Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kar???k Sözler

Ac? çekmek, ölmekten daha çok cesaret ister. Napoleon

Ac? çekmeyenler, ba?kalar?n?n ac? çekebilece?ini ak?llar?na bile getirmezler. Samuel Johnson

Ac?lar?n en ac?s? kendi kendimize çektirdi?imizdir. Sophokles

Büyük insanlar ?u dünyada büyük ac?lar çekmek zorundad?rlar. Dostoyevski

Büyük saadetler büyük ac?lar?n yan?ba??ndad?r. Erhan Bener

Hafif ac?lar konu?abilir ama, derin ac?lar dilsizdir. L. A. Seneca

?çiniz kor gibi yanarken susmak, ac?lar?n en beteridir. Garcia Lorca

?nsan ya ac?lar?n? unutmas?n?, ya da kendi mezar?n? kazmas?n? bilmeli. Balzac

?nsan?n al??am?yaca?? ac? yoktur. Gabrielle D'Annunzio

?nsanlar ak?ls?zl?klar? yüzünden "al?nlar?nda yaz?l? olandan" daha çok ac? çekerler. Eflatun

Ö?rendikten, sevdikten sonra daha çok ac? çekeceksiniz. Victor Hugo

Açl?k; dava, kin ve mücadele gibi ?eyleri pek tan?maz. Roy Chansior

Açl?k ile gurur, hiçbir zaman ba?da?amaz. Jonathan Swift

Açl?k, ne dost, ne akraba, ne insanl?k, ne de hak tan?r. Daniel Defeo

Açl?k, sert kemikleri yumu?at?r. Trivalluvar

Açl?k, k?l?çtan bile keskindir. Beamont Flketcher

Açl?k, en ak?ll? bal?klar? bile oltaya getirir. Goethe

Açl?ktan öleni bir sand?k alt?n diriltemez. Vergilius

Deve yükü a? olsa, aça az görünür. Ka?garl? Mahmut

Karn? açlardan ziyade kalbi açlara ac?r?m. Cenap ?ehabettin

Kral da, dilenci de ayn? i?tahla ac?k?rlar. Montaigne

Tok olan cümle cihan? tok san?r. Aç olan alemde ekmek yok san?r. Sebayi

Adalet güzeldir. Fakat devlet büyüklerinde olsa daha güzeldir. Hadis-i ?erif

Adalet mülkün temelidir. Hz. Ömer r. a.

Adaleti çi?neyen devlet adamlar?n? cezaland?rmayan milletler çökmek zorundad?r. Hadis-i ?erif

Adaletin hakim oldu?u yerde, silah?n yeri yoktur. J. Amyot

Adaletin k?l?c? ile vuran kol, ne kadar zay?f olursa olsun, gene kuvvetlidir. John Webster

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmalar? gerekir. Pascal

Adaletsiz rejimi, adaletle y?k?n?z. Gandhi

Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hay?rl?d?r. Hadis-i ?erif

Devletin hazinesi adalettir. Konfiçyus

Geç kalan adalet, adaletsizliktir. W. Savage Landor

Haks?zl??a sap?p bütün insanlar?n senin pe?inden gelmeleri yerine, adaletli davran?p tek ba??na kalman iyidir. Gandhi

?nsan?n en büyü?ü, mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affedip adaletle hareket edendir.

Mervan

?yi olmak kolayd?r, zor olan adil olmak. Victor Hugo

K?l?c?n yapamad???n? adalet yapar. Kanuni Sultan Süleyman

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Blaise Pascal

Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. Joseph Joubert

Memleketler k?l?çla al?n?r, lakin adaletle muhafaza edilir. Timurlenk

Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar. Publilius Syrus

Affetmek, zaferin zekat?d?r. Hadis-i ?erif

Affetmek ve unutmak, iyi insanlar?n intikam?d?r. Schiller

Affetmenin ne oldu?unu yaln?z cesurlar bilir, korkaklar?n tabiat?nda af diye bir?ey yoktur. Sterne

Aff?n en güzeli, hasm?n? ezme?e müktedir iken yap?land?r. Ömer bin Abdülaziz

Ba?kalar?n? s?k s?k affet, kendini asla. Syrus

Bir dü?man? affetmek, bir dostu affetmekten daha kolayd?r. Deluzy

Hiç kimse, affetti?i zaman oldu?u kadar yükselemez. Goethe

?ntikam al?p da sonunda pi?man olmaktansa, affedip de pi?man olmak daha iyidir. Cafer b. Muhammed

Kendini affetmeyen bir insan?n bütün kusurlar? affedilebilir. Konfiçyus

Say?s?z günahlar?m?z? affeden Allah'?n bir kulu olarak, neden bir suçu ba???lamayay?m? Kenan Rifai

Suçludan öç almak adalet, onu ba???lamaksa fazilettir. Câmi

Zalimleri affetmek mazlumlara zulümdür. Sadi

Ahlak cemiyetin temelidir. De Chateaaubriand

Ahlak da sanatta oldu?u gibi hiç konu?ulmaz, ancak ya?an?r. Ernest Renan

Ahlak kanunlar?n? çi?nemeye hiç gelmez, hemen öçlerini al?rlar. Tolstoy

Ahlak olmayan yerde kanun bir ?ey yapamaz. Napolyon

Ahlak?n ço?ald??? yerde devletin masraf? azal?r. Corci Zeydan

Allah'?m, senden sab?r, afiyet ve güzel ahlak isterim. Hadis-i ?erif

As?l yetimler anadan babadan de?il ilim ve ahlaktan yoksun olanlard?r. Hz. Ali r. a.

Bir milletin ahlak? di?leri gibidir. Çürüdü?ü nisbette ac?s?n? hisseder. Bernard Shaw

Din ve ahlak duygular?n?n zay?flamas?, zekan?n zay?flamas? kadar tehlikelidir. Alexis Carel

Her binan?n bir temeli var. ?slam binas?n?n temeli de güzel ahlakt?r. Abdullah bin Abbas

Memleketler paras?zl?ktan de?il, ahlaks?zl?ktan çökerler. Çiçero

Ak?l ve dirayetin ak saçl?lar?nki gibi, ama yüre?in mâsum çocukluk yüre?i olsun. Schiller

Ak?l yeryüzünden kalksa bile, hiç kimse ak?ls?z oldu?unu kabul etmez. ?eyh Sadi

Ak?ll? bir kimse, dü?man?ndan da ak?l ö?renmeyi ihmal etmez. Beydeba

Ak?ll? bir kimse, kazand??? paran?n biraz?n?, ald??? nasihat?n ise birço?unu saklar. Harry Karns

Ak?ll? olmak da bir?ey de?il, mühim olan o akl? yerinde kullanmakt?r. Descartes

Ak?ls?zlar, h?rs?zlar?n en zararl?lar?d?r. Zaman?n?z? ve ne?enizi çalar. Goethe

Akl?n ba?lamad??? dostlu?u, ak?ls?zl?k kolayca çözebilir. Shakespeare

Bir adam?n sorusundan, onun akl?n?n derecesi anla??l?r. Hz. Ömer r. a.

Elinizde ise ba?ka insanlardan daha ak?ll? olun, ama sak?n onlara bunu söylemeyin. Chesterfield

?nsanlara en adil ?ekilde da??t?lan nimet ak?ld?r. Çünkü hiç kimse akl?ndan ?ikayetçi de?ildir. Montaigne

?nsan? hayvandan ay?ran akl?d?r. ?nsan, ak?ldan uzakla?t??? zaman, hayvan ortaya ç?kar. Epictetos

Hayatta ba?ar?l? olmak için ak?ls?z görünmeli, ama ak?ll? olmal?y?z. Charles De Montesquieu

Sahip olmad??? ?eylere üzülmeyen ve sahip olduklar?na sevinen, ak?ll? bir insand?r. Epictetos

Alim, haram?, helali bilen de?ildir; alim, bildi?i ile amel edendir. Süfyan bin Uyeyne

Alim ol ki ölmeyesin, çünkü insanlar ölür, fakat alimler diridir. Hz. Ali r. a.

Bir alimin, devlet adamlar?n?n kap?s?na gitmesi, Allah'?n en k?zd??? ?eydir. ?mam Evzai

Cahiller içinde bir alim, ölüler içinde bir diri gibidir. Hadis-i ?erif

K?yamet gününde insanlar?n en çok pi?man olan?, ilmi ile büyüklük taslayan alim olacakt?r. ?brahim bin Utbe

K?yamet gününde alimlerin mürekkebi, ?ehidlerin kan? ile tart?l?r. Hadis-i ?erif

Ki?i bildi?i ile amel etmedikçe alim olmaz. Hadis-i ?erif

Nice alimler vard?r ki, sultan?n yan?na dini ile birlikte girer de, ç?karken dininden hiçbir ?ey kalmaz. Fudayl bin ?yaz

?u ümmet için en çok korktu?um ?ey, dili ve sözleri ile alim, kalb ile cahil olan kimselerdir. Hz. Ömer r. a.

Yar? ayd?nlar, bilgisizlerden daha tehlikelidirler. L. Gienin

Allah'?n emrinden d??ar? ç?kma ki, senin emrinden de hiçbir ?ey d??ar? ç?kmas?n. ?irazi

Anal?k sanat?n?n ilk ?art? çocuk uyuduktan sonra uyumakt?r. Anatole France

Annesi i?lerine kar??maya devam ettikçe, hiç kimse ya?l? de?ildir. E. Paul Hovey

Anneler, her ?eyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar. Ostrovoski

Bir kad?n, anne olana kadar çocuktur. Strindberg

Cennet annelerin ayaklar? alt?ndad?r. Hadis-i ?erif

Çocu?unu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ?st?rap ihtiyarlamaz. Victor Hugo

Hiçbir süs ve makyaj bir kad?n?, anal?k sevgisi kadar güzelle?tiremez. Emile

Kad?nlar zay?ft?r, ama analar kuvvetlidir. Victor Hugo

Kad?n?n en büyük vazifesi anal?kt?r. Atatürk

Aptal görünme?e cesaret etmek büyük bir ak?ll?l?kt?r. Andre Gide

Aptal? s?k s?k affetmek onu ahlaks?z yapar. Publius Cyrus

Bir aptal? yan?ld???na inand?rman?n en iyi yolu, onu kendi bildi?ine b?rakmakt?r. John Billings

Gençler, ihtiyarlar?n aptal olduklar?n? san?rlar, ama ihtiyarlar, gençlerin aptal olduklar?n? bilrler. Chapman

Her aptal, kendini be?enen bir ba?ka aptal bulur. Boileau

?yi kalpli bir insan?n aptall???ndan daha büyük aptall?k olur mu? Dostoyevski

Kendini ak?ll? sanan, büyük bir aptald?r. Voltaire

Ana ve babam?z? kader, arkada??m?z? kendimiz seçeriz. Jacgues Delille

Arkada? edinmenin tek yolu, arkada? olmakt?r. Emille

Arkada?, insan?n kendisine verdi?i hediyedir. Stevenson

Arkada? u?runda ölmek kolay, fakat u?runda ölünecek arkada?? bulmak zordur. Cervantes

Arkada??n? yaln?zken ikaz et, ba?kalar?n?n yan?nda öv. Publius Cyrus

Arkada??n?za dü?man?n?z olabilecekmi? gibi davran?n?z. Publius Cyrus

Arkada??n?z?n evinize s?k s?k gidin, çünkü kullan?lmayan yolu çal?lar bürür. Emerson

Arkada?l?k kavun gibidir. Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsan?z da ondan. Mermet

Arkada?l?k, her zaman gölge veren bir a?açt?r. Calvin Coleridge

Arkada?l???n? ispat edene kadar hiç kimse gerçek arkada? de?ildir. Beaumont Fletcher

Bana arkada??n? söyle, sana kim oldu?unu söyleyeyim. Cervantes

Birbirimizin küçük kusurlar?n? ho? göremezsek arkada?l?ktan bir?ey anlayamay?z. La Bruyere

En büyük iyilik, arkada??na ikramda bulunmakt?r. Abdullah bin Abbas r. a.

En iyi arkada?lar?m?z hayvanlard?r; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar. George Eliot

Hayat, arkada?l?ktan daha büyük bir hediye vermez. Voltaire

Hiçbir arkada? arkada?l???n? ispat edene kadar gerçek arkada? de?ildir. Publilius Cyrus

Ki?i arkada??n?n dini ve ahlak? üzerinedir. Hadis-i ?erif

Ki?i arkada?? ile ölçülür. Hz. Ali r. a.

Kusursuz arkada? aramak, dost edinmeyi istememek demektir. De Sacy

Kusurlar?n?z? size söyleyebilecek arkada?lar bulun. Nicolas Boileau

Arzu, yasakla artar. Burtrand Russell

Arzudan daha kudretli, daha amans?z m?knat?s olamaz. Francois De Curel

Arzular! Hiç mi yorulmayacaks?n?z? Andre Gide

Arzular?m?z bizden, as?l istedi?imiz ?eyi bile gizlerler. Goethe

Arzular?n? ve korkular?n? ortadan kald?r. Art?k senin için hiç bir zalim kalmaz. Epiktetos

Arzuyu dü?ünmek, onu daha da ço?altmak demektir. Alain

Bir ?eye kar?? istek duymayan ondan mahrum kalm?? de?ildir. Cicero

En kolay ?ey insan?n kendisini aldatmas?d?r, çünkü bir insan genellikle arzu etti?i ?eyin gerçek oldu?una inan?r. Demosthenes

En yüksek saadete erenler bile, ba?ka arzular pe?inde deli gibi ko?arlar. Goethe

?nsanlar sevmede kendi arzular?na, korkmada ise yönetenlerin arzular?na ba?l?d?rlar. Machiavelli

Saadete eri?medikçe gönlümüzde arzular ya?ar. Gerhart Hauptman

#1521

 
© 2015
AŞK