Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?sa Aldatma Sözleri

Aldatma Sözleri, Aldatma Sözleri Yeni, Aldatma Sözleri K?sa, Aldatma Sözleri Haz?r, Aldatma Sözleri Facebook, Aldatma Sözleri Twitter, Aldatma Sözleri 2013, En iyi Aldatma Sözleri, En Güzel Aldatma Sözleri;

Sana olan a?k?m? gözya?lar?mla sularken, beni bir yalan hayat u?runa b?rak?p gitmene dayanamaz bu yüre?im..

Sen yalanlar pe?inde ko?arken gerçekleri göremeyecek kadar körsün, benim sevgim gibisini bulamayacaks?n yalan gülü?lerinde..

Ölüm gibi sessiz geldi ihanetinin haberi, gözya?lar?m isyan ediyor sana ve yalan sevgine, ?imdi al git bana b?rakt???n umutlar?da..

Gözlerim senden ba?kas?n? görmezken, senin gözün benden ba?ka herkezi görecek kadar geni?mi?, gözlerin gibi mi?deninde geni? olmas? normal ho?cakal..

Benim hayata ba?land???m tek ya?ama sebebimdin, ?imdi bak?yorumda sende bu hayat gibi yalanm??s?n!

Sen yalanlar?nla mutlu ol gerekirse ben geçeklerin içinde a?lamas?n?da ö?renirim, nas?l olsa hergözya?? birgün mutlaka yerini gülü?lere b?rak?r, ama senin gibi yalanlar herzaman sahte olanlar? ya?ar ?uan gibi..

Senin gibi yalan gülücükler ataca??ma, kendim gibi gerçek olan gözya?lar?mla avutmas?n?da bilirim kendimi...

ben yalan? bir gün seninle ya?ar?m, gerçe?i bir ömür boyu ya?ar?m, ben senin ad?n? bir gün anar?m, gerçek olan insan?n ad?n? bir ömür boyu dilime dolar?m..

Sana bakt???mda hayat sen sanm???m benim için, ama ?uan bakt???mda anl?yorumki sen ihanetin yüzüymü?sün, senin ihanetinin eseridir gözya?lar?m..

Sensizli?e kürek sall?yorum, sensiz bir hayata usulca gidiyorum, ihanetinle mutlu olman dile?iyle, hayat?ndan ç?k?p gidiyorum mutlu ol yalanlar?nla..

Seni ölümüne severken bu ihanet niye? Gözlerim sendne ba?kas?n? görmezken, aram?za giren yalanlar niye? bunun ad? aldatmak ise mutlu ol yalanlar?nla elveda..

Seni deli gibi seviyordu bu çocuksu yüre?im seni ilah?m olarak yazm??ken kalbime, ?imdi ihanetinin bedelini anlat?yorum kalbime, ve kalbim ad?n? and??kça gözya?lar?ma yaz?yor ac?s?n?!

O gözlerinle ba?lan?rd?m yeniden hayata gülü?lerin vard? beni saran hayata, sen konu?unca huzur bulurdum kendi dünyamda, ?imdi ihanetinle sessizli?in içinde a?l?yorum ac?larla..

Kendimden önce sendin benim için ya?amak, senin ad?nla ya?amak bile yeterken baha bu ihanetin beni ya?amaktan ald?, art?k bir ölü gibiyim sayende ya?amaktan uzakla?t?m..

benim dünyam sendin, seninle nefes al?rd?m bu hayatta! gülebiliyorsam sebebi sendin, ?imdi gözya?lar?m?n tek sebebidir ihanetin!!!

Hep sevenmi aldat?l?r? yoksa sevilenmi hep aldat?r? hep seven mi a?lar? yoksa sevilen hep sevinemi a?lat?r? Bunun ad? ihanetmidir? yoksa ihanet sevilenin gerçe?imidir?

Seni deli gibi severken ihanetinle bitirdin içimdekileri, sen benim için yalan hayattan daha yalan oldun! sana yalanlar?nla mutluluklar, elveda yalanc? sevgili elveda ihanetlerine..

ben ihaneti hak edecek kadar yalanc? de?ilim! o yüzden hayat?ndna ç?k?yorum ve sana yalanlar?nla mutluluklar diliyorum, ben gerçek a?klarda senin yalanlar?n? unutmas?n?da bilirim elveda yalanc? elveda sana..

Senin ad?n ihanet olmu?, gözlerime bakarken yalan söylemekmi? sevgin, sevgini söylerken yalanlar?nla mutlu olmakm?? bana verdi?in de?erin...

Aldat?lmak kadar kötü ne olabilir bu dünyada? Gerçeklerin güzelliklerinden tat al?rken yalanlar?n ve ihanetin içine dü?mek kadar kötü ne olabilir ya?anan hayatta? Senin ihanetinle kendimi hayatta bir ad?m daha uzakla?t?r?yorum bana ya?att???n ihanetinle mutluluktan uzakla?t?m te?ekkürler yalanc? sevgilim..

Aldatt?n beni Aldatt?n Sana Kurdu?um hayalleri Aldat?ld?m Huzuru Buldu?umu Sand???mda yan?ld?m Hayat?mda Seni tan?y?nca...

Biticekti Neden Ba?lad?k, Sevmeyecektin Neden Ümit Verdin, Ümit verdin neden Aldatt?n Sahte Sevgili...

Seni Sevdi?im Gibi Seninde Beni Sevmeni isterdim Sana Söyledi?im Sözler Gibi Seninde Bana gerçek Olman? isterdim Sana Ba?l? Oldu?um Gibi Seninde Bana Ba?l? Kalman? isterdim Aldatmadan!!!

içimde nefretin gizli, gözlerimde aldatt???n günü ya??yorum her gözümü açt???mda seni bukadar delice severken neden aldatt?n beni neden kand?rd?n içimdeki sevgiyi..?

Seni tan?makla Kendimi kand?rm???m, Sana ?nanmakla Kendimi Yakm???m, Senin pe?inden Gelmekle Asl?nda Sonumu Çizmi?im, yaz?klar olsun Sana..

isterdim ki benim gibi samimi ol isterdim ki beni örnek al benim sevdigim gibi sende beni sev, ama sen benim sen gibi olmam? istedin kusura bakma ben senin gibi ?erefsiz olamam! kimseyi aldatamam...

Sen Hayat?mda Tan?d???m Gerçekler içinde Ç?rp?nan Bir Yalans?n, Sen hayat?n içinde Kendini gerçek gibi Göstermeye Çal??an fakat Hayat? yalan Olan Birisin..

yalanm?? yalan, sana harcad???m zamanda senin gibi yalanm??, sana inand???m günler bir rüyaym??, gelip geçtin hayat?mdan güle güle sana aldatan..

Bir Gül Gibi Seni Koklayarak ya?ard?m Hayat?, resimlerine Bakarak Dindirirdim Hasretin Ac?s?n?, Ya ?imdi ? ?hanetini Ya??yorum kendimle Sava??yorum yalanc? Sevgilim...

Tükenmez Sand?m Sana Olan Sevgim, Bitmez Sand?m Sana Olan Nefesim, Hep benimsin Sand?m, ihanetini ö?renince Sende yalanm??s?n Anlad?m...

Gökku?a?? Gibiydim Seninle, Her An?m?zda ba?ka Bir Renkle Bakard?k hayata, ?imdi ?hanetinle yalan Oldu bana Verdi?in Sahte Dünya...

Senin için Kök Salm?? Umutlar?m? Kopard?n içimden, Ac?madan Götürdün ihanetinle, Yalanm??s?n Dolanm??s?n Art?k Banane!!!

Veda Ederken Son kez Gözlerine Bakmamak için kapad?m Gözlerimi, Kar??nda Dahi ihanetin geldi Önüme, ?hanetinin Ac?s? Akl?mda Bir iz, Kalbimde Yara Olarak kal?cak..

Kim Bilebilirdiki Bu A?k?n Sonuda Hüsran Olucakt?, kim derdiki Ellerimiz Bir gün Ayr?lacakt?, Kim Derdiki bana ihanet Edip Bitiricektin Kimizi...

A?l?yorsam Sebebi var, içiyorsam nedeni var, hala Seviyorsam Cesaretim var fakat Aldatt?n beni Dön Geri Diyemem Diyemem Sevgilim...

Uzaklardas?n Art?k Sende yalanlar?n gibi Gittin Hayat?mdan Sende yalan Oldun Bitin hayat?mda...

Her Dinledi?im ?ark?da Gözlerimden Akar ya?lar her ?ark?da Ad?n gelir Akl?ma ve Her ?ark?n?n Sonunda ihanetini Hat?rlar?m Seni Unutmaya Çal???r?m...

Beni Aldatarak Nas?l Bir Ki?ili?in Oldu?unu Aç?kca Gösterdi?in için Sana Te?ekkür Ediyorum, Bir insan Kendini bu kadar Güzel Anlatamazd? ?erefsiz.

Unutmak istesemde unutma?yorum Akl?mdan Söküp Atam?yorum ihanrtin vurdu beni ya?amak istemiyorum..

Sensiz Ya?amak m?? Ölüm Gibi Gelirdi bana. Sensiz Olmam?k Nefes Alamazd?m O Anda! Ya ?imdi ? Aldatt?n Beni hayatmdan Sildim Seni yalanc? Sevgili..

En Güzel Sevgiyi Ya?ad???m? San?rken Seninle Sende Aldat?lanlar?n S?n?f?na Soktun beni Te?ekkür Ederim...

Sevmeyece?im Derken Ç?kt?n kar??ma, Kand?rd?n beni Çektin Kendi Dünyana, Yalanlar içinde Mutlu Oldum Sand?m Yan?nda, Sende Aldatt?n beni Yakt?n Can?m? yakt?n hayat?m?!!!

Unutmaki Her Aldatan?n Mutlaka Bir Aldatan? Olur, Sen Beni Aldatt?n Ama Asl?nda Sen Kendini Aldatt?n Bo?una Sevinme...

Üzülsem Ne Fayda ? Sevinsem Ne Fayda ? Sende Yalan oldun Sonunda, Sende Aldat?p Gidenlerden Oldun Bu Dünyada, Seninde Can?n yanar Bir Gün Bunu Unutma..

her?ey bitti, Güzel Olan Ne Varsa Ald?n Götürdün benden, Sana Ait olan ne varsa Yand? Bir Anda, Aldatt?n ya beni ?imdi Yaln?z?m ?imdi A?lamakl?y?m odamda..

ben O Cennet Gözlerinde Sahte Mutlulu?u yakalam???m Seni Cennetim San?rken Asl?nda Cehennemin içinde Kendimi kand?rm???m...

Seninde Hesap verice?in Biri Ç?kar Elbet Sende benim Gibi Gözya?lar?nla Beklersin Elbet Sende, Sende Benim Çektiklerimi çekersin Elbet Elbet...

Senin Bir Sözün yeterdi Bana, Bir Gülü?ün Al?rd? Beni Ba?ka Dünyalara, Seninle Ya?amay? Severken Bu Dünyada, Aldatt?n Beni Do?ruyu Buldu?umu Sand???m Anda.

Aldatanlar?n Dünyas?nda Aldat?lan? Oynamak Çok Zordur...

#1697

 
© 2015
AŞK