Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?sa Anlaml? Sözler

D???n?, içinden Daha Çok SüsLe..! D???n HaLk?n, için Hak-k?n Bakt??? Yerdir.

Senin kaderin, karakterinin bir yans?mas? ve sonucudur.

Her?eye mazeret bulan bir ?nsan, Mahkumdur kaybetmeye Herzaman.

hayatta taklit edlilemeyecek tek ?ey cesaretimzdir

Yar?n? iyile?tirmenin tek yolu, bugun neyi yanl?? yapt?g?n? bilmektir.

Ne Kadar Silersen Sil Ya Y?rt?l?r Defterin . Yada ?zi Kal?r Cümlelerin.

" Bazen gözlerin kapal?yken, daha fazla ?ey görürsün. "

Hepimiz kaybetti?imiz yada ula?amad???miz için zaman? suçlar?z.

En güç affedilen hata, insan?n kendisine ait oland?r asl?nda .

Kibir ve gurur ile tahsil olunan ilimde felah yoktur. - ?mam ?afii

sayg?y? kaybeden bir dost gizli dü?mand?r...

Kalbi k?r?k olana, Uyku batarm??.

Vicdanl? ve dürüst olmak, hesapl? olmaktan iyiydir. HESAP, insan? makam sahibi yaparda, V?CDAN, daha önemli bir i?e yarar, insan? insan yapar.

yaprak a?actan dü?ünce ruzgar?n oyunca?? olur

Kalem yazmad?kça ka??t tükenmez. Hayat ya?anmad?kça ömür tükenmez.

Susmak bazen ne çok ?ey anlat?r duyana.

hayattaki ac?, hayaldeki mutluluktan gerçek oldu?u kadar iyidir.

Yaral? aslana k?l?ç çeken çok olur.

kurtla ya?ayan ulumay? ö?renir..

sevmeden evlenmek inanmadan ibadet etmek gibidir

Hayat iki ?ekilde ya?an?r;ya hiç mucize yokmus gibi, ya da her ?ey birer mucizeymi? gibi!

sevgi gecenin ?ss?z karanl???nda yanan titrek bir mum ?????na benzer, sana önünü her zaman qösterir, lakin uza?? hiç birzaman..

ölüm ölüm dedigin ne dir ki be gülüm azRaiLde OlSA gelen melek degilmi...

Sen istersen e?er geçmi? unutulabir; ama yapt???n her seçimde birdaha dü?ün: Çünkü gelecek, geçmi? kadar insafl? olmayabilir

Hayat alt yaz?l? de?il alin yaz?l? bir filimdir.

yolunu bulmaktan umudunu kesme, çünkü umut, tur insana yol gösteren

Bulutlar dü?üncelerimiz gibidir gelirler ve giderler ama gökyüzü Bakidir.

Bulutlar gelirler ve giderler, gökyüzü baki kal?r...

Herkesin bir "son"a ihtiyac? vard?r, Yeniden ba?lamak için.

En iyi insan kendine hakim olan ki?idir . Çünkü baskalar? ile u?ra?maz. - Sadi Sirazi

Yaray? içinde ta??yan?n, nefesi zahmetli olur.

Sab?r, boyun egmek deg?l mucadele etmekt?r...

Zehir bile paraysa Ask nas?l bedava Olsun ....

Gerçe?in da?lar?na umutsuzlukla ç?k?lmaz...

Yeteri Kadar güvenmeden Bir insana s?rr?n ?z? verirseniz... Özgürlü?ünüzü de vermi? Olursunuz..

E?itimsizlik en büyük susuzluktur.

A?k en büyük suçludur. Hiç bir kurala uymaz. En fazla yapabilece?imiz de suç orta?? olmak. "” Tom Robbins

Gelece?i sat?n alabilecek tek ?ey bugündür...

De?er verdi?in insanlar seni üzmekten ba?ka hiçbir i?e yaramazlar. - Mehmet Bar?? YA?AR

Unutulmak istemiyorsan, ya okunacak ?eyler yaz, ya da yaz?lmaya de?er ?eyler yap.

bazen ihtiyac?n olan tek ?ey, 20 saniyelik deli cesaretidir

DÜ?MANLARINIZI SEV?N ÇÜNKÜ KUSURLARINIZ YALNIZ ONLAR AÇIKÇA SÖYLEYEB?L?RLER ...

Kendinizi mutluluktan korumad?kça, mutsuzluktan koruyamazs?n?z. "” Jonathan Safran Foer

?san?n e?e?inden ?eker esirgenmez ama e?ek yarat?l??? bak?m?ndan otu be?enir.

Herkes ayn? ?eyi dü?ünüyorsa, hiç kimse yeterince dü?ünmüyor demektir.

Üç ki?i s?r saklayabilir, tabi di?er ikisi ölüyse. "” Benjamin Franklin

" ?nsan?n bilmedi?i bir ?ey için 'bilmiyorum' demesi de ilimdir.."

DÜnya Kad?n?n eme?i ile güzelle?ir....

GEREK YOK HER SÖZE LAF ?LE BEYANA B?R BAKI? B?N SÖZ EDER BAKI?TAN ANLAYANA...

Tecrübe tarak gibidir; hayat insana verir ama kel oldu?u zaman.

Her azizin bir geçmi?i ve her günahkâr?n bir gelece?i vard?r. "” Oscar Wilde

bilgisizlikle cahilli?i birbirinden ay?ramayan her ikisini de tehlikeli görür. oysa bunlardan sadece bîr tanesi tehlikelidir, digeri sadece eksikliktir..

DiLine Hakim oLamayan InSandan Dost, Gözüne Sahip oLamayan InSandan E? oLmaz..

Ya?ad???n yeri; Cennet yapamad???n müddetçe, Kaçt???n her yer Cehennemdir.

?ki dakika içerisinde moralinizi tavan ve taban yapmas?n? ba?arabilen ki?idir 'sevgili'

Mutluluk anlat?lmaz, sevdi?inle birlikte ya?an?r

Güzellik d??tan de?il, içten beli olur.

Öyle biri var ki ilk görü?te de?il, her görü?te a??k oldu?um....

Dostlar?m? azaltt?m, birde bakt?m dü?manlar?m da azalm??!

Yüre?ini çoktan açt?klar?na asla dudaklar?n? kapatma. "” Charles Dickens

Her insan?n üç karakteri vard?r, sergiledi?i, sahip oldu?u, ve oldu?unu sand???. "” Alphonse Karr

E?er arada bir çocukluk etmeyeceksen, büyümenin bir anlam? yok.

Rafta duran kitap kullan?lmayan mühimmatt?r. "” Henry Miller

Nereye gitti?ini bilmiyorsan, hangi yoldan gitti?inin hiçbir önemi yoktur.

Elini tutan insan yanl??sa, her mevsim k??t?r insana.

Ve unutma: Dünyada en güçlü insan en yaln?z durand?r. "” Henrik Ibsen

Siyah KeLebek gibi Ömrüm..Güne?ide Tek Geceside...

Ne verdi?in De?iL VeriLen duygu önemLidir.

Ak?ll? bir erkek dünyan?n en güzel kad?n?n? sevmez, dünyas?n? güzelle?tiren kad?n? sever.

Belki hakl?lard? a?k? kitaplara koymakta. Belki de ya?ayamazd? ba?ka yerde. "” William Faulkner

Seni sen yapan ba?kalar?n?n ayak izleri de?il, kendi ad?mlar?n olsun.

Bir önceki yaz?m?z olan K?sa A?k Sözleri ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#1740

 
© 2015
AŞK