n günah? kadar günah vard?r Ebû Dâvud, ?bn Mâce
- Bulundu?u mecliste, din karde?inin aleyhinde konu?ulurken ona yard?m etme-ye ve onu müdâfaa etmeye gücü yeterken, bu yard?mda bulunmayan kimseyi Allah Teâlâ dünya ve âhirette zelîl eder Ahmed b Hanbel, Taberânî
- Üç ?ey karde?lik sevgisini sâfîle?tirir: Selâm vermek, mecliste yer vermek, sevdi?i isimle onu ça??rmak Hz Ömer
- Kendinize Allah yolunda karde?ler edinin Çünkü onlar dünya için de, âhiret için de lâz?md?r Hz Ali
- Nerde mü'min varsa benim karda??m
Dâvâs? Kur'an'sa gönül s?rda??m
Göl hâline gelmi? ?slâm diyar?
Gülistan yapacak kanl? gözya??m Kul Sa'dî
- ?nsanlar gurup gurup karde? olaca??na, kutup kutup cepheler olu?turuyorlar
Ma'ruf Okuyan
- Birbirin çekemez insan ne diye?
Kinle dolmu? güzel cihan ne diye?
Allah bir, din ?slâm, mü'min karda??z;
Ben sana, sen bana dü?man ne diye? Kul Sa'dî
Dostlar aras?na hasret uçurumu girdi?inde, y?ld?zlarla vuslat köprüsü kurduk yürekten yüre?e. Gönlümüzün hasret günlü?üne unutmay? ve unutulmay? hiç yazmad?k
-Duygular vard?r anlat?lamayan, sevgiler vard?r kalplere s??mayan, dostluklar vard?r hiçbir ?ekilde y?k?lmayan, baz? insanlar vard?r asla unutulmayan
-Hiç kimse bir arkada? kaybedecek kadar zengin de?ildir. Hele ben hiç de?il. Affet beni dostum...
-Dostlu?un kollar? birbirimizi dünyan?n bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. Gel seni bi kuçakl?yay?m yaa ?
-Her dostlu?un gökyüzünde bir mele?i varm??, yeryüzünde biten her dostluk için gökyüzünde bir melek a?larm??, sana ant olsun ki bizim mele?imiz asla a?lamayacak dostum...
-Dost bazen minik bir ku? bazen var olmayan sevgili, kimi zaman saks?da bir çiçektir, ama as?l dost seni senden çok sevendir
-Her dostlu?un gökyüzünde bir mele?i varm??, yeryüzünde biten her dostluk için gökyüzünde bir melek a?larm??, sana ant olsun ki bizim mele?imiz asla a?lamayacak...
-Dünyada birçok insan vard?r. Kimi mutlu, kimi mutsuz, kimi a?lay?p, kimi gülüyor ama güzelliklere ve mutlulu?a lay?k bir insan var ki, o da su an bu mesaj?m? okuyor.
-Dost dedi?in deniz kenar?ndaki ta?lara benzer, önce birer birer toplars?n, sonra yava? yava? atmaya baslars?n. Fakat baz?lar?n? atmaya k?yamazs?n, sen atmaya k?yamad?klar?mdans?n.
-Güne?e ba?land? korkuyla önce insan. Sonra ate?e, suya ... Ay batt? su kurudu gün bitti.. Sevgi karde?lik dostluktu sonsuz olan..can dostuma
-Dostluklara mesken Bu yürek asklara deg?l sevg?l?n?n gozler?ne deg?l dostun sozler?ne, selam?n'a merhabas?na muhtac bu yurek merhaba ey dost bu gece de yurektes?n...
-Kilometrelerce uzakl?klara gizlenmi? olsada dostlu?umuz ayn? gökyüzünü payla?t???m?z sürece dostuz!
-Sevginde ölçülü ol ey gönül, sevdi?in dü?man?n olur bir gün, dü?manl?kta kat? olma ey gönül, dü?man?n dostun olur b?rgün...
-Ruhumdan ba?ka dostum olmad? ve derdimi dinleyen sadece gönlüm vard?
-Unutmay? b?l?p sevg?y? b?lmeyenler unutur ama sevmey? b?l?p de unutmay? b?lmeyenler asla unutmaz cunku onlar sevg?ye as?kt?rlar...sevg?ye hasretlerd?r...
-Deniz derindir durulmaz dostluk ebedidir unutulmaz
-En koyu mavilikleri avucuna, en içten mutluluklar? gözlerine, en derin sevgileri kalbine b?rak?yordu.hep mutlu ol..
-Gül kokusu ak?amlarda dost hasreti ya?ad?k belki yeri geldi ayr?l?klara a?lad?k ama kalbimizde ya?att???m?z dostlu?umuzu asla unutmad?k
-Baki dostluk ad?na nice dilekler vard?r. Ölümün dahi ayr?l?k say?lmad??? gönüller vard?r. Mesafeler araya set çekmi?se ne ç?kar. Sevgide birle?en yürekler vard?r
-Gülmek senin ?c?Her dostlu?un gökyüzünde bir mele?i varm??, yeryüzünde biten her dostluk için gökyüzünde bir melek a?larm??, sana ant olsun ki bizim mele?imiz asla a?lamayacak...n bir tutku olsun...olurda bir gün a?larsan e?er o da mutluluktan olsun...
-Evet arkada??m!gülmek varken surat asmak niye, güldürmek varken a?latmak niye, güzel sözler söylemek varken, kalpleri k?rmak niye?hayat çok k?sa arkada??m ve bu dünyadaki h?c b?r sey k?r?lan kalplere de?mez.
-Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalp zenginli?inden mahrum olan kimse, ne kadar geni? servete sahip olursa olsun yine fakirdir. Tamam? ve h?rs? sebebiyle de halk nazar?nda hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazar?nda muhteremdir.
-Sak?n üzmesin seni kar??l?ks?z sevgiler ba?r?na ta? basars?n ac?lar bir gün diner giden gitsin ald?rma yang?nlarda söner sak?n bakma arkana krallar önde gider
-Gün gelir bir gün yanl?z kal?rsan. ak? verirse iki damla gözya?? gözünden canlan?rsa an?lar?n birden bire beni hat?rla...
-Yürek umutlara gebe oldu?undan beri, dostluklar ayr?l?klara yenik dü?medi..gönlümüz dara?ac?ndayken bile, küsüp dostlar?m?z? sevmeyi unutmad?k biz..!
-Rüzgâr?n keman?n? çald???, damlalar?n cama vurdu?u bir pencerede yata??na uzan?p ta ke?ke dedi?in tüm güzellikler gerçek olsun.
-Bizim ömrümüzde ?rmaklar vard?r, sular?nda hayallerimizi yüzdürdü?ümüz.bizim ömrümüzde dostlar?m?z vard?r, günlerimiz ayr? gectig?nde üzüldü?ümüz

#2566

 
© 2015
AŞK