Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kar?m ?çin Güzel Sözler

Kar?m için güzel sözler k?sa sayfas? - Bu sayfam?zda erkeklerin e?lerine yani kar?lar?na söyledikleri anlaml? sözler yada dü?ünürlerin söyledikleri sözleri bulabileceksiniz. Buyrun kar?m için sözler mesajlar:
Dünyadaki bütün çöller bir avuç kal?rcas?na birer tanecik insan olsalar ve bütün denizlerde ki sular bir yudum kal?rcas?na birer damla insan olsalar unutma ki tek sevece?im ki?i sensin
A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mam, gözümden akacak ya? olsan a?lamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere b?rakmam! Seni bugün gördüm yar?n için daha çok özlem birikti içimde a?k?m, seni yar?n görünce daha çok katlanacak özlemim ve sana olan a?k?m bebe?im.
Sensiz olacak bir hayat? istemem garip dünyamda, sensizli?i yediremem kendime dinletemem kalbime. Sen benim ilk ve son a?k?ms?n.
Seni özlemek ac? çekmekse o ac?y? severek çekiyorum. Seni sevmek günahsa hiç çekinmeden günaha giriyorum. Sana tutkun olmak ölmekse al sana can?m? veriyorum.
Yaln?zl?k gecelerin, ümit bekleyenlerin, hayal çaresizlerin, ya?mur sokaklar?n, tebessüm dudaklar?n, sen ise yaln?z benimsin bir tanem.
Seni y?ld?zlara benzetiyorum, onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin benim için. Ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin.
Hayallerimin k?r?klar?n? ald?rd?m biraz önce. Umutlar? da kaynak yapt?rd?m dü?lerime. Yüre?imin aras?na gölge att?rd?m bir de. Ömrümü baya?? bir k?saltt?rd?m sensizken uzamas?n diye. Gör i?te, her ?eye biraz sen katt?m. Belki bir gün dönersin diye.
Bugün, yar?n ve sonsuza dek, kendim kadar seni de seviyorum. Evlilik y?ldönümümüz kutlu olsun Birtanem
Y?llar geçse de a?k?m?z ilk günkü gibi. Ya?att???n ve ya?ataca??n tüm mutluluklar için binlerce te?ekkürler hayat?m.
Dünyan?n kraliçesi olaca??ma, seninle samanl?k seyran bana A?k?m
Dünyadaki en güzel ?ey, kocas?n? seven kad?n?n hissettikleridir seni çok seviyorum kocac???m.
Zaman çok k?sa, ya?am boyu birlikte olmaya söz verdi?iniz bugünden itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin Mutluluklar
Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin
Koca bulmak bir sanatt?r. Elde tutmak ise bir görevdir
Kocalar yang?n gibidirler, ba??bo? kald?klar?nda d??ar? kaçarlar
Ya?am?ma katt???n her yeni güzellik için sonsuz te?ekkürler. ?yi ki evlenmi?iz kar?c???m...
Geride b?rakt???m?z onca senede her daim yan?mda var olarak hayat?m? güzelle?tirdi?in ve deste?ini hiçbir zaman eksik etmedi?in için sonsuz te?ekkür borçluyum sana A?k?m..
Seninle evlili?im boyunca bir kez pi?man oldum, o da seninle evlenmekte bu kadar geç kald???m için
Evlilik sadece seninle anlam kazan?yor Birtanem. Evlilik y?ldönümümüz kutlu olsun Sevgilim.
Hayat kadehse e?er, a?k da kadehi dolduran ?arapt?r. Kadehimizin hiç ?araps?z kalmamas? dileklerimle, hayat boyu mutluluklar A?k?m
Evlilik sonsuzluk yolunda ilk ad?m? atmakt?r. Mutlulu?umuz daim olsun, sevgimiz sonsuza dek sursun birtanem
Her günüme anlam katars?n, sen kalbimde bir ilahs?n, bugünlerim ve yar?nlar?mda sen vars?n, ben sana yeminliyim biricik A?KIM!
Sen benim umudumsun ufuklar?mda, sen güne?im oldun karanl?k dünyama, bir meleksin huzur buldu?um dünyamda, Seviyorum seni bu can SANA feda!
Bütün mevsimleri bir günde, bütün y?llar? bir mevsimde ya?amaya raz?y?m seninle... Bir tutam sevinç, bir tutam umut ve bir tutam mutluluk gönderiyorum sana..
Bizim a?k?m?z istanbul kadar büyük, berlin kadar anlaml?, a?r? kadar y?k?lmaz, paris kadar çekici, izmir kadar vazgeçilmez. A?k dedi?in bizim gibi olmal?.
Sen hayata ne verirsen hayat sana senin verdi?ini geri verir ben hayata ne verdim bilmiyorum ama hayat bana ummad???m kadar de?erli olan seni verdi
Sevgi kanatl? bir ku?tur, yakalayinin olur anca. Yakalarsan eger onu kafese degil kalbine yerlestir.Çünkü o ancak senin sevginle yasayabilir
Mevsimlerim oldu gözlerin bakt???nda yaz, bakt???nda sonbahar. Sözlerin oldu kaderim bazen azrailim bazen ise ya?ama sebebim.
Kad?n... Çocukken bizi gözeten, gençken mutlulu?umuz için caba gösteren, yasland???m?zda ise bize teselli verendir. » A. SAMAIN
Güçlü erkekler ço?u zaman kad?nlar?n?n deste?i ile basarili olurlar. Güçlü kad?nlar kocalar?na ra?men ba?ar?l?d?r. » LINDA REE - POTTER
Kar?ma: hayatimi tatland?ran, içimden su çok h?zl? gecen, adeta uçup giden hayati durdurma iste?i uyand?ran yaln?zca sensin. » JOHN HERVEY
Bir kad?na inanmak, ona tapmak, onu hayatin ba?lang?ç noktas?, ????? bellemek... Bu yeniden do?mak de?ildir de nedir? » HONORE DE BALZAC
Evlilikte ba?ar?, yaln?z aranan ki?iyi bulmakta de?il, ayni zamanda aranan ki?i olmakt?r. » FOSTER WOOD
Bu dünyada bir erke?in sahip olabilece?i en de?erli ?ey, bir kad?n?n kalbidir. » HOLLAND
Benim en parlak ba?ar?m, esimi benimle evlenmeye ikna edebilmi? olmamd?r. » WINSTON CHURCHILL

#2659

 
© 2015
AŞK