Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kemal Tahir Sözleri

Aslan?n ölüsüne kar?? söylenenler, dirisine kar?? söylenemeyenlerdir.

?slam?n ?art? be?, marksizmin ?art? birdir; o da haddini bilmektir.

Neyi niçin arad???n? önceden bilemiyorsan, hiçbir yerde, hiçbir ?eyi bulamazs?n. Yan?ld???n?n ispat?n? bile.

Tarihten kaçmak, namustan, do?ruluktan, bilgiden kaçmakt?r.

Görmek bile nispidir. Ka??nan yeri parmak, gözden iyi görür.

Eski zaferlerden çok bahsediliyorsa, art?k yeni zafer ümitleri kalmam?? demektir.

Y???n? anlamak insan? anlamak de?ildir. ?nsan? anlamay?nca y???n? anl?yorum sanmak, kendini aldatmakt?r.

?airlerini gerçekten seven, onlara gerçekten sayg? duyan bir toplumun, hele bu toplumu idare eden, bu toplumda etkisi bulundu?u bilinen güçlerin ödevi, ?airlerinin kusurlar?na bakmamakt?r.

Korkular?n bulundu?u yerde, bildi?imiz toplumsal suçluluk duygular? vard?r. e?er bu böyle olmasa, bütün bir toplumu, delilikle, ruh hastal???na tutulmu?lukla nitelemek gerekir.

Atom gücü, süper devletleri, dünyan?n efendisi yapacak yerde, kendi icat ettikleri zincirlerle kendi kollar?n? ba?layan avanak maymunlara çevirmi?tir.

Sen bu Allah- sözünü beline silah etmeye çabalamaktas?n, ama bu silah bize hiç sökmez.

Büyük bir tarihi olmayan, böyle büyük bir tarihe dayanmayan toplumlar, hiç bir ?art alt?nda, bir büyük milli edebiyat-sanat yaratamazlar, böyle büyük bir edebiyat ve sanat yaratamad?kça da dünya edebiyat ve sanat?n?n vard??? çizgiye katiyen ula?amazlar.

Sanatç?n?n politika yapmas?, iyi sanat yapmas?yla mümkündür.

E?er beni bu iddia ile yarg?layanlar o dönem gelip kitapl???m? inceleseler idi, kitaplar?m?n ço?unun Turanc?l?k üzerine oldu?unu görürlerdi. (Harp okulu olay?nda asker içinde komünizmi yaymak iddias? ile yarg?lan?p ve mahkum olmas?n?n ard?ndan etti?i söz. )

Sanata en büyük sahtecilik, milli kal?plara yabanc? özler doldurmakla olur.

#691

 
© 2015
AŞK