Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Karl Marx Sözleri

Cimri akl?n? kaç?rm?? bir kapitalisttir, kapitalist ise akl? ba??nda bir cimri.

Kapitalizm gölgesini satamad??? a?ac? keser.

Yaln?z ya?ayanlardan de?il, ölülerden de çekece?imiz var.

Madem ki insan? biçimlendiren ya?ad??? ko?ullar; ko?ullar en insani ?ekilde biçimlenmelidir.

Asaca??m?z son kapitalist, muhtemelen bize asma halat?n? satan ki?i olacakt?r.

?nsan do?aya ne kadar yabanc?la??rsa o kadar toplumsalla??r, ne kadar toplumsalla??rsa da o kadar kendine yabanc?la??r.

Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette. Bunun için insanl???n ac?lar?na s?rt çevirmen. Ve yaln?z kendi postuna özen göstermen yeterlidir.

?nsanlar?n varl?g?n? belirleyen onlar?n bilinçleri degildir; tersine insanlar?n bilinçlerini belirleyen onlar?n varl?klar?d?r.

?nsanlar?n maddi ya?am ko?ullar?n? belirleyen onlar?n bilinçleri de?ildir, bu maddi ko?ullar onlar?n bilinçlerini belirler.

Din, bunalm?? mahlukun iç çeki?i, merhametsiz bir dünyan?n ruhu ve ayn? zamanda ak?ls?z bir ça??n akl?d?r. Din halk?n afyonudur.

Körlük ile görme engelli olmak aras?nda ince bir fark vard?r. Görme engelliler bedensel bir problem yüzünden göremezler; körler ise zihinsel bir problem yüzünden göremezler. Resimdeki küçük burjuvazilerin problemlerinin bedensel mi, zihinsel mi oldu?una ise siz karar verin.

Da??n?k olan sistem de?il, sistemin çarklar? haline dönü?meye meyilli olan insan akl?.

Ne kadar azsan, ya?am?n? ne kadar az görkemli kurmu?san o kadar çoksun demektir ve görkemli ya?am?n da o denli büyüktür.

Yoksullu?u azaltmadan zenginli?i artt?ran ve suç i?leme bak?m?ndan, say?lardan daha h?zl? art?? gösteren bir toplumsal sistemin özünde çürümü? bir?eylerin olmas? gerekir.

??e fiilen ba?lar ba?lamaz, art?k, eme?i onun olmaktan ç?km??t?r ve bunun için de bu eme?in ?imdi i?çi taraf?ndan sat?lmas? sözkonusu olamaz.

E?er d?? görünü? ve ?eylerin özü ayn? olsayd?, o zaman bilime gerek kalmazd?.

Filozoflar dünyay? yaln?zca çe?itli biçimlerde yorumlam??lard?r; oysa sorun onu de?i?tirmektir.

Dünyay? anlamak yetmez, onu de?i?tirmek gerekir.

Tarihin tekerle?i hep ileriye ve iyiye do?ru döner.

Cehalet, ayr?cal?kl? s?n?f?n ustaca kulland??? bir silaht?r.

Cehenneme giden yollar iyi niyet ta?lar?yla dö?elidir.

Fikir, ç?kardan ayr? tutuldugu her zaman içler ac?s? bir ba?ar?s?zl??a u?ram??t?r.

Toplumlar üstesinden gelemeyecekleri sorunlar? gündeme getirmezler.

Kapitalist üretimin en büyük engeli, sermayenin ta kendisidir.

Dünyan?n kurtulu?u sosyalizmdedir.

Görünen, gerçek olsayd? bilime gerek kalmazd?.

Kitaplar?m, onlar? yazarken içti?im tütünün bile paras?n? kar??lamad?.

Dünyan?n bütün i?çileri, birle?in! Zincirlerinizden ba?ka kaybedece?iniz bir?eyiniz yok!

?nsano?lu önüne ç?kan sorunlara çözüm arar.

Hadi oradan. Son sözler yeterince do?ru söz söylememi? aptallar içindir.

?nsan geli?mesinin alan? zamand?r.

Anlat?lan senin hikayendir.

?nsan geli?mesinin alan? zamand?r.

Kar??l???nda sevgi uyand?rmadan seviyorsan?z, yani sevgi olarak sevginiz kar??l?kl? sevgi yaratm?yorsa; seven bir ki?i olarak d??avurumunuzla kendinizi sevilen bir ki?i yapam?yorsan?z, sevginiz güçsüzdür, bu bir talihsizliktir.

Toplumun kalabal?klar? ve onlar gibi dü?ünenler benim kitab?m? okumas?nlar; hem ben, ona hiç el sürmemelerini al??kanl?klar?na uyarak eserimi yanl?? anlamalar?na ye? tutar?m.

Kat? olan her ?ey buharla??yor, kutsal olan her ?ey dünyevile?iyor ve en sonunda insanlar ya?am?n gerçek ko?ullar?yla ve di?er insanlarla ili?kileriyle yüzle?meye zorlan?yor. Modern burjuva toplumu, böylesine kudretli üretim ve mübadele araçlar?n?n bir araya getirmi? olan bu toplum, yer alt? güçlerini kontrol edemez bir büyücüye benziyor.

Almanya'n?n ve geriye kalan Bat? K?ta Avrupas?'n?n toplumsal istatistikleri, ?ngiltere'dekilere oranla ac?nacak durumdad?r. Ama gene de, arkas?ndaki meduza ba??n? ?öyle bir görmemize yetecek kadar perdeyi aral?yorlar. Hükümetlerimiz ve parlamentolar?m?z, ?ngiltere'deki gibi, zaman zaman, ekonomik ko?ullar? inceleyecek komisyonlar kursa; bu komisyonlara gerçe?i ara?t?rmak için ayn? biçimde tam yetkiler verilse; bu görevler için ?ngiltere'nin fabrika denetmenleri, halk sa?l??? konusundaki sa?l?k raportörleri, kad?nlar ile çocuklar?n sömürülmesi, konut ve beslenme konular?n? inceleyen komiserler gibi yetenekli, tarafs?z ve sayg?n insanlar bulunabilse; bizdeki durumu görüp deh?ete dü?erdik. Perseus, avlad??? devler kendisini görmesin diye sihirli bir ba?l?k giyerdi. Biz ise, devlerin varl???n? görmemek için, sihirli ba?l??? gözlerimize ve kulaklar?m?za kadar indiriyoruz.

#694

 
© 2015
AŞK