Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kierkegaard Sözleri

Mükemmel a?k, insan?n kendisini mutsuz edecek ki?iyi sevmesidir.

Büyüklük ?u ya da bu olmak de?il, kendin olmakt?r.

Bir erkek hiç bir zaman bir kad?n kadar ac?mas?z olamaz.

Nefret, ba?ar?s?zl??a u?ram?? sevgidir.

Bir k?z?n ruhuna dü? gibi süzülüp girmek bir sanatt?r; ç?kmak ise bir ba?yap?t.

Nedir bir ?air? ?ç çekmelerini ve ç??l?klar?n? güzel bir müzi?e dönü?türen dudaklara sahip olan, fakat ruhunda gizli ac?lar bar?nd?ran mutsuz bir insan.

Kendimizi kand?rmaktan ancak hayatlar?m?z? seçme yetene?imiz üzerine in?a etmekle kurtulabiliriz.

Felsefenin dedi?i do?ru. Hayat geriye do?ru anla??l?r. Ama burada bu cümleyi unutuyoruz: ?leri do?ru ya?anmal?!

Hiçbirine inanma dostum; anlad?klar? hiçbir ?ey yok; anlasalard? ya?amlar? bunu gösterirdi ve eylemleri bilgilerini yans?t?rd?.

Göründü?ü kadar? ile insanlar, dü?üncelerini saklamak için de?il, hiçbir dü?ünceleri olmad???n? saklamak için konu?may? ögrenmi?ler.

Sessizliklerin en kesini susmak de?il, konu?makt?r.

Ak?l azald??? oranda kayg? da azal?r.

Bir insan?n özgünlü?ü ne kadar büyükse, o insan bo?untu kar??s?nda o kadar çaresiz kal?r.

Dua etmek Rabbi de?i?tirmez, ama dua edeni de?i?tirir.

Evlen! Pi?man olacaks?n. Evlenme... Yine pi?man olacaks?n.

Kad?n?n erkekten daha duyusal oldu?unu, onun vücüt yap?s? bile gösteriyor.

Can? s?k?lan herkes de?i?im istiyor.

Her kötülü?ün ba?? can s?k?nt?s?d?r.

Her aptal, mutlaka, kendisine hayran olacak ba?ka aptallar bulur.

Tanr? ile araya mesafe koyarsan?z oray? ba?ka ?eyler doldurur.

Kar??la?t?rma eylemi mutlulu?un terki ve memnuniyetsizli?in ba?lang?c?d?r.

?nsan ruhla bedenin sentezidir, bu sentezi birle?tiren ise tin'dir.

Muhalefet, insanlar? bir araya getirmenin yan? s?ra o güzel iç dostlu?u da ortaya ç?kar?r.

En çok ya?am?? olan uzun y?llar ya?am?? olan de?il, ya?am?n?n anlam?n? en fazla anlam?? olan insand?r.

Bütün dü?üncenin en yüksek çeli?kisi, dü?üncenin, dü?ünemeyece?i bir ?ey bulma çabas?d?r.

Hayvani itkilerin kendili?indenli?i azald???nda ve dü?ünce ortaya ç?kt???nda, irade sorgulan?r.

Çünkü ebediyen vazgeçmi? olan kendi kendine yeter.

An, zaman?n ve ebediyetin birbirini dokunduklar? bir belirsizlik.

Benim için hakiki olan bir hakikat bulmal?y?m. Ya?ay?p u?runa ölmek isteyece?im bir fikir.

Bir k?z? ba?tan ç?karmak bir ?ey de?il, ama ba?tan ç?kar?lmaya de?en bir k?z bulursan ?ansl?s?n.

Asl?nda avarelik hiç de kötülüklerin anas? de?ildir, tam tersi, neredeyse tanr?sal bir hayatt?r, yeterki can s?k?nt?s?na kap?lma.

Tecrübe sahibi insanlar bir ilkeden yola ç?kmay? çok ak?ll?ca bulurlar. Ben de onlar?n gönlü olsun diye, bütün insanlar s?k?c?d?r' ilkesiyle ba?l?yorum. Bu konuda bana kar?? ç?kacak kadar s?k?c? biri yoktur heralde.

Neler gelecek? Gelecek ne getirecek? Bilmiyorum, hiç bir tahminim de yok. Bir örümcek sabit bir noktadan nedenlerden dolay? sonuçlara do?ru dü?erken önünde hep bo? bir mekan vard?r ve hiç bir yere tutnamaz, her ne kadar ç?rp?nsa bile. Ben de kendimi öyle hissediyorum; önümde hep bo? mekan; ileri do?ru sonuçlara do?ru yol almam? sa?layan arkamda kalm?? nedenler var. Bu hayat korkunç, dayan?lacak gibi de?il.

Süpürün beni... Son Sözleri.

#696

 
© 2015
AŞK