Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?? ?iirleri

K?? ?iirleri sayfas? - Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: K?? mevsimi için yaz?lm?? en güzel ve anlaml? k?? ?iirlerini haz?rlamaya çal??t?k. Buyrun k?? ?iirleri:
Bu ne güzel k?? böyle
Tatl? bir bak?? gibi, içten bir gülü? gibi
Son bir hayk?r?? gibi, ne güzel bir k?? böyle
?çinde gurbet sakl?, a?klar var ki yasakl?
Karlar bence çok hakl?, ne güzel bir k?? böyle
So?uklar ?l?k ?l?k, beyazda kararl?l?k
Da?larda duyarl?l?k, ne güzel bir k?? böyle
A?açlar karlar açar, serçeler eve kaçar
Do?a mutluluk saçar, ne güzel bir k?? böyle
Ya kar ya?ar ya dolu, sevenler gözler yolu
Camlarda bekler kolu, ne güzel bir k?? böyle
Gün k?sa gece uzun, ü?ürmü? tatl? yüzün
Ne keder var ne hüzün, ne güzel bir k?? böyle
Bahara selam söyle
K???n sonu bahârd?r, bahar vefal? yârd?r
Yürek ?s?tan hârd?r, ne güzel bir k?? böyle
Bahar? sen müjdele.
—————-
Gelemem
Abla anlatay?m ehvalim sana,
K?? ba?lad? yollar?m? gelemem.
Allah'? seversen dar?lma bana,
K?? ba?lad? yollar?m? gelemem.
Diken'mi oldum dostlar?m?n gözüne?
Nazar eyle bir insan?n özüne,
Sen inanma ?u ellerin sözüne,
K?? ba?lad? yollar?m? gelemem.
Halay çekip eli ele vurmay?,
E?le dostla hal hat?rlar sormay?,
Çok istedim aran?zda olmay?,
K?? ba?lad? yollar?m? gelemem.
Ayr?l?p da??ld?k topluluk noldu?
Gürbüz'le ?engül'üm arzusun buldu,
?u yüce da?lardan a??lmaz oldu,
K?? ba?lad? yollar?m? gelemem.
Efkar bast? göz ya?lar?m silerim,
Kusur bende sizden özür dilerim,
Ömür boyu mutluluklar dilerim,
K?? ba?lad? yollar?m? gelemem.
EMEKTAR petekde balda ac?s?n,
Beytullah'? tevaf eden hac?s?n,
?nan abla sen ba??m?n tac?s?n,
K?? ba?lad? yollar?m? gelemem.
—————-
Kara K??'a
Sar?lmam bo?una açsanda kucak,
Sen yoksulu severmisin kara k??.
Ayazlar?n nice canlar yakacak,
Ci?erini gever misin kara k??.
K?zma sözlerime dinle bir kere,
Oturdun mu sen hiç so?uk mindere,
Uluda?da sar?l?rs?n kürklere,
Sen zengini döver misin kara k??.
Sen de biliyorsun çok a??r ?art?n,
Acep geçer miki ?ubat'?n, Mart'?n,
Hele bir de varsa kredi kart?n,
Sen de faiz öder misin kara k??.
Dövizle borçland?m bozdum huzuru,
Durmadan art?yor dolar?n kuru,
Alabora oldu umut vapuru,
Borç içinde yüzer misin kara k??.
Gözünü seveyim bana ili?me,
Yakla?ma yan?ma girme dü?üme,
??te cüzdan hani var m? geli?me,
Sözlerime küser misin kara k??.
Varo?lara ?er ak?t?n yüzünden,
Uluda?da geçilmiyor naz?ndan,
Hiç haberin var m? ekmekten, undan,
Biraz ?l?k geçer misin kara k??,
O zaman Memduh'dan al?rs?n alk??.
—————-
K?? gelince ben a?lar?m
K?? gelince
A?açlar ü?ür
Çiçekler solar
Ben a?lar?m.
K?? gelince
Minicik serçeler
So?uktan donarak ölür
Ben a?lar?m.
K?? gelince
Fakirin saça??n? deler
K?l?ç gibi so?uk
Be?ikte bebeleri
Zatürree eder
Ben a?lar?m.
K?? gelince
Odun ate? pahas?d?r
Kömür ise siyah alt?n
Garipler yan?na bile yakla?amaz
Odalarda Sibirya so?u?u hâkimdir
Ev halk?n?n tek tesellisi
?ncecik eski battanileridir
Ben a?lar?m.
K?? gelince
Denizler donar
Martlar?n feryad?
Yakar içimi
Ben a?lar?m
K?? gelince
Sizinle ü?ürüm
Sizinle donar?m
Eski battaniyeme sar?l?p
Is?namam bir türlü
Ben a?lar?m
K?? gelince
Yürekler donar
Bedenler ölür
Ben a?lar?m
—————-
Mevsim K?? Oldu
Takvimden dü?üyor bir yaprak daha,
Maziye dalarken mevsim k?? oldu.
K?ymetli zaman? harcad?m bo?a,
Gözlerim dolarken mevsim k?? oldu.
Saçlar?ma ya?d? da?lar?n kar?,
Kurumaz san?rd?m gençlik p?nar?,
Biçare beklerken ben sonbahar?,
Gül benzim solarken mevsim k?? oldu.
Belirdi yüzümde derin çizgiler,
Dilime doland? ac? ezgiler,
Silinmez aln?mdan kara yazg?lar,
Kadere gülerken mevsim k?? oldu.
Ak?tsam ne çare gözümden ya??,
Ta?lara vursam da bu dertli ba??,
Fele?in benimle bitmez sava??,
Ömrümden çalarken mevsim k?? oldu.
—————-
Bir K?? Sabah? Gel Geleceksen
Bir k?? sabah? gel geleceksen
Gün yüzü görsün uykusuz gözlerim
Yüzüne dokunay?m buz gibi ellerimle
Saçlar?na
Kopsun kollar?m sana sar?lmaktan
Bir k?? sabah? olsun olacaksa geli?in
Gökteki bulutlardan önce parçalans?n da??ls?n hüznüm
Nehirler sevinçten a?las?n
?a?k?nl?ktan donup kals?n sarkan saçaklar
Buz gibi bir k?? sabah? gel geleceksen
Menek?e gözlerin bahardan önce yeti?sin bana
Tutunsam eteklerine
Sümbüle muhtaç etmesin beni saçlar?n
Bir k?? sabah? gel geleceksen
Günyüzü görsün uykusuz gözlerim
Beni uykusuz ve yar?ns?z b?rkt???n
Buz gibi bir k?? sabah? olsun geli?lin
?ark? söylerken serçeler
Da??t ayaz? gülü?ünle
Bir k?? sabah? gel geleceksen
—————-
Bir K?? Hat?rl?yorum
bir k?? hat?rl?yorum;
yazdan haz?rland??? k??a yenik dü?memeye çal??an
ah?ap, iki katl? evmizin bahçesi kar........
bir ses babannemin yorgun dudaklar?ndan dökülen
bahçedeki tavuklar? u?urlayan hadi; k??, k??, k??
her taraf kar mevsim k??.........
zaman; çocuklu?un en tatl? demleri
dedenin yapt??? bir k?zak,
titreyen, yorgun ellerin ördü?ü bir kazak,
seven insanlar, sevilenlerin tümü sa?
herkesin bir oldu?u günler ?imidi çok uzak
sokak kar, mevsim k??.
—————-
B?R KI? GÜNÜYDÜ
Bir k?? günüydü, seni durakta ilk gördü?üm an.
Daha önce böyle duygular hissetmemi?tim inan.
Kar lapa, lapa ya?arken elini tutmak istedim biran.
K?yamet kopsa o an, hissetmezdim bak??lar?ndan.
Bir k?? günüydü, evlenmeye ilk ad?m att???m?z an.
Ni?an yüzüklerimiz tak?lm??t?, seni bana ba?layan.
??te nikah memurunun kar??s?nday?z, a?lamadan.
Mutlu bir yuvam?z, çocuklar?m?z oldu anlayamadan.
Bir k?? günüydü, hastalan?p hastaneye yatt???n an.
Ba?ucunda beklerken, gözlerimi k?rpmad?m biran.
Son nefesini verirken yine kar ya??yordu durmadan.
Bir k?? günüydü, dayanamad?m geliyorum ard?ndan.
—————-
Kara K??
Rüzgâr eser, deler aç?k sinemi
Fakire mi gücün yeter kara k??...
Kast?n bana m?d?r, ele güne mi?
Biraz insaf edip ver bi ara k??...
Fukara bulamaz odun, kömürü,
Bu yolda eritir, fani ömür'ü
Yok ki üstte, ba?ta kürkü, samuru
Koyma bu milleti art?k zora k??...
Kap?y? kapatsam, bacadan girer
Bir yorgan misali üstümü sarar
Önüne ç?kandan fakiri sorar
Kimdedir bu ak?am söyle s?ra k??
Çocuklar ü?ü?ür yatar kö?ede
Is?tmaz kan?m? akça me?e de
U?ramaz hekimler gece dü?e de
Dilerim dü?ersin sende nara k??
Gezinir durursun devri âlemi
Ba??mda dola?an gün mü, hale mi?
Bitti Hüdai'nin yazmaz kalemi
Kald? m? varmad?k bir tek yöre k??
—————-
Mevsimlerden K??
Mevsimlerden k??
Beyazlar en koyu renginde yine
Karartmakta gecemi gündüzümü,
Sevdalar kardelen misali,
Hercai ise kar?n alt?nda kani.
Mevsimlerden k??.
S?cak salep bo?az?m? yakmakta,
Nefesimse cam? bu?ulamakta
sandalyeme bakt?m da,
Di?lerim gibi g?c?rdamakta.
Mevsimlerden k??.
Senin gitti?in günün
Sayd?m tam 15. k???
Sen gittin güzelim,
Ben yerimde, sevdan yerinde
Mevsimlerden k??.
?ömine ve ?arab?m?z yerinde
Battaniye tek benim üzerimde...
Sen yoksun, tarihin önemi yok.
Ben ben miyim haberim yok.
Ha bu arada unutmadan,
Mevsimlerden k??.
—————-
Bir K?? Günü
Bir k?? günü ?imdi, kara k?? kuca??mda
F?rt?nalar koptu, elektrik yok soka??mda
Umutlar?m? kaybettim yar, senin uza??nda
Gel de hüzünlerim, son bulsun gülüm
Bir k?? günü ?imdi, hastay?m yata??mda
?laçlar?m? ald?m, ate?im var yana??mda
Dermans?z hastay?m yar, senin uza??nda
Gel de hüzünlerim, son bulsun gülüm
Bir k?? günü ?imdi, ü?üyorum oca??mda
Sobam geçmi?, son k?v?lc?m kapa??nda
Hayallerimi yakt?m, bir bir senin uza??nda
Gel de hüzünlerim, son bulsun gülüm
Bir k?? günü, ya?mur damlas? duda??mda
Çaresiz kald?m, ellerim ?imdi ?aka??mda
Takad?m kalmad? yar, senin uza??nda
Gel de hüzünlerim, son bulsun gülüm.
—————-
Aleme Bahar Gelmi?.!
Aleme bahar gelmi?, Bende ise k??
Agaçlarda çiçek açm??, Gönül hala k??
Her gülün kokusunu, Bilmez gönül dokusunu
Gönül bahar tak?s?n?, Takmaz hala k??
Aramazki gül çiçegi, Ötmüyor hiç böcegi
Bahar denen gerçe?i, Bilmez hala k??
Bülbülü ötmez ba?da, Sümbülü acmaz da?da
Gönlüm k??l?k ça?da, Ç?kmaz hala k??
Sar? lalem olmad?, Güller aç?p gülmedi
Bahar bize gelmedi, Ü?ür hala k??
Bülbül susmu? ötmüyor, K?? çilesi bitmiyor
Gönülden k?? gitmiyor, Donar hala k??
Hevesim yok bahara, Gönlüm çöl buhara
Yanan nara hara, Hasret hala k??
Bahar nerdesin gel, Yetmedimi gülünü sal
Esersin kuru yel, Ruzgar hala k??
Güne?in gülün nerde, Ar?yla bal?n nerde
Çal?yla dal?n nerde Açmaz hala k??
Ya?arîm a?la k??a, Çektiklerin gitmez bo?a
A?k?ndand?r gelen ba?a, Sevdan hala k??

#2996

 
© 2015
AŞK