Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Karizma Sözler

Sevmeye engel de??l mesafeler..geç?c? bu ayr?l?k.... b?r rüya farzet..sonunda zafer b?z?m olacak sabret..

Ay?k ol pan?k yapma rahat ol baq dalgana 3 günlük dünya ne sana kal?r ne bana.. !!!

Dönü?ü yoq gelemem art?q gel?pde sen? bulamam art?q b?raq bu sevda böyle kals?n kadere ?syan edemem art?q

Herkes?n b?ras fa?l? olduqu meÇhul b?r c?nayet?m ??md?...!

E?er ?nt?kam alab?lseyd?m sen? affederd?m

Bizi bizden ba?ka k?mse ?lg?lend?rmez k?msede b?z?mle ?lg?lenmes?n gerekmez

Kend?n kadar akl?mdas?n

Ç?k??lar hep daralm?? ruhum dar sokaklarda

B?r ömür boyu seninley?m desen de ?stemem art?k.

Çünkü sen rüzgar?n co?Turdugu b?rtoz bulutusun, bugün bana esers?n ...yar?n ele

Vedala??rken üzülmü? g?b? Tutma eller?m? ac?yarak kend?ne dew aynas?nda deg?l boy aynas?nda b? bak!!!!!!

Nereden b?leceks?n s?lah?m?n ?arjörüne merm? d?ye sen? koyup defalarca kalb?me s?kt???m????:

Hyat?m?n gerçek öyküler?ne ayr?lan b? f?lm?n soundTrack'?ndey?m

Kalb?n kadar konu?...!!!

Bu gün ben sens?z ?sem ?nank? yar?n sende bens?z kalacaks?n

Sen?n ?ç?nde ben b?tm?? olsayd?m ben?m ?ç?mde sen ya??yor olmazd?n...!!:

A?km? dedin kar??l?ks?z o ki?inin yanl?zl???d?r yanl?zl???nda ya?aTT??? dü?ünceleri gizli arzular?d?r bence...

H?ç onca kalabal???n ?ç?nde yanl?z kald?nm?

Oh ne güzel oldu ?ç?mde b?r huzur war g?den g?tt? kalan sa?larla gündel?k a?klara dewam

B?le?enler?ne ayr?lm?? b?le??k g?b?y?m

B?r ömür boyu seninley?m desen de ?stemem art?k.

Çünkü sen rüzgar?n çosTurdugu b?rtoz bulutusun, bugün bana esers?n ...yar?n ele

A?km? ded?n bana sa¢malad?n sen? sev?yorum d?yene ?nanma yol ver ben?

En son b?rak?pta q?dende bn? her?eyden cok severd? bo?hver

Hücreler?m? yer?ne koy ! ?akas? yok savunmas?zl???n

Alay?na ?syan (sansürlü kel?me):d

Sen? sev?yorum demek mar?fet de??ld?r..öneml? olan o kel?men?n tüm sorumluluklar?n? alab?lmek..

Zekas?na güven?p a?z? laf yapanlara..laf yapt??? ?ç?nde adam san?lanlara k?sa b?r hat?rlatma.."

IQ h?çb??ey eQ her?ey"onuda bu çamurla?m?? karakterler ?ç?nde bulab?l?rsen ne ala..!

Sevg?y? yalan edenlere sahte sevg?lere paydos!"b?r yazar dem?? ya"sen g?t a?k bana kals?n..

Bende d?orumk?"ben burday?m kolpa a?k?n sende kals?n..!

b?z? satanlar? b?z bele?e ver?r?z.....!!!!

v?cdanla b?rl?kte ?erefte arar?m sevd?kler?mde herzaman do?ru de??ld?r

elbet seç?mler?m zaman gel?r ?erefs?zler?de sever?m!!!

ben burda?m kolpa a?k?n sende kals?n..

sen?n yer?n? ba?kas? al?r, ben? arasanda el?n bo? kal?r, sen sevmed?kten sonra sen? k?m Tan?r, yolun ac?k olsun g?t güle güle

her zaman do?ru de??ld?r elbet seç?mler?m gün gel?r ?erefs?zler?de sever?m...

gecn?n 1 yar?s? ba?l?yrsa Ç??l?g?m duyulsun d?ye dgl duyulmdnda sevmey? b?l?yorsa bu yürek görmdn'de svmey? blr

p??mal?k b?le bazen ?nsana ac? vereb?l?o

g?dene yol yak???rr

bêÿâz?n kâdêrï kïr£ênmêk ?ïÿâh?n kâdêrï ?µç£ânmâkt?r

ger?ye bak?larak anla??l?r?m ?ler?ye bak?larak ya?an?r?m

geçm??de ke?ke ?ç?me savas aç?p yenmeye çal??masayd?m belk? o zaman toprak olup yok olucaktm...=((

pa?a gönlüm ?sterse sever?m zorlama ?stersem sevd?r?r?m u?ra?ma. d?ceks?nk? nereye kadar bu havalar k?m takarrr devran dönene kadar

her seç?m b? kaybed??T?r...ben? kaybetmey? seçen? ben kazanmak ?ç?n u?ra?mam art?k...

ben hep oldu?um yerdey?m ve oldu?um g?b?y?m...!!! _yanl?? yapan? asla affeTmem, fazlas?n? ya?aT?r?m_->

yanl?? yapan? asla affetmem fazlas?n? ya?at?r?m..

baz?lar? kend?n? art?s san?yo ama b?lm?yolark? onlar?n art?s oldu?u yerde yönetmen ben?m

kaç?rd???n her?ey ?ç?n p??manl?k duyars?n..p??manl?k duydu?un h?ç b?r?ey ?ç?n sana ac?mam..!!!

neefret'e seevgiden fazla güveirrim dedi ??eeyTann; Çünnki nefreTinn sahtesi olmab..

...?èyTanin Tek günah? mèlè?e olan a?k?ymî?...

haketmed???n? b?le b?le sevmek m? yoksa çek?p g?tmekm??

karanl?kta a?lad?m ???kta boyad?m gözler?m? kanl? yaz?larla süsled?m sens?zl???

kend?m? anlatacak olsam sadece nefret?m? hayk?r?rd?m dünyaya...»

sen? b? arkada? b? dostum g?b? sevd?m sen oturmu? bana a?ktan dem vuruyosun

de???ken b?r dünyada, ben sab?T kal?yorum. herkes ba?ka ba?ka severken, ben y?ne sen? sev?yorum...

üzülmem veya mutlu olmam ?ç?n k?mseye iht?yac?m yoq kurallar de???t? oyuna dewam..!

sen? sevmey? a??r ödüyorum..

sênînlê întîhârîn e?îqîndê jîlêtlê dâmâr mêsâfês?ndêy?z..

dualar?nla do?mad?mk? beddualar?nla öley?mm

zannetmek? her susan konu?maktan ac?zd?r ve k?r?lan gurur b?r h?çt?r...suskunluktan anl?yorsan çok ?ey anlatm??t?r..

her g?d???ne ayr? anlam yüklüyorum

..bu h?ç k?msem olmad??? ?ç?n de??l, "sen"olmad???n ?ç?n duyulan b?r yaln?zl?k. bu yaln?z olmak de??l "sens?z" olmak..

isTer ah eT...ister k?n duy...kend?ne göre hakl?s?n..ad?m? köTü an...sonumu el?nle yaz...sende b?r gün anlars?n..!!!

b?r_zamanlar_herkez_ayn?_iken_ben_farkl?yd?m_??md ?_herkez_fark_pes?nde_ben_ise_ayn?_i?te_buda_ben?m _fark?m_

rüzgar ne kadar sert ebede kayadan alaca?? sadece tozdur..!!!

yoklu?unda özlemem gerek?rken varl???nda hasret b?rakt?n

haks?zl?k kar??s?nda susan d?ls?z seytand?r...!!!

ya?anan her rol b?r etk? yaraT?r!!

hayaT yollardan Ç?z?lm?? olsa b?le bu yollardan b?r?n? seÇeceks?n! seÇd???n yolda ölüm olsa b?le selam ver?p geÇeceks?n!!!

hayat asla sahnelenemeyecek b?r oyunun sonsuz tekrar?ndan ?barett?r...

______alay?na q?der demed?k m?_???cefalar? çekmed?k m?_???ah be kankaa b?zde sewmed?k m?????????????????????:

ben sen?nle topra?a g?der?m d?yenler? Çok gördüm.. ben öyle d?yenler? topra?a hep yaln?z gömdüm..:

. gec?c? heves de??l hak edene nefes olurum!

amaç u?runa kurulu b?r hayat yok onun iç?n ne k?msey? kend?me örnek al?r?m nede k?mseye benzemeye Çal???r?m!!

sen yalanlarla a?k satanlar?n ?lk adres?..ben satt???n son a?k?n ta kend?s?

a?k ben?m damarlar?mda dola?an k?myasal b?r etk?!>ben a??k de??l?m o?lum ben?mk? sadece etk?ye tepk?<

duymak ned?r b?l?rm?s?n duymak ama anlatamamak cember?n? k?ramamak kel?meler?n tam d?l?n?n ucuna gelm??ken söyl?yememek..!!!

b?z? eskiler tan?r yeniler örnek al?r, soranlara yalan?z bilenlere kral?z bilmeyenlerede falannnnnnn filannnnnn????zzzzz.....

zulmü alk??layamam, zâl?m? asla sevemem;gelen?n aaaf? ?ç?n geçm??e kalk?p sövemem...!!!

hayaT?ndan Tamamen silemez beni kimse, ya kalbinde varsa yüre?inde ya da bedeninde muTlaka bir izim kal?r geriye..

bekled?m dak?lalar? qünlere, telefon ba??ndak? nöbetler?me s0run ben?...

g?den g?tt? kalan sa?larla gündel?k a?klara dewam

esenler merkez kafas?na göre herkes çat?l?r ka?lar kes?l?r ba?lar en güzel a?klar esenlerde ba?lar..!!!

laf sokmaya kalkma kapak olursun! uqra?ma et?ket olursun! yaw?ama köpek olursun! ?nsan ol belk? yan?mda yer bulursun

?ç?mde b? a?k war her geçen gün bayatlayan öncek? günün ?z? b?le kalmayan...!!!

g?tt?m! ??md? bir mevs?m de??l, b?r hayat g?rd? aram?za, ne sen döneb?l?rs?n art?k ger?ye, nede ben kap?y? açab?l?r?m sana..

...aynalarla avunma , göstermezler ?ç?n?..h?ç çek?nme tan? kend?n?..'

a?klma b!r ceza ver kalb!m sen! sevmes!n, sen!n yalan a?klna allah muhtac etmes!n...!:

ne k?mseye a?t nede k?mseye sah?b?m tek geld?m tek g?der?m...!!!!

hayaT?n her san?yes?n? yasar?m, sank? yar?na h?Ç uyanmayacak g?b?, bell? bel?rs?z b?r Ç??l?k g?b? , ben g?b?...!!

bey?nlerde ?lt?hapla?m?? ?nt?har dü?ünces?..!!!!

bu gar?p huylar senden yad?garr

bu oyunu ben ba?latt?m ben b?t?r?r?m ???ne gelm?yorsa game ower güzel?m

ses etmesemde öfkem sakl? son bak???mda b?r Tokat at?p g?tmek vard? ama al?ca??n olsun..oda de?mez sanaa...

ben? görüp s?nama..sadece göreb?ld???n kadar?m.. hayat b?r kumarsa zarlar? ben atar?m...!!!

bu sevda b?tmez hasret b?tmez ?steyene g?der h?ç farketmez

detaylar aynad?r fark? yans?t?r..kal?tem?zden susuyoruzz

ne kadar b?l?rsen b?l söyled?kler?n kars?dak?n?n anlad?g? kadard?r..

ya?amak zor gel?osa bu bedene ya?amak ?ç?n hala atan kalb?m?n ben (sansürlü kel?me):d

yok art?k kalbÎmde ne a?k ne ?evgÎ Î?temem art?k gÎt Î?temem ?enÎ na??l ol?a her?ey yalan. (bende yaland?m)

ya?murlu sokaklarda hayatm? ar?orum

elden dü?me sevdalar de??l ben?m ?sted???m ya yüre??n?n sah?b? olmal?y?m yada h?çb?r?ey?n..!!!

i??n? ?ansa b?rakmak ist?yorsan b?r zarda sen at zarlar ben?m el?mde oyunu ben kurar?m s?k?l?rsam senden oyunu ben bozar?m!!

can?m s?kk?n bu aralar.. kend? dünyam?n çares?zl??? ?çer?s?nde dal?p g?d?yorum..b?r yerlerde ???k war;görüyorum ama dokunam?yorum

tab?r? ca?z de??l, numunem yoq sende kals?n asl?m..!!!

kalb?me gömer?m o zaman unutupda s?ler?m o zaman alt taraf? a?k buda ??te vazgeç?lmezm?s?n amann

qönül k?mses?z yapamaz seveb?leceq? b?r dost arar, ta??n kalb? y0ktur ama onu b?le y0sun sarar...

hakk?mda ded?kodu yap?p bo? konu?anlar devam ed?n reklam?n iy?s? kötüsü olmaz!!

___:::: -ben ad? yalana kar???p asl?nda do?ru olanlardan?m_!! :::____

hakeden? hayat?ma sokar?m haketmeyen?n hayat?naa sokar?m

dalgalar kumsallarda mutluluk masallarda er?d? b?tt? ömrüm ?u yaln?z masalarda...!!!:

#1553

 
© 2015
AŞK