Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?rg?nl?k Sözleri

En güzel k?sa k?rg?nl?k sözleri sevgiliye 2015 sayfas? - Herkese olabilece?i gibi bazen özel hissetti?imiz ki?ilere kar??da içimizde onlar?n yapt??? hareketlerden yada bizlere söyledi?i konu?malardan k?r?labiliriz. Bizde bu amaçla de?i?ik ve yeni k?rg?nl???m?z kime kar?? olursa olsun ki bunlar arkada?a sevgiliye, karde?e veya dosta k?rg?nl?k sözleri facebook twitter sayfalar?n?z için haz?rlad?k. Yine burada k?rg?nl?k sözleri resimli olarak da yer alacakt?r.Ate? Gibi Yan?yor içim, Gözlerim A?l?yor Gözlerim Seni Ar?yor Kalbim Sana Darg?n Olsada Sensizligi Kabul Etmez Bu kalp.. k?rg?nl?k sözleri sevgiliye

Nekadar Darg?n Olsamda Sana Nekadar K?rsanda Bu Kalbimi, Seviyorum Seni Bunu Anla. duygusal k?rg?nl?k sözleri

Ya?ad???m?z Günlerin Hatr?na Sayg? Duy Bu A?k'a Darg?n?m Sana B?rak Beni Bir Ba??ma!!! anlaml? k?rg?nl?k sözleri

K?r?Lan Yürekler Düzelir Elbet, Yüre?i K?ran Kelimeler Ak?ldan Gitmez Buda Bir Gerçek!

Kand?m Sana Belki Ya?an?r Dedim Bu Defa, Yine Yalanlar Yine Kaç??lar, K?r?ld?m Sana B?rak Beni Tek Ba??ma!!!

Seni nekadar Seviyorum Desende K?r?ld?m Art?k Bir Kere, her?eyin 1 iLki Vard?r Ya! K?rg?n?m Sözlerine!

Sen Ya?amak için hyata Suyu Olsanda Bu K?rg?nl?kla Seni içmezdim Bunu Bil...

Manevi De?erleri Hiöe Sayarken Mutlu Oldunmu? Sana Dar?ld?m istedi?in Oldumu ?

Ne Darg?nl?k bendeki Nede K?rg?nl?k içimdeki, Sorumsuzca Çekip Gitmelerin üzüyor beni, K?r?lsamda Dar?lsamda ne fayda Giden Gidiyor yalan Dünyada!

Bazen Dalar Giderim Uzaklara, Hat?rlar?m Güzel Günleri, ?imdi Elimde Hat?ran Var ve Beni K?rd???n Yaz?lar...

Seni Her ?ark?n?n Melodisinde Bulurken ?imdi her Ayr?l???n Kuca??nda Görüyorum..

Do?ruLar? Söyledi?imde K?r?lacaksan Bana, Durma K?r?l Tuz Buz Ol Kar??mda! Ama Bu Sözlerimi Unutma A?k Emek ister keLime De?iL!

Ke?ke Yalan Söylemeseydin bana, Ke?ke Gözlerime Bakarken Seni Seviyorum Demeseydin Bana!!! Yalanc? Sevgilinin yalanc? Gözleri!!!

Ben Her Defas?nda Seni Bekleyece?im, Belki kalbim K?r?k Gönlüm Buruk, Ama Bu Can Seninle Tek Yumruk Bunu Unutma..

K?rg?nl?klar Geçer Elbet Darg?nl?klar Biter eLbet, Seviyorum Derken Gözlerinin içi güLüyorsa Her?ey Unutulmu?tur Demek...

Sensiz Ad?m Atas?m gelmez Seninle Bakar?m yar?nlar?ma, Darg?n Olsada Kalbim Sana Ad?n Akl?mda Bunu Unutma..

K?rg?nl?k De?il içimdeki Sevgilim Sadece Sözlerin Dokundu Yüre?ime inceden...

içimde Y?llanm?? A?k?m?z?n Hat?ralar?, Akl?mda ise bana Olan Hareketlerinin Darg?nl??? var Bunu Bil.

Kalp k?rmak o kadar kolay ki bir hata yapars?n hemen k?r?l?r peki ya o k?r?lan kalbi düzeltmek k?rmak kadar kolay m?d?r

Güne?in do?du?u da bir gerçek batt??? da... Kalbimin att??? da bir gerçek, günün bitti?i de... Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, i?te o en büyük gerçek...

Seni bir öpsem iki k?skan?r, iki öpsem üç al?n?r, dört öpsem be?in akl? kal?r. Benimle tüm say?lar? denemeye varm?s?n?

Ben seni unutmak için sevseydim, sana olan tutkunlu?umu kalbime de?il,
Güne?in ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m.

Bir yudum zehir olsan, biran bile dü?ünmeden seni içerdim, s?rf seninle bir olmak ve seni içimde hissetmek için

Ben sana uzaktan bakmay? ben seni uzaktan sevmeyi ben sen bilmeden seni ya?amay? sevdim bitanem

Karanl?k gecede önemli de?ildir y?ld?zlar? görmek. Gündüzleri y?ld?zlar? görmek marifet, a??k olmak önemli de?il, bir ömür boyu sevebilmek marifet.

Bir gün sevgilim sordu a?k nedir diye biraz zaman istedim dü?eneyim diye.ertesi gün gördüm onu bir ba?kas? ile kula??na f?s?ldad?m a?k ?zd?rapd?r diye

Sen ne biçim a??ks?n sevdi?ine seviyorum bile diyemeyen sen ne biçim a??ks?n sevdi?ine de?er vermeyen nas?l a??ks?n be sen nas?l a??ks?n

Seni seviyorum diyenin sevgisinden ?üphe et, çünkü a?k sessiz, sevgi dilsizdir..

Senden o kadar nefret ediyorum ki ama o kadarda seviyorum art?k unutaca??m seni sen de unut beni biricik nefretim...

Bazi rüyalar digerlerinden çok uzun sürer. Bazilari da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam su an bu mesaji okuyor.

Al hadi hançeri eline vur hadi s?rt?ma ac?ma can?m nas?l olsa kahpelik son modaa !!!

Mesaj? okuduktan sonra elini kalbine koy güleceksin. Sana ruhumu yolluyorum birazdan öpüleceksin.

Hiç ba?lamamas? gereken bir a?kt? bu zaten. Yasaklarla ba?lay?p yasaklarla biten. Art?k sevmek yok, dönmek yok. Seni yeniden sevmesini bildi?im gibi unutmas?n?da bilirim.

Dünyan? tersine döndürece?im, senide can?ndan bezdirece?im, yakt???n ate?i söndürece?im , hesab?m bitmedi daha seninle.

Yar? dalgal? olmamal? deniz, Ya tam durulmal?, ya da tam kudurmal?.Yar? ümit vermemeli sevgiliye, Ya de?er vererek sevmeli, ya da çekip gitmeli.

Bal?klar?n a?k?n? bilirmisin dokunamazlar ama yüreklerinde hissederler sevgiyi bende sana dokunam?yorum ama yüre?imdesin B?TANES?..

seni içeren masallar?m anlat?lacak kadar k?sa degiller...

Kapilma rûzgarima sende aldanirsin.

Kanay?p ne kadar tutabilirsin gül u?runa dikeni....

Seni karanl?k gecedeki yalanc? y?ld?zlar gibi degil, mavi gecedeki ad?n? gökyüzüne yazacak kadar çok sevdim!

Ben sana "SEVMEY?" ö?retemedim, Sende bana "UNUTMAYI"ö?retemedin....

sensiz buralarda inan çok ü?üyorum..

geçmeyen tek ?ey hüzündür gözlerde biriken...Yeni do?mu? bir bebek de?ilim malesef ya?ad?m ve büyüdüm...

tan??t???m?za memnun oldum a?k mümkünse çok s?k görü?meyelim.

Seni seviyorum diye ba?layan ve ama diye devam eden cümlelerden b?kt?m seviyorsan seviyorsundur amas?
olmaz bu i?in üstelik bir cümlenin sonunda ama varsa bir önceki yarg?n?n hiç bir hükmü yoktur art?k...

?nsanlar?n hayatlar?na sorgusuz sualsiz girip sonra da darma da?an edip hiçbir?ey söylemeden çekip
gidenlerden nefret ediyorum. böylem?s?n sende gerçekten gitmekmi istiyorsun ?

Hiç bir sevap mutlu etmedi ki beni, seninle girdi?imiz günahlar kadar...

Uykusuz bir geceye daha 'merhaba!' Güne?siz bir sabaha daha 'merhaba!' Sensiz bir güne daha 'merhaba!' Ne kadar da zormu? birden bire her?eye demek elveda

Bir gün art? bir gün daha bir gün art? hergün daha birgün akt? gözya?lar?m durmad? durmad?
yemin olsun birgün daha dedim olsun bir gün daha senede bir birgün daha olmad? olmad?...

Br bKsN MnSi hÇbR LsNdA YkTr, bZn ZhRlI Br oKtR, bR BkS Br aSgA NlR AnLtR, bR BkS Br aSgI SnElRcE A?LtR

yemin ettim art?k sewmeyeceim ölsemde sözümden dönmeyeceim terk ettim sewdalar?n yurdunu a?k ile yansamda dönmeyeceim..

A?k ilk okulda komedi, orta okulda trajedi, lisede dram imam hatipte haram

sana seni anlatamam isyan edersin a?k? tekrar istemem ziyan edersin...

Yoku$u Ben C?kT?m YoL $eniN oL$un, ZehiRi Ben IctiM $u $enin oL$un Bi tAne BuLmu$$un Hay?RL? oL$un Bi tAne dE BenBuLdum HaBeRiN oLsun!!!.

ölüm öncesi yorgunluk var gözlerimde.... gölgem bile bo?mak için f?rsat kolluyor

SoNRa BeN NeYaPT?M DeMe!... HaSReT VuRdU DöNdüM DeMe!... AkL?M SeNDe BiLSeN BiLe!... A?ka GaLiP HeP Bu GuRuR!!!

LaNet OLsun HaLa HaYaTTay?M SeNinLe Göz Göze Geldi?im O Banktay?m Sen GittinYa Sanma Her?eyden Herkesten Uzaktay?m Ben Ölümle YanYana Yatt?m ?erefsiz ama Bak Hala Ayakta*?m*m..!

DerDi oLaN? DinleriM, DerdiM VarSa DerDe YoL aÇaN? SileR GeçeriM..

KolaY oLm?caK SeNi uNutmaK... BelKi GeCe GündüZ a?l?caM... Ne oLurSa oLsuN BirtaneM, SensiZ Ya?amaYa aL??caM...

"..MutluluK BiR ÇimendiR Bast???N YerDe BiteR, Yaln?zl?K Gitti?iN YoldaN GeliR.."

yokLu?unda özLemem gerekirken varL???nda hasret B?rakt?n..

BekLediqim dakikaLarA qünLere, teLefon Ba??ndaki nöBetLerime s0run Beni.

Gittim! ?imdi B?r Mevsim De?il, Bir Hayat Girdi Aram?za, Ne Sen DöneBilirsin Art?k Geriye, Nede Ben Kap?y? AçaBilirim Sana.

HaYaT?N HeR SaNiYeSiNi YaSaR?M, SaNKi YaR?Na HiÇ uYaNMaYaCaK GiBi, BeLLi BeLiRSiZ BiR Ç??L?K GiBi , BeN GiBi...!!

Ay Güne?i seviyormus . -Banane- Toprak suyu seviyormus. -Sanane- Leyla mecnunu seviyormus. -Bizene- Ben seni seviyorum. -Kimene?-

"Seni Unutmak" sadece lafta, sadece dilde var...

Yüre?imiN KanayaN Bir TaraF? Hep Seni Arad? BeLki Çaresizdi BeLkide Umutsuz Ama SevdaL?yd? Bu S?radaN Bir Sevgi de?iLDi Ç?karS?z Ve YüReKLiYDi !

Ac?ya MüpteLa OLman?n Ne aLemi Var, Hayat? Hafife ALmaK Varken...!!!

?ster Cikx Ol ?ster Fikx Ne Yaparsan Yap Her Halinle ?nsan O?lusun Yaradan?n Kulusun

Ben Mecnunsam Sen Leylams?n Ben Sarho?sam Sen ?arab?ms?n Ben Kaybolmu?sam Sen Pusulams?n Ben A??ksam Sende Benim A?KIMSIN

??mar?k K?zda weFa Aramak zehirde ?ifa Aramaya Benzer...

Tavan yaPan G.tLeriniz Zaman? GeLince Fena ineCeK ..

Benim HiJ Bi Zaman kayBm oLmaz isTeyen yan?mDa isTeyen yoLundad?R ..!

Seniin Caniin Benim Senii Ne kAdAr sEvdigimii AnLadiGindA yaNaCak..!

VodafoNe ne demi$??.. an? ya$a..!Ey salak qençLik. Bu kutsaL vatan msn'den-eMaiL'den at?Lan mesajLarLa kurtuLmaz. ÖküzLüqün Lüzumu yok ...

Seni tan?d?q?mda SüsLü Bir Sokak köpe?iydin..SEwimLili?ine aldan?p, , gnLmde kulübe yabMama ramen evCille?Tiremedim Seni...haLa her Ald?q?n Kokunun Pe?ine gidiyorsun !!

maDem Çok ak?LL?s?n söLe BakaL?m Bir kaLBe nasL iKi ?nsan S??D?rD?n _??

Ya " OnuRuM " La GideRim Bu A?ktan, " Ya Da Seni Severek, " OnuRsuZ " ca Ya?amaya Devam Ederim "

Bana biR weday? çok göRenin aRkas?ndan DUR diyemem...!!!!

saRho$um bu qeCe kaFam dumaNL? baNa veRdikLeri haYat yaLaNd?..! .

NefRet eTTim q?pTe eTT?m keNdim oLmak isteDim beCeRemeDim.B?Raq LaN a$k? maSa üstüNdeN siL qitSin..BeLLeqiNde mi kaLd?...FoRmat aT s*qtRsn qiTsnN..!!

SEVME B?R YALANCIYI, ÇEKERS?N SONRA A?K ACISINI...

bende hakkin kaldiysa eger sevildigin gunlere say

kaderimi sen mi çizdinki ölümüm elinden olsun

Dünyami kararttin, canimdan can aldin.Askin adi batsin , birak sevdan yüregimde kalsin.Sen orada nefretimle yan

NEDEN BUNU BANA YAPTIN NEDEN SENDEN BEKLEMEZDiM SEN DÜNYANIN EN ASAGILIK iNSANISIN Bi DAHA SAKIN KARSIMA ÇIKMA

Çiçekler rüzgar?n siddeti ile k?zlar erkeklerin ihaneti ile solarar........

NE A?KLAR VARDIR K?MB?L?R, YA?ANMAYI BEKLEYEN....NE A?IKLAR VARDIR K?MB?L?R, YA?ADIKLARINA NEFRET EDEN

ÖZÜR D?LER?M SEN? SEVD?G?M ?Ç?N ÖZÜR D?LER?M GÖZLER?NE BAKTI?IM ?Ç?N ÖZÜR D?LER?M ELLER?N? TUTTU?UM ?Ç?N ÖZÜR D?LER?M SEN? ''ADAM'' SANDI?IM ?Ç?N

BENi ARADIGIN GÜN GÖZLERiN YASLA DOLSUN BENSíZ GECEN GÜNLERiN HARAM OLSUN DEMi$TiN Ki SENi COK AMA COOOOK SEViYORUM EGER BU SÖZÜN YALANSA A$KA LANET OLSUN

senin askinada sanada lanet olsun ... karanlik gecemdekii tek mumu söndüren düsmanimsin bir zamanlar askim dedigim seytan...

YASAMAK;GÜZEL OLSAYDI, DOGARKEN AGLAMAZDIM

art?k ne farkeder birgün ç?k?p gelsende yan?mdan ayr?lmay?p hergün beni sevsende y?ld?zlar? indirip yoluma gül döksende benim için öldün sen yasiyorum desende

SENi SEViYORUM DEDiN iNANDIM SANA TAPIYORUM DEDiN GÜVENDiM SONUNDA ANLADAIM Ki: SENiN GiBi ALÇAK BiRiNi SEVMi$iM

Dasrg?n?m Sana Sevgilim Darg?n?m, Gözlerinden Geçtim yaln?z?m, Hep Ben Yaln?z?m...

K?rd?n kalbimi Can?m nas?l Al?cakS?n Merak Ediyorum Seni Böyle Severken Neden K?rd?n beni Birden

Sensizken Odamda K?r?l?r içim, Seni Dü?ünürken A?lar?m Sevgilim, Darg?n?m Sana Darg?n?m Ya?ad?klar?m?za..

Dal istedi?i Kadar Güçlü Olsun, Rüzgar iStedi?i An K?rabilcek Güçdedir, Sen istedi?in kadar Güçsüz oL Kalbimi K?rcak kadar Güçlü Sözlerin

Sensiz Çözemiyorum Sorunlar?m? Seninle Bitmiyor Sorunlar?m, Ne oLucak Bilmiyorum Darg?n?m Sana..

K?rmak kolayd?r ( Tamir Etmek ) Yapmak Zordur, Kalbimi K?rd?n Çok fecii Bir ?ekilde tamiri Zaman Al?r

K?r?ld? Ümitlerim Bir kere, Ya?ama istedim Seni Özgürce, Hep Vurdun Beni Sevgimle Darg?n?m Sana Bir Kere Bak Gözlerime..

Seni Okadar Çok Seviyorumki A?k?m K?rg?nl?k Olsada Aram?zda Bu Can Sana fedaa BirtaneMMmmmmm Tektanem benimmMMM

soNa saRan bozuK kasetLer gibi hayaT umuT yoK senDen ba?Ka

KaLmad? hayat Benim için , , yeniDen Ba$Lad? hayat $enin için

Bedenim KadaR yüRe?imde özLeDi $eni !

Bo$ BiR $evgiyDi SaDece $evmi$tim !

mutLuLuk biLe ac? veriyor cünkü sonu var biLiyorum

A?lamakl? cümleler kurmuyorum sözlerime Toz Kaçt? o Kdr

En bensiz Günün Kutlu olsun

Sevgilim de?il ama sevdi?imdin.art?k nefret etti?im bile de?ilsin.

SEN? SEVD???M GÜNE LANET OLSUN... SANA VERD???M DE?ERE YAZIKLAR OLSUN... SEN? TUTAN ELLER?M KIRILSIN... SEN? SEVEN KALB?M DURSUN... SEN? GÖREN GÖZLER?M KÖR OLSUN... EN ÖNEML?S? BU HAYATTA SEN? TANIDIM YA BU HAYATA LANET OLSUN... SENDEN NEFREEEET ED?YORUM.........

?Ç?MDEK? NEFRET? K?MSE ALAMAZ ?STERSE ÖLÜM GELS?N HALA SEN? SEV?YORUM ALLAH BELANI VER?N

ne sen engin bir deniz nede ben k?r?k bir tekne yapayanl?z dünyanda ba?ka birini bekle ne sana ac?r?m ne kendime sadece birtek ki?iye ac?r?m o da yerime geçecek insana

Gelme bana can?n sa?olsun, dönme bana yolun aç?k olsun, ben ?imdi ba?ka kalplerdeyim. bUdA SaNa KaPaK oLsUn..

NANKÖRE A?KI ÖGRETEMEZS?N

Cesedimi arap ?ükrünün karanl?k sokaklar?nda bulmuslar esim dostumdurmam?s gece gündüz aglam?slar Cesedimi su yer?ne Rak?yla y?kam?slar..Cenazeme Dua yer?ne Ferdi Babadan Okumuslar Ne Müslüm Ne Ferdi Kimse Bilmez derdimi Sen Söyle Güllü Abla ..Nereden SEVD?M O ZAL?M?

SEVME B?R YALANCIYI, ÇEKERS?N SONRA A?K ACISINI...

bende hakkin kaldiysa eger sevildigin gunlere say

kaderimi sen mi çizdinki ölümüm elinden olsun

Dünyami kararttin, canimdan can aldin.Askin adi batsin , birak sevdan yüregimde kalsin.Sen orada nefretimle yan

NEDEN BUNU BANA YAPTIN NEDEN SENDEN BEKLEMEZDiM SEN DÜNYANIN EN ASAGILIK iNSANISIN Bi DAHA SAKIN KARSIMA ÇIKMA

Çiçekler rüzgar?n siddeti ile k?zlar erkeklerin ihaneti ile solarar........

NE A?KLAR VARDIR K?MB?L?R, YA?ANMAYI BEKLEYEN....NE A?IKLAR VARDIR K?MB?L?R, YA?ADIKLARINA NEFRET EDEN

ÖZÜR D?LER?M SEN? SEVD?G?M ?Ç?N ÖZÜR D?LER?M GÖZLER?NE BAKTI?IM ?Ç?N ÖZÜR D?LER?M ELLER?N? TUTTU?UM ?Ç?N ÖZÜR D?LER?M SEN? ''ADAM'' SANDI?IM ?Ç?N

BENi ARADIGIN GÜN GÖZLERiN YASLA DOLSUN BENSíZ GECEN GÜNLERiN HARAM OLSUN DEMi$TiN Ki SENi COK AMA COOOOK SEViYORUM EGER BU SÖZÜN YALANSA A$KA LANET OLSUN

senin askinada sanada lanet olsun ... karanlik gecemdekii tek mumu söndüren düsmanimsin bir zamanlar askim dedigim seytan............

YASAMAK;GÜZEL OLSAYDI, DOGARKEN AGLAMAZDIM

art?k ne farkeder birgün ç?k?p gelsende yan?mdan ayr?lmay?p hergün beni sevsende y?ld?zlar? indirip yoluma gül döksende benim için öldün sen yasiyorum desende

SENi SEViYORUM DEDiN iNANDIM SANA TAPIYORUM DEDiN GÜVENDiM SONUNDA ANLADAIM Ki: SENiN GiBi ALÇAK BiRiNi SEVMi$iM
KrAl_?bRaHiM is offline

*$izofrence ya?a(**YASAK KELIME)na yoLda$ oLsun Bu nefret doLu keLimeLerim.Bir tokat oLsun..!!!

*herkesin Biras faiLi oLduqu meÇhuL Bir Cinayetim $imdi...!

MustiC bu Damardaki tokSin Beni Her gördü?ün Yerde tiSKin Bu Aram?zda A?k ba?lamadan Bitsin... ?tt Lan Arkana Bakmadan YaYLan..

*e?er intikam alabilseydim seni affederdim

*Bizi Bizden Ba?ka kimse iLgilendirmez kimsede BizimLe ilgilenmesin gerekmez

*kendin kadar akL?mdas?n

*ç?k??lar hep daralm?? ruhum dar sokaklarda

~|| Bir $ehirsin sen uzakLarDa ||~

"sessiz olun nefesim kesiliyor"

*Büyümek istemiorum annem BaBam ya?Lan?R

DoGaRkeN Niye AgLaD?G?M?, YaSaD?KçA AnL?YoRuM

1 DiLek Tut 1 $iir Yas Bana Hayat?m? Yas Yas Ky 1 Oyun Bozan OLmad?q?my Oyunun Bozuk OLduqu Anna$?Ls?n

?nsan Paranin Sahtesini yapar Parada ?nsanIn!

Chester 0Lp qyb0Lmq istiy0rm...kmseninde bLMas?n? 'isT3miy0rmm!!

beny sevmen BitLensinn?

# Kan kayb?nda Bo?uldu insanl?k! #

Camdan/d? yüre?imin ayakkab?s? zaten K?r?ld?(m)!

#2317

 
© 2015
AŞK