Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Karde?lik Sözleri

En güzel Karde?likler Birbirinin Hakk?nda fesat Dü?ünmeden Ya?ayan Müminlerin Aras?ndaki Karde?liktir.

Ku?lar gibi uçmas?n?, bal?klar gibi yüzmesini ö?rendik; ama bu arada çok basit bir sanat? unuttuk: Karde? olarak ya?amay?

(Martin Luther King)

Bu Dünyadaki Herkez karde?tir önemli olan O karde?lik ba??n? Bulmakt?r.

Karde?inle mücadele etme, onunla alay etme, ona verdi?inden sözden dönme

(Hadis-i ?erif)

Karde?lik sadece Kan Ba?? iLe oLmaz Din Ba??da Karde?li?e An Aç?k örnektir.

Hiçbiriniz kendi nefsi için istedi?ini (mümin) karde?i için de istemedikçe tam mümin olamaz

( Buhârî, Müslim )

Karde?lik Son Bulmayan Arkada?l?klardan Do?ar.

Allah için sevi?en iki karde? bulu?tuklar? zaman, biri di?erini y?kayan iki el gibidir. Ne zaman iki mümin bir araya gelirse, Allah Teala, birini di?erinden faydaland?r?r.

(Hadis-i ?erif)

iyi hareketler güzel davran??lar karde?lik ba?lar?n?n?n temellerini atar.

?üphesiz müminler (dinde) birbirinin karde?idirler O halde (darg?n olan) karde?lerinizin aras?n? bulup bar??t?r?n Hucurât: 10

- Karde?inle mücâdele etme, onunla alay etme, ona verdi?in sözden dönme (veya üstesinden gelemeyece?in bir ?eyi vadetme) Tirmizî

Müminin mümine ba?l?l???, ta?lar? birbirine kenetli duvar gibidir buyuran Rasûl-i Ekrem ( bu kenetlenmeyi göstermek için iki elinin ) parmaklar?n? birbirine geçirdi

( Buhârî )

Karde?lik Sözlerde Biten Bir Cümle De?il Kalpte Atan Bir Sevgi Çemberi Olmal?d?r.

Müslüman müslüman?n karde?idir, onu terk ve ihmal etmez.

(Hadis-i ?erif)

Kimi Karde?in olarak görüyorsan ya ona benze yada karde?in gibi gördü?ün insan? kendine benzetki görenler sizden örnek als?n.

Ey Allah?n kullar?, karde? olunuz ( Buhârî, Müslim )

Gerçek Karde?lik herzaman Birbirini Kolluyan Karde?liktir.

Din karde?inin ay?b?n? örten kimsenin, Allah Teala dünya ve ahirette kusurunu örter.

(Hadis-i ?erif)

- Müslüman, müslüman?n karde?idir; ona h?yânet etmez, yalan söylemez ve onu sahipsiz b?rakmaz Müslüman?n her?eyi; ?rz?, mal?, kan? müslümana haramd?r Takvâ i?te burada (kalpte)dir Bir ki?iye, müslüman karde?ine hakâret etmesi, kötülük olarak yeter Buhârî, Müslim

- Ey Allah?n kullar?, karde? olunuz Buhârî, Müslim

- Müminin mümine ba?l?l???, ta?lar? birbirine kenetli duvar gibidir buyuran Rasûl-i Ekrem (bu kenetlenmeyi göstermek için iki elinin) parmaklar?n? birbirine geçirdi Buhârî

- Müminler birbirini sevmede, birbirine ac?ma ve ?efkat gösterme husûsunda bir vücûd gibidir Vücûdun bir uzvu rahats?zlan?rsa, di?er uzuvlar da uykusuzluk ve ate? ile onun ac?s?na ortak olurlar Buhârî, Müslim

- Müslümanlar?n derdiyle ilgilenmeyen onlardan de?ildir Buhârî, Müslim

- Hiçbiriniz kendi nefsi için istedi?ini (mümin) karde?i için de istemedikçe tam mümin olamaz Buhârî, Müslim

Mümin, müminin aynas?d?r; onda bir ay?p gördü?ünde onu düzeltirEdebül Müfred

- Mümin, karde?inin aynas?d?r; ve mümin müminin karde?idir, onun zarar ve ziyâna u?ramas?n?, helâk?n? önler, arkas?nda da onu çevreleyip korur ve ihti-yaçlar?n? görür Ebû Dâvud, Edebül Müfred

Bâz? belâ?at âlimleri diyor ki:

Kötülerin arkada?l???, iyi insanlara olan hüsn-i zann?, sû-i zanna çevirir

?yilerin arkada?l???n? seçmek, iyi bir seçim; fenâlar?n arkada?l???n? seçmek de kötü bir seçimdir

?âir ?öyle diyor:

Dostlu?u Allah için olmayan?n dostu, her ân ondan gelecek tehlikelere mâruzdur

Ferezdak diyor ki:

Dost elden gidince, bedelini yerine koymak imkâns?zd?r Ama mal gidince, tekrar kazanmak mümkündür

Yine bir ?âir ?öyle diyor

“?nsanlar?n dünyâdan emelleri çoktur

Benim emelim, ancak dünyâdan uygun bir dosta sâhip olmakt?r

Hem öyle bir dost ki, bir ruh parçalanm?? da iki cisme bölünmü? gibi

Birbirimizle fikir ve ruh birli?i üzere olmay? temennî ederim

Necip Fâz?l’dan bir beyit:

“O yüz, her hatt? tevhîd kaleminden bir sat?r,

O yüz ki, göz de?ince Allah? hat?rlat?r

En üstün ve en de?erli amel, sevdiklerinizi Allah r?zâs? için sevmek, sevmediklerinizi de yine Allah r?zâs? için sevmemektir (Ter?îb)

Karde?ine gülümsemen, iyili?i emredip kötülükten sak?nd?rman, yolunu ?a??ranlara yol göstermen, yol üzerinde eziyet veren diken, kemik gibi ?eyleri kald?rman, senin su kab?ndan onunkine bo?altman sadakad?r (Ter?îb)

- Karde?li?in mâzeretini kabul etmeyen kimseye, â?arc?lar?n haks?zl?kla ald?kla-r?n?n günah? kadar günah vard?r Ebû Dâvud, ?bn Mâce

- Bulundu?u mecliste, din karde?inin aleyhinde konu?ulurken ona yard?m etme-ye ve onu müdâfaa etmeye gücü yeterken, bu yard?mda bulunmayan kimseyi Allah Teâlâ dünya ve âhirette zelîl eder Ahmed b Hanbel, Taberânî

- Üç ?ey karde?lik sevgisini sâfîle?tirir: Selâm vermek, mecliste yer vermek, sevdi?i isimle onu ça??rmak Hz Ömer

- Kendinize Allah yolunda karde?ler edinin Çünkü onlar dünya için de, âhiret için de lâz?md?r Hz Ali

- Nerde mümin varsa benim karda??m

Dâvâs? Kuransa gönül s?rda??m

Göl hâline gelmi? ?slâm diyar?

Gülistan yapacak kanl? gözya??m Kul Sadî

- ?nsanlar gurup gurup karde? olaca??na, kutup kutup cepheler olu?turuyorlar

Maruf Okuyan

- Birbirin çekemez insan ne diye?

Kinle dolmu? güzel cihan ne diye?

Allah bir, din ?slâm, mümin karda??z;

Ben sana, sen bana dü?man ne diye? Kul Sadî

- Her kur?un kanat?r yüreklerimizi Lâedrî

- Ku?lar gibi uçmas?n?, bal?klar gibi yüzmesini ö?rendik; ama bu arada çok basit bir sanat? unuttuk: Karde? olarak ya?amay? Martin Luther King

Peygamberimiz (sav) ?öyle buyuruyor:

Samîmî karde? edinmeye çal???n?z ki, onlar size geni? zamanlar?n?zda ziynet ve ?eref, belâlara mârûz kald???n?z zamanlarda da koruyucunuz olsunlar

Ömer b Hattab (ra) ?öyle diyor:

Dostlarla bulu?mak, üzüntülerin cilâs?d?r

Hz Alî (kv) o?lu Hz Hasan (ra)a hitâben ?öyle buyurmu?tur:

Yavrucu?um, gerçek garibe, sâd?k dosttan mahrûm bulunan kimsedir

Kindî ?öyle diyor:

Dost, bedenen senden ayr? ise de, duygu ve dü?üncede seninle bir insan gibidir

Bâz? hikmet âlimleri ?öyle demi?lerdir:

Fenâ kimselerle berâber bulunmak tehlikelidir Onlar?n sohbetlerine devâm etmek, muhâlif havada denizde yolculuk yapma?a benzer; insan bo?ulmaktan kurtulsa bile endî?eden kurtulamaz

Îmân? kâmil olan insan sevdi?i kimseyi ondan menfaat gördü?ü için de?il, s?rf Allah r?zâs? için sevmelidir Gerçek îman da budur (Ter?îb-VI, 22)

?üphesiz bir k?s?m adamlar vard?r ki insanlara görünen i?lerde cennet ehline yara?an i?ler yaparlar Hâl bu ki onlar cehennem ehlidirler Ve yine insanlardan öyle kimseler vard?r ki, insanlara görünen i?lerde cehennem ehlinin yapaca?? i?leri yaparlar Hâl bu ki onlar cennet ehlindendir (Buhârî-VI, H No: 110)

Bir gün Efdalüddin Hazretlerini öven ve sevdi?ini söyleyen bir kimseye onun söyle cevap verdi?i nakledilir:

Allah a?k?na git

Bu sözüne kar??l?k o zat;

Allaha yemîn ederim ki seni kalben sevmekteyim K?yamet günü mah?er yerinde seninle birlikte bulunmay? Allahtan niyaz ederim dedi

Efdalüddin Hazretleri bu zata;

Peki, ?âyet beni mah?er günü ate?e atsalar ne yapars?n? diye sorunca o kimse;

O vakit seni b?rak?r giderim dedi

Bunun üzerine Efdalüddin;

Karde?lik sevgisi ?udur ki; ben ate?ten ç?kmay?nca sen de cennete girmemelisin Beni bekleyip birlikte cennete girmeye çal??mal?s?n ??te karde? sevgisi budur Yoksa ate?i görünce beni b?rak?p kaçman de?ildir, demi?tir

#767

 
© 2015
AŞK