Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?r?c? Mesajlar

uyuz oluyorum söyledi?in anlams?z sözlerine! senin gibi anlams?z hepsi!!!

Bir çizgi bile olam?yorsun hayat?mda Ancak Nokta Olucas?n Bunu Unutma!

Hep Sevenler Suçlu Oluyorsa Bu Hayatta Sevmeyiz Ac? Çektiririz Bizde Senn Gibi!!

benim için üzülme kalbim zor günler geçirsede silerim seni kalbimden bakar?m güzel günlere sen kendi haline üzül bence!!!

Ya Severek Ac? Çekmesini biliceksin yada Sevmeyeceksin hep Ac? Çekeceksin!

Ad?n? Anmam Birdaha yar?nlar?ma ismini Sokmam Birdaha Git Kendine Yalan Dolu Bir Hayat Ara!

Yar?nlar?mda Sensiz Gitmek Bugünlerimden Ac? Çekmekten Daha iyidir!

K?r?lan kalbim Seninle Onar?lmaz Birdaha Hazan Rüzgar?na B?rakt?m Seni Savrulucaks?n Yok Olucaks?n Çaresiz Yalan Dünyanda..

temiz ?rmaklar? kalbime sevgi nehrini bedenime ar?t?lm?? temizli?i bedenime Kara Denizleri senin gibi ?erefsize B?rakt?m..

Ufak Bir Sevgiyi Kalbime Kocaman üzüntüleri senin dertlerine b?rak?yorum Art?k hayata Umutla Bak?yorum!

Yok Olu?un Benim Kurtulu?um Seni hayat?mdan yok ettim kurtulu?lar? Bekliyorum..

Benim OLmad???m yerde Hayat?n? geçir benim Oldu?um Yerde Hayat?m Sana Geçirsin Kahrolas?ca!!

Cümlemin Sonundaki Aral?klars?n, Gözümün Görmeyece?i Ayr?l?klar?ms?n Art?k!

Yaral? Kalbimin tek Sahibi yaral? bedenim, Sen ise Aciz Dü?üncelerin Sahte Sevgilerin ç?kmaz Soka??ndaki Duygulars?n!

Güvercin Gibi özgür Duygular?ma Kimse Söz geçiremez! Senin Gibi bencil Bir insan Özgürlük nedir biLmez!

Ters Düz Olmu? hayat?nla b?rak?yorum Seni! benim Hayat?m Ne Ters Olur Ac? Çeker Ne düz Olur Senin Olur! Benim Hayat?m Hep Benim olur..

K?r?lma Dar?lma Senden Çok var Bu Dünyada! Yan?mda Durma, Ç?kma Kar??ma! benim Hayat?m Duygular?m yeter Kendi Ba??na Ya?amaya!

Seni yalanlar?nla Gömüyorum topra?a, Ç?kmaya Çal??ma çürüceksin Yalan Dünyada Gerçek Duygular? Bulam?caks?n Asla!

Seni üzüntü ve dert keder dolu an?larla b?rak?yorum, sadece hayat?ndan kendimi al?yorum sana bol üzüntülü günler..

Sayende Kalp K?rmay? ö?rendim Sayende hayvanlar? insanlardan Daha çok Sevmeyi ö?rendim Sayende Yalanlar? ö?rendim Sayende Senide B?rakt?m..

Kalpsiz oldum sonunda duygular?m çürüdü mutlu hayat?mda ac?yorum senin gibi aciz insana!!!

Zaman? B?rakt?m hayat?ma, Yeniden Hayat Ba?lad? Ufac?k Dünyamda Seni Affetmiyece?im Asla Kahrolacaks?n Bu Hayatta!!!

iSter insan oL iSter Hayvan Ol Sadece Kalbin Olsun yeter, iSter Duygusuz Ol iStersen A??k Ol Sadece Harbi oL!

oyuncak hayat?n gibi bu dünya sevmiyorum seni bunu asla unutma...

Sen Bir Hastal?ks?n Çaresiz Kalm?? Çereleri tükenmi? bir hastal?ks?n hayat?ma bula?madan defol..

gerçek Ol yalan Olma insan Ol Hayvan Olma A??k ol Taklit yapma!

Sen Sadece Bütün Kötülüklerin Babas? Olmu?sun Sadece kendine göre bir anal?k ar?yorsun..

K?rmak istemesemde Seni K?rd?rmak istiyorsun kendini Ya?amak istiyorum Sevgiyi Yalan Sözlerle Aldat?yorsun beni.

paranoyak Olmu? bir hayat?n ?izofrenik Duygular?s?n!

Senin Derdine Ancak kara Toprak Çözüm Olur ya öLdür Kendini yada Parazit gibi ya?amaya Devam et Hayat?n?..

ben Senin Gibi ?erefsiz De?ilim Yalanlar içinde gülerek Oynuyay?m!!

Sözlerinde Kendin Gibi Yalan! Sen Sadece hayallerine ve yalan Sözlerine inan!!

K?r?lm?? Sevginin tamir edilemeyecek Kadar imkans?z Duygular? Olmu?sun Yolun Aç?k Olsun..

Seni yalan Hayallerde B?rakt?m ?imdi gerçek hayallerin Arkas?nday?m Sensiz hayat?mda Daha rahat?m..

Çaresiz hayat?nda yalan dü?üncelere Hapsolmu?sun ALLAH Acil ?ifalar versin sana belki ozaman insan OLursun..

K?r?d??n Kalbim Düzeldi yeni yeni B?rak Beni üzerim Seni, Ç?k Hayat?mdan Delirtme Beni!!! Herkez kendi Yoluna!

Sana Ayr?l?klar Kendime Mutluluklar Diliyorum yalan insan!

Savrulmu? Duygular?m?n Aras?ndaki Bir umut I???? idin, ?imdi Oda Söndü Kendime Yeni hayat Ve Umutlar Kurmaya Ba?lad?m Sana Güle Güle..

viran olmu? hayat?m?n tarumar olmu? kalbimin k?r?lm?? yalan sevgisi'sin! Zaten hayat?m? Bitirmi?sin Sen Bitsen Ne olcak Alçak!

Geçen Zamana üzülüyorum Seninle! Geçen her Dakikama Lanet Ediyorum, Zaman? B?rakt?m geride Art?k Bak?yorum Kendime..

Eskimi? Yalanlar?n Kal?c? bir pisli?isin hayat?mda Senide temizlicem Yak?nda hayat?mdan!!!

Lanet Olsun içimdeki iyimserlik Sevgisine Lanet olsun Sana Verdi?im De?ere!

Sen Sadece karanl?k Kuyular?n Güne? Görmeyecek Kadar Aciz Sevgiyi hak Etmeyecek Kadar ?erefsiz Yalanlarla Mutlu Olabilecek kadar Haysiyetsiz bir Yarat?ks?n..

Gittin ?ehir seni a?layarak u?urlad?, ?imdi ya?mur durdu ya içimdeki özlem ?

Do?dum ya?amak için ya?ar?m sevmek için severim ölmek için ölürüm senin için B?TANEM!!!

Bir zamanlar sen hayal kurard?n ben gerçekçiydim, y?llar gelip geçti ben hayalciyim sen gerçeklerin içinde beni unuttun!

Bugün sigaram?n üzerine ad?n? yazd?m sigaram bitti?inde seni unutacam sanm??t?m ne bilirdimki seni nefes içime çekti?imi...

Okyanusta giderken bir deniz k?z? ç?kt? kar??ma bana bir midye verdi sana iletmemi istedi ve sende içini açt???nda içinde bir çift yüzük ve benden sana bir söz benimle evlenirmisin..

Ya?arken A?lamay? A?lerken öLmeyi Dü?ündünmü? Sevgi Ac?s? Çekip Benim Gibi geceleri öLümLe Yüz Yüze Geldinmi Alçak Sevgili..

Harcad?m ömürümü hep Senin için Seni Sevmek Ziyan Sen Ac?lar? Hak Eden Dertleri Hak Eden Ama Kimseyi Hak Edemeyen Adi insan?n tekisin!

ibret ald?n herkez benden a?k ac?s? çeken kalbimden benim gibi olmas?n kimse ALLAH a?k ac?s? göstermesin kimseye..

Senin için U?runda verdi?im Son nefes Ziyan Seninle Ya?amak Hep Ziyan, Seni Sende Ya?amak benim hayat?mdaki En büyük Ziyanm??!

Efkarl? ba??m?n Efkarl? Bedeni nerden Sevmi?im ben o Zalimi Anlamaz içimdeki Sevgiyi üzmeyi sever her yeni günde beni...

Zor Günlerimde Yan?mda Olamayan Sen! Zor Günlerimde Seni bekleyen ben! Kim Kimi Seviyor Bu Hayatta ilk bunu Sor Kendine iStersen!

Seni Sevilmek Hayal iSe B?rak Hayallerimde Kals?n ümitlerimi K?rma Seni Dü?ünmek cezam iSe B?rak gecelerimde Ad?n kals?n, Sen Zaten Benim için Bir Yalans?n!

Sana Bu hayatta Sadece güldüm Hiç Sevmedimki!

Kalbim Ad?n? Ç?kard? Beynim An?lar?ma reset Att? ?imdi Hat?rlam?yorum Seni Pardon Ama isim Neydi?

Gittin Elimde Sana Ait Hat?ralar B?rakt?n Bana Oturup A?lasam ne feyda Sen gitmi?sin Ben bitmi?im O Anda...

Seni Dü?ünüp A?lar?m öksüz gecelerimde Seni Dü?ünür teselli Olurum Yar?m kalan hayat?mda Dön ne OLur bebe?im..

Yar?na Hevesle Bakma umutlar?m? k?rd?n Senin için Gururumu Ayaklar Alt?na Ald?m ?imdi Umutlar?mla Sürünüyorum Oldu?um yerde

Esir olmu?um Sözlerine Söz geçmez kalbime beni terk Edip gittin ya Sözlerimi ya?l? B?rakt?n Hat?ralar? Suluyorum Gözya?lar?mla.

Sana Bak?p Gülmeyi özledim S?cac?k Ellerini özledim Seni özledim Sen Beni özledinmi? Biliyorum özlemedin terk edi?in Benim Biti?im gülüm..

Yaral? Hayat?ma Merhem Olmad?n gelmedin Hatr?m? Sormad?n So?uk gecelerimde bir senin için uykusuz kald?m güne?siz sabahlar?mda ad?n? say?klay?p uyand?m!

?imdi Git Gidebildi?in kadar Uzaklara özlerim görmesin seni Kalbim O An yeniden Alevleniyor sana Yapam?yorum Söz Geçiremiyorum Oan kalbime Git Lütfen ne olur Benim kendimle B?rak!

üzücü hayat?mda kal?c? bir an?s?n kal?c? an?lar?mda ise beni mafh eden ?ah?ss?n!

?stemem sevilmeyi sevilmek sensizlikse

Kim demi? haram nedir bilmez Hayyam Ben haram? helale kar??t?rmam Seninle içilen ?arap helaldir Sensiz içilen su bile haram

Sevmek çay sevilmek ?eker, bizim gibi sevenler çay? ?ekersiz içer

Hani kardelen gökyüzüne a??k olurda ç?kart?r ya kar?n alt?ndan gövdesini, Zenher yüre?inde kardelen kadar cesaretin yoksa sak?n a??k olma...!

Sen benim için bir a?k?n bitti?i yersin resimlerin renksiz halisin sevmekten bahsetme sak?n çünkü sen sevmeyi hiç mi hiç sevmedim senbenim için bir a?k?n bitti?i yersin senbenim nefretim nefes al?? sebebimsin

sen benim hayalimin prensesisin seninle bir ömür boyu beraber olmak için her?eyi ama her?eyi vermeye haz?r?m mele?im seni çok ama çok seviyorum...

Bu Dünyada Sevipte Sahip Olamad???m Bütün Güzelliklerin Yerine Senin Sevgini Koydu?umda Bu Dünyada Her?eye Sahip Oldu?umu Anlad?m

Ölüm gelir ba??m üstüne, çekerim dert bir dert üstüne, dayan?r?m inan her?eye ama SENS?Z OLAMAM!

Eskiden karanl?klardan ve ya?murlardan korkard?m ?imdi ise ya?murlar gözya??m oldu karanl?klar ise s?rda??m oldu.

Seni sevmek yanl?? ise, Do?ruyu istemiyorum.

#1583

 
© 2015
AŞK