Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kartanesi

Dü?üncelerimi arkamda b?rak?p uzayan gölgeleri takip ediyorum

Ve i?te buraday?m, seninle beraber alacakaranl?kta yürüyorum

Ellerin ellerimde

Sonsuza dek beraber olaca??m?z? umarak gözya?lar? döküyorum

Rüzgar daha so?uk estikçe k?? yakla??r derler

Sokakta yava? yava? yürürken, ayr?ld???m?z mevsimi dü?ünüyorum

Bu k???n ilk kar çiçeklerini seyrediyorum

Ve beraber oldu?umuz an sana her?eyimi veriyorum

Seni kollar?m?n aras?nda tutuyorum

Ben güçsüz bir erkek de?ilim

Seni öyle çok seviyorum ki

Kalbim ancak bu kadar sevebilir

Senin yan?nda oldu?um sürece

Ne olursa olsun her?eyi yapabilirim

Bugün gelir ve geçer, sonsuza kadar böyle devam eder

A?k?m?z sonsuza kadar sürsün diye dua ediyorum

Pencerem rüzgarda tak?rd?yor ve

Ben de gece karanl???nda bile uyan?yorum

Her?eyi silece?im, ac? dolu an?lar?n? bile

Bu parlak gülümsemeyle...

Bu aral?ks?z, yeni ve bembeyaz kar taneleriyle

Gitti?imiz yolun ?imdiden de?i?ti?ini bilmeden

Parlak bir ????a dönü?türmeye çal???yoruz

Ben kimin için ya??yorum ki?

Ö?rendim ki a?k ne olursa olsun her?eyini vermek istemekten ba?ka bir?ey de?ilmi?

E?er bir ihtimal nerede oldu?unu bilseydim

K?? gecesi y?ld?zlar?n? senin üzerinde parlas?nlar diye yan?na gönderirdim

Güldü?ümüz günlerde ve gözya?lar?yla ?slanm?? üzgün gecelerde

Her zaman yan?nda olaca??m

Bu k???n ilk kar çiçeklerini seyrediyorum

Ve beraber oldu?umuz an sana her?eyimi veriyorum

Seni kollar?m?n aras?nda tutuyorum

A?lama, bak bana

Kalbimin hala istedi?i tek ?ey seninle olmak

Senin yan?nda olmak...

Seni asla bir daha terk etmeyece?im

Kar?n durmadan ya?d??? o günler için hala a?l?yorum

Karla dolu cadde sen kollar?mdayken bizi sar?yor

Sonsuza kadar

yan?mdaym??s?n gibi.

#2057

 
© 2015
AŞK